เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา พนักงานบันทึกข้อมูล สพป.พะเยา 1 กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
2 นายกิตติพงษ์ เชื้อหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำไก่ กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
3 นายชัยยุทธ ภักดิ์สันติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนต๊ำพระแล กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
4 นายปรัชญากร ชูรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
5 นายสมหมาย ปริญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่ม กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
6 นายไพรัช ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
7 นายพิทักษ์ ไชยะป๋าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดถี กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
8 นายศรชัย ธาราเวชรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
9 นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
10 นายประสิทธิ์ ชูศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ่ว กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
11 นายรุจวิภู จักรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำบอน กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
12 นายสัญญา โยธาวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
13 นายประเวศน์ ขันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
14 นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเงิน กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
15 นายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลย สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
16 นายศรศักดิ์ บัวผัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
17 นายธนากร วรากุลพิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
18 นายชำนาญ ศิริประยงค์ รกน.ผอ.โรงเรียนบ้านปาแฝกเหนือ กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
19 นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
20 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
21 นางเกษศิริ วรินทร์รักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
22 นายมนต์ชัย ส้มจีน รองผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยคม กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
23 นายพิทักษ์ ศรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
24 นางนารีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
25 นายไพรวัลย์ โมกศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
26 นายวิรัตน์ วงค์ใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
27 นายราเชน ไชยทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
28 นายปิยะ นามบ้าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
29 นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
30 นายบุญเรียบ มองมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
31 นางกุหลาบ ฮ่องลึก ศึกษานิเทศก์ สพม.36 กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
32 นายวรวิทย์ ขาวฟอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.36 กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
33 นางรุ่งอรุณ เพ็ชรฏา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
34 จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
35 นายบุญสิน สุปันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
36 นางสาวพนิดา มหาวงศ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
37 นายไปยวิตร ยะตา ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
38 นางอัจฉราพรรณ กาศสกุล ธุรการ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
39 นางสาวโชติมล คำใจ ธุรการ โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
40 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
41 นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
42 ว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
43 นายวิทวัส ปัญจบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง รองประธานกรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
44 นายศัจกร ไชยจำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง รองประธานกรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
45 นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
46 นางสาวเฟย ฤดีใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
47 นายบรรจง คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
48 นางสาวบุญสิตา วงศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
49 นายศัสตราวุธ วงศ์ราษฎร์ ธุรการ โรงเรียนบ้านต๋อม สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี
50 นายชัยยุทธ ภักดิ์สันติพงศ์ ผู้อำนวยการ รร.บ้านดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ ๑๗) สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
51 นายวีรกร มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
52 นายลักษณ์ ทิศสุกใส ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
53 นายชัยยุทธ ภักดิ์สันติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
54 นายสุรศักดิ์ สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
55 นายประพันธ์ ทนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
56 นายประพันธ์ ทนันชัย ผู้อำนวยการ รร.บ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
57 นายประยุทธ กุณาใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
58 นายประสงค์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
59 นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
60 นายณรงค์ชัย ศรีเมือง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
61 นายวิทยา ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
62 นายนันทพล ฟูสีกุล ผู้อำนวยการ รร.บ้านดง สพป. พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
63 นายสิทธิชัย ใจพรม ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
64 นายธงชัย จันแย้ ผู้อำนวยการ รร.อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
65 นายธงชัย กัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
66 นางสาวอัมพร วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชีัยงบาน สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
67 นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
68 นายสุเทพ เครืออินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
69 พระครูนิปุณ พัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุขิงแกง ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
70 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
71 เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
72 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
73 นายเอนก ยารังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
74 เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
75 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
76 นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
77 พระครูนิปุณ พัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุขิงแกง ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
78 นายอดุลย์ อ่อนนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
79 นายสิงหา ขวัญตน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อม/สพป.พะเยา 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
80 นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป.พะเยาเขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
81 นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
82 นายทวี นามอินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปิน สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
83 นายไหว บุญมาเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
84 นายจีรัชญ์ ต๊ะคำ ผู้อำนวยการ รร.บ้านห้วยเจริญราษฎร์ สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
85 นางสาวอำไพ พรมมี ผู้อำนวยการ รร.บ้านห้วยแก้ว สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
86 นายสมหมาย ปริญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
87 นายธวัชชัย สิงห์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
88 นายสนั่น เลิศทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
89 นางพัชรินทร์ ศรีทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแม่อิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
90 นายกัปตัน พิภพลาภอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) สพป.พย เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
91 นายไพรัช ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
92 นายจีรัชญ์ ต๊ะคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
93 นางสาวอำไพ พรมมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
94 นางจีรัชญ์พัฒน์ ใจเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
95 นายกิตติพงษ์ เชื้อหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำไก่ สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
96 นายกิตติพงษ์ เชื้อหมอ ผู้อำนวยการ รร.บ้านจำไก่ สพป.พะเยา เขต รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
97 นายวิทวัส ปัญจบุรี ผู้อำนวยการ รร.บ้านม่วงคำ สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
98 นายณัฐกานต์ ศรีบัวบาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอกคำใต้ สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
99 นางวลัยพรรณ ใจคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
100 นายธนเดช นามบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
101 นายสง่า บุราณรมย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
102 นายฉลอง นนทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
103 นางรักษิณา วงศ์ษา ผู้อำนวยการ รร.บ้านสาง สพป. พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
104 นางเบญยวรรณ์ ก๋าซ้อน ผู้อำนวยการ รร.บ้านร่องปอ สพป. พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
105 นายสวินทร ดอนมูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
106 นายเสน่ห์ อัศวมงคล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
107 ว่าที่ร้อยตรีวรพล ใจคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
108 นายพิทักษ์ ไชยะป๋าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดถี สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
109 นายณรงค์ศักดิ์ เพียรทำ ผู้อำนวยการ รร.บ้านห้วยเคียน สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
110 นายสมบัติ เผ่ากันทะ ผู้อำนวยการ รร.บ้านทุ่งต้นศรี สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
111 นายอุทัย บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
112 นายวิชา โอฐเจริญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาง สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
113 นางสาวเฉลิมศรี หิมพานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องค้อม สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
114 นายนิคม กีรติวรางกูร ผอ. โรงเรียนบ้านปางถ้ำ สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
115 นางเอมพิกา ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
116 นายปิยชาติ ธงสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้อยศรี รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
117 นายอารีย์ ขรรค์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วังช้าง รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
118 พระสัตยา สจฺจาภิจินฺโณ ครูพระสอนศีลธรรม เชี่ยวชาญ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
119 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล รองผอ. สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
120 นายเสมอ วงค์พุฒ รองผอ. สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
121 นายประเวศน์ ขันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
122 นายมานัด สร้อยสวิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
123 นายนพดล ธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
124 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
125 นายเสมอ วงค์พุฒ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
126 นายณัฐฐศรัณย์ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเงิน สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
127 นายปรีชา โสภาเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบทุ สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
128 พระสัตยา สจฺจาภิจินฺโณ ครูพระสอนศีลธรรม เชี่ยวชาญ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
129 นายสุริยันต์ อินทเจริญศานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเค็มใหม่ สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
130 นายปรีชา โสภาเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบทุ สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
131 นายทินกร อินะนาม ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
132 นายสุขสันต์ เทพสืบ ครูโรงเรียนบ้านต๋อม/สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
133 นางประนอม อ้อยบำรุง ครูโรงเรียนบ้านต๋อม/สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
134 นายศรีเดช นามวงศ์ กำนันตำบลบ้านต๋อม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
135 นายธนเดช นามบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน สพป พะเยาเขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
136 นางสาวอารีย์ ยอดใจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
137 นายชำนาญ สุวรรณเลิศ ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
138 นายปรัชญากร ชูรักษา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านร่องคำ สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
139 นางรวงทอง ครองไชย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
140 นางสาวอารีย์ ยอดใจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
141 นางนฤมล จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณูโลก เขต ๒ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
142 นายบัณฑิต ศรีสุวรรณ ครู รร.บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
143 นางสาวยุพิน ทรงยศ ครู รร.บ้านแม่อิง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
144 นายวสันต์ ซาวคำ รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังของแดง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
145 นางสาวอุไรวรรณ ไชยบาล ครู รร.ชุมชนบ้านแม่สุก สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
146 นางสาวฉวีวรรณ หงษ์หิน ครู รร.บ้านปิน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
147 นายเกียรติศักด์ ตะเขียว ครู รร.บ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
148 นางทิพวัลย์ วงค์จันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
149 นางสาวเหมยพิมพ์ ชมภูเมืองชื่น ครู รร.บ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
150 นางลัดดา ชูมนตรี ครู รร.บ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
151 นางบุญประคอง ชัยชนะ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
152 นางสาวชฎาพร ศีติสาร ครู รร.บ้านดง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
153 นางสาวฐิตาภา ภาชนะ ครู รร.บ้านแม่อิง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
154 นายธัชชัย อุเทศบุญญโชติ ครู รร.บ้านห้วยแก้ว สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
155 นายสิรภพ ฟูคำมี ครู รร.บ้านจำป่าหวาย สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
156 นายประสาท ผิวเฮ้าขา ครู รร.บ้านเนินสมบูรณ์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
157 นายเอกรินทร์ อินสมบัติ ครู รร.บ้านค่า สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
158 นางวาสนา เสมอเชื้อ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
159 นายธนาพงษ์ สาวฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
160 นายเกรียงไกร มาตรมูล ครู โรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
161 นางสาวผกาวดี ธิวงศ์ ครูบุคลากรคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
162 นายจำรัส เขียวงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
163 นายศรีศักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
164 นายดำรงชัย พุทธเมฆ ครู โรงเรียนดงอินตา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
165 นางสาวศิตา ศรีบุญชู ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
166 นางเทียมจิตร แสงกล้า ครู โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
167 นางสาวผกามาศ เรือนสอน ครู โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
168 นางวันดี วงค์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านจำไก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
169 นางสาวอุไร มอญแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
170 นายวัชรพงษ์ ปาลี ครูโรงเรียนบ้านเหล่า สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
171 นายนิคม วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
172 นางอุทัยวรรณ ต๊ะคำ ครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
173 นายอภิสิทธิ์ วิทยาวาณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
174 นายพรเลิศ คำมาเร็ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
175 นายขวัญชัย ดาสา ครูโรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
176 นายเกียรติพงษ์ วงค์กาศ ครูโรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
177 นายธีรเดช สองคำชุม ครูโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
178 นายสามารถ กันทะเขียว ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
179 นายพิทักษ์ นามวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
180 นายศุภชัย พรหมสอน ครูโรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
181 นายบุญเย็น วีระตา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
182 นายประพัฒน์ ห่านตระกูล ครูโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
183 นายกิจจา จาวรรณกาศ ครูโรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
184 นางสาวจตุพร ทะนุ ครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
185 นายบัณฑิต ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
186 นางสาวยุพิน ทรงยศ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านแม่อิง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
187 นางสาวอุไรวรรณ ไชยบาล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
188 นางสาวฉวีวรรณ หงษ์หิน ครูโรงเรียนบ้านปิน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
189 นายเกียรติศักด์ ตะเขียว ครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
190 นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
191 นางลัดดา ชูมนตรี ครูโรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
192 นางสาวชฎาภรณ์ ศีติสาร ครูโรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
193 นางสาวฐิตาภา ภาชนะ ธุรการโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
194 นายธัชชัย อุเทศบุญญโชติ ครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
195 นายสิรภพ ฟูคำมี ครูโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
196 นายประสาท ผิวเฮ้าขา ครูโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
197 นายเอกรินทร์ อินสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
198 นางสุทธดา เกตุมุณีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านศาลา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
199 นางรัชดาพรรณ ติ๊บคำ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
200 นางจันทร์ฟอง ใจพรม ครู โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
201 นางภคพร เพชรประดับ ครู โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
202 นางสาวจิตตราภรณ์ ไชยาโส ครู โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
203 นางเสาวลักษณ์ กีพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าคา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
204 นางสาวเดือนเพ็ญ งามชัยวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
205 นางจินตหรา พร้าวไธสง ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
206 นางมยุรี วัฒนสมบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
207 นายสมยศ ก๋าวิตะ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
208 นางสาวมินตรา อินต๊ะไชย ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
209 นางกรรณิการ์ นาวา ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
210 นางแสงเดือน ลาวตุม ครู โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
211 นางสาวรัตนาภรณ์ เผ่าฟู ครู โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
212 นายสุริยนต์ อุนจะนำ ครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
213 นางสาวแสงเดือน ลาภใหญ่ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
214 นางยุพาพิน ไชยบาล ครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
215 นายศรัญยู สีทิอ้าย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
216 นางสาวภาสินี ธิศรี บุคลากรคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
217 นางสุทธิวรรณ ปิติภาคย์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
218 นางกัลยา สุวรรณพัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
219 นางธารารัตน์ เทพวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านสันจกปก สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
220 นางสาวมัชฌิมา เรือนสอน ครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
221 นางสาวนัยนา ยะกาศ ครู โรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
222 นางกรกช วิชัย ครู โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
223 นางประทุม ฟองอินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
224 นายชัยวัฒน์ อินต๊ะสาร ครู โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
225 นางสาวสวนันท์ ชัยวร ครู โรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
226 นางมาลี พุ่มศฤงฆาร ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
227 นางสาวรมัณย์ญา หมั่นค้า ครู โรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
228 นางสาวชนัญทิตา กันทะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
229 นายวิทวัส ปัญจบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
230 นายวันชัย โรจน์โยธินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าบน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
231 นายฝาแก้ว โภชน์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
232 นางพวงเพชร เมืองมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลสันป่าม่วง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
233 นายอุทัย สมศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
234 นายนิคม นันทาทอง ครู โรงเรียนบ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
235 นายเอกพจน์ ฟองจำ ครู โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
236 นางกัญธนิดา โอภาสฐิติยศ ครู โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
237 นางสาวถาวรนิชา ยารังษี ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
238 นางพรทิวา เตชา ครู โรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
239 นางรตา เซ็นนันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
240 นางสาวสุรัสวดี ชื่นวงค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
241 นางสาวพรกมล ธรรมวงค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
242 นายธนกร ธนะสังข์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
243 นายภาณุวัฎษ์ บัวเงิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
244 นายกฤษณพล สมศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
245 นายวันชัย โรจน์โยธินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ รร.บ้านค่าบน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
246 นายฝาแก้ว โภชน์งาม ผู้อำนวยการ รร.บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
247 นางพวงเพชร เมืองมูล ผู้อำนวยการ รร.ตำบลสันป่าม่วง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
248 นายอุทัย สมศรี ครู รร.ชุมชนบ้านห้วยลาน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
249 นายนิคม นันทาทอง ครู รร.บ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
250 นายเอกพจน์ ฟองจำ ครู รร.บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
251 นางกัญธนิดา โอภาสฐิติยศ ครู รร.บ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
252 นางสาวถาวรนิชา ยารังษี ครู รร.บ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
253 นางพรทิวา เตชา ครู รร.บ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
254 นางรตา เซ็นนันท์ ครู รร.อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
255 นางสาวสุรัสวดี ชื่นวงค์ ครู รร.บ้านหนองหล่ม สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
256 นางสาวพรกมล ธรรมวงค์ ครูผู้ช่วย รร.บ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
257 นายธนกร ธนะสังข์ ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
258 นายภาณุวัฎษ์ บัวเงิน บุคลากรคอมพิวเตอร์ รร.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
259 นายกฤษณพล สมศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
260 นายศักดา วงศ์ขัติย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
261 นายยงศักดิ์ ปินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
262 นายชลิตพันธ์ สำราญสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองสระ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
263 นางมณฑกาญจน์ คำวงค์ษา ครูโรงเรียนบ้านดอกคำใต้ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
264 นางภัคธีมา รุจิระพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
265 นายสัญญา เลิศหล้า ครูโรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
266 นางวันเพ็ญ ไชยมงคล พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านดอกคำใต้ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
267 นายกษิดินทร์ กัลยา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านทุ่งต้นศรี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
268 นายหรินทร์ อินสุขิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
269 นายชาญ ธนะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
270 นายกฤษฎา เดชะบุญ ครู โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
271 นางปาริชาติ กลิ่นหอม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
272 นายสุพจน์ นันตา ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
273 นายณัฐนันท์ นนท์ศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศาลา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
274 นายสะอาด ทนทาน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
275 นายสุรพล ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันจกปก สพป.พย.เขต๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
276 นายนรา สุยะเพี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
277 นายศุภโชค เครื่องแก้ว ครู โรงเรียนเจริญใจ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
278 นายบรรจง ศรีสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านค่าบน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
279 นายบรรจง ภิญโญ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
280 นายสินชัย ไชยโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
281 นายมงคล สมณาศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
282 นางพรรณทิพย์ วงศ์ช่างเงิน ครู โรงเรียนบ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
283 นางหนูทิพย์ ไวไธสง ครู โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
284 นายพรศักดิ์ วงศ์เครือศร ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยาเขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
285 นางเนตรนภา โกสม ครู โรงเรียนบ้านร่องจร้า สพป.พะเยาเขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
286 นางประนอม เชื้อเมืองพาน ครู โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
287 นายสมพงษ์ เนียมประพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
288 นางวิลาวรรณ ศีติสาร ครูผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยาเขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
289 นางสาวพัชรี มูลเมือง ครู โรงเรียนบ้านค่าบน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
290 นางสาวนิภาภรณ์ บุญนาวา ครู โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.พะเยาเขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
291 นางวิไลพร เวียงนาค ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
292 นางสาวโสลัดดา พรหมจิต ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
293 นางสาวผริดา ปัญญาดา ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยาเขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
294 นางขวัญฤทัย ใจชุ่ม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
295 นายทะวัฒ ทองจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
296 นายวรวัฒน์ ไชยวงค์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
297 นางสาวซื่อหญิง อินปั๋น ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
298 นายเกษม ยะมา ผู้อำนวยการ รร.บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) สพป. พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
299 นางสาวเฉลิมขวัญ บุญเจริญ รกน.ผู้อำนวยการ รร.บ้านป่าแฝกใต้ สพป. พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
300 นายพัลลพ โสรัจประสพสันติ ครู รร.บ้านสาง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
301 นางสาวศุภวรรณ เจนใจ ครูอัตราจ้าง รร.ชุมชนบ้านห้วยลาน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
302 นางสาวระวีวรรณ เลิศคำ ครู รร.บ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
303 นางปิยะดา พิณราช ครู รร.บ้านใหม่ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
304 นางจุฑารัตน์ ธาราเวชรักษ์ ครู รร.บ้านโป่ง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
305 นางพัชรินทร์ ทะปน ครู รร.บ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
306 นางพิมภรณ์ ศรีเมือง ครู รร.บ้านจำป่าหวาย สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
307 นางวรรณรัตน์ ประวงค์เทพ ครู รร.บ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
308 นางสาวหยาดพิรุณ ทาคำ ครู รร.บ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
309 นางนันนภา เขียวงาม ครู รร.บ้านถ้ำประชาบำรุง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
310 นางอุไรวรรณ เลาคำ ครู รร.บ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
311 นางรัตติยาภรณ์ ศรีสุวรรณ ครู รร.บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
312 นายธราธร คำหล่อ ครู รร.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
313 นางณัฐสินี ยาดี ครู รร.บ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
314 นายสมาน ใจถา ครู รร.บ้านป่าตึง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
315 นางนลินพรรณ ฟูแสง ครู รร.บ้านแม่อิง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
316 นางพชรภัทร ปินตานา ครู รร.ชุมชนบ้านแม่สุก สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
317 นางฌัลลิกา แข่งขัน ครู รร.หนองหล่ม สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
318 นางดวงหทัย สมบูรณ์ ครู รร.บ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
319 นางสาวสุจิตรา ใจลึก ครูอัตราจ้าง รร.บ้านสันจกปก สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
320 นางรุจิรดา ใจยะสุข ครู รร.ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
321 นางกฤชธิชา อนาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
322 นางปฤษณา ถิ่นจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
323 นางณัฎฐ์ฐิฎา สุวรรณเลิศ ครู โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
324 นางพนิดา ลือเรือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
325 นางสาวชนรดา ดำรงวิริยะนุภาพ ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
326 นางรุ่งทิวา กาญจนวาส ครู โรงเรียนบ้านค่าบน สพป.พะเยาเขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
327 นายวรายุทธ์ วงศ์โยธา รกน.ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
328 นางประนอม ถาเป็ง ครู โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
329 นางดวงเดือน บุญสุข ครู โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
330 นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยา ครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
331 นางสาวแสงเดือน สาคร รกน.ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
332 นางธนาภา คำมาเร็ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
333 นางรจนา คำดี ครู โรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
334 นางอรัญญา สุขเกษม ครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
335 นางกนิษฐา กาจินา ครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
336 นางพิกุล พันธุ์ปัญญา ครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
337 นางสาวอารีรัตน์ ปวงแก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
338 นางพวงผกา ตาเบ้า ครู โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
339 นางปิยากร อินต๊ะมุด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
340 นางเกศวดี วงศ์ประพันธ์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
341 นางจุฑามาศ เสมอเชื้อ ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
342 นางสาวภัทธนิษฐ์ พินิจสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
343 นางศุกลรัตน์ กันท๊ะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
344 นางสาวเหมยพิมพ์ ชุมพูเมืองชื่น ครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
345 นางธัญญาภรณ์ เครือคำ ครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
346 นายวิสิทธิ์ บุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
347 นายธนดล นิติมณฑล ครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
348 นางสาวพัชราวดี แก้วบุญเรือง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
349 นายสุรศักดิ์ อินสีชื่น ผู้อำนวยการ รร.บ้านแม่พริก สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
350 นางพรเพ็ญ นักปราชญ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ รร.บ้านทุ่งป่าข่าสพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
351 นางศรีวัย พิพัฒน์พงศ์ ครู รร.บ้านค่าบน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
352 นางสาวเอ็มวิกา สมศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านค่าบน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
353 นางณัฎฐณิชา ฉั่ว พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านม่วงคำ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
354 นายชุมพล ชุ่มใจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.พะเยา ขเต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
355 นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์ ครู รร.บ้านต๊ำพระแล สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
356 นางสาวสุพรรณ สุริยะ ครู รร.บ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
357 นางปวีณา บุญวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
358 นายสมัย เชียงแสน ครู รร.อนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
359 นายสกล ธุระ ครู รร.บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
360 นายอดุลย์ ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
361 นางกรรณิกา ฟูสีกุล ครูโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
362 นางฟองจันทร์ ฟองคำ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
363 นางลาวัลย์ คำตั๋น ครูโรงเรียนอนุบาลพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
364 นางจุฬารัตน์ จำรัส ครูโรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
365 นางสุทธิ เทพวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
366 นางจันทร์พร กัลยา ครูโรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
367 นายธเนศ ก้อนคำ ครูโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
368 นางจิราพร คำสมุทร ครูโรงเรียนบ้านไร่ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
369 นางสาวนันท์นภัส ภาชนะ ครูโรงเรียนบ้านร่องปอ สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
370 นางอุไร ปิงน้ำโท้ง ครูโรงเรียนบ้านกาดถี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
371 นางอัญชลี เทวินทร์ ครูโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
372 นางศิริรัตน์ ชูกร ครูโรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
373 นางสาวกัลยา เขื่อนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านปาง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
374 นางสาวอันชิษฐา นันตา ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
375 นางอรุณี วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา(บ้านโทกหวาก) สพป.พะเยา เขต๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
376 นางสาวสุพรรณ วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
377 นายสายยนต์ บุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
378 นายมานพ อูปแก้ว ครูโรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
379 นางรัชนี กัลยา ครูโรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
380 นางพวงพิศ ปิงเมือง ครูโรงเรียนบ้านดาวเรือง ( ธนาคารกรุงเทพ17) สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
381 นางบุษบา ชอบจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
382 นางสาวสุภาพร ตาสาย ครูโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
383 นางสาวเรณู วงศ์ปัญญา ครูโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
384 นางสาววรรณพร จุลเจริญ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง สพป กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
385 นายถนอม ธินะ ครูโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
386 นางสาวสุกุลธิยา พิสุทธิมงคล ครูโรงเรียนบ้านปิน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
387 นายทวีศักดิ์ิ เผ่าปัญญา ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านป่าตึง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
388 นางสาวสุธาทิพย์ เทพสิงห์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านป่าตึง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
389 นางสาวรัฐพร ไชยวุฒิ ครูวิกฤต โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
390 นางสาวสุพิชญา จิตชู พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านป่าตึง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
391 นางสาวณิชพร ไชยาปันดิ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
392 นางนภัสสร สมศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
393 นางสาวปนิตา อุตรชน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
394 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัณรัชย์ สกุลนา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
395 นางสาวสินีนาฎ อุตมาเครื่อง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านปาง สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
396 นางสาววัชราภรณ์ อวดเขต พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
397 นางสุดาพร แก้วเทพ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านวังขอนแดง สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
398 นางสาวน้ำฝน ขอนโคกสูง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
399 นายณรงค์ ปิงวงศ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
400 นางสาวสุกัญญา ปิงเมือง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ17) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
401 นางสาวสุพัฒตรา สุริยะ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยเคียน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
402 นางสุนีย์ พงษ์คำ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
403 นางสุดสวาท กีรติวรางกูร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
404 นายประภาส พรพีระมานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
405 นางสาวแสงดาว แสงศรีจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
406 นางจีรานันท์ หอมนาน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
407 นางครองสุข หลวงจินา ครู โรงเรียนบ้านดอนลาว สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
408 นางสาววิจิตรา กลิ่นหอม ครู โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
409 นางอรวรรณ ดอกมะลิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
410 นางสาวศิริภา สุนันต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฏร์อนุกูล" สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
411 นางวชิราภรณ์ สุโพธิณะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
412 นางพิมพ์พิมล ทำของดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
413 นายกิตติพงษ์ เขื่อนคำ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
414 นางอภิรดี ปัญจศรี ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
415 นางสาวอำภา กิจจาเจริญกุล ครูธุรการ โรงเรียนบ้านร่องส้าน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
416 นางสุพิชา งามเจริญ ครูธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
417 นางจีรานันท์ หอมนาน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
418 นางณัฐณิชา ปาโต ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
419 นายภัทถกฤต พุทธอาสน์ ครู โรงเรียนบ้านปางวัว สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
420 นางสาวแสงดาว แสงศรีจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
421 นางกอบแก้ว พรหมมินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
422 นางอมรรัตน์ แสงศรีจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ส.4 สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
423 นางสาวศรีอุบล สมบูรณ์ศฤงค์ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
424 นางอรุณณี หาญพงศ์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
425 นางนิตยา กาชัย ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
426 นางดอกรัก ม้วนพรม ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
427 นางสาวกาญจนา หอมนาน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
428 นายฉัตรยา ไชยวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
429 นายภาคภูมิ ยี่คำ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
430 นางมยุรี มะกาว ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
431 นางสุชัญญา นงนุช ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
432 นางนุชศิริ สุวรรณกุล ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
433 นางสาวอังผกา น้ำสา ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
434 นางสาวอรุณนี หาญพงศ์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
435 นายพชร บุญเรือง เจ้าหน้าที่พัสดุ ชำนาญงาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
436 นางพจนา พรหมเสน ครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
437 นางอารีย์ ทาเกิด ครูโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
438 นายวสัน ดาวศรประศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
439 นายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทะลาย สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
440 นายโสภณ นาปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักทุ่ง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
441 นายณัฐพงษ์ ชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องแมด สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
442 นายประสิทธิ์ ชูศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
443 นางสุรางค์ ตันกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
444 นายบุญโยง แสงแก้ว อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
445 นางสุนีย์ ฉลาดธัญกิจ อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
446 นายสุริยา งานดี ปลัดอำเภอจุน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
447 นายนิติกูล กิจเฉลา ปลัดอำเภอจุน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
448 นางเนาวรัตน์ กัลยา ปลัดอำเภอจุน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
449 นางสาวเตรนภา ขัติยศ ปลัดอำเภอจุน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
450 นางสุบัน งามนอก อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
451 นายณัฐวุฒิ อุดหล้า อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
452 นางชุติกาญจน์ เวียงลอ ครู โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
453 นายพีรณัฐ ไชยจำเริญ อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
454 นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
455 นายทองคำ ทากัน ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
456 นางรัตติกาล ไชยวุฒิ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
457 นางสาวปัทมา รอดกูล ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
458 นางพรเพ็ญ กันทะเนตร ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
459 นางนันท์ติกัน แซ่ตั้น ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
460 นางสุวรรณา ปักษาศร ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
461 นางสาวชญาณ์นันท์ ชุมภู ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
462 นางสาวศิรินภา สมศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
463 นางพจนา เจนใจ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
464 นางปรียาภรณ์ นาสินสร้อย ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
465 นางประภัสสร ดีอุ่น ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
466 นางแสงวรรณ สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
467 นายเกรียงศักดิ์ สินเปียง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
468 นางเยาวลักษณ์ กฤตินธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
469 นางพชรมนฑ์ ไชยสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
470 นายชัยวิชิต อินต๊ะเสนา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
471 นายสุกิจพงษ์ น้อยเจริญ ลูกจ้างประจำ รร.อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
472 นายเกรียงศักดิ์ ไชยเนตร ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
473 นางพิณวดี ศรีคำแซง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
474 นางวรรณา กิตติกวินพัทธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
475 นางนีรชา สมฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
476 นางบุษราคัม สมฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
477 นางสาวนิศารัตน์ สิบหมื่นอาด ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
478 นายพชนมนฑ์ ไชยสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
479 นายสมเกียรติ คงกล่อม ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
480 นายสาวธัญพร หอมนาน ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
481 นางปรียาภรณ์ ทดดอน ครูโรงเรียนบ้านแวน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
482 นางวิลาวัลย์ รัตนประยูร ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
483 นางสาวภคนภัทร เจริญสุข ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
484 นางสาวศิริขวัญ รวมสุข ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
485 นางสาวธนภรณ์ ธะนะ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
486 นายสุริยา งานดี ปลัดอำเภอจุน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
487 นายอรรณพ สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
488 นายนิติกูล กิจเฉลา ปลัดอำเภอจุน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
489 นายกิติศักดิ์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
490 นางจุติภรณ์ เครืออินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
491 นางเนาวรัตน์ กัลยา ปลัดอำเภอจุน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
492 นางกานต์พิชชา วงศ์ประพันธ์ ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
493 นายนิรัติศัย ฟูแสง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
494 นางสาวเนตรนภา ขัติยศ ปลัดอำเภอจุน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
495 นายบุญสม หวังดี ปลัดอำเภอจุน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
496 นางสาวดารณี เนียมเล็ก ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
497 นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
498 นายธนาพิพัฒน์ วรพิศุทธ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
499 นายประสงค์ โพธิ์แก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
500 นางสาวทิพยรัตน์ ใจแจ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
501 นายนิกรณ์ ซื่อสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
502 นางสาววัชรีพร เวียงสมุทร ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
503 นางสาวจิตติมา คำลือ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
504 สิบเอกศรศักดิ์ เครืออินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
505 นายบุญโยง สิงห์แก้ว อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
506 นางอุบล ธิมา ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
507 นางสาวทัศนีพร สุริยวงศ์ ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
508 นางโปรย ขัติยศ ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
509 นางวัธณาวรรณ ธิวรรณ์ ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
510 นางสาวแสงดาว แสงศรีจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
511 นางปุณนิษฐ์ แสงแก้ว ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
512 นางสาวอภิรดี ศรีธนะ ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
513 นางสุนีย์ ฉลาดธัญกิจ อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
514 นางชุติกาญจน์ เวียงลอ ครู โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
515 นางจีรานันท์ หอมนาน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
516 นางสาวนิชาภา ก๋องติ๊บ ครู อัตราจ้าง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
517 นางสุบัน งามนอก อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
518 นางครองสุข หลวงจินา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
519 นายณัฐวุฒิ อุดหล้า อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
520 นางสาววิจิตรา กลิ่นหอม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
521 นายจักรพันธ์ เชื้อเมืองพาน ครู โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
522 นายพีรณัฐ ไชยจำเริญ อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
523 นายสิทธิพงษ์ ธรรมสอน ครู โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
524 นายวิชัย บ่อแก้ว ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
525 นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
526 นางวชิราภรณ์ สุโพธิณะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
527 นายเสกสรร กาวิชัย ครูอัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
528 นางลักษณา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักลอ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
529 นางรัชนี ดะนัย ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
530 นางพรรณธิพา ขัตตะละ ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
531 นายกัณวรรษ์ ประจันทร์ อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
532 นายศุภวัตร ฟูคำ ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
533 นางสมศรี กาวินคำ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
534 นายรัฐศาสตร์ สมฤทธิ์ ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
535 นางสาวทิพยรัตน์ ใจแจ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
536 นายพชร บุญเรือง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
537 นางทิพาพร เจือกโว้น ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
538 นางสาวธนัญญา คำประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
539 นางสาวอภิสรา สมฤทธิ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
540 นางกนกวรรณ ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
541 นางสาวศรีอุบล สมบูรณ์ศฤงค์ ครูโรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
542 นายธนกร กาวินคำ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
543 นางจุฑารัตน์ ขลุ่ยนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านดู่ สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
544 นางจันทร์หอม เทพนัน ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
545 นางวิสุดา มณีชัย ครูอัตราจ้าง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
546 นางสาวพัทธิตา ใจแน่น เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านน้ำปุก สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
547 นางพิมพิลัย หลวงหล้า อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
548 นายไพโรจน์ เชื้อเมืองพาน นักการภารโรง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
549 นายจุน ปัติปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
550 นางบุญฝ้าย เชื้อสะอาด ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
551 นายวิทยา สมบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
552 นางชัญญานุช รูปกลม ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
553 นางสาวพิรญาณ์ สุทธสม อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
554 นางอรุณณี หาญพงศ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
555 นางนิตยา กาชัย ครูโรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
556 นางนันทกรานต์ สมศรี ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
557 นางดอกรัก ม้วนพรม ครูโรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
558 นางกชพร คำวงษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
559 นางสาวกฤตยาภรณ์ กาติ๊บ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
560 นายณัฐ คำมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาลาด สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
561 นางสาวกาญจนา หอมนาน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
562 นางกรณิการ์ คำแจ้ นักวิชาการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
563 นางพัฒนี อภิวงศ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
564 นายฉัตรยา ไชยวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
565 นายรุจวิภู จักรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำบอน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
566 นายภาคภูมิ ยี่คำ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
567 นายอุเทน มะโนชัย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
568 นางไฉน ไชยมงคล ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
569 นางสาวศนันธฉัตร คำลือ อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
570 นางมยุรี มะกาว ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
571 นางกนกวรรณ ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
572 นางสุชัญญา นงนุช ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
573 นายวสัน ดาวศรประศาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
574 นางวิภาภรณ์ นามราชา ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
575 นายบุญสิน สุปันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
576 นางสาวอังผกา น้ำสา ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
577 นางเกตุสุดา โพธิ์แก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
578 นางสุภชา ชาวน่าน ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
579 นายเกรียงศักดิ์ เรือนภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทะลาย สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
580 นายโสภณ นาปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักทุ่ง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
581 นางเอมพิกา ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
582 นางอมรรัตน์ แสงศรีจันทร์ พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
583 นางสาวทัศนา โพธิ์แก้ว อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
584 นางนุชศิริ สุวรรณกุล ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
585 นางสมัย สุปันตา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
586 นางนฤมล สุขใสบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
587 นายเชิด แสนป้อ อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
588 นายณัฐพงษ์ ชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องแมด สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
589 นายเกียรติพงศ์ ยะกันโท อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
590 นายพชร บุญเรือง เจ้าหน้าที่พัสดุ ชำนาญงาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
591 นายประสิทธิ์ ชูศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
592 นางสาวเสาวนีย์ คำแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
593 นางสุรางค์ ตันกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
594 นางสาวสุภาพร กาวิล เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
595 นายวิชัย เทพกอม เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
596 นางสาวกฤษฎาพร เวียงลอ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
597 นายสมนึก สมไหว อพปร. หมู่ 3 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
598 นายอดุลย์ พรมเสน อพปร. หมู่ 11 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
599 นายมนัญไชย ไชยมงคล อพปร. หมู่ 11 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
600 นางนวลจันทร์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
601 นางพนม บุญศรีโรจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
602 นางพวงพิกุล โยธาวุธ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
603 นางสุทธิรดา เจริญพิทยา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
604 นางนวลจันทร์ วัฒนจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
605 นางศุทธินี เหลาคม ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
606 นางสาวเกศริน ปารมณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
607 นางนิศรา คำวัง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
608 นางพชรมนฑ์ ไชยสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
609 นางสาวพรพรรณ สักลอ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
610 นายสุริยันต์ อินทเจริญศานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
611 นางยุพิน บุญมาก ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
612 นางยุภาพร ด้วงโต้ด ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
613 นางสาวรัชนี พันตา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
614 นางนิลุบล กัลยา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนราชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
615 นางสาวปวีณา บุญสม ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
616 นางสาวสุวิมล ศรีคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งแต สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
617 นางสาวบาจรีย์ สักลอ ครู โรงเรียนบ้านพวงพยอม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
618 นายทิวาสวัสดิ์ วัฒนจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
619 นางสาวเมธาวี ศูนย์กลาง ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
620 นางสาวจันทร์ฉาย ศรีธนะ ครู โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
621 นางชิดชนก ศรีธนะ ครู โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
622 นายอัฐพล ธนะวงค์ ครู โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
623 นางสุธรรม พุฒิรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.สต.พระธาตุขิงแกง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
624 นายเสมอพงษ์ อินปั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปัวพิทยา สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
625 นางสมคิด วงศ์ชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.พระธาตุขิงแกง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
626 นางฆริกา มหายศ ครู โรงเรียนบ้านสร้อยศรี สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
627 นางกนกวรรณ ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
628 นายนพพล ธูปมงคล ครูธุรการโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
629 นางจิตตราภรณ์ ไชยจำเริญ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
630 นายธนภัทร สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
631 นางสาวศศิธร จันทร์มา ครู โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
632 นางศรัญญา แสงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
633 นายสมพร ธนะวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลพระธาตุขิงแกง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
634 นายสายันต์ ขึ้นนกขุ้ม ครู โรงเรียนบ้านสักทุ่ง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
635 นายสุพจน์ นวลดั้ว ครู โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
636 นางฐิรนันท์ สมบุตร อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
637 นางอารีรัตน์ โพธาวัน ครูโรงเรียนบ้านปาง/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
638 นางสาวพัชราวดี แก้วบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาค/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
639 นางแสงพัด เทสมุทร์ ครูโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
640 นายสมปราการ ศรีมันต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านสันหนองเหนียว กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
641 นายรันดร์ แสวงงาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านสันป่างิ้ว กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
642 นายอำนวย ยอดอ้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านสันต้นผึ่ง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
643 นายจำลอง แปงมูล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านต๋อมดง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
644 นางจินดา พวงสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านต๋อม/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
645 นางนันทนี ศักดิ์สร ครูโรงเรียนบ้านร่องห้า/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
646 นายถิรวิทย์ มหาวงศนันท์ ครูโรงเรียนบ้านต๋อม/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
647 นางจารุภัทร เหล่ารักผล ครูโรงเรียนบ้านต๋อม/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
648 นางดวงแข อุ่นทา ครูโรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป.พะเเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
649 นางสาวจุฑารัตน์ วังหม้อ ครูโรงเรียนบ้านต๋อม/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
650 นางละเอียด ขวัญตน ครูโรงเรียนบ้านต๋อม/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
651 นางสาวชฎาธาร จันนา ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านป่าตึง/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
652 นางสมพร เสมอใจ ครูโรงเรียนบ้านต๋อม/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
653 นายนพรัตน์ บ่อเงิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านต๋อม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
654 นายจรูญ วงศ์ไชย ครูโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
655 นายสำรวจ เอมใจ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านต๋อม/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
656 นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านต๋อม/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
657 นางสาววิศรา พินิจ ครูโรงเรียนบ้านใหม่(ดอกคำใต้)/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
658 นางประทัศนาพร กำจรเกียรติสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/รพสต.บ้านต๋อม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
659 นางศิริวรรณ คำภิระ ครูโรงเรียนบ้านต๋อม/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
660 นางจุฑารัตน์ ธาราเวชรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโป่ง/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
661 นางยิ่งลักษณ์ เดชะบุญ ครูโรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์)/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
662 นางธนาพร รัศมี ครูโรงเรียนบ้านโป่ง/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
663 นางจรัสศรี ชัยทอง ครูโรงเรียนบ้านต๋อม/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
664 นางสาวเสาวภา สุธาอรรถ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านต๋อม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
665 นางสาวรุ่งนภา จี้อุต นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านต๋อม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
666 นางสาวบุญรัตน์ ลำภาศาล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านต๋อม/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
667 นางสาวพลอยไพลิน ชีววงศ์ถาวร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านต๋อม/สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
668 นายจันทร์ติ๊บ ฟูเฟือง ประธาน ผรส. ตำบลบ้านต๋อม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
669 นายไพรัช รัตนบำรุง ผรส. กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
670 นายไพโรจน์ ละม้าย ผรส. กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
671 นายอนุชิต เมืองวงศ์ ผรส. กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
672 นายวิมล เผ่าอุ่น ผรส. กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
673 นายจรูญ ใจการ ผรส. กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
674 นายไพรัตน์ บุตรแปง ผรส. กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
675 นายธีรพงษ์ ใจซื่อ ผรส. กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
676 นายสายัญ เมืองซื่อ ผรส. กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
677 นางสาวปทิตตา จำรัส ครู โรงเรียนบ้านร่องจร้า สพป.พะเยาเขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
678 นางดวงเดือน มะลิดวง ครูโรงเรียนบ้านกาดถี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
679 นางยุพาพร แก้วแดง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านกาดถี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
680 นางสุรีรัตน์ เหมยเมืองแก้ว บุคลากรวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
681 นางวัลภา ยอดมิ่ง ครูโรงเรียนบ้านกาดถี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
682 นายอุดม บ้านกลาง นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาล ๓ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
683 นายทองอยู่ หมั่นคิด นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาล ๓ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
684 นายอดิศักดิ์ แรกข้าว นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาล ๓ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
685 นายธนดล นิติมณฑล ครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
686 นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
687 นายเศรษฐพงษ์ วงค์เมือง ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
688 นายโอฬารวิชญ์ ละออง ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
689 นายอธิวัฒน์ ทาเป็ก ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
690 นายพีระพงษ์ ไข่เปลี่ยน ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
691 นายวัลลภ ไชยชนะ ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
692 นายอนุชา ทองใจ ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
693 นายหรินทร์ อินสุขิน ครู โรงเรียนบ้านตุ้มท่า สพป พะเยา 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
694 นายชาญ ธนะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป พะเยาเขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
695 นายกฤษฎา เดชะบุญ ครู โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป พะเยาเขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
696 นางปาริชาติ กลิ่นหอม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป พะเยาเขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
697 นายสุพจน์ นันตา ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป พะเยาเขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
698 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
699 นางสุพรรณ สันทราย ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
700 นางจุฑามาศ งามจิต ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
701 นางสาวเบญญาภา ไชยวงค์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
702 นางสาวธัญญารัตน์ อินสุขิน พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ สพป.พะเยา ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
703 นางสาวทิพยดาวรรณ พุทธรักษา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี สพป.พะเยา ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
704 นายจีระพงษ์ ทันห่วง ครู โรงเรียนบ้านปิน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
705 นางสุชิรา สิงหธนากร ครู โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
706 นายภาคีนัญ ชัยก๋า ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
707 นางอาทิตยา ใจมั่งมูล ครู โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
708 นางสาวธัญวลัย ฟูเชื้อ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
709 นายปิยะวุฒิ โนขัติมา ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
710 นางสาวอภิญญา ใจมิภักดิ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
711 นางจันทรัตน์ เลิศทอง ครู โรงเรียนบ้านบุญเรือง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
712 นางสาวประภาพรรณ เพชรหาญ บุคลากรคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
713 นางสาวปราณี ใฝ่ใจ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดาวเรือง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
714 นายเมืองศรี กาวินคำ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
715 นางภัคจิราพร ไชยบาล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
716 นางสาวสุรีย์ คำมี ครู โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
717 นางรุจิรา กันทายวง ครู โรงเรียนบ้านสาง ครู โรงเรียนบ้านสาง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
718 นายจิราวุฒิ สมวงษา ครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
719 นายกิติคุณ เมฆอากาศ ครู โรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
720 นายประหยัด ใฝ่จิต ครู โรงเรียนเจริญใจ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
721 นายนครินทร์ ปัญจขันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
722 นางปรมาพร โยธาวัฒนากุล ครู โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
723 นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันภาษาไทย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
724 นางสาวอภิษฎา ขาวสุทธิ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันภาษาไทย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
725 นางสาวมธุรส ธิวัย อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
726 นางสาวสุรีย์ แจ้งสว่าง อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
727 นางสาววณัฐดา ฟูแสง นักจิตวิทยา สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
728 นายพสิษฐ์ ธนัชพรนิวัตน์ อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
729 ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ อาจารย์คณะคุรุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
730 นางสุรีย์ แจ้งสว่าง อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
731 นางอรยา ภาระจำ ครูโรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
732 นางสาวรัตนา ไชยา ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
733 นายศศิยศ ศศิภัทรกุล อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
734 นายภาณุพงศ์ วิบูลย์บวรชัย อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
735 นายศราวุธ ชาญเชี่ยว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
736 นายเอี่ยม มังคลาด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
737 นายสงัด ปินตานา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
738 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
739 นางธมนวรรณ คำเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
740 นางสาวคัชรินทร์ มหาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.พะเยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
741 นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
742 นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
743 นางสุพรรณี อาจหาญ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
744 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
745 นางสาวสุพิน ไชยจำเริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
746 นางนงลักษณ์ วงค์ประกาย ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
747 นางวรฤทัย สักลอ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.พะเยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
748 นายญาธิป เหล่ารักผล ครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
749 นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
750 นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
751 นายสุรวัฒน์ เมืองมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
752 นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
753 นางสุภชา ชาวน่าน ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
754 นางปิ่นนรา บัวอิ่น ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
755 นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
756 นายประสงค์ โพธิ์แก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
757 นางสาวจิตติมา บุญลือ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
758 นายอภิชัย ศรีเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
759 นางลักษณา จันทิมา ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักลอ สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
760 นายพชร บุญเรือง เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติการ สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
761 นางนงคราญ ไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
762 นายอภิชัย ศรีเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
763 นางสาวจิตติมา บุญลือ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
764 นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
765 นางสุทธิรดา เจริญพิทยา ศึกษานิเทศ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
766 นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
767 นางนิศากร สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
768 นายบุญเรียบ มองมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
769 นายสมเกียรติ อ้อยหวาน ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
770 นางรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ สพป พะเยาเขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
771 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
772 นางศรศรี บุราณรมย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
773 นายวรพัทธ์ คำมีพัทธรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
774 นางจุรีรัตน์ สุขอินต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
775 นายถนอม นาแพร่ ครูโรงเรียนบ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
776 นายวชิรศรณ์ เครือธิ ครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
777 นางเสาวภา ใจสม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
778 นางสาวกฤติมา มะโนพรม ครูโรงเรียนบ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
779 นางสาวพัทยา พิทักษ์โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
780 นายพีรันธร ยาคำ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
781 นางสาวพิชญาภา ฟองคำ ครู โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
782 นางชายิกา พรมเสน ครู โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
783 นายณรงค์ชัย ดำรงพุฒิเดชา ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
784 นายณรงค์ชัย ดำรงพุฒิเดชา ครู รร.บ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
785 นายสุรฉัตร พีระพล ครู รร.อนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
786 นางทัศณีย์ ทะนันไชย ครูโรงเรียนบ้านปิน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
787 นายดิเรก สุปิ ครู โรงเรียนบ้านต๋อม สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
788 นางวันเพ็ญ ปงคำเฟย ครู โรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
789 นางณัฐพร ขันแก้ว ครู รร.บ้านดง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
790 นางศิรินทรทิพย์ วิชัยโน ครู รร.บ้านแม่จว้า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
791 นางสาววาสนา ใจยะเลิศ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยาเขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
792 นายพิษณุพงศ์ สันทราย ธุรการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
793 นางสาวบังอร ศรีใจ ครู โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
794 นางศิรินทรณ์ จันทร์ทัน ครู โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
795 นางกรรณิกา อินเป็ง ครูโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
796 นางธัญธิดา หัวนา ครู รร.บ้านม่วงคำ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
797 นางดวงเดือน วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านดาวเรือง ( ธนาคารกรุงเทพ๑๗) สพป.พะเยา เขต๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
798 นางสาววารีรัตน์ สติราษฏร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
799 นางสายสมร กองมงคล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
800 นางรุ่งนภา เขื่อนเป๊ก ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
801 นางไฉน ไชยมงคล ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
802 นางวิภาภรณ์ นามราชา ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
803 นางนฤมล สุขใสบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
804 นางสิเนหา ชัยสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
805 นางช่อเพชร วงศ์ชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
806 นางสกาวรัตน์ ไกรมาก ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
807 นางจันทร์ฉาย วรพิศุทธ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
808 นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
809 นางสกาวรัตน์ ไกรมาก ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
810 นางสาวเฟย ฤดีใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
811 นางรุ่งนภา เขื่อนเป็ก ครูโรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
812 นางนิศากร สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
813 นางสมพิศ ไชยลังกา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
814 นางช่อเพชร วงค์ชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
815 นางสมพิศ ไชยลังกา ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
816 นางอำนวย เมฆบุญส่งลาภ ครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
817 นางพรจรรย์ พัชรมณี ศึกษานิเทศก์ ศธจ.พะเยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
818 นายสุรฉัตร พีระพล ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
819 นางวันเพ็ญ ปงคำเฟย ครูโรงเรียนบ้านดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
820 นายมงคล ปราศรัย ครู โรงเรียนบ้านดาวเรือง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
821 น.ส.รัตน์ดาพร จินาเฟย ธุรการ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
822 นางอัญชลี วันต๊ะ ธุรการ โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
823 น.ส.ศิริวรรณ ไชยวงศ์ ธุรการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
824 นางสุภาพร กาวาท ธุรการ โรงเรียนบ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
825 น.ส.พนิดา มหาวงศ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
826 น.ส.ปรียาภรณ์ บุญเรือง ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
827 น.ส.ชญาดา ช่างสาร ธุรการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
828 นายวุฒิชัย วงค์เรือง ธุรการ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
829 นายไปยวิตร ยะตา ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
830 นางอัจฉราพรรณ กาศสกุล ธุรการ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
831 น.ส.ชลธิชา นนทะคำจันทร์ ธุรการ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
832 นางพรพิมล ไชยวุฒิ ธุรการ โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
833 นายวิทวัฒน์ ยินดี ธุรการ โรงเรียนบ้านค่าบน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
834 นางกานติมา สุทธเขต ธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
835 น.ส.เกศราภรณ์ ช่างฆ้อง ธุรการ โรงเรียนบ้านปิน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
836 น.ส.อรพรรณ ดวงแก้ว ธุรการ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
837 น.ส.พรรณวรท แท่งเงิน ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
838 นายวิทวัส ใสสม ธุรการ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
839 นางสุภาคินี โพธา ธุรการ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
840 น.ส.สริญญา สุวรรณเกษม ธุรการ โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
841 น.ส.กรรณิการ์ กุ่นใจ ธุรการ โรงเรียนบ้านกาดถี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
842 นางสหัสยา ธิอุ่น ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
843 น.ส.อลิษา จินะวรรณ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
844 น.ส.ปรีณาภา วงศ์วิ่ง ธุรการ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
845 นางสาวนฤมล จักจุ้ม ธุรการ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
846 นางสาวกมลวรรณ เหล็กแก้ว ธุรการ โรงเรียนบ้านใหม่(เมือง) สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
847 นางสาวดวงฤทัย นันชัย ธุรการ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
848 นางตรีชฎา ชาวน่าน ธุรการ โรงเรียนบ้านสาง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
849 นางสุนีย์ การเร็ว ธุรการ โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
850 นางสาวพิมพิรา ธรรมทน ธุรการ โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
851 นางสาวกชมล บัวนาค ธุรการ โรงเรียนบ้านใหม่(ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
852 นายสันติ เผ่าต๊ะใจ ธุรการ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
853 นางสาวโชติมล คำใจ ธุรการ โรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
854 ว่าที่ ร.ต.หญิงปุณยนุช ฟูแก้ว ธุรการ โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
855 นายอนวัช สอนภักดี ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
856 นางสาวสรินยา ขัติวงศ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านศาลา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
857 นางสาวรุจิพรรณ ทาตรี ธุรการ โรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
858 นางสาวฐิตาภา ภาชนะ ธุรการ โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
859 นางสาวสุนา สุยะวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสบสา สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
860 นายพิชยา จันต๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านจำบอน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
861 นายชยพล กรุงริรันดร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
862 นางสาวสุภาพร กาวิล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสักทุ่ง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
863 นางสาวกฤษฏาพร เวียงลอ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านพวงพยอม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
864 นางสาวพัทธิตา ใจแน่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำปุก สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
865 นางจุฑารัตน์ ขลุ่ยนาค เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดู่ สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
866 นายกัณวรรษ์ ประจันทร์ อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
867 นายศราวุธ ชาญเชี่ยว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
868 นางสาวชญาภา สร้อยสวิง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
869 นางนิลุบล กัลยา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนราชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
870 นางสุวิมล ศรีคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งแต สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
871 นางสาวจารุวรรณ์ คำมูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
872 นางสาวเจนจิรา บุญวิลัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
873 นางพัฒนี อภิวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
874 นางสาวอภิสรา สมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
875 นายนพพล ธูปมงคล ครู โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
876 นายพสิษฐ์ ธนัชพรนิวัตน์ อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
877 นางสาวชญาดา ช่างสาร ธุรการโรงเรียนอนุบาลพะเยา กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
878 นางสาวดวงฤทัย นันชัย ธุรการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
879 นางอัญชลี วันต๊ะ ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยบง กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
880 นางสาวกมลวรรณ เหล็กแก้ว ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
881 นางนภาลัย คำวรัตน์ ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
882 นางสาวณัฐวดี ชมภูชนะภัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านฮวก สพป.พย.2 กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
883 นายศัสตราวุธ วงศ์ราษฎร์ ธุรการ โรงเรียนบ้านต๋อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
884 นายพิษณุพงศ์ สันทราย ธุรการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
885 นายศราวุธ ชาญเชี่ยว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
886 นายเกษม นันตาลิต ประธานกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) คณะกรรมการอำนวยการ
887 นายวีระพันธ์ เชื้อเจ็ดองค์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) คณะกรรมการอำนวยการ
888 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
889 นางรวงทอง ครองไชย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
890 นายสันติ สารเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส คณะกรรมการอำนวยการ
891 นายพายัพ ยาเย็น กำนันตำบลแม่ใส คณะกรรมการอำนวยการ
892 นายชำนาญ สุวรรณเลิศ ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
893 นายปรัชญากร ชูรักษา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านร่องคำ สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
894 นายกิติพงษ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา คณะกรรมการอำนวยการ
895 นางสาวฐิติรัตน์ ดวงเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา คณะกรรมการอำนวยการ
896 นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
897 นายกิตติพงษ์ เชื้อหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำไก่ สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
898 นายวิทวัส ปัญจบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
899 นายวันชัย โรจน์โยธินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าบน สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
900 นายฝาแก้ว โภชน์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญเรือง สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
901 นายวิทวัส ปัญจบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
902 นายฝาแก้ว โภชน์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญเรือง สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
903 นางพวงเพชร เมืองมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลสันป่าม่วง สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
904 นางวลัยพรรณ ใจคำ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สพป พะเยาเขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
905 นายธนเดช นามบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน สพป พะเยาเขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
906 นายบุญถสม หวังดี ปลัดอำเภอจุน คณะกรรมการอำนวยการ
907 นางสงัด ปินตานา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
908 นายบุญเรียบ มองมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
909 นางศรศรี บุราณรมย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
910 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
911 นางพวงเพชร เมืองมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลสันป่าม่วง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
912 นายวันชัย โรจน์โยธินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าบน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
913 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
914 นางสาวสุดาวรรณ สีตะบุตร ครูโรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) สพป.พย.๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
915 นางศิริรัตน์ ค้าสม ธุรการโรงเรียนบ้านไร่ สพป.พะเยา เขต๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
916 นางสาวพันธ์นิภา จันทร์ยอด ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า สพป.พะเยา เขต๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
917 นางสาวศิรินาฎ อุตมาเครื่อง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านปาง สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
918 นางสาวสวนันท์ ชัยวร ครู โรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
919 นางเทียมจิตร แสงกล้า รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
920 นางสาวศิรินยา วงศ์ประสิทธิ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านบุญเรือง สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
921 นางสาวนันทิกานต์ ทะสุมา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
922 นางศิริวรรณ จั่นเพ็ชร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
923 นางสาววัชรีย์รัชญ์ นาจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
924 นางสาวสุมาลี บันดาลสกุล พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
925 นางสาวเบญจมาศ สมเครือ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านต๊ำม่อน สพป.พะเยา เขต1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
926 นางกรองกาญ กันท๊ะวงค์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
927 นางสาวอุไร มอญแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
928 นางพราวพร ทุมแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
929 นางสุดธิดา ยิ้มแฉล้ม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
930 นางสาววรรษมน ฟักแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านแม่อิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
931 นางสาวนันทิกานต์ หล้าคำมูล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
932 นางโฉมยง อินต๊ะสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
933 นางสาววรัญยารัชย์ นาจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
934 นายณัฐวุฒิ พรหมเสน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
935 นางทัศณีย์ ทะนันไชย ครู โรงเรียนบ้านปิน สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
936 นางวันเพ็ญ ไชยมงคล พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านดอกคำใต้ สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
937 นายวลัยพรรณ ใจคำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สพป พะเยาเขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
938 นางปาริชาติ กลิ่นหอม ครู โรงเรียนบ้านแม่ใส สพป พะเยาเขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
939 นางอิงออน กาวี ครูโรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
940 นางสาวปราณี ใฝ่ใจ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดาวเรือง สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
941 นางสาวประภาพรรณ เพชรหาญ บุคลากรคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
942 นางจันทรัตน์ เลิศทอง ครู โรงเรียนบ้านบุญเรืองสพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
943 นางสาววริษา ศรีบุญชู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านร่องคำ สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
944 นางสาวสุจินดา ค้าสม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านร่องคำ สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
945 นางสาวธัญญารัตน์ อินชมภู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านร่องคำ สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
946 นางจิราพร คำสมุทร ครู โรงเรียนบ้านไร่ สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
947 นางศศิวิมล ทะปัญญา ครู โรงเรียนบ้านห้วยเคียน สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
948 นางสุชิรา สิงหธนากร ครู โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
949 นายภาคีนัญ ชัยก๋า ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
950 นางอาทิตยา ใจมั่งมูล ครู โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
951 นางเยาวธิดา กาบปินะ ครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
952 นางสุทธดา เกตุมุณีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านศาลา สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
953 นางกรรณิการ์ นาวา ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
954 นางสาวภาสินี ธิศรี บุคลากรคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
955 นายสมยศ ก๋าวิต๊ะ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
956 นางสาวเดือนเพ็ญ งามชัยวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
957 นางสาวจิตตราภรณ์ ไชยาโส ครู โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
958 นางสาวนัยนา ยะกาศ ครู โรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
959 นางแสงเดือน ลาวตุ้ม ครู โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
960 นางสาววัชราภรณ์ อยู่พันธุ์ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านร่องห้า คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
961 นางสาวโชติมล คำใจ เจ้าหน้าที่ํธุรการ โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป พะเยาเขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
962 นางสาวอติภา อ้อยมูล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
963 นางสาวชนัญทิตา กันทะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
964 นางสาวพิขญาภา ฟองคำ ครู โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
965 นางสุทธิวรรณ ปิติภาคย์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
966 นายจำรัส เขียวงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
967 นางกรกช วิชัย ครู โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
968 นางสาวอำไพ ใจกว้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านปิน สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
969 นายเกริกเกียรติ ขุ่ยคำ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
970 นางสาวจิรพร วรรณพรม พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านแม่พริก สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
971 นางสาวปาริชาติ เมืองมูล พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สพป พะเยาเขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
972 นางนิตยา ทังสนิมิตสกุล ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
973 นางลลิศตา มีสุข ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
974 นายธนากร แจ้งสว่าง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
975 นางสาวศิตา ศรีบุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
976 นาวเนาวรัตน์ ปาวิชัย ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
977 นางอุษณีย์ ไชยสกุล ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
978 นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์สม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านม่วงคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
979 นายชลิตพันธ์ สำราญสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
980 นายเสน่ห์ ร่องสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
981 นายสุพจน์ นันตา ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป พะเยาเขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
982 นางพูลศรี กีพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป พะเยาเขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
983 นางสาวพลอยไพลิน ชีววงศ์ถาวร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านต๋อม สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
984 นางอรพินท์ เมืองชมภู ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) สพป.พะเยา เขต๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
985 นายรณกร รัตน์รักษ์มงคล ครูโรงเรียนเทศบาล 2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
986 นางสาวพรรณวิไล งานดี ครูโรงเรียนเทศบาล 2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
987 นางสาววราภรณ์ มณีสีแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาล 2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
988 นางสาวเกศริน สุวพันธ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
989 นางสาวอรณีย์ สีโลปา ครูโรงเรียนบ้านจำไก่ สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
990 นายประณิธาน หาญป้อ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
991 นายเผด็จ ลาวตุม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
992 นายสงกรานต์ วงศ์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
993 นางพัฒนา ศรียอด ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
994 นางศจีนาถ นวลทิม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
995 นางอรวรรณ ชัยเรืองวุฒิ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
996 นางสาวพรศิริ ปิงเมือง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
997 นางสาวจิราพร เรือนกุล ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
998 นายอมร ธรรมใจ ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) สพป.พย.๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
999 นายลอย แสนสองเมือง ช่างไม้โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป.พย.๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1000 นายรพี ทิพย์ประพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) สพป.พย.๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1001 นางสาวมยุรี สมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1002 นางกฤศระดามณฑ์ มูลเทพ ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1003 นายวรพล อุ่นทะวารี ครูโรงเรียนบ้านปาง สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1004 นายหรินทร์ อินสุขิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า สพป พะเยาเขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1005 นายชาญ ธนะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป พะเยาเขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1006 นายพร ยอดจันทร์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1007 นายสุพจน์ นันตา ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป พะเยาเขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1008 นางกรองกาญจน์ กันทะวงค์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1009 นางจิตตราภรณ์ ตันกูล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1010 นางพราวพร ทุมแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1011 นางธนาภา คำมาเร็ว พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1012 นายรชต แก้ววรรณา ครู รร.บ้านจุน สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1013 นางสาวพรพิมพ์ ไชยมงคล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
1014 นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
1015 นางสาวพงษ์ลัดดา ห่านตระกูล พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลดอกคำใต้ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
1016 นางนิตยา ขอนพิกุล หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลดอกคำใต้ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
1017 เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่พยาบาลอำเภอแม่ใจ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
1018 นางนฤมล หลวงหาญ ครูโรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) สพป.พย.๑ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
1019 นางพัชรินทร์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
1020 นางพวงเพชร ไชยสาร กองการศึกษาเทศบาลเมืองพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
1021 นางปิยะดา พิณราช ครู โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
1022 นางตรีชฎา ชาวน่าน เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
1023 นางสาวจตุพร ทะนุ ครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป.พย.๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
1024 นางพัชรี ตุ้ยคำ ครู โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
1025 พันตำรวจเอกสมภพ สุภาพร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1026 พันตำรวจโทสรรเสริญ ฉันทะ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1027 ร้อยตำรวจเอกชาญชัย ช้างสาร รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1028 ร้อยตำรวจเอกองอาจ หาที รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1029 ร้อยตำรวเอกภูษิต จำรัส รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1030 ร้อยตำรวจตรีสัญญา ไชยคำ รองสารวัตรจราจจร สถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1031 นายดาบตำรวจรชต วงค์ขัติย์ ผู้บังคับหมู่ จราจร สถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1032 นายดาบตำรวจวัชรินทร์ ไชยวงค์ ผู้บังคับหมู่ ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1033 นายดาบตำรวจสด บัวย้อย ผู้บังคับหมู่ ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1034 จ่าสิบตำรวจวุฒิพงศ์ ไชยวุฒิ ผู้บังคับหมู่ ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1035 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1036 นายธวัชชัย ชื่นจิตร์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1037 นายประเสริฐ คำเผ่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมู่ ๓ ตำบลแม่ใส คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1038 นายจอน ยังมั่ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมู่ ๗ ตำบลแม่ใส คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1039 นายสุวรรณ ดวงแก้ว อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมู่ ๙ ตำบลแม่ใส คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1040 นายเรือง ชุ่มวงศ์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมู่ ๓ ตำบลแม่ใส คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1041 นายสวัสดิ์ จันทร์จักร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมู่ ๙ ตำบลแม่ใส คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1042 นายดาบตำรวจอุเทน จักรบัน ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแม่กา จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1043 นายดาบตำรวจกันต์ สกุลนา เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ใจ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1044 นายณรงค์ศักดิ์ หล่อวงศ์ ครู โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1045 นายสมบัติ กันทะวงค์ ครูโรงเรียนเทศบาล 2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1046 นายณรงค์ วงค์ลังกา ครูโรงเรียนเทศบาล 2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1047 นายสมบัติ อินทะไชย ครูโรงเรียนเทศบาล 2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1048 นายดาบตำรวจประทีป เมืองมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแม่ใจ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1049 นายอุดม วรณจักร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีถ้อย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1050 นายกิจจา จาวรรณกาศ ครูโรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1051 นางสาวอทิตยา ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านปิน สพป.พะเยา เขต๑ รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1052 นางบุญประคอง ชัยชนะ ครู โรงเรียนออนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1053 นายธนเดช นามบ้าน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป พะเยาเขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1054 นายบุญเย็น วีระตา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1055 นางรตา เซ็นนันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1056 นางอุทัยวรรณ ต๊ะคำ ครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป.พย.๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1057 นายพีรันธร ยาคำ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1058 นายพรชัย ป๋อนปั๋น ครู โรงเรียนบ้านร่องคำ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1059 นางสาววรรณพร จุลเจริญ ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง สพป.พะเยาเขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1060 นางสาวชิดชนก รัศมี ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) สพป.พะเยา เขต๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1061 นางรัชดาพรรณ ติ๊บคำ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1062 นางแสงเดือน ลาภใหญ่ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1063 นางเสาวลักษณ์ กีพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าคา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1064 นางสาวมินตรา อินต๊ะไชย ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1065 นางสาวรัตนาภรณ์ เผ่าฟู ครู โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1066 นางสาวพัทยา พิทักษ์โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1067 ดาบตำรวจสายัณห์ ปัญสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแม่ใจ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
1068 นายดาบตำรวจอุดม เผ่าปินตา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแม่ใจ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
1069 นายสุภาพ ใจพรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ ต.แม่ใจ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
1070 นายสมชาย สายทิ ครูโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
1071 นายขวัญชัย ดาสา ครูโรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) สพป.พย.๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1072 นายอภิสิทธิ์ วิทยาวาณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พย.๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1073 นางบุญประคอง ชัยชนะ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1074 นายศักดา วงศ์ขัติย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1075 นางรำไพ ร่องสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1076 ว่าที่ร้อยตรีเสรี งามดี เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ True สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1077 นางสาวณัฐธิดา โยธา ครู โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราฎร์ สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1078 นายวันเพ็ญ ปงคำเฟย ครู โรงเรียนบ้านดง สพป พะเยาเขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1079 นางสาวสุพรรษา โตปินใจ ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1080 นายธรรศ ชัยศร ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1081 นางรุจิรา กันทายวง ครู โรงเรียนบ้านสาง สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1082 นายทินภัทร อาคาร ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1083 นางรวงทอง ครองไชย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1084 นางณันธิชา ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านไร่ สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1085 นางบังอร ปอใจ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1086 นางสุทธดา เกตุมุณีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านศาลา สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1087 นางรัชดาพรรณ ติ๊บคำ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1088 นางสาวศิริวรรณ ไชยวงศ์ ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
1089 นายวิทวัฒน์ ยินดี ธุรการโรงเรียนบ้านค่าบน สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
1090 นางจินตหรา พร้าวไธสง ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
1091 นายสุพจน์ นันตา ครู โรงเรีียนบ้านห้วยแก้ว สพป พะเยาเขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
1092 นางสาวสุกุลธิยา พิสุทธิ์มงคล ครูโรงเรียนบ้านปิน สพป.พะเยา เขต๑ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1093 นางสาวนัยนา แผ่นทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1094 นายปรัชญากร ชูรักษา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านร่องคำ สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1095 นายวีรกร มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) สพป.พะเยา เขต๑ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1096 นายวันชัย โรจน์โยธินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าบน สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1097 นางจินตหรา พร้าวไธสง ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1098 นางจันทร์ฟอง ใจพรม ครู โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1099 นางมยุรี วัฒนสมบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1100 นางมาลี พุ่มศฤงฆาร ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1101 นางภคพร เพชรประดับ ครู โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1102 นางชายิกา พรมเสน ครู โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1103 นางสันทัด ขันตี ครูโรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
1104 นายเกรียงศักดิ์ หลวงหาญ ครูโรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) สพป.พย.๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1105 นางอำไพร วิเศษนอก ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1106 นางศิรินทรณ์ จันทร์ทัน ครู โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1107 นางสาวสุรีย์ คำมี ครู โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1108 นางตรีรัตน์ แก้วมูลคำ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) สพป.พะเยา เขต๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1109 นายภาณุวัฏษ์ บัวเงิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1110 นายเอกพจน์ ฟองจำ ครู โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1111 นางสาวพัทยา พิทักษ์โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1112 นางปรานี ดวงมณี ครูโรงเรียนบ้านจำไก่ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1113 นางสาวชุติพันธ์ ไชยคำ ครูโรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) สพป.พย.๑ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
1114 นายอนุพงษ์ ชื่นวงค์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
1115 นางสาวยุพิน ทรงยศ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านแม่อิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
1116 นางสาววรุณ สายวงค์ใจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
1117 นางสาวพิมลพรรณ วุฒิสันต์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
1118 นางสาววาสนา จันต๊ะละ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
1119 นางสาวนวินดา ทัพเปียง ครู โรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
1120 นางสาวเบญจมาศ จันทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
1121 นายธนวัฒน์ ฟักเขียว ครู โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
1122 ร้อยตำรวจโทพยนต์ เผ่าอินทร์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1123 นายณัฐกานต์ ศรีบัวบาน ครู โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1124 นายจตุรภัทร คำรศ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1125 นายนิคม นันทาทอง ครู โรงเรียนบ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1126 นายเสน่ห์ อัศวมงคล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1127 นายดาบตำรวจเฉลิมชัย ใจสม ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา รองประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1128 นายสมพล เตจา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เทศบาลตำบลแม่ปืม รองประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1129 นายดาบตำรวจทองสุข บุญนาวา ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรแม่กา จังหวัดพะเยา รองประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1130 นายชลิตพันธ์ สำราญสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1131 นายวรายุทธ์ วงศ์โยธา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1132 นางปวีณา บุญวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึง สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการสำรอง
1133 นางยุพิน วงศ์ประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านต๋อม สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการสำรอง
1134 นายนภดล เขื่อนเป็ก ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการสำรอง
1135 นางดวงเดือน วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านดาวเรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คณะกรรมการสำรอง
1136 นางศริรัตน์ ชูกร ครูโรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการสำรอง
1137 นางกรรณิกา ฟูสีกุล ครูโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการสำรอง
1138 นางฟองจันทร์ ฟองคำ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการสำรอง
1139 นางขวัญฤทัย ใจชุ่ม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1140 นางนงคราญ วงศ์ขัติ ครู โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1141 นางนงลักษณ์ วงค์ประกาย ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1142 นางวันเพ็ญ สุทธิพิบูลย์ ข้าราชการบำนาญ สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1143 นายขวัญชัย ดาสา ครูโรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1144 นายกิจจา วรรณกาศ ครูโรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1145 นายอภิสิทธิ์ วิทยาวาณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1146 นายวชิรศรณ์ เครือธิ ครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1147 นายดิเรก สุปี ครู โรงเรียนบ้านต๋อม สพป พะเยาเขต 1 คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1148 นางวันเพ็ญ ปงคำเฟย ครู โรงเรียนบ้านดง สพป พะเยาเขต 1 คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1149 นายหรินทร์ อินสุขิน ครู โรงเรียนบ้านตุ้มท่า สพป พะเยา 1 คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1150 นายกฤษฎา เดชะบุญ ครู โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป พะเยาเขต 1 คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1151 นางพัชรี ตุ้ยคำ ครู โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1152 นางจิราพร คำสมุทร ครู โรงเรียนบ้านไร่ สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1153 นางแสงอรุณ นัดดากุล ครู โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1154 นายกิติคุณ เมฆอากาศ ครู โรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1155 นายนครินทร์ ปัญจขันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1156 นางปรมาพร โยธาวัฒนากุล ครู โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1157 นางศศิวิมล ทะปัญญา ครู โรงเรียนบ้านห้วยเคียน สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1158 นายกฤษฎา เดชะบุญ ครู โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1159 นายบุญเย็น วีระตา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1160 นายอภิสิทธิ์ วิทยาวาณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1161 นายวชิรศรณ์ เครือธิ ครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1162 นางรัชดาพรรณ ติ๊บคำ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1163 นางจันทร์ฟอง ใจพรม ครู โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1164 นางกัลยา สุวรรณพัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการตัดสินสำรอง
1165 นายแดง ถึงคำ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมู่ ๓ ตำบลแม่ใส กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1166 นายเสน่ห์ ร่องสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1167 นายดาบตำรวจประชัน แสนเสมอใจ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแม่กา จังหวัดพะเยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1168 นายเกริกเกียรติ ขุ่ยคำ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1169 นายรุ่งนิรันดร์ กรรณทรา ครูโรงเรียนเทศบาล 2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1170 นายทินภัทร อาคาร ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1171 นางพรเพ็ญ นักปราชญ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการสำรอง
1172 นางธัญธิดา หัวนา ครูโรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการสำรอง
1173 นายสมัย เชียงแสน ครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต๑ คณะกรรมการสำรอง
1174 นางศรีวัย พิพัฒน์พงศ์ ครูโรงเรียนบ้านค่าบน สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการสำรอง
1175 นายประหยัด ใฝ่จิต ครู โรงเรียนเจริญใจ สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการสำรอง
1176 นายสมหมาย ปริญญา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1177 นายสวินทร ดอนมูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1178 นางวลัยพรรณ ใจคำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนชบ้านสันเวียงใหม่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1179 นายชำนาญ สุวรรณเลิศ ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน สพป.พะเยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1180 นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1181 นายเสนอ หน่อแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1182 นายวิทวัส ปัญจบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.พะเยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1183 นางดารณี ชัยดรุณ ข้าราชการบำนาญ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1184 นางจิรัชญ์พัฒน์ ใจเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล สพป.พะเยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1185 นางสาวนัยนา แผ่นทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1186 นางสาวบังอร ศรีใจ ครู โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1187 นางสาวระพีพร ธุระ ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1188 นางอุบลรัตน์ พีระพล ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1189 นางสาวฐิติรัตน์ ดวงเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1190 นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1191 นายประยุทธ กุณาใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1192 นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป พะเยาเขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1193 นายทวี นามอินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปิน สพป.พะเยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1194 นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1195 นายสิทธิชัย ใจพรม ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1196 นายวีรกร มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1197 นายประพันธ์ ทนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1198 นายกิตติพงษ์ เชื้อหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำไก่ สพป.พะเยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1199 นายธัชชัย อุเทศบุญญโชติ ครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป.พะเยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1200 นายศุภจิต ขาวแดง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1201 นางสาวนัยนา แผ่นทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1202 นายศักดา วงศ์ขัติย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1203 นายธนเดช นามบ้าน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป พะเยาเขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1204 นายชำนาญ สุวรรณเลิศ ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1205 นายปรัชญากร ชูรักษา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านร่องคำ สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1206 นางรวงทอง ครองไชย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1207 นายสวินทร ดอนมูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1208 นายดำรงค์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยาร โรงเรียนเทศบาล ๕ (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1209 นายยงศักดิ์ ปินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1210 นายอุทัย สมศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1211 นายเอกพจน์ ฟองจำ ครู โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1212 นายสิรภพ ฟูคำมี ครูโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1213 นายทองคำ ผิวนอก นักการภารโรง โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1214 นายประสิทธิ์ วิศิษฐ์ไพศาล นักการภารโรง โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1215 นายสมชาย เรือนคำ ครูโรงเรียนบ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1216 นายกฤษณะ เมืองมา ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านไร่อ้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1217 นางสาวสริตา สุธรรม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านไร่อ้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1218 นางรัชฎากร ใจแก้ว ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1219 นางสังวาลย์ วงศ์กุณา ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1220 นางสาววิภานี ธิศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1221 นายฉันทพัฒน์ อุตตะมา ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1222 นายชลิตพันธ์ สำราญสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1223 นายสุรศักดิ์ ไชยสาร นักการภารโรงโรงเรียนบ้านปาง สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1224 นายดิเรก สุปี ครู โรงเรียนบ้านต๋อม สพป พะเยาเขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1225 นายจรัส สมศรี นักการภารโรงโรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1226 นายกฤษฎา เดชะบุญ ครู โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป พะเยาเขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1227 นายเมืองศรี กาวินคำ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1228 นายกิติคุณ เมฆอากาศ ครู โรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1229 นายปิยะวุฒิ โนขัติมา ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1230 นายจีระศักดิ์ หาญป้อ ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านร่องคำ สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1231 นายคำมูล รวมสุข ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านปิน สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1232 นางสาวอารีย์ ยอดใจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1233 นางสุดธิดา ยิ้มแฉล้ม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1234 นางสาวอุไร มอญแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1235 นางปาริชาติ กลิ่นหอม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1236 นางสาวพิมลพรรณ เพียรการ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1237 นายวรพัทธ์ คำมีพัทธรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1238 นางสาวละเอียด ฝอยทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1239 นางเสาวภา ใจสม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1240 นางสาวอัญชลี อัศวจินดาพล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1241 นายจีระพงษ์ ทันห่วง ครู โรงเรียนบ้านปิน สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1242 นายเทวัญ หาลือ ครู โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1243 นายพรเลิศ คำมาเร็ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1244 นายธนชาติ คำเผ่า ลุกจ้างประจำ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1245 นายณรงค์ฤทธิ์ วิชา ครู โรงเรียนบ้านปิน สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1246 นางสาวละเอียด ฝอยทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1247 นายจำนง ดวงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านแม่นาเรือ สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1248 นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญ ครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1249 นางวรรณรัตน์ ประวงค์เทพ ครู โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1250 นางเยาวเรศ ฟองคำ ครู โรงเรียนบ้านดาวเรือง สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1251 นางอุมาพร เรืองยศ ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1252 นายสัมพันธ์ มีครู ครูโรงเรียนเทศบาล 2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1253 นายกิตติพัฒน์ พินิจสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาล 2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1254 นายสมัย บุญตัน ครูโรงเรียนเทศบาล 2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1255 นายพงษ์นที ทาทอง ครูโรงเรียนเทศบาล 2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1256 นางสาวรชยา สร้อยวงค์ ครูโรงเรียนเทศบาล 2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1257 นายเฉลิมพันธุ์ คำฮอม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1258 นายกฤษณพล สมศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่