แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งรูปเล่มโครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ ผู้ประสานงาน ศน.รุสนันท์ แก้วตา โทรศัพท์ 080-1268093
เอกสารรายชื่อ คลิ๊กได้ที่นี่

คณะกรรมการตัดสิน กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ทุกสาระ 
ประชุมวันที่ 14 ธันวาคม 2651  เวลา 09.00 -12.00 น. 
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1 
คณะกรรมการจากต่างจังหวัด สามารถเข้าพักที่โรงแรมภูทองเพลส วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามได้ที่ ศน.ธารารัตน์ 087-7847654 ศน.วรฤทัย 085-7169071

เอกสารประกอบ คลิ๊กได้ที่นี่
  เอกสารที่ผู้เข้าประชุมต้องเตรียมมาในวันประชุมกรรมการตัดสิน
     1.หนังสือขออนุญาตมาราชการ ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา ดังนี้
          1.1.อยู่โรงเรียนขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียน
          1.2.อยู่เขตพื้นที่การศึกษาขออนุญาตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          1.3.อยู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขออนุญาตศึกษาธิการจังหวัด
     2.กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางให้กรอกแบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบ แล้วให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม
     3.ดาวน์โหลดระยะทาง พร้อมพิมพ์เป็นเอกสารจาก Google Map โดยเดินทางจากสำนักงานของท่านถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1
     หมายเหตุ แบบรายงานการเดินทางไปราชการให้มาเขียน ณ จุดประชุม
    
     เอกสารขออนุญาตใช้รถยนต์(แนบข้อสอง)

 
วันอาทิตย์ ที่ 02 ธันวาคม 2561 เวลา 09:51 น.