งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 ห้อง 422,423 21 ธ.ค. 2561 09.00 - 12.00 น. ทีมแข่งขันลำดับที่ 1-22 แข่งขันห้อง422, ลำดับที่ 23-44แข่งห้อง 423
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 424, 425 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00 ทีมแข่งขันลำดับที่ 1-22 แข่งขันห้อง 424, ลำดับที่ 23-44 แข่งห้อง 425
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 432, 433 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00 ทีมแข่งขันลำดับที่ 1-22 แข่งขันห้อง 432, ลำดับที่ 23-44 แข่งห้อง 433
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 434, 435 21 ธ.ค. 2561 13.00-16.00 ทีมแข่งขันลำดับที่ 1-22 แข่งขันห้อง 434, ลำดับที่ 23-44 แข่งห้อง 435
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 442,443 21 ธ.ค. 2561 13.00-16.00 ทีมแข่งขันลำดับที่ 1-22 แข่งขันห้อง 442, ลำดับที่ 23-44 แข่งห้อง 443
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 444, 445 21 ธ.ค. 2561 13.00-16.00 ทีมแข่งขันลำดับที่ 1-22 แข่งขันห้อง 444, ลำดับที่ 23-44 แข่งห้อง 445
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 422, 423 22 ธ.ค. 2561 9.00-12.00 ทีมแข่งขันลำดับที่ 1-22 แข่งขันห้อง 422, ลำดับที่ 23-44 แข่งห้อง 423
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 424, 425 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00 ทีมแข่งขันลำดับที่ 1-22 แข่งขันห้อง 424, ลำดับที่ 23-44 แข่งห้อง 425
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 432, 433 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00 ทีมแข่งขันลำดับที่ 1-22 แข่งขันห้อง 432, ลำดับที่ 23-44 แข่งห้อง 433
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 434, 435 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00 ทีมแข่งขันลำดับที่ 1-22 แข่งขันห้อง 434, ลำดับที่ 23-44 แข่งห้อง 435
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 442,443 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00 ทีมแข่งขันลำดับที่ 1-22 แข่งขันห้อง 442, ลำดับที่ 23-44 แข่งห้อง 443
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 422, 423 22 ธ.ค. 2561 13.00-16.00 ทีมแข่งขันลำดับที่ 1-22 แข่งขันห้อง 422, ลำดับที่ 23-44 แข่งห้อง 423
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 424, 425 22 ธ.ค. 2561 13.00-16.00 ทีมแข่งขันลำดับที่ 1-22 แข่งขันห้อง 424, ลำดับที่ 23-44 แข่งห้อง 425
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 432, 433 22 ธ.ค. 2561 13.00-16.00 ทีมแข่งขันลำดับที่ 1-22 แข่งขันห้อง 432, ลำดับที่ 23-44 แข่งห้อง 433
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 434, 435 22 ธ.ค. 2561 13.00-16.00 ทีมแข่งขันลำดับที่ 1-22 แข่งขันห้อง 434, ลำดับที่ 23-44 แข่งห้อง 435


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.080-1268093 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]