เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา พนักงานบันทึกข้อมูล สพป.พะเยา 1 กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
2 นายกิตติพงษ์ เชื้อหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำไก่ กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
3 นายชัยยุทธ ภักดิ์สันติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนต๊ำพระแล กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
4 นายปรัชญากร ชูรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
5 นายสมหมาย ปริญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่ม กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
6 นายไพรัช ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
7 นายพิทักษ์ ไชยะป๋าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดถี กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
8 นายศรชัย ธาราเวชรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
9 นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
10 นายประสิทธิ์ ชูศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ่ว กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
11 นายรุจวิภู จักรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
12 นายสัญญา โยธาวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
13 นายประเวศน์ ขันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
14 นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเงิน กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
15 นายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลย สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
16 นายศรศักดิ์ บัวผัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
17 นายธนากร วรากุลพิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
18 นายชำนาญ ศิริประยงค์ รกน.ผอ.โรงเรียนบ้านปาแฝกเหนือ กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
19 นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
20 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
21 นางเกษศิริ วรินทร์รักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
22 นายมนต์ชัย ส้มจีน รองผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยคม กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
23 นายพิทักษ์ ศรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
24 นางนารีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
25 นายไพรวัลย์ โมกศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
26 นายวิรัตน์ วงค์ใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
27 นายราเชน ไชยทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
28 นายปิยะ นามบ้าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
29 นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
30 นายบุญเรียบ มองมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
31 นางกุหลาบ ฮ่องลึก ศึกษานิเทศก์ สพม.36 กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
32 นายวรวิทย์ ขาวฟอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.36 กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
33 นางรุ่งอรุณ เพ็ชรฏา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
34 จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
35 นายบุญสิน สุปันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
36 นางสาวพนิดา มหาวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ/โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
37 นายไปยวิตร ยะตา ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
38 นางอัจฉราพรรณ กาศสกุล ธุรการโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ กรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
39 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
40 นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
41 ว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
42 นายวิทวัส ปัญจบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง รองประธานกรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
43 นายศัจกร ไชยจำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง รองประธานกรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
44 นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
45 นางสาวเฟย ฤดีใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
46 นายบรรจง คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
47 นางสาวบุญสิตา วงศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
48 นายศัสตราวุธ วงศ์ราษฎร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ/โรงเรียนบ้านต๋อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี    
49 นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
50 นายชัยยุทธ ภักดิ์สันติพงศ์ ผู้อำนวยการ รร.บ้านดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ ๑๗) สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
51 นายวีรกร มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
52 นายลักษณ์ ทิศสุกใส ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
53 นายชัยยุทธ ภักดิ์สันติพงศ์ ผู้อำนวยการ รร.บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
54 นายสุรศักดิ์ สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
55 นายประพันธ์ ทนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
56 นายประพันธ์ ทนันชัย ผู้อำนวยการ รร.บ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
57 นายประยุทธ กุณาใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
58 นายประสงค์ อาจหาญ ผู้อำนวยการ รร.บ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
59 นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
60 นายณรงค์ชัย ศรีเมือง ผู้อำนวยการ รร.บ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
61 นายวิทยา ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
62 นายนันทพล ฟูสีกุล ผู้อำนวยการ รร.บ้านดง สพป. พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
63 นายสิทธิชัย ใจพรม ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านแม่สุก สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
64 นายธงชัย จันแย้ ผู้อำนวยการ รร.อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
65 นายธงชัย กัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
66 นางสาวอัมพร วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชีัยงบาน สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
67 นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
68 นายสุเทพ เครืออินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
69 พระครูนิปุณ พัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุขิงแกง ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
70 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
71 เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
72 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
73 นายเอนก ยารังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
74 เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
75 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
76 นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
77 พระครูนิปุณ พัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุขิงแกง ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
78 นายอดุลย์ อ่อนนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
79 นายไหว บุญมาเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
80 นายจีรัชญ์ ต๊ะคำ ผู้อำนวยการ รร.บ้านห้วยเจริญราษฎร์ สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
81 นางสาวอำไพ พรมมี ผู้อำนวยการ รร.บ้านห้วยแก้ว สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
82 นายสมหมาย ปริญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
83 นายธวัชชัย สิงห์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
84 นายสนั่น เลิศทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
85 นางพัชรินทร์ ศรีทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแม่อิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
86 นายกัปตัน พิภพลาภอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) สพป.พย เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
87 นายไพรัช ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
88 นายจีรัชญ์ ต๊ะคำ ผู้อำนวยการ รร.บ้านห้วยเจริญราษฎร์ สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
89 นางสาวอำไพ พรมมี ผู้อำนวยการ รร.บ้านห้วยแก้ว สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
90 นางจิรัชญ์พัฒม์ ใจเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
91 นายกิตติพงษ์ เชื้อหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำไก่ สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
92 นายกิตติพงษ์ เชื้อหมอ ผู้อำนวยการ รร.บ้านจำไก่ สพป.พะเยา เขต รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
93 นายวิทวัส ปัญจบุรี ผู้อำนวยการ รร.บ้านม่วงคำ สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
94 นายณัฐกานต์ ศรีบัวบาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอกคำใต้ สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
95 นางวลัยพรรณ ใจคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
96 นายธนเดช นามบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
97 นายสง่า บุราณรมย์ ผู้อำนวยการ รร.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
98 นายฉลอง นนท์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
99 นางรักษิณา วงศ์ษา ผู้อำนวยการ รร.บ้านสาง สพป. พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
100 นางเบญยวรรณ์ ก๋าซ้อน ผู้อำนวยการ รร.บ้านร่องปอ สพป. พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
101 นายสวินทร ดอนมูล ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
102 นายเสน่ห์ อัศวมงคล ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านร่องจว้า สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
103 ว่าที่ร้อยตรีวรพล ใจคำ ผู้อำนวยการ รร.เทศบาล ๓ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
104 นายพิทักษ์ ไชยะป๋าน ผู้อำนวยการ รร.บ้านกาดถี สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
105 นายณรงค์ศักดิ์ เพียรทำ ผู้อำนวยการ รร.บ้านห้วยเคียน สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
106 นายสมบัติ เผ่ากันทะ ผู้อำนวยการ รร.บ้านทุ่งต้นศรี สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
107 นายอุทัย บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
108 นายวิชา โอฐเจริญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาง สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
109 นางสาวเฉลิมศรี หิมพานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องค้อม สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
110 นายนิคม กีรติวรางกูร ผอ. โรงเรียนบ้านปางถ้ำ สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
111 นางเอมพิกา ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
112 นายปิยชาติ ธงสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้อยศรี รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
113 นายอารีย์ ขรรค์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วังช้าง รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
114 พระสัตยา สจจาภิจินโณ ครูพระสอนศีลธรรม เชี่ยวชาญ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
115 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล รองผอ. สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
116 นายเสมอ วงค์พุฒ รองผอ. สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
117 นายประเวศน์ ขันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
118 นายมานัด สร้อยสวิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
119 นายนพดล ธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาลาด สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
120 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
121 นายเสมอ วงค์พุฒ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
122 นายณัฐฐศรัณย์ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเงิน สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
123 นายปรีชา โสภาเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบทุ สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
124 พระสัตยา สจฺจาภิจินโณ ครูพระสอนศีลธรรม เชี่ยวชาญ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
125 นายสุริยันต์ อินทเจริญศานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเค็มใหม่ สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
126 นายปรีชา โสภาเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบทุ สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
127 นายทินกร อินะนาม ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
128 นายบัณฑิต ศรีสุวรรณ ครู รร.บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
129 นางสาวยุพิน ทรงยศ ครู รร.บ้านแม่อิง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
130 นายวสันต์ ซาวคำ รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังของแดง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
131 นางสาวอุไรวรรณ ไชยบาล ครู รร.ชุมชนบ้านแม่สุก สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
132 นางสาวฉวีวรรณ หงษ์หิน ครู รร.บ้านปิน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
133 นายเกียรติศักด์ ตะเขียว ครู รร.บ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
134 นางทิพวัลย์ วงค์จันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
135 นางสาวเหมยพิมพ์ ชมภูเมืองชื่น ครู รร.บ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
136 นางลัดดา ชูมนตรี ครู รร.บ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
137 นางบุญประคอง ชัยชนะ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
138 นางสาวชฎาพร ศีติสาร ครู รร.บ้านดง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
139 นางสาวฐิตาภา ภาชนะ ครู รร.บ้านแม่อิง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
140 นายธัชชัย อุเทศบุญญโชติ ครู รร.บ้านห้วยแก้ว สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
141 นายสิรภพ ฟูคำมี ครู รร.บ้านจำป่าหวาย สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
142 นายประสาท ผิวเฮ้าขา ครู รร.บ้านเนินสมบูรณ์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
143 นายเอกรินทร์ อินสมบัติ ครู รร.บ้านค่า สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
144 นางวาสนา เสมอเชื้อ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
145 นายธนาพงษ์ สาวฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
146 นายเกรียงไกร มาตรมูล ครู โรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
147 นางสาวผกาวดี ธิวงศ์ ครูบุคลากรคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
148 นายจำรัส เขียวงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
149 นายศรีศักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
150 นายดำรงชัย พุทธเมฆ ครู โรงเรียนดงอินตา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
151 นางสาวศิตา ศรีบุญชู ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
152 นางเทียมจิตร แสงกล้า ครู โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
153 นางสาวผกามาศ เรือนสอน ครู โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
154 นางวันดี วงค์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านจำไก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
155 นางสาวอุไร มอญแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
156 นางปารวีย์ สุปินตา ครู รร.บ้านป่าตึง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
157 นายนิคม วงศ์ประสิทธิ์ ครู รร.อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
158 นางอุทัยวรรณ ต๊ะคำ ครู รร.บ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
159 นายอภิสิทธิ์ วิทยาวาณิตย์ ครู รร.อนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
160 นายพรเลิศ คำมาเร็ว ครู รร.ชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
161 นายขวัญชัย ดาสา ครู รร.บ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
162 นายเกียรติพงษ์ วงค์กาศ ครู รร.บ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
163 นายธีรเดช สองคำชุม ครู รร.บ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
164 นายสามารถ กันทะเขียว ครู รร.บ้านแม่ต๋ำบุญโยง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
165 นายพิทักษ์ นามวงศ์ ครู รร.บ้านทุ่งต้นศรี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
166 นายศุภชัย พรหมสอน ครู รร.บ้านหนองหล่ม สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
167 นายบุญเย็น วีระตา ครู รร.ชุมชนบ้านแม่สุก สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
168 นายประพัฒน์ ห่านตระกูล ครู รร.บ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
169 นายกิจจา จาวรรณกาศ ครู รร.บ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
170 นางสาวจตุพร ทะนุ ครู รร.บ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
171 นายบัณฑิต ศรีสุวรรณ ครู รร.บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
172 นางสาวยุพิน ทรงยศ ครู รร.บ้านแม่อิง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
173 นางสาวอุไรวรรณ ไชยบาล ครู รร.ชุมชนบ้านแม่สุก สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
174 นางสาวฉวีวรรณ หงษ์หิน ครู รร.บ้านปิน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
175 นายเกียรติศักด์ ตะเขียว ครู รร.บ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
176 นางสาวเหมยพิมพ์ ชมภูเมืองชื่น ครู รร.บ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
177 นางลัดดา ชูมนตรี ครู รร.บ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
178 นางสาวชฎาพร ศีติสาร ครู รร.บ้านดง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
179 นางสาวฐิตาภา ภาชนะ ธุรการ รร.บ้านสันต้นผึ้ง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
180 นายธัชชัย อุเทศบุญญโชติ ครู รร.บ้านห้วยแก้ว สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
181 นายสิรภพ ฟูคำมี ครู รร.บ้านจำป่าหวาย สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
182 นายประสาท ผิวเฮ้าขา ครู รร.บ้านเนินสมบูรณ์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
183 นายเอกรินทร์ อินสมบัติ ครู รร.บ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
184 นางสุทธดา เกตุมุณีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านศาลา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
185 นางรัชดาพรรณ ติ๊บคำ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
186 นางจันทร์ฟอง ใจพรม ครู โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
187 นางภคพร เพชรประดับ ครู โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
188 นางสาวจิตตราภรณ์ ไชยาโส ครู โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
189 นางเสาวลักาณ์ กีพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าคา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
190 นางสาวเดือนเพ็ญ งามชัยวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
191 นางจินตหรา พร้าวไธสง ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
192 นางมยุรี วัฒนสมบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
193 นายสมยศ ก๋าวิตะ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
194 นางสาวมินตรา อินต๊ะไชย ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
195 นางกรรณิการ์ นาวา ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
196 นางแสงเดือน ลาวตุ้ม ครู โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
197 นางสาวรัตนาภรณ์ เผ่าฟู ครู โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
198 นายสุริยนต์ อุนจะนำ ครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
199 นางสาวแสงเดือน ลาภใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านดงบุนนาค สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
200 นางยุพาพิน ไชยบาล ครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
201 นายศรัญยู สีทิอ้าย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
202 นางสาวภาสินี ธิศรี ครู โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
203 นางสุทธิวรรณ ปิติภาคย์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
204 นางกัลยา สุวรรณพัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
205 นางธารารัตน์ เทพวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านสันจกปก สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
206 นางสาวมัชฌิมา เรือนสอน ครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
207 นางสาวนัยนา ยะกาศ ครู โรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
208 นางกรกช วิชัย ครู โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
209 นางประทุม ฟองอินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
210 นายชัยวัฒน์ อินต๊ะสาร ครู โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
211 นางสาวสวนันท์ ชัยวร ครู โรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
212 นางมาลี พุ่มศฤงฆาร ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
213 นางสาวรมัณย์ญา หมั่นค้า ครู โรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
214 นางสาวชนัญทิตา กันทะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
215 นายวิทวัส ปัญจบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
216 นายวันชัย โรจน์โยธินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าบน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
217 นายฝาแก้ว โภชน์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
218 นางพวงเพชร เมืองมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลสันป่าม่วง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
219 นายอุทัย สมศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
220 นายนิคม นันทาทอง ครู โรงเรียนบ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
221 นายเอกพจน์ ฟองจำ ครู โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
222 นางกัญธนิดา โอภาสฐิติยศ ครู โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
223 นางสาวศรีเสงี่ยม คำมูล ครู โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
224 นางสาวถาวรนิชา ยารังสี ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
225 นางพรทิวา เตชา ครู โรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
226 นางรตา เซ็นนันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
227 นางสาวสุรัสวดี ชื่นวงค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
228 นางอรัญญา สุขเกษม ครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
229 นางยุพาพิน ไชยบาล ครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
230 นางสาวศศิธร แสงดอก ครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
231 นางสาวพรกมล ธรรมวงค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
232 นายธนกร ธนะสังข์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
233 นายภาณุวัฎษ์ บัวเงิน บุคลากรคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
234 นายกฤษณพล สมศรี เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
235 นายวันชัย โรจน์โยธินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ รร.บ้านค่าบน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
236 นายฝาแก้ว โภชน์งาม ผู้อำนวยการ รร.บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
237 นางพวงเพชร เมืองมูล ผู้อำนวยการ รร.ตำบลสันป่าม่วง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
238 นายอุทัย สมศรี ครู รร.ชุมชนบ้านห้วยลาน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
239 นายนิคม นันทาทอง ครู รร.บ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
240 นายเอกพจน์ ฟองจำ ครู รร.บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
241 นางกัญธนิดา โอภาสฐิติยศ ครู รร.บ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
242 นางสาวถาวรนิชา ยารังษี ครู รร.บ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
243 นางพรทิวา เตชา ครู รร.บ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
244 นางรตา เซ็นนันท์ ครู รร.อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
245 นางสาวสุรัสวดี ชื่นวงค์ ครู รร.บ้านหนองหล่ม สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
246 นางสาวพรกมล ธรรมวงค์ ครูผู้ช่วย รร.บ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
247 นายธนกร ธนะสังข์ ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
248 นายภาณุวัฎษ์ บัวเงิน บุคลากรคอมพิวเตอร์ รร.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
249 นายกฤษณพล สมศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
250 นายศักดา วงศ์ขัติย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
251 นายยงศักดิ์ ปินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
252 นายชลิตพันธ์ สำราญสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองสระ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
253 นางมณฑกาญจน์ คำวงค์ษา ครูโรงเรียนบ้านดอกคำใต้ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
254 นางภัคธีมา รุจิระพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
255 นายสัญญา เลิศหล้า ครูโรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
256 นางวันเพ็ญ ไชยมงคล ครูโรงเรียนบ้านดอกคำใต้ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
257 นายกษิดินทร์ กัลยา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
258 นายหรินทร์ อินสุขิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
259 นายชาญ ธนะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
260 นายกฤษฎา เตชะบุญ ครู โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
261 นางปาริชาติ กลิ่นหอม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
262 นายสุพจน์ นันตา ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
263 นายณัฐนันท์ นนท์ศรี ผู้อำนวยการ รร.บ้านศาลา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
264 นายสะอาด ทนทาน ผู้อำนวยการ รร.บ้านโป่ง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
265 นายศุภโชค เครื่องแก้ว ครู รร.เจริญใจ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
266 นายบรรจง ศรีสมบัติ ครู รร.บ้านค่าบน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
267 นายบรรจง ภิญโญ ครู รร.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
268 นายสินชัย ไชยโพธิ์ ครู รร.บ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
269 นายมงคล สมณาศักดิ์ ครู รร.บ้านสันต้นผึ้ง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
270 นางพรรณทิพย์ วงศ์ช่างเงิน ครู รร.บ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
271 นางหนูทิพย์ ไวไธสง ครู รร.บ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
272 นายพรศักดิ์ วงศ์เครือศร ครู รร.อนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
273 นางเนตรนภา โกสม ครู รร.บ้านร่องจว้า สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
274 นางประนอม เชื้อเมืองพาน ครู รร.บ้านม่วงคำ สพป.พะเยาเขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
275 นายสมพงษ์ เนียมประพันธ์ ครู รร.บ้านทุ่งต้นศรี สพป.พะเยาเขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
276 นางสาวกัญญ์วิสาข์ คำเรืองศรี ครู รร.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
277 นางสาวพัชรี มูลเมือง ครู รร.บ้านค่าบน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
278 นางสาวนิภาภรณ์ บุญนาวา ครู รร.บ้านเหล่า สพป.พะเยาเขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
279 นางสาวผริดา ปัญญาดา ครู รร.อนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
280 นายทะวัฒ ทองจันทร์ ครู รร.ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป.พะเยาเขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
281 นางวิไลพร เวียงนาค ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
282 นางสาวโสลัดดา พรหมจิต ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
283 นายวรวัฒน์ ไชยวงค์ ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลพะเยา สพป.พะเยาเขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
284 นางขวัญฤทัย ใจชุ่ม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
285 นางรุ่งทิวา กาญจนวาส ครู รร.บ้านค่าบน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
286 นางสาวปทิตตา จำรัส ครู รร.บ้านร่องจว้า สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
287 นางสาวจารุกัญญ์ วงศ์ไชย ครู โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
288 นายเกษม ยะมา ผู้อำนวยการ รร.บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) สพป. พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
289 นางสาวเฉลิมขวัญ บุญเจริญ รกน.ผู้อำนวยการ รร.บ้านป่าแฝกใต้ สพป. พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
290 นายพัลลภ โสรัจประสพสันติ ครู รร.บ้านสาง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
291 นางสาวศุภวรรณ เจนใจ ครูอัตราจ้าง รร.ชุมชนบ้านห้วยลาน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
292 นางสาวระวีวรรณ เลิศคำ ครู รร.บ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
293 นางปิยะดา พิณราช ครู รร.บ้านใหม่ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
294 นางจุฑารัตน์ ธาราเวชรักษ์ ครู รร.บ้านโป่ง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
295 นางพัชรินทร์ ทะปน ครู รร.บ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
296 นางพิมภรณ์ ศรีเมือง ครู รร.บ้านจำป่าหวาย สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
297 นางวรรณรัตน์ ประวงค์เทพ ครู รร.บ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
298 นางสาวหยาดพิรุณ ทาคำ ครู รร.บ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
299 นางนันนภา เขียวงาม ครู รร.บ้านถ้ำประชาบำรุง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
300 นางอุไรวรรณ เลาคำ ครู รร.บ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
301 นางรัตติยาภรณ์ ศรีสุวรรณ ครู รร.บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
302 นายธราธร คำหล่อ ครู รร.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
303 นางณัฐสินี ยาดี ครู รร.บ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
304 นายสมาน ใจถา ครู รร.บ้านป่าตึง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
305 นางนลินพรรณ ฟูแสง ครู รร.บ้านแม่อิง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
306 นางพชรภัทร ปินตานา ครู รร.ชุมชนบ้านแม่สุก สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
307 นางฌัลลิกา แข่งขัน ครู รร.หนองหล่ม สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
308 นางดวงหทัย สมบูรณ์ ครู รร.บ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
309 นางสาวสุจิตรา ใจลึก ครูอัตราจ้าง รร.บ้านสันจกปก สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
310 นางรุจิรดา ใจยะสุข ครู รร.ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
311 นางกฤชธิรา อนาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
312 นางปฤษณา ถิ่นจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
313 นางณัฎฐฐิฎา สุวรรณเลิศ ครู โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
314 นางพนิดา ลือเรือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
315 นางสาวชนรดา ดำรงวิริยะนุภาพ ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
316 นายบุญเย็น วีระตา ครู รร.ชุมชนบ้านแม่สุก สพป.พะเยาเขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
317 นายวรายุทธ์ วงศ์โยธา รกน.ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านโพธิ์ทอง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
318 นางประนอม ถาเป็ง ครู ร.ร.บ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
319 นางดวงเดือน บุญสุข ครู ร.ร.บ้านสันเวียงใหม่ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
320 นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยา ครู ร.ร.บ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
321 นางสาวแสงเดือน สาคร รกน.ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านต๊ำม่อน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
322 นางลำพันธ์ ราศี ครู ร.ร.ชุมชนบ้านตุ้มท่า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
323 นางธนาภา คำมาเร็ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
324 นางรจนา คำดี ครู ร.ร.บ้านดง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
325 นางอรัญญา สุขเกษม ครู ร.ร.บ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
326 นางกนิษฐา กาจินา ครู ร.ร.บ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
327 นางพิกุล พันธุ์ปัญญา ครู ร.ร.โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
328 นางสาวอารีรัตน์ ปวงแก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ร.ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
329 นางพวงผกา ตาเบ้า ครู ร.ร.บ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
330 นางปิยากร อินต๊ะมุด รองผู้อำนวยการ รร.เทศบาล ๓ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
331 นางเกศวดี วงศ์ประพันธ์ ครู รร.เทศบาล ๓ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
332 นางจุฑามาศ เสมอเชื้อ ครู รร.เทศบาล ๓ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
333 นางสาวภัทรณีย์ พินิจสุวรรณ ครู รร.เทศบาล ๓ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
334 นางศุกลรัตน์ กันท๊ะวงศ์ ครู รร.บ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
335 นางสาวเหมยพิมพ์ ชุมพูเมืองชื่น ครู รร.บ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
336 นางธัญญาภรณ์ เครือคำ ครู รร.บ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
337 นายวิสิทธิ์ บุญเรือง ครู รร.บ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
338 นายธนดล นิติมณฑล ครู รร.บ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
339 นายอนวัช สอนภักดี ธุรการ รร.บ้านห้วยเคียน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
340 นางสาวพัชราวดี แก้วบุญเรือง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
341 นายสุรศักดิ์ อินสีชื่น ผู้อำนวยการ รร.บ้านแม่พริก สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
342 นางพรเพ็ญ นักปราชญ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ รร.บ้านทุ่งป่าข่าสพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
343 นางศรีวัย พิพัฒน์พงศ์ ครู รร.บ้านค่าบน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
344 นางสาวเอ็มวิกา สมศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านค่าบน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
345 นางณัฎฐณิชา ฉั่ว พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านม่วงคำ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
346 นายชุมพล ชุ่มใจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.พะเยา ขเต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
347 นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์ ครู รร.บ้านต๊ำพระแล สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
348 นางสาวสุพรรณ สุริยะ ครู รร.บ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
349 นางปวีณา บุญวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
350 นายสมัย เชียงแสน ครู รร.อนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
351 นายสกล ธุระ ครู รร.บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
352 นายอดุลย์ ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
353 นางกรรณิกา ฟูสีกุล ครูโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
354 นางฟองจันทร์ ฟองคำ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
355 นางลาวัลย์ คำตั๋น ครูโรงเรียนอนุบาลพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
356 นางจุฬารัตน์ จำรัส ครูโรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
357 นางสุทธิ เทพวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
358 นางจันทร์พร กัลยา ครูโรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
359 นายธเนศ ก้อนคำ ครูโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
360 นางจิราพร คำสมุทร ครูโรงเรียนบ้านไร่ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
361 นางสาวนันท์นภัส ภาชนะ ครูโรงเรียนบ้านร่องปอ สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
362 นางอุไร ปิงน้ำโท้ง ครูโรงเรียนบ้านกาดถี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
363 นางอัญชลี เทวินทร์ ครูโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
364 นางศิริรัตน์ ชูกร ครูโรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
365 นางสาวกัลยา เขื่อนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านปาง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
366 นางสาวอันชิษฐา นันตา ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
367 นางอรุณี วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา(บ้านโทกหวาก) สพป.พะเยา เขต๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
368 นางสาวสุพรรณ วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
369 นายสายยนต์ บุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
370 นายมานพ อูปแก้ว ครูโรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
371 นางรัชนี กัลยา ครูโรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
372 นางพวงพิศ ปิงเมือง ครูโรงเรียนบ้านดาวเรือง ( ธนาคารกรุงเทพ17) สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
373 นางบุษบา ชอบจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
374 นางสาวสุภาพร ตาสาย ครูโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
375 นางสาวเรณู วงศ์ปัญญา ครูโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
376 นางสาววรรณพร จุลเจริญ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง สพป กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
377 นายถนอม ธินะ ครูโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
378 นางสาวสุกุลธิยา พิสุทธิมงคล ครูโรงเรียนบ้านปิน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
379 นายทวีศักดิ์ิ เผ่าปัญญา ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านป่าตึง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
380 นางสาวสุธาทิพย์ เทพสิงห์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านป่าตึง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
381 นางสาวรัฐพร ไชยวุฒิ ครูวิกฤต โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
382 นางสาวสุพิชญา จิตชู พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านป่าตึง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
383 นางสาวณิชพร ไชยาปันดิ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
384 นางนภัสสร สมศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
385 นางสาวปนิตา อุตรชน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
386 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัณรัชย์ สกุลนา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
387 นางสาวสินีนาฎ อุตมาเครื่อง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านปาง สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
388 นางสาววัชราภรณ์ อวดเขต พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
389 นางสุดาพร แก้วเทพ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านวังขอนแดง สพป.พะเยา เขต1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
390 นางสาวน้ำฝน ขอนโคกสูง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
391 นายณรงค์ ปิงวงศ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
392 นางสาวสุกัญญา ปิงเมือง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ17) สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
393 นางสาวสุพัฒตรา สุริยะ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยเคียน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
394 นางสุนีย์ พงษ์คำ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
395 นางสาวกรรณิการ์ กุ่นใจ ธุรการโรงเรียนบ้านกาดถี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
396 นายวิทวัส ใสสม ธุรการโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
397 นางสาวรัตน์ดาพร จิดาเฟย ธุรการโรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
398 นางสุดสวาท กีรติวรางกูร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
399 นายประภาส พรพีระมานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
400 นางสาวแสงดาว แสงศรีจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
401 นางจีรานันท์ หอมนาน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
402 นางครองสุข หลวงจินา ครู โรงเรียนบ้านดอนลาว สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
403 นางสาววิจิตรา กลิ่นหอม ครู โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
404 นางอรวรรณ ดอกมะลิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
405 นางสาวศิริภา สุนันต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฏร์อนุกูล" สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
406 นางวชิราภรณ์ สุโพธิณะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
407 นางพิมพ์พิมล ทำของดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
408 นายกิตติพงษ์ เขื่อนคำ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
409 นางอภิรดี ปัญจศรี ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
410 นางสาวอำภา กิจจาเจริญกุล ครูธุรการ โรงเรียนบ้านร่องส้าน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
411 นางสุพิชา งามเจริญ ครูธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
412 นางจีรานันท์ หอมนาน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
413 นางณัฐณิชา ปาโต ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
414 นายภัทถกฤต พุทธอาสน์ ครู โรงเรียนบ้านปางวัว สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
415 นางสาวแสงดาว แสงศรีจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
416 นางกอบแก้ว พรหมมินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
417 นางอมรรัตน์ แสงศรีจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ส.4 สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
418 นางสาวศรีอุบล สมบูรณ์ศฤงค์ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
419 นางอรุณณี หาญพงศ์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
420 นางนิตยา กาชัย ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
421 นางดอกรัก ม้วนพรม ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
422 นางสาวกาญจนา หอมนาน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
423 นายฉัตรยา ไชยวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
424 นายภาคภูมิ ยี่คำ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
425 นางมยุรี มะกาว ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
426 นางสุชัญญา นงนุช ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
427 นางนุชศิริ สุวรรณกุล ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
428 นางสาวอังผกา น้ำสา ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
429 นางสาวอรุณนี หาญพงศ์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
430 นายพชร บุญเรือง เจ้าหน้าที่พัสดุ ชำนาญงาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
431 นางพจนา พรหมเสน ครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
432 นางอารีย์ ทาเกิด ครูโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
433 นายวสัน ดาวศรประศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
434 นายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทะลาย สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
435 นายโสภณ นาปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักทุ่ง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
436 นายณัฐพงษ์ ชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องแมด สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
437 นายประสิทธิ์ ชูศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
438 นางสุรางค์ ตันกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
439 นายบุญโยง สิงห์แก้ว อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
440 นางสุนีย์ ฉลาดธัญกิจ อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
441 นายสุริยา งานดี ปลัดอำเภอจุน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
442 นายนิติกูล กิจเฉลา ปลัดอำเภอจุน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
443 นางเนาวรัตน์ กัลยา ปลัดอำเภอจุน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
444 นางสาวเตรนภา ขัติยศ ปลัดอำเภอจุน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
445 นางสุบัน งามนอก อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
446 นายณัฐวุฒิ อุดหล้า อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
447 นางชุติกาญจน์ เวียงลอ ครู โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
448 นายพีรณัฐ ไชยจำเริญ อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
449 นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
450 นายทองคำ ทากัน ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
451 นางรัตติกาล ไชยวุฒิ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
452 นางสาวปัทมา รอดกูล ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
453 นางพรเพ็ญ กันทะเนตร ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
454 นางนันท์ติกัน แซ่ตั้น ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
455 นางสุวรรณา ปักษาศร ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
456 นางสาวชญาณ์นันท์ ชุมภู ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
457 นางสาวศิรินภา สมศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
458 นางพจนา เจนใจ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
459 นางปรียาพร นาสินสร้อย ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
460 นางประภัสสร ดีอุ่น ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
461 นางแสงวรรณ สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
462 นายเกรียงศักดิ์ สินเปียง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
463 นางเยาวลักษณ์ กฤตินธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
464 นางพชรมนฑ์ ไชยสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
465 นายชัยวิชิต อินต๊ะเสนา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
466 นายสุกิจพงษ์ น้อยเจริญ ลูกจ้างประจำ รร.อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
467 นายเกรียงศักดิ์ ไชยเนตร ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
468 นางพิณวดี ศรีคำแซง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
469 นางวรรณา กิตติกวินพัทธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
470 นางนีรชา สมฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
471 นางบุษราคัม สมฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
472 นางสาวนิศารัตน์ สิบหมื่นอาด ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
473 นายพชนมนฑ์ ไชยสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
474 นายสมเกียรติ คงกล่อม ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
475 นายสาวธัญพร หอมนาน ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
476 นางปรียาภรณ์ ทดดอน ครูโรงเรียนบ้านแวน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
477 นางวิลาวัลย์ รัตนประยูร ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
478 นางสาวภคนภัทร เจริญสุข ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
479 นางสาวศิริขวัญ รวมสุข ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
480 นางสาวธนภรณ์ ธะนะ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
481 นายสุริยา งานดี ปลัดอำเภอจุน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
482 นายอรรณพ สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
483 นายนิติกูล กิจเฉลา ปลัดอำเภอจุน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
484 นายกิติศักดิ์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
485 นางจุติภรณ์ เครืออินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
486 นางเนาวรัตน์ กัลยา ปลัดอำเภอจุน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
487 นางกานต์พิชชา วงศ์ประพันธ์ ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
488 นายนิรัติศัย ฟูแสง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
489 นางสาวเนตรนภา ขัติยศ ปลัดอำเภอจุน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
490 นายบุญสม หวังดี ปลัดอำเภอจุน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
491 นางสาวดารณี เนียมเล็ก ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
492 นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
493 นายธนาพิพัฒน์ วรพิศุทธ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
494 นายประสงค์ โพธิ์แก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
495 นางสาวทิพยรัตน์ ใจแจ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
496 นายนิกรณ์ ซื่อสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
497 นางสาววัชรีพร เวียงสมุทร ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
498 นางสาวจิตติมา บุญลือ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
499 สิบเอกศรศักดิ์ เครืออินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
500 นายบุญโยง สิงห์แก้ว อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
501 นางอุบล ธิมา ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
502 นางสาวทัศนีพร สุริยวงศ์ ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
503 นางโปรย ขัติยศ ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
504 นางวัธณาวรรณ ธิวรรณ์ ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
505 นางสาวแสงดาว แสงศรีจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
506 นางปุณนิษฐ์ แสงแก้ว ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
507 นางสาวอภิรดี ศรีธนะ ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
508 นางสุนีย์ ฉลาดธัญกิจ อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
509 นางรัชนีวรรณ พัฒใหม่ ครู โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
510 นางจีรานันท์ หอมนาน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
511 นางสาวนิชาภา ก๋องติ๊บ ครู อัตราจ้าง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
512 นางสุบัน งามนอก อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
513 นางครองสุข หลวงจินา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
514 นายณัฐวุฒิ อุดหล้า อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
515 นางสาววิจิตรา กลิ่นหอม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
516 นายจักรพันธ์ เชื้อเมืองพาน ครู โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
517 นายพีรณัฐ ไชยจำเริญ อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
518 นายสิทธิพงษ์ ธรรมสอน ครู โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
519 นายวิชัย บ่อแก้ว ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
520 นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
521 นางวชิราภรณ์ สุโพธิณะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
522 นายเสกสรร กาวิชัย ครูอัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
523 นางลักษณา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักลอ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
524 นางรัชนี ดะนัย ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
525 นางพรรณธิพา ขัตตะละ ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
526 นายกัณวรรษ์ ประจันต์ อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
527 นายศุภวัตร ฟูคำ ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
528 นางสมศรี กาวินคำ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
529 นายรัฐศาสตร์ สมฤทธิ์ ครู รร.บ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
530 นางสาวทิพยรัตน์ ใจแจ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
531 นายพชร บุญเรือง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
532 นางทิพาพร เจือกโว้น ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
533 นางธนัญญา คำประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
534 นางสาวอภิสรา สมฤทธิ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
535 นางกนกวรรณ ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
536 นางสาวศรีอุบล สมบูรณ์ศฤงค์ ครูโรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
537 นายธนกร กาวินคำ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
538 นางจุฑารัตน์ ขลุ่ยนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านดู่ สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
539 นางจันทร์หอม เทพนัน ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
540 นางวิสุดา มณีชัย ครูอัตราจ้าง สพป.พะเยา 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
541 นางสาวพัทธิตา ใจแน่น เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านน้ำปุก สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
542 นางพิมพิลัย หลวงหล้า อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
543 นายไพโรจน์ เชื้อเมืองพาน นักการภารโรง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
544 นายจุน ปัติปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
545 นางบุญฝ้าย เชื้อสะอาด ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
546 นายวิทยา สมบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
547 นางชัญญานุช รูปกลม ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
548 นางสาวพิรญาณ์ สุทธสม อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
549 นางอรุณณี หาญพงศ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
550 นางนิตยา กาชัย ครูโรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
551 นางนันทกรานต์ สมศรี ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
552 นางดอกรัก ม้วนพรม ครูโรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
553 นางกชพร คำวงษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
554 นางสาวกฤตยาภรณ์ กาติ๊บ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
555 นายณัฐ คำมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาลาด สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
556 นางสาวกาญจนา หอมนาน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
557 นางกรณิการ์ คำแจ้ นักวิชาการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
558 นางพัฒนี อภิวงศ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
559 นายฉัตรยา ไชยวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
560 นายรุจวิภู จักรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำบอน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
561 นายภาคภูมิ ยี่คำ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
562 นายอุเทน มะโนชัย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
563 นางไฉน ไชยมงคล ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
564 นางสาวศนันธฉัตร คำลือ อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
565 นางมยุรี มะกาว ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
566 นางกนกวรรณ ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
567 นางสุชัญญา นงนุช ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
568 นายวสัน ดาวศรประศาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
569 นางวิภาภรณ์ นามราชา ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
570 นายบุญสิน สุปันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
571 นางสาวอังผกา น้ำสา ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
572 นางเกตุสุดา โพธิ์แก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
573 นางสุภชา ชาวน่าน ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
574 นายเกรียงศักดิ์ เรือนภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทะลาย สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
575 นายโสภณ นาปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักทุ่ง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
576 นางเอมพิกา ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
577 นางอมรรัตน์ แสงศรีจันทร์ พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
578 นางสาวทัศนา โพธิ์แก้ว อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
579 นางนุชศิริ สุวรรณกุล ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
580 นางสมัย สุปันตา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
581 นางนฤมล สุขใสบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
582 นายเชิด แสนป้อ อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
583 นายณัฐพงษ์ ชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องแมด สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
584 นายสมเกียรติศักดิ์ ขันโท อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
585 นายพชร บุญเรือง เจ้าหน้าที่พัสดุ ชำนาญงาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
586 นายประสิทธิ์ ชูศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยงิ้ว สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
587 นางสาวเสาวนีย์ คำแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
588 นางสุรางค์ ตันกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
589 นางสาวสุภาพร กาวิล เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
590 นายวิชัย เทพกอม เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
591 นางสาวกฤษฎาพร เวียงลอ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
592 นายสมนึก สมไหว อพปร. หมู่ 3 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
593 นายอดุลย์ พรมเสน อพปร. หมู่ 11 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
594 นายมนัญไชย ไชยมงคล อพปร. หมู่ 11 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
595 นางนวลจันทร์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
596 นางพนม บุญศรีโรจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
597 นางพวงพิกุล โยธาวุธ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
598 นางสุทธิรดา เจริญพิทยา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
599 นางนวลจันทร์ วัฒนจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
600 นางศุทธินี เหลาคม ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
601 นางสาวเกศริน ปารมณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
602 นางนิศรา คำวัง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
603 นางพชรมนฑ์ ไชยสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
604 นางสาวพรพรรณ สักลอ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
605 นายสุริยันต์ อินทเจริญศานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
606 นางยุพิน บุญมาก ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
607 นางยุภาพร ด้วงโต้ด ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
608 นางสาวรัชนี พันตา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
609 นางนิลุบล กัลยา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนราชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
610 นางสาวปวีณา บุญสม ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
611 นางสาวสุวิมล ศรีคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งแต สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
612 นางสาวบาจารีย์ สักลอ ครู โรงเรียนบ้านพวงพยอม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
613 นายทิวาสวัสดิ์ วัฒนจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
614 นางสาวเมธาวี ศูนย์กลาง ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
615 นางสาวจันทร์ฉาย ศรีธนะ ครู โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
616 นางชิดชนก ศรีธนะ ครู โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
617 นายอัฐพล ธนะวงค์ ครู โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
618 นางสุธรรม พุฒิรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.สต.พระธาตุขิงแกง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
619 นายเสมอพงษ์ อินปั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปัวพิทยา สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
620 นางสมคิด วงศ์ชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.พระธาตุขิงแกง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
621 นางฆริกา มหายศ ครู โรงเรียนบ้านสร้อยศรี สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
622 นางกนกวรรณ ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
623 นายนพพล ธูปมงคล ครูธุรการโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
624 นางจิตตราภรณ์ ไชยจำเริญ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
625 นายธนภัทร สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
626 นางศศิธร จันทร์มา ครู โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
627 นางสาวณัฐวดี ชมภูชนะภัย ครูธุรการโรงเรียนบ้านฮวก สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
628 นางศรัญญา แสงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
629 นายสมพร ธนะวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลพระธาตุขิงแกง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
630 นายสายันต์ ขึ้นนกขุ้ม ครู โรงเรียนบ้านสักทุ่ง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
631 นายสุพจน์ นวลดั๊ว ครู โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
632 นายเอี่ยม มังคลาด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
633 นายสงัด ปินตานา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
634 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
635 นางธมนวรรณ คำเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
636 นางสาวคัชรินทร์ มหาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.พะเยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
637 นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
638 นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
639 นางสุพรรณี อาจหาญ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
640 นางสาวสุรนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
641 นางสาวสุพิน ไชยจำเริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
642 นางนงลักษณ์ วงค์ประกาย ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
643 นางสาววาสนา ใจยะเลิศ ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลพะเยา สพป.พะเยาเขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
644 นางวรฤทัย สักลอ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.พะเยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
645 นายญาธิป เหล่ารักผล ครู รร.บ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
646 นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
647 นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
648 นายสุรวัฒน์ เมืองมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
649 นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
650 นางสุภชา ชาวน่าน ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
651 นางปิ่นนรา บัวอิ่น ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
652 นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
653 นายประสงค์ โพธิ์แก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
654 นางสาวจิตติมา บุญลือ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
655 นายอภิชัย ศรีเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
656 นางลักษณา จันทิมา ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักลอ สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
657 นายพชร บุญเรือง เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติการ สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
658 นางนงคราญ ไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
659 นายอภิชัย ศรีเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
660 นางสาวจิตติมา บุญลือ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
661 นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
662 นางสุทธิรดา เจริญพิทยา ศึกษานิเทศ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
663 นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
664 นางนิศากร สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
665 นายวรพัทธ์ คำมีพัทธรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
666 นางจุรีรัตน์ สุขอินต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
667 นายถนอม นาแพร่ ครู รร.บ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
668 นายวชิรศรณ์ เครือธิ ครู รร.บ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
669 นางเสาวภา ใจสม ครู รร.ชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
670 นางสาวกฤติมา มะโนพรม ครู รร.บ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
671 นางสาวพัทยา พิทักษ์โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
672 นายพีรันธร ยาคำ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
673 นางสาวพิชญาภา ฟองคำ ครู โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
674 นางชายิกา พรมเสน ครู โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
675 นายณรงค์ชัย ดำรงพุฒิเดชา ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
676 นายณรงค์ชัย ดำรงพุฒิเดชา ครู รร.บ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
677 นายสุรฉัตร พีระพล ครู รร.อนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
678 นางทัศณีย์ ทะนันไชย ครูโรงเรียนบ้านปิน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
679 นายดิเรก สุปิ ครู โรงเรียนบ้านต๋อม สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
680 นางวันเพ็ญ ปงคำเฟย ครู โรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
681 นางณัฐพร ขันแก้ว ครู รร.บ้านดง สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
682 นางศิรินทรทิพย์ วิชัยโน ครู รร.บ้านแม่จว้า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
683 นายพิษณุพงศ์ สันทราย ธุรการ รร.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยาเขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
684 นางบังอร ศรีใจ ครู ร.ร.บ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
685 นางศิรินทรณ์ จันทร์ทัน ครู ร.ร.บ้านจำไก่ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
686 นางกรรณิกา อินเป็ง ครู รร.บ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
687 นางธัญธิดา หัวนา ครู รร.บ้านม่วงคำ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
688 นางยุพิน วงศ์ประเสริฐ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
689 นางดวงเดือน วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านดาวเรือง ( ธนาคารกรุงเทพ๑๗) สพป.พะเยา เขต๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
690 นางสาววารีรัตน์ สติราษฏร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
691 นางสายสมร กองมงคล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
692 นางรุ่งนภา เขื่อนเป๊ก ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
693 นางไฉน ไชยมงคล ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
694 นางวิภาภรณ์ นามราชา ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
695 นางนฤมล สุขใสบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
696 นางสิเนหา ชัยสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
697 นางช่อเพชร วงศ์ชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
698 นางสกาวรัตน์ ไกรมาก ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
699 นางจันทร์ฉาย วรพิศุทธ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
700 นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
701 นางสกาวรัตน์ ไกรมาก ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
702 นางสาวเฟย ฤดีใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
703 นางรุ่งนภา เขื่อนเป็ก ครูโรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
704 นางนิศากร สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
705 นางสมพิศ ไชยลังกา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
706 นางช่อเพชร วงค์ชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
707 นางสมพิศ ไชยลังกา ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
708 น.ส.รัตน์ดาพร จินาเฟย ธุรการ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
709 นางอัญชลี วันต๊ะ ธุรการ โรงเรียนบ้านร่องห้า กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
710 น.ส.ศิริวรรณ ไชยวงศ์ ธุรการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
711 นางสุภาพร กาวาท ธุรการ โรงเรียนบ้านแม่กา กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
712 น.ส.พนิดา มหาวงศ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
713 น.ส.ปรียาภรณ์ บุญเรือง ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
714 น.ส.ชญาดา ช่างสาร ธุรการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
715 นายวุฒิชัย วงค์เรือง ธุรการ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
716 นายไปยวิตร ยะตา ธุรการ โรงเรียนบ้านตุ้มท่า กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
717 นางอัจฉราพรรณ กาศสกุล ธุรการ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
718 น.ส.ชลธิชา นนทะคำจันทร์ ธุรการ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
719 นางพรพิมล ไชยวุฒิ ธุรการ โรงเรียนบ้านดง กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
720 นายวิทวัฒน์ ยินดี ธุรการ โรงเรียนบ้านค่าบน กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
721 นางกานติมา สุทธเขต ธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
722 น.ส.เกศราภรณ์ ช่างฆ้อง ธุรการ โรงเรียนบ้านปิน กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
723 น.ส.อรพรรณ ดวงแก้ว ธุรการ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
724 น.ส.พรรณวรท แท่งเงิน ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
725 นายวิทวัส ใสสม ธุรการ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
726 นางสุภาคินี โพธา ธุรการ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
727 น.ส.สริญญา สุวรรณเกษม ธุรการ โรงเรียนบ้านม่วงคำ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
728 น.ส.กรรณิการ์ กุ่นใจ ธุรการ โรงเรียนบ้านกาดถี กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
729 นางสหัสยา ธิอุ่น ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
730 น.ส.อลิษา จินะวรรณ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านดงอินตา กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
731 น.ส.ปรีณาภา วงศ์วิ่ง ธุรการ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
732 นางสาวนฤมล จักจุ้ม ธุรการ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
733 นางสาวกมลวรรณ เหล็กแก้ว ธุรการ โรงเรียนบ้านใหม่(เมือง) กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
734 นางสาวดวงฤทัย นันชัย ธุรการ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
735 นางตรีชฎา ชาวน่าน ธุรการ โรงเรียนบ้านสาง กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
736 นางสุนีย์ การเร็ว ธุรการ โรงเรียนบ้านร่องจว้า กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
737 นางสาวพิมพิรา ธรรมทน ธุรการ โรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
738 นางสาวกชนก บัวนาค ธุรการ โรงเรียนบ้านใหม่(ดอกคำใต้) กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
739 นายสันติ เผ่าต๊ะใจ ธุรการ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
740 นางสาวโชติมล คำใจ ธุรการ โรงเรียนบ้านดง กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
741 ว่าที่ ร.ต.หญิงปุณยนุช ฟูแก้ว ธุรการ โรงเรียนบ้านป่าตึง กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
742 นายอนวัช สอนภักดี ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
743 นางสาวสรินยา ขัติวงศ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านศาลา กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
744 นางสาวรุจิพรรณ ทาตรี ธุรการ โรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคี กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
745 นางนภาลัย คำวรัตน์ ธุรการ โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
746 นางสาวสุนา สุยะวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสบสา สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
747 นายพิชยา จันต๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านจำบอน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
748 นายชยพล กรุงริรันดร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
749 นางสาวสุภาพร กาวิล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสักทุ่ง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
750 นางสาวกฤษฏาพร เวียงลอ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านพวงพยอม สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
751 นางสาวพัทธิตา ใจแน่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำปุก สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
752 นางจุฑารัตน์ ขลุ่ยนาค เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดู่ สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
753 นายกัณวรรษ์ ประจันทร์ อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
754 นายศราวุธ ชาญเชี่ยว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
755 นางสาวชญาภา สร้อยสวิง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
756 นางนิลุบล กัลยา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนราชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
757 นางสุวิมล ศรีคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งแต สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
758 นางสาวจารุวรรณ์ คำมูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
759 นางสาวเจนจิรา บุญวิลัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
760 นางพัฒนี อภิวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
761 นางสาวอภิสรา สมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
762 นายรัชพล แก้วหน่อ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
763 นายนพดล ธูปมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
764 นายพสิษฐ์ ธนัชพรนิวัตน์ อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
765 นายศัสตราวุธ วงศ์ราษฎร์ ธุรการ โรงเรียนบ้านต๋อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    
766 นายพิษณุพงศ์ สันทราย ธุรการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมูลและสารสนเทศ    

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.080-1268093 ) ,นางสาวเฟย ฤดีใจ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.095-6971628 )
นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ (ประสานงานและดูแลระบบ ของ สพป. 093-2739571),นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา (ประสานงานและดูแลระบบ ของ สพป. 081-9507293 )
นายบุญเรียบ มองมูล (ประสานงานและบริหารจัดการ 089-7584979)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]