แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประชุมกรรมการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561สาระปฐมวัย, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
                 คำสั่งประชุมกรรมการ 
                 สิ่งที่แนบมาด้วย เอกสารที่ผู้เข้าประชุมต้องเตรียมมาในวันประชุมกรรมการตัดสิน
     1.หนังสือขออนุญาตมาราชการ ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา ดังนี้
          1.1.อยู่โรงเรียนขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียน
          1.2.อยู่เขตพื้นที่การศึกษาขออนุญาตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          1.3.อยู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขออนุญาตศึกษาธิการจังหวัด
     2.กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางให้กรอกแบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบ แล้วให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม
     3.ดาวน์โหลดระยะทาง พร้อมพิมพ์เป็นเอกสารจาก Google Map โดยเดินทางจากสำนักงานของท่านถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1
     หมายเหตุ แบบรายงานการเดินทางไปราชการให้มาเขียน ณ จุดประชุม
    
     เอกสารขออนุญาตใช้รถยนต์(แนบข้อสอง)

 
วันอาทิตย์ ที่ 02 ธันวาคม 2561 เวลา 09:51 น.