รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงศรีดาว   สายแดง
 
1. นางกาญจนศรี  เหล่าชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงนิภา  วันคำ
 
1. นายโอฬาร  รินทกร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กหญิงอัชชนา   ตารักษ์
 
1. นางอรวรรณ   ปัฎสาศิลป์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงนลินนิภา  วันเพ็ญ
 
1. นางสาววรรณธยา  ขันจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 1. เด็กหญิงนิชาดา   โกยทา
 
1. นางสิริวรรณ  สุรินต๊ะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นางสาวพรหมพร  พรมจันทร์
 
1. นางสุพรรษา  อ้ายเสาร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงปริชญา  ฟองตา
 
1. นางชุติกาญจน์   ปินตา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายธเนศ  อุดมจินดาโชติ
 
1. นางสาวศินารัตน์  คงทน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกลาง 1. เด็กหญิงวรรณกานต์   เลาหมี่
 
1. นางสาววรนุช  ยิมิสุโท
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปางเติม 1. เด็กหญิงอุรชา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางจินตนา  ประเสริฐวงศ์พนา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 1. เด็กหญิงมะลิดา  อุตนะวงค์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไชยถา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าวบูรพา 1. เด็กหญิงธนภัทร  สินหมี่
 
1. นางสาวดวงสมร  อินต๊ะฟู
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  เมืองทอง
 
1. นางทิพย์สุพรรณ  ศรีวิชัย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกชกร  ปันดี
 
1. นางจิราพร  เรือนคำมูล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. เด็กหญิงชลิสา     คำจาง
 
1. นางสิริพรรณ   บุญตอม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 1. เด็กชายปีฉลอง  ทองสุข
2. เด็กหญิงมายาวี  คำคิ่น
 
1. นางสาวขวัญดาว  แสนคำหมื่น
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปิด 1. เด็กหญิงสุพรรณิการณ์  ทองฤทธิ์
2. เด็กหญิงเมลายา  วงค์ทันใจ
 
1. นายวิเชียร  วีคำ
2. นางสาววฤษรา  หอยแก้ว
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงธารีลักษณ์  วศินจารุเศรณี
2. เด็กหญิงอลิสรา  วียะ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สกุลวิทย์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กชายจาย  อ่อง
2. เด็กชายสมบัติ  ลุงส่างกุล
 
1. นางรัตติกานต์  เสวิวัฒน์
2. นางสาวปอ  ศรีทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กหญิงพัชรี  วรรณ์ปิน
 
1. นางวันทนีย์  ธรรมดุลพินิจ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เมฆวงค์
 
1. นางรัชฏา    พวงศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กชายณัฎฐกานต์  สิทธิวิเศษ
 
1. นางภรภัทร  เดชบุรัมย์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ที่รัก
2. เด็กหญิงพรณิภา   ฟานเบลลินเก็น
3. เด็กหญิงสุพัชรี   เดชจารุกุล
 
1. นางชัญญาพร   คุ้มหน่อแนว
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 1. เด็กชายทีปกร  บุญวงค์
2. เด็กหญิงอรุโณทัย  สาธุเม
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กองรัตน์
 
1. นายเอกลักษณ์  คำอ้วน
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก 1. เด็กชายชวิศ   อุดทา
2. เด็กชายศตายุ   ชวนปัญญา
3. เด็กหญิงสุภิญญา   ไชยวงค์
 
1. นางสาวกฤษณา    ถาคำ
2. นางสาวสุวิตา   หว่างป่อ
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยี่โท
2. เด็กหญิงวิชิดา  คีรีรัตนะคำรณ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจาะเว
 
1. นายเมธี  วรรณวงค์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 1. เด็กชายชิตพล  มณีโชติ
2. เด็กชายนนทวัตร  เชื้อลาว
 
1. นางยุพิน  ดุมดก
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กชายดัสกร  แสนดี
2. นายสมศักดิ์  จะเคอ
 
1. นายชยานนท์  มะทะ
2. นางสาวนวลนิภา  สาทะเขียว
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายหนุ่ม  คำรน
 
1. นายโสภณ  ยศวงศ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กชายโรจนินท์  อินตานิ
 
1. นางสาวนริศรา  ฟองศักดิ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กชายจักรพงศ์   สุรมิตร
 
1. นายโยธิน  ว่องไว
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ทุนผล
2. เด็กชายพัชรพงษ์  อาวรณ์
 
1. นางกนกวรรณ  นามแก้ว
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. เด็กชายธัญญาวุฒิ     วุฒิกิจ
2. เด็กชายพิทวัท     ปิ่นแก้ว
 
1. นายรชต   จันทะปัสสา
2. นางสาวจรัสรำไพ   ไชยเรือง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายนิว  โอชุน
 
1. นางสาวพวงเพชร  ใจแก้ว
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา   วงศ์จำปา
 
1. นางสาววิลาสินี  ยะมะโน
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายธีทัต  วิริยา
 
1. นายประชัน  ทักขินาราม
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงชญาดา   จันตา
 
1. นางสาวิตตรี  สูรยกานต์กูล
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  วันทนีย์วรกุล
2. เด็กหญิงภัทรวดี  สมศักดิ์
3. เด็กหญิงเบญจมาส  แสงเรือน
 
1. นางสุพาณี  ศรีนวล
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางกว้าง 1. เด็กหญิงทวยคำ   ลุงมั่น
2. เด็กหญิงศุภวรรณ   พรมมี
3. เด็กหญิงอัยการ   ไชยสกุล
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  มหาวรรณ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงภรณภัทร  ดวงบาล
2. เด็กหญิงสุมารีรัตน์  กันทะนงค์
3. เด็กหญิงอรปรียา  รัชชัย
 
1. นายอภินพ  ธนะสาร
2. นางสาวเกษร  วรรณรังษี
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  กุณา
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  โกลัญญ์
3. เด็กชายวีรภัทร  ยะมะโน
 
1. นายประหยัด  อินต๊ะกัน
2. นายศรีไพร   กุณา
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงจันทร์ปรียา  เบิกฤกษ์มงคล
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สมจิตรแก้ว
3. เด็กชายภูวนิตน์  ฉลองวิศิษฎ์
 
1. นายประหยัด  อินต๊ะกัน
2. นายศรีไพร   กุณา
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงพิมพากานต์    รอดวัฒนกุล
2. เด็กหญิงรัญชนา    คีรีสัตยกุล
3. เด็กหญิงเทพผกาพร   มาเมือง
 
1. นางพนิดา  กอรี
2. นางเพ็ญศรี  อุดหนุน
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ดาววงค์
3. เด็กหญิงอริสรา  จักอะโน
 
1. นางรสริน  พันธุ
2. นายศิษฏ์ชนา  ดวงบาล
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่กะ 1. เด็กชายอติคุณ   ลุงคำ
2. เด็กหญิงอันนา  นาทน
 
1. นายกรวัฒน์  เรืองศักดิ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายกฤษติญากรณ์  ธนะสาร
2. เด็กชายพิสิฐพงศ์  กองแก้ว
 
1. นายอภินพ  ธนะสาร
2. นายพัฒนศักดิ์  ตากองแก้ว
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายแสง  จั่นตา
2. เด็กชายแสงทูน  ตุ๊มานะ
 
1. นายบรรเทิง  โสภาพิมพ์
2. นางเจนจิรา  ปวงจักร์ทา
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 1. เด็กชายจตุรงค์   ลุงกู่
2. เด็กหญิงลัลนา   กุ่งมา
 
1. นายกฤษฎาพงษ์   คำฝั้น
2. นางวิไลภรณ์   สุจา
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายศุภกร  มามี
2. เด็กชายหล้าอ่อง  ลุงซู่
 
1. นางกรเกตุ  ฟุ้งวิทยา
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. นางสาวศศิวิมล  วอดู
2. นางสาวสุวรา  น้อยดี
 
1. นายชยานนท์  มะทะ
2. นางสาวสิริพิม  พรมมา
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 1. เด็กชายราเมศวร์   สุทธิชัย
2. เด็กชายสมบูรณ์   ดาดี
 
1. นางสาวณณุชชา  มาลาสุริยา
2. นางสาวจิราภรณ์  โกมุท
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงพรนัชชา  แสนสอน
2. เด็กหญิงพัชราภา  ปะทิ
3. เด็กหญิงภัทรนันธ์  ใจกระจ่าง
4. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีสอาด
5. เด็กหญิงสุธีมนต์  แก้วรักษ์
 
1. นางสายพิณ  ติกอภิชาติ
2. นางสาวอรพินธ์  ทิพยจักร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงชนาพร  ศรีสกลวัฒน์
2. เด็กหญิงชมพู่  ลุงเงิน
3. เด็กหญิงศรีวรรณ  ผัดไหม
4. เด็กหญิงสีนีนุช  หาญศิริรักษ์
5. เด็กหญิงสุกัลยา  พรพระคุณบิดา
 
1. นางคนึง  บุตรตานนท์
2. นางสาวอภิญญา  นามเมือง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงบุษกร  แซ่ซี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ลายยอย
3. เด็กหญิงลออ  นายหมื่น
4. เด็กหญิงสุวพัชร  ลุงนะ
5. เด็กหญิงอรทัย  ยอดภพ
 
1. นางดรุณี  สิงหศักดิ์
2. นางพัชรินทร์  กุลกิตติโกวิท
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงจ๋ามหลู่   ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำลาพิช
3. เด็กหญิงตะวันฉาย  ลุงหล้า
4. เด็กหญิงทรงพร   ลุงลาว
5. เด็กหญิงภัทราวดี   แสงดาว
 
1. นายชัยยันต์   แกล้วกล้า
2. นางสาวรัตนา   คำชมภู
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 1. เด็กหญิงก๋องคำ   ลุงมี
2. เด็กหญิงดาว   ปันทอง
3. เด็กหญิงพัชรา   จะโล่
4. เด็กหญิงมณฑิตา  -
5. เด็กชายสมชาย  ลุงยอด
 
1. นางพิจักษณ์   ชินรัตนตรัย
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทับธานี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือนทุ่ง
3. เด็กหญิงภาณุมาศ  ธนะสาร
4. เด็กชายสมพร  ทารัตน์
5. เด็กหญิงอรนุช  กุ่งละ
 
1. นายอำนวย  เรียนยอย
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายจ่าเมือง  จิ่งตา
2. เด็กชายธีรภัทร  พรมมา
3. เด็กชายสหพันธ์  สุมา
4. เด็กหญิงแนน  สายทอง
5. เด็กชายแสงหาร  หวุ่นนะ
 
1. นางคนึง  บุตรตานนท์
2. นายศักดิ์ชัย  พนาเจริญเดช
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกรกนก  อนันตกุลกำเนิด
2. เด็กหญิงคำพร  นายกอ
3. เด็กชายมังกร  กู่คำ
4. เด็กชายราเชนทร์  สมพงษ์
5. เด็กชายสันติภพ  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวภาวินี  สิงคราช
2. นายศิวาวุฒิ  มงคลวิสุทธิ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกัลยา  มุหลิ่ง
2. เด็กหญิงขวัญกมล  นามหงส์
3. เด็กหญิงจริยา  แสงแก้ว
4. เด็กชายจันทร์ทอง  ปู่เจาะ
5. เด็กหญิงจิรนันท์  ไชยเทพ
6. เด็กชายดนัย  สมศักดิ์
7. เด็กหญิงดารินทร์  จายต๊ะ
8. เด็กหญิงนาชนก  คำอ้าย
9. เด็กหญิงประภาวดี  ทวีอภิรดีขวัญ
10. เด็กชายปัญญา  วุธิจิรกุล
11. เด็กหญิงพัชราภา  คำเขียว
12. เด็กหญิงพัทธมน  แสงคำ
13. เด็กหญิงพิชาภรณ์  ชัยดำรงกุล
14. เด็กหญิงยุพดี  ลุงต๋า
15. เด็กหญิงวริศรา  เจ็ดวันฉาย
16. เด็กหญิงศิริวรรณ  ลุงหลิ่ง
17. เด็กหญิงสุชานัด  มูหลิ่ง
18. เด็กหญิงอารยา  ลุงวิ
19. เด็กหญิงเกี๋ย  ทรายคำ
20. เด็กหญิงแสงเดือน  ลุงจ้าย
 
1. นางพิศมัย  เจริญทรัพย์
2. นางกัลยา  เพ็ชร์เม็ด
3. นางชะอ้อน  พรมญาน
4. นางยุพา  มหาวรรณ์
5. นางสาวพัชรินทร์  ธันยกิตติพัชร์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เลาย่าง
 
1. นางเจียรนัย  ภูดอนตอง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงนันทิดากุล  ยาดี
 
1. นางคนึง  บุตรตานนท์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จางจาง
 
1. นางเจียรนัย  ภูดอนตอง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร   เครือวงค์
2. เด็กชายธีระพงศ์   ปีก่ำ
 
1. นางสมพร  พระเนตร
2. นางสาวปาณิพัฒน์  อุปสาร
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนอน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พึ่งบุญ
2. เด็กหญิงณิชนันทน์   พงศ์พันธุ์
 
1. นางธนภรณ์   แสนปัญญา
2. นางสาวจันทิรา    นางแล
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กชายธีรวัฒน์   จันทร์นันทะ
2. นางสาวปีใหม่   วงศ์ส่องจ้า
 
1. นางสาวพนิดา   ชุ่มใจ
2. นางกัญญา   โพธินาม
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายครรชิต  ปันคำ
2. เด็กหญิงชุติภา  ปันคำ
3. เด็กชายทินกิตติ์  รักใจ
4. เด็กชายทินโชติ  รักใจ
5. เด็กชายนฤพน  นวลจันทร์
6. เด็กชายบุญ  ลายคำ
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ทอน
8. เด็กหญิงหลาวคำ  ลุงซอ
9. เด็กหญิงอุไร  น้อยสม
10. เด็กหญิงแพรวา  แสงจันทร์ศรี
 
1. นางอรุณศรี  เชาว์ธุรี
2. นางสาวอาลิษา  สารวิชัย
3. นายวสันต์  วงศ์สกุล
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  กาซึ
2. เด็กหญิงจินตภา  วอสุมู
3. เด็กหญิงนภัสสร  นุโพ
4. เด็กหญิงนิรภัทร  คำเอ้ย
5. นางสาวปิยะนุช  กันยา
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พาเยโน่
7. เด็กหญิงศรีวิไล  ตื้อสมดี
8. เด็กหญิงศศิธร  คำเอ้ย
9. นางสาวอรนุช  ปู่เลอโม
10. นางสาวอริสา  ทองคำ
 
1. นายสุขเกษม  ดิษบรรจง
2. นางรังสิมา  ดิษบรรจง
3. นางสาวแววดาว  คำหยาด
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นกล้า 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ไชยวัฒน์เจริญสุข
2. เด็กหญิงจิดาภา  โฉมวัฒนา
3. เด็กหญิงจิรัฐิกาล  ทะสี
4. เด็กหญิงจิราพัชร  หนูคง
5. เด็กหญิงดีพิม  นิยม
6. เด็กหญิงตมิศา  หาญใจ
7. เด็กหญิงทิพย์วิมล  สุวรรณคร
8. เด็กหญิงนิชาภา  เตชะวงศ์
9. เด็กหญิงมายลีน  วันแด็รแม็ช
10. เด็กหญิงสิยาพัฐ  นิธิกาจณ์พานิช
 
1. นางสาวศศิธร  คุณยศยิ่ง
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติภร  สะออนกาย
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  หลี่จา
3. เด็กหญิงจตุภรณ์  ยอดเงิน
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยอดเงิน
5. เด็กหญิงชนิตาภา  อินต๊ะป๊อก
6. เด็กหญิงธิดา  เลาหมี่
7. เด็กหญิงพรทิพย์  เหิงผ่าน
8. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อาพาซึ
9. เด็กหญิงสมพร  เลาหมี่
10. เด็กหญิงหล้าวิน  ลุงมล
 
1. นางสาวจินตนา  กันไชย
2. นายจารุวัฒน์  นามหาญ
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กชายกอง   ลุงตอ
2. เด็กชายจักรพงษ์   กันทาศรี
3. เด็กชายทุนจิ่ง   ลุงหล้า
4. เด็กชายนครินทร์  หลวงนา
5. เด็กชายมล   นายกวน
6. เด็กชายวิศรุติ   สายบุตร
7. เด็กชายศุภกฤษฎิ์   ไชยกิ้ง
8. เด็กชายสุรพงศ์  บุญมา
9. เด็กชายเอก   ลุงต๊ะ
10. เด็กชายไทย   ลุงจาย
 
1. นายรตนกฤต   ปุ๊ดหน้อย
2. นายวิศรุต  บุญรังษี
3. นางสาวสมฤทัย   บุญขวัญ
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กหญิงคำ   ลุงนาค
2. เด็กชายจักรพงษ์   กันธัง
3. เด็กหญิงนันทพร   อรุณนิพัฒน์
4. เด็กหญิงปราณปรียา   ปุระเสาร์
5. เด็กชายพัฒนกุล   เทปิน
6. เด็กหญิงพุทธิดา   จันติยะ
7. เด็กหญิงมณธิรา   จักรวาฬ
8. เด็กหญิงศศิวรรณ   ใจมูล
9. เด็กหญิงสุจิตรา   เมฆวงค์
10. เด็กหญิงสุชาดา   ดวงงา
 
1. นายรตนกฤต   ปุ๊ดหน้อย
2. นางกัญญา   โพธินาม
3. นางสาวอังคนา   นารัตน์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 1. เด็กหญิงคำหลี   บุญครอง
2. เด็กหญิงณัฐชา  ถาวรวิจิตร
3. เด็กหญิงดารณี   เตชะเลิศพนา
4. เด็กชายธีรเทพ  คีรีประสพทอง
5. เด็กชายธีเรเทพ   แซ่เฒ่า
6. เด็กหญิงนารีพร   ชัยรักษ์วารี
7. เด็กหญิงพิมพิศา  หว่างไม
8. เด็กชายยิ่งใหญ่  สุขสกุลปัญญา
9. เด็กหญิงสุพรรษา   เลาว้าง
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เลาต๋า
 
1. นายวรพจน์  พุ่มตระกูล
2. นางสาวชญาภา  สุภัคจันทร์
3. นางสาวอรยา  พันแตง
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงพิม   ยอดแสง
2. เด็กชายวงศกร   เดชาวิเศษ
 
1. นางนิตยา  มันทะนา
2. นางสาวณัฐธิดา   พูลชัย
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. นางสาวสายทอง  ไอ่คี
2. นางสาวสุทธิดา  มงคล
 
1. นางสาวศศินันท์  กาวิน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1. เด็กหญิงหนิง  ทองดี
 
1. นางเมตตา  คำวงศ์ปิน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  โสตะพราหมณ์
 
1. นางจิราภรณ์  แอบคำ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. นางสาวรัชดา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางจิราภรณ์  แอบคำ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 1. เด็กชายพัชรพล  แซ่หมี่
 
1. นางอุทุุมพร  ไชยเรือน
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายธนากร  เลายี่ปา
 
1. นางสาวเจนจิรา  สัณห์สิรีกูล
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงน้องหล้า  ลุงจอ
 
1. นายสมพงษ์  สุขคำ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์     ชัยเลิศ
 
1. นายกฤตภัทร   อรุณดี
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 1. นางสาวชวัลนุช  อุแนะ
 
1. นางขวัญดาว  ผะเดิมดี
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 1. เด็กหญิงคำหลู่  นายหมาย
2. เด็กหญิงอุรสา  ลุงแล่ง
 
1. นางสาวใบหยก  อิ่มศิริ
2. นางตะเพียนทอง  นันทมานพ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 1. เด็กหญิงผ่อง  ลุงสู้
2. เด็กหญิงเมษิณี  ศรีหมี่
 
1. นางพนมวรรณ  จันทร์เลิศ
2. นางพิกุล  ปิ่นแก้ว
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์   แซ่เฒ่า
2. เด็กหญิงสุวนันท์   แซ่เฒ่า
 
1. นางชุติมา   พะคะ
2. นางวันเพ็ญ   จีรการ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. เด็กชายศุภวัฒน์     ตู้คำภา
 
1. นายกฤตภัทร   อรุณดี
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ถนอมวรกุล
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  รัตนดิลกกุล
3. เด็กหญิงรุ่งรวิน  เลิศชัยสหกุล
 
1. นายบรรหาร  เพ็ญจันทร์
2. นางพรศรี  หนันติ๊
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก้าง 1. เด็กหญิงธิดา  ลุงโต๊ะ
2. เด็กหญิงหญิงหญิง  ลุงพอง
3. เด็กหญิงหมวยผ่อง  ลุงแค้น
 
1. นางสาวพิชญา  คุณเที่ยง
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงบัณพร  สังขราภิรมณ์
2. เด็กชายปฏิพล   ออข่า
3. เด็กชายวชิระ   สรัญปวริศ
 
1. นายปรีชา   ต้อตานา
2. นางสาวพัฒนี   สุจารีย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลดา  แหล่แม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์   กิตต์เรืองธนัน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายชนะชน   ถมยา
 
1. นางสาวภัทรจุฑา   เจตน์ภักดี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายทิเบต  ประกาสิทธิ์
 
1. นายสุวิทย์  อูปคำ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ตูเปี่ยง
 
1. นายมณฑล    ธงเทียน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงศศิธร  ธินะ
 
1. นางเกวลิน   มธุรสาทิส
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิง.การะเกด    ภู่ระหงษ์
 
1. นายมณฑล    ธงเทียน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงเดือนกันยา   วีระกิตย์
 
1. นางเกวลิน   มธุรสาทิส
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายถิระวัฒน์    เอี่ยมมี
 
1. นายเผด็จ   มูลคง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 1. เด็กหญิงกานต์จเนศ  สร้อยเพชร
 
1. นายอรรถวุฒิ   อิ่นคำปัน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายวงค์ทนวัฒน์   คำมา
 
1. นายเผด็จ   มูลคง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บุราจารย์
 
1. นางพนอ  พวงสุวรรณ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา   บุญเรือง
 
1. นางสาววิลาสินี  ยะมะโน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงJEN ELISHA MANUEL  .
2. เด็กหญิงกรวรรณ  บุราจารย์
3. เด็กชายกองเกศ  วงศ์มะณีย์
4. เด็กหญิงนงรัตน์  กรกิตติพงษ์
5. เด็กหญิงนาระดา  เรืองกิจคณิค
6. เด็กหญิงพรไพลิน  สมุทรีรัมย์
7. เด็กหญิงวัศยา  ศรีพงษ์ใหญ่
8. เด็กหญิงอวิกา  หมื่นคำ
 
1. นางพนอ  พวงสุวรรณ
2. นางสาวอินธิรา  เรืองกิจคณิต
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายกนิษฐ์   ผลมาก
2. เด็กชายชยทัต   วงค์เตียมใจ
3. เด็กชายณกร   สุตา
4. เด็กชายธีรภัทร   แซ่จันทร์
5. เด็กชายนพพร   แสนคำ
6. เด็กชายรุจิระ   พิมพิสาร
 
1. นายวรศักดิ์   ตะยะพงค์
2. นายพิสุทธิ์   คำดอน
3. นายศิษฏ์ชนา  ดวงบาล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายกชศิวกร   ธัญญกรรม
2. เด็กหญิงกนกพร  บุตรรม
3. เด็กชายกนิษฐ์   ผลมาก
4. เด็กหญิงชญาณ์พิมพ์  ฤทธิ์ญานันท์
5. เด็กชายชยทัต   วงค์เตียมใจ
6. เด็กหญิงชัญญาภรณ์   คำตึก
7. เด็กชายณกร   สุตา
8. เด็กหญิงณภัศนันท์  ชมเมือง
9. เด็กหญิงณลัชนันท์  ชมเมือง
10. เด็กหญิงธนัสถา  หวานจิตร
11. เด็กชายธนากร   แสงนันต์
12. เด็กชายธีรพงษ์  สะถา
13. เด็กชายธีรภัทร   แซ่จันทร์
14. เด็กชายนพพร   แสนคำ
15. เด็กหญิงปฎิญญา   คำมา
16. เด็กหญิงพนิตพิชา   ตนภู
17. เด็กหญิงพรผกา  เส้นเล็ก
18. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ดาวเรือง
19. เด็กชายยรรยง   ผาคำ
20. เด็กชายรุจิระ   พิมพิสาร
21. เด็กหญิงศรีวรรณ   ลุงวิหลิ่ง
22. เด็กชายหนุ่ม   ลุงคำ
23. เด็กหญิงอู  -
24. เด็กชายอ่องเมือง   ลุงซอ
25. เด็กชายโยธิน   ศรีเจริญ
 
1. นางเกวลิน   มธุรสาทิส
2. นายวรศักดิ์   ตะยะพงค์
3. นางจิตรา   กิติชัยวรรณ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายพลพล  ธนูมาศ
 
1. นางมาลี  ไวว่อง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายภานุพงค์  ปันเรือน
 
1. นายวรศักดิ์   ตะยะพงศ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงปฏิญญา  คำมา
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงยิง   ลุงกร
 
1. นางพรทิพย์   ถาอ้าย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายธนศักดิ์  สุธะ
 
1. นายณภัทชรัญข์  วงศา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 1. เด็กชายธนาคม   จำรัสกาญจน์
 
1. นายปิยพงษ์  เป็งโย
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  นามแสง
 
1. นางจุรีย์  กันโฑ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. นางสาวปาลีรัตน์  ชัยวงค์
 
1. นางเจตศรี  ไชยสาร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางไฮ 1. เด็กชายเทพบดินทร์  แซ่เจ๊า
 
1. นายบอลอย  เลวงดีพงศ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ   แซ่ย่าง
 
1. นางวรุนยุพา  ประดิษฐทอง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงพรพิมล  ทะรา
 
1. นายสุวิทย์  อูปคำ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 1. เด็กหญิงปรินดา  จะหวะ
 
1. นางสาวภาณุมาศ  มงคลพงษ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายปิติภัฒน์  เรือนใส
 
1. นายณภัทชรัญข์  วงศา
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 1. เด็กชายธนาคม   จำรัสกาญจน์
 
1. นายปิยพงษ์  เป็งโย
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  การเก่ง
 
1. นางสาวอัจฉรา  พงษ์เย็น
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนงาย
 
1. นางสาวอัจฉรา  พงษ์เย็น
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1. เด็กหญิงจารุพร  น้อยจ้อย
2. เด็กหญิงจุฑามณี  รักกฎหมาย
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ถนอมรุ่งเรือง
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  ทาทอง
5. เด็กชายนิชนนท์  ถนอมรุ่งเรือง
6. เด็กชายประพันธุ์  พนาวรชัย
7. เด็กหญิงลักษิกา  เลิศชัยสหกุล
8. เด็กชายศุภวิชญ์  ลุงก่ำ
9. เด็กชายสมชาย  เมถ่า
10. เด็กหญิงสุภาวิดา  ก่าแก้ว
 
1. นางอ่อนอุมา  จุลพันธ์
2. นางสาวสกาวเดือน  ตนสิงห์
3. นางสาวพิชยา  สว่างธรรมกุล
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงกานต์ชนิดา  นันต๊ะ
2. เด็กชายขิ่น    ลุงสุ
3. เด็กหญิงจ๋ามพอง    ลี่เซียงปิง
4. เด็กชายนิติพงษ์    ลุงติ๊
5. เด็กหญิงพนิดา    ปันติตา
6. เด็กชายสงกรานต์    เรือนชื่น
7. เด็กหญิงหมวยขาว    แสงแก้ว
8. เด็กชายเปี่ยมเมือง   ติยะ
 
1. นางพรทิพย์   ถาอ้าย
2. นางสาววรนิษฐา  ทรัพย์วัฒนากุล
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงกฤตพร  สังข์อนุสรณ์
2. เด็กหญิงกำไลทิพย์  สมณา
3. เด็กหญิงคำหลู่  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงชญานุช  ฟ้าใส
5. เด็กหญิงชลพร  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
6. เด็กหญิงชูใจ  ลุงนุ
7. เด็กหญิงศศิธร  ลุงมู
8. เด็กหญิงศิราภรณ์  ศิริเครือวัลย์
9. เด็กหญิงสุนันทา  ลุงหล้า
10. เด็กหญิงโชครักนาง  หากิน
 
1. นางสาวอัจฉรา  พงษ์เย็น
2. นางสาวเกษราภรณ์  สุริย์วงศ์
3. นางสาวภัณทิพา  ทองกก
4. นายวัชรพงษ์  โปธา
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1. เด็กหญิงชนิตา  ชัยวงค์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภพสันติสุข
3. เด็กหญิงนภศร  ประกายลีสกุล
4. เด็กหญิงมนัญชยา  เฌอมือ
5. เด็กหญิงมลิษาณ์  วงศ์คำ
6. เด็กหญิงลานนา  ธิง
7. นางสาววิภา  จะคือ
8. เด็กหญิงไพลิน  ลุงปัน
 
1. นางอ่อนอุมา  จุลพันธ์
2. นางสาวไอศิกานต์  เดชะ
3. นางสาวมิรันตี  สอและ
4. นางสาววิลาวรรณ  วงค์จันทร์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์รวี  สิงห์แดง
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  วรรณพรหม
3. เด็กหญิงชนานิศ  สินว้าง
4. เด็กหญิงญาณิศา  นุตตะละ
5. เด็กหญิงณภัสสร  หล้าเมฆ
6. เด็กหญิงณัฏฐพิชาดา  ภิระบรรณ์
7. เด็กหญิงธฤษวรรณ  บรรณา
8. เด็กหญิงนันธิชา  ธรรมชัย
9. เด็กหญิงนิศาชล  สิทธิชาติ
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีรินหลวง
11. เด็กหญิงพิราชรักษ์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
12. เด็กหญิงวณิชญา  ถาวร
13. เด็กหญิงศิรนันท์  แสนต้อ
14. เด็กหญิงอัจจิมา  ติลมัย
15. เด็กหญิงอุษณกร  สายบัว
16. เด็กหญิงเดือน  ศรีรินหลวง
 
1. นางปัญชญา  กาคำ
2. นางพิมลพรรณ  ปันตี
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายวสันต์  นิมาพร
4. นายณภัทชรัญข์  วงศา
5. นายชายชาญ  จอมแปง
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายยอดเมือง  ลุงออ
2. เด็กชายวรินทร์  แซ่ลี
3. เด็กชายสรพงศ์  รักสงวนพนาไพร
4. เด็กชายสุริยา  หมั่นเฮือง
5. เด็กชายเคือแรง  ลุงหม่อง
 
1. นางเจนจิรา  ปวงจักร์ทา
2. นางสาวเขมจิรา  พ่อนา
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปิด 1. เด็กหญิงชลธิชา  อูปคำ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  คุณงาม
 
1. นางสาวโสภา  สามแก้ว
2. นางสาวดรรชนี  นินนาทโยธิน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงญาณภัทร  สุเทนะ
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  ไชยชนะ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงฟ้าใส  เมสัน
 
1. นางจิตโสภิณ  ธนารักษ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กหญิงวรัญญา  กันธิยะ
 
1. นางจันจิรา  โนคำ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายณพล  สุขเสริฐ
 
1. นายภคกุล  เตชะวังศา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงลลิตา  ปาพรม
 
1. นางสาวรติยา  ชัยมงคล
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นกล้า 1. เด็กชายธาม  พัทธวรากร
 
1. MissPui Chi Chan  .
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. เด็กหญิงชลธิชา     ทองหล่อ
 
1. นางสาวเสาวนีย์   กูณะกูง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายธนพงษ์  เทิดเธียร
2. เด็กชายนิติธร  ทองเลิศ
3. เด็กหญิงรัตนากรณ์  เงาแก้ว
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  ก้อนเขื่อน
5. เด็กหญิงโชติกา  สว่าง
 
1. นางสาวปิยะวดี  ยะแก้ว
2. นายพัฒนศักดิ์  ตากองแก้ว
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงสุนิสา  ลุงอ่อง
2. เด็กหญิงสุภาพร  บุญศรี
 
1. นางสาวรุ่งฟ้า  ไชยซาววงค์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กหญิงกฤติยา  เสรีวัฒนธรรม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ลุงต้า
 
1. นางสาววรัญญา  ตาวพัฒนาวรกุล
2. นางสาววิมลพรรณ  มหาวัน
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   สมศักดิ์ศรีกุล
2. เด็กหญิงพรชิตา   พะตาซู
 
1. นางสาวโสภา   โย่ทู
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กชายฐปนนท์  ณ โมรา
2. เด็กชายภราดร  คอนโด
 
1. นางจิรภา  เลรามัญ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงทราย  ลุงอ่อง
2. เด็กหญิงหมวย  ทองหล่อ
 
1. นางอรุณี  ตาคำ
2. นางจุฑาพันธ์  ทองหนัก
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายจอต๊ะ  ลุงน้อย
2. เด็กชายชนะศักดิ์  ธิดา
3. เด็กชายธวัชวงค์  สัมมาอรรถ
4. เด็กชายนที  น้อยอ่อน
5. เด็กชายปริพัฒน์  สุหริ่ง
6. เด็กชายภัทธดนัย  แซ่จ่าว
 
1. นายจรูณ  อำนา
2. นางสาวอรพินธ์  ทิพยจักร์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายกฤษณพล  ปร๊ะย่อ
2. เด็กชายธนดล  ชัยสุรินทร์
3. เด็กชายธีรธาดา  ดอนใหญ่
4. เด็กชายอธิป  ลุงหยี้
5. เด็กชายอภิชาต  ปาอ่อง
6. เด็กชายอรรถวุฒิ  แสนสูง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรายุทธ  แปงแก้ว
2. นายจตุพล  สุริยันพิสวาส
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 1. เด็กชายคเชนทร์  อุตุมะติง
2. เด็กชายจิรวัฒน์  อินตานิ
3. เด็กชายณัฐวิทย์  ยาวันโน
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  อนงค์รัตน์
5. เด็กชายติ่ง  อ้ายเมือง
6. เด็กชายทีปกร  บุญวงค์
7. เด็กชายสิทธิพล  มะละฟู
8. เด็กชายอัครพล  ศรีจอมทอง
 
1. นายดำรงเกียรติ  คำเกิด
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่กะ 1. เด็กหญิงณัฐปภา  กำยา
2. เด็กชายธนิศพงศ์  บุษปวนิช
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วรวงษ์
4. เด็กหญิงพิชญาภา  ญาณวุฒิ
5. เด็กหญิงพิภาภรณ์  เสียงดัง
6. เด็กหญิงมาศหลู่  ลุงต๊ะ
7. เด็กหญิงวีร์วารี  เพ็ชรศรี
8. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงคำ
9. เด็กหญิงอู  ลุงลายใส
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ธิมา
 
1. นายอนันต์  ศุภาวิศิษฎ์
2. นางเพ็ญพรรณ  ชมถิ่น
3. นางสาวชนิการณ์  ยอดยิ่งหทัยกุล
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กหญิงกานดา  ซอนะ
2. เด็กหญิงดาว  ลุงออ
3. เด็กหญิงบุญยาพร   แก้วพันธ์
4. เด็กหญิงประภัสสร  ศิริพงษ์
5. เด็กชายพรสวรรค์   แซ่เฒ่า
6. เด็กหญิงศิริภา  ลุงต๊ะ
7. เด็กหญิงสิริกร  นายยะ
8. เด็กหญิงอรนุช  ลุงหลิ่ง
9. เด็กชายเกรียงไกร  ทิศมาศบุญศิริ
10. เด็กชายไมยสิทธิ์   วิสุทธิ์คงกมล
 
1. นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์
2. นางกำไล  เอี่ยมงาม
3. นายจิรายุ  ต้อตานา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไตรรุ่งตระกูล
2. เด็กหญิงพิพัชรีย์  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงมร  ส่วงแก้ว
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจอินต๊ะ
5. เด็กหญิงสุวรา  แคนศิลา
 
1. นางรัชฏาพร  ศักดิ์เศรณี
2. นายจตุพล  สุริยันพิสวาส
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขุม 1. เด็กหญิงณัฐพร  แสงดาว
2. เด็กหญิงดากานดา  บุญพิเศษ
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ก่าแฮ
 
1. นายสิรพล  ปัญญาศรี
2. นายจักรพันธ์  อรุโณทัย
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงชนาภัทร์  ลุงเสาร์
2. นางสาวดลฤทัย  คำแดง
3. นางสาวเพ็ญทิพย์  กอบวิชาการ
 
1. นางสาวหทัยกาณร์  บัวชุม
2. นางสาวธัญณภัส  ณ พัทลุง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กหญิงจิรัฐติกรณ์  นะระ
2. เด็กชายชัยภัทร  ปนคำ
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทานา
 
1. นายณัฐปกรณ์  ศรีพระจันทร์
2. นางณชญาดา  วงค์วิชัย
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กหญิงธนวันต์  แปงคำ
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  เปียงชัย
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ใจกล้า
 
1. นายณัฐปกรณ์  ศรีพระจันทร์
2. นางณชญาดา  วงค์วิชัย
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงกนกกร  นรสิงห์
2. เด็กหญิงแพรพิไล  ภูมี
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  สุวรรณ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายธีรภัทร์  เรือนทอง
2. เด็กชายนคร  นนท์คำวงศ์
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  สุวรรณ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายพัดถนพงษ์  สังขรัตน์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุดรเดชกุลวงศ์
 
1. นางสาวตุลยดา  ชยะเมือง
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  วงค์เรือน
2. เด็กชายธนพนธ์  ปร๊ะย่อ
 
1. นางสาวภาวินี  สิงคราช
2. นายสิรปกรณ์  ตาสุข
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันปง 1. นายวลากร  ฟุ่มเฟย
2. นายสุระ  ลุงกอ
 
1. นายอัศฎา  สิทธิแก้ว
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายธาวิน  จองเซ
2. เด็กชายปฐมพร  ปวนสุวรรณ์
 
1. นายวรภพ  วงษ์จักร์
2. นางสาวชันย์ชนก  ใจอ้าย
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงณัชชา  ลุงกลำ่
2. เด็กหญิงหมวย  ลุงปั๋ง
 
1. นางสาวชันย์ชนก  ใจอ้าย
2. นายวรภพ  วงษ์จักร์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายกัณฑพัฒน์  ลุงส่วย
2. เด็กชายพิศิษฎ์  แฟงวัด
 
1. นายวรภพ  วงษ์จักร์
2. นางสาวชันย์ชนก  ใจอ้าย
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายขวัญชัย  ละหลู่
2. เด็กชายเสรี  แก้วเรือน
 
1. นางสาวชันย์ชนก  ใจอ้าย
2. นายวรภพ  วงษ์จักร์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 1. เด็กชายอดิเทพ   ติ๊บพรม
2. เด็กหญิงอ้อม   นิมล
 
1. นายจักรพงษ์   เงาธรรม
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยั้งเมิน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พุทธโส
2. เด็กหญิงอรยา  แดงดง
 
1. นางสาวอัมพิกา  ใจก่อง
2. นายสราวุฒิ  ตุ้ยมูล
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายกฤษดา  ทุนเซ
2. เด็กหญิงจตุพร  จันทร์แก้ว
3. เด็กชายสรวิชญ์  พรมงคลไพศาล
 
1. นายสิรปกรณ์  ตาสุข
2. นางสาวภาวินี  สิงคราช
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นรุง 1. เด็กชายญาณพล  มูเซอร์
2. เด็กหญิงพิยดา  การคำ
3. เด็กชายยศพนธ์  ไทยหิรัญโชติ
 
1. นายณรงค์  สิทธิราช
2. นายประสาน  ศรีวิชัย
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นรุง 1. เด็กชายณัฐมงคล  มูลหล้า
2. เด็กชายนฤเบศว์  ถนอมบุญ
3. เด็กชายสุวินัย  แซ่ล้อ
 
1. นายณรงค์  สิทธิราช
2. นายประสาน  ศรีวิชัย
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 1. เด็กชายณฐพฤต  แก้วคำมา
2. เด็กชายสมคิด  เลเสาะ
3. เด็กชายสรวิศ  มีโหลง
 
1. นายสุุภาพ  ดำอำไพ
2. นางสาวอภันตรี  มณีโสภณ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายชาณนต์  กาวิน
2. เด็กชายนรภัทร  แซ่เท้า
3. เด็กชายสันติ  ลุงอาย
 
1. นายดำรัส  ชัยชนะ
2. นายนิคม  เปียงชัย
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 1. เด็กชายพิทักษ์ชัย   ชลาคีรีเขตต์
2. เด็กชายภูมิภัทร    สิงขรพิทักษ์
3. นายยอดธง   แซ่ย่าง
 
1. นายณัฐพล   พิไสย
2. นายกิตติพันธ์   คำลอม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงจอย  ลุงอิ่งต๊ะ
2. เด็กหญิงดาว  ลุงอิ่งต๊ะ
3. เด็กชายอ่อง  ลุงคำ
 
1. นางสาวพรวิกาน  ศิริปัญญา
2. นางสาวจุฬาภรณ์  ศิริปัญญา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าวบูรพา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เลาจาง
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  เมฆม่วง
3. เด็กหญิงอรณี  สินหมี่
 
1. นางมาลี  อินธิไชย
2. นางสาวศันสนีย์  แสงเรือน
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 1. เด็กหญิงจิตรา   ลุงยอด
2. เด็กหญิงปิยะดา   ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงวันดี   ลุงติ๊บ
4. เด็กชายอนันต์   ลุงเตี๊ยะ
5. เด็กชายอภิชัย   ลุงต๊ะ
6. เด็กหญิงเสี่ยวไก่   แซ่หล่อ
 
1. นางพรพรรณ   ใจก้อน
2. นายยุทธพงศ์   เจริญศรี
3. นางพิจักษณ์   ชินรัตนตรัย
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เลา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ตาดทอง
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ขาวผ่อง
3. เด็กหญิงเกศวรินทร์  แสงแก้ว
 
1. นางนริศรา  ไฝปวง
2. นางสาวมลฤดี  ง่วนหอม
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ตะโน
2. เด็กชายศรัณย์  ศรีปัญญา
3. เด็กหญิงสุธินันท์  แปงคำ
 
1. นางณชญาดา  วงค์วิชัย
2. นายณัฐปกรณ์  ศรีพระจันทร์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฝก 1. เด็กชายนิกร​    ลุงซอ
2. เด็กชายหฤษฎ์​   เป็งธินา
3. เด็กชายอดิสรณ์    แซ่ลิ้ม
 
1. นายสงกรานต์​   คำวงค์ปิน
2. นายนพคุณ​   ศรียา
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. นางสาวผ่องศรี  ลุงทุน
2. นางสาวสุพิศตา  เจริญ
3. นางสาวเจนจิรา  แสงมณี
 
1. นายสมัคร  จันตาเงิน
2. นางสาวสรวงสุดา  เจริญวงค์
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 1. เด็กหญิงนวลดาว   ลุงผิด
2. เด็กหญิงปาริชาติ  พร้อมใจ
3. เด็กหญิงพัฒสดา  รักษ์คำ
 
1. นางสาวทัศนาวลัย  สิงห์แก้ว
2. นางสาวปิยวรรณ  สำราญบำรุง
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 1. เด็กหญิงจรวยพร   ลุงจาย
2. นางสาวผอง   ลุงใส
3. เด็กหญิงพิมพ์ใจ   ลุงทุน
 
1. นางสุรีย์รัตน์   พรหมชนะ
2. นางสาวทัศนาวลัย   สิงห์แก้ว
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวรา  มันขัน
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ดวงธรรม
3. เด็กหญิงแสงหอม  ลุงตี่
 
1. นายอภิรักษ์  ปัญญานะ
2. นางนงลักษณ์  ไชยทิพย์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  ลุงหลู่
2. เด็กหญิงพิณทอง  ลุงติ๊
3. เด็กหญิงวรรณ  ลุงจาย
 
1. นางรุ่งนภา  เมืองอินทร์
2. นางสาวธมลวรรณ  แซงยะ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงวธิตา  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงวนิดา  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงโมทนาพร  สายชลคงสุข
 
1. นางสาวฐิรัฎชญาน์  อัจฉวิยะสกุล
2. นางพรพรหม  วงษ์บูรณาวาทย์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมไทสง
2. เด็กหญิงพรรณิภา  ชัยเลิศ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  คำเมือง
 
1. นางสาวฐิติมา  บุญเรือง
2. นางสาววรรณธนา  สีแก้ว
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กชายชยานันท์   ร่มพนาธรรม
2. เด็กชายพงษ์พิเชษฐ์   แซ่วะ
3. เด็กชายภพธร   แซ่เฒ่า
 
1. นางบุศรารัตน์  อุสา
2. นางสาวจุรีย์  ประสิงห์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย   แซ่เฒ้า
2. เด็กชายพลากร   แซ่หว้า
3. เด็กชายภพธรรม   แซ่เฒ้า
 
1. นางเอื้อมเดือน   โพลาลัย
2. นางสาวกรวรรณ  ขาวงาม
 
184 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงธนพร  -
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชุ่มเย็น
3. เด็กหญิงปณัชญา  กองยศสืบ
 
1. นางตรีนุช  คุณยศยิ่ง
2. นางสาวยุวดี  ธนโชติรุ่งเจริญ
 
185 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงจินดา  หลีจัง
2. เด็กหญิงพัชราพร  ม่วงเล็ก
3. เด็กหญิงแสงหลู่  ลุงซู่
 
1. นางนงคราญ  บุตรโคษา
2. นางนวภัสร์  อ่างเงิน
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 1. เด็กชายคมสินธุ์  สุรินทร์
 
1. นางนภัสวรรณ  ดุริยะนันท์
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงจีรนันท์  กันทา
 
1. นางสาวชฎาพร   แดงขาวเขียว
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายสายดอย  คำกุ
 
1. นางประภัสสร  บริรักษ์
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ผดุงชาติ
 
1. นางสาวสุนิสา  นรสิงห์
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 1. เด็กชายธีรเดช  สังวาล
 
1. นางสาวกาญจณา  เกิดอ้าย
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายวรพิพัฒน์  วัฒนเขตร์
 
1. นางสายพิน  ชัยกิจวรากูล
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงณัฐพร  ณ น่าน
 
1. นางสาวเขมจิรา  พ่อนา
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  เงินแสง
2. เด็กหญิงหมวยพอง  ยอดเมือง
3. เด็กชายแดง  ลอยเอิง
 
1. นางศิริวรรณ  คำฝั้น
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีนวลใหญ่
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงดาวเพ็ญ  ลีเลิศ
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงไพริน  ลุงออ
 
1. นางสาวหทัยกาณร์  บัวชุม
2. นางบุษกร  คำปัน
 
195 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กชายกิตติธัช  ปัญญารัตน์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  กรุณาหล่าย
 
1. นายพฤทธิ์อังกูร  สุพรรณมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาทินี  ดอนป่าน
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีงาม 1. เด็กหญิงแสงเอือน   ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวภารดี  ท้วมค้าว
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงรุจจิรา  ก๊ะเตอร์
 
1. นางสาวนฤมล  นวะปุก
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายคุณากรณ์  อารีย์
 
1. นางกานต์สิรี  จิระแปง
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายนันทภพ  วงค์ไชยยา
 
1. นางสาวนฤมล  นวะปุก
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีงาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ต๊อนอ
 
1. นางสาวสิรินภา   วาณิชโกมล
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายสุจริต  ถนอมวรกุล
 
1. นายกรกต  ไชยยา
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง 1. เด็กหญิงอภิสรา    ด้วงสิริ
 
1. นางสาววิภาภรณ์   ไชยเลิศ
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1. เด็กชายสิปปกรณ์  สิทธิ
 
1. นางกสมา  นันทะมณี
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 1. เด็กชายบัญชา  อ่องส่า
 
1. นางวรรณา  จิโน
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กชายอภิรักษ์   ค้าแกว่น
 
1. นายรตนกฤต   ปุ๊ดหน้อย
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กหญิงพัชราพร  แสงคำ
 
1. นางสาวนันธิกา  จินาการ
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กชายธงดี   ค้าแกว่น
 
1. นายรตนกฤต   ปุ๊ดหน้อย
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. นางสาวศิรินภา    ดอนมอญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชวัลลักษณ์    สุมงคล
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงปุญญิสา  ปัทมเวศน์
 
1. นางสาวทิวาพร  กาจินา
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทรัพย์ประสม
3. เด็กหญิงพัชญาภา  วีระกิตย์
4. เด็กหญิงวริศรา  ลุงจาย
5. เด็กหญิงหอม  แก้ว
6. เด็กหญิงอรปรียา  บุญทวีธรรม
7. เด็กหญิงแสงเดือน  ลุงยุ้น
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
2. นางจิตรา  กิติชัยวรรณ
3. นางสาวปิยธิดา  ขจรศักดิ์
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงลลิตา  ขีรี
2. เด็กหญิงหยาดทิพย์  จรรดา
3. เด็กหญิงเขสรา  เลเซอร์
 
1. นางรุ่งนภา  เมืองอินทร์
2. นางสาวปิยธิดา  ขจรศักดิ์
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 1. เด็กชายฐิติ  ลุงยะ
2. เด็กชายภัคพล   สุภาคุณ
3. เด็กชายเจมส์   ลุงคำ
 
1. นางประไพศรี   พุฒธิมา
2. นางหทัยกาญจน์   สุดาจันทร์
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายธนธัส  หมอกเมฆ
2. เด็กชายธีระเดช  ลุงน้อย
3. เด็กชายอ่องหล้า  ลุงใส
 
1. นางสาวนวรัตน์  วรโชติทรัพย์
2. นางสาวอรนุช  รู้ซื่อ
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1. เด็กชายจักรินทร์  ช่า
2. เด็กหญิงจ่ำ  ลุงต๊ะ
3. เด็กชายพานุ  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวพิชญาภา  ชาวเวียง
2. นายทวี  โปธา
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1. เด็กชายซื่อ  -
2. เด็กชายรัฐพงษ์  อินตา
3. เด็กหญิงหญิง  ตีระ
 
1. นางสาวพิชญาภา  ชาวเวียง
2. นางพัชรีพร  เจียมตน
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 1. เด็กชายกรรชัย   แซ่จู
2. เด็กหญิงสายรุ้ง   แซ่หาง
3. เด็กหญิงสาวิกา   แสคะจือ
 
1. นางธัญธิตา  สุทธิกุลบุตร
2. นางจารุภา  ดันทะมิตร
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 1. เด็กชายชัยยุทธ  แซ่ยะ
2. เด็กชายหนึ่งตะวัน  แซ่เฒ่า
 
1. นางสุปราณี  สุทธะ
2. นางพรศรี  หนันติ๊
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายพิชญ์พิสิฐฎ์เสฏ  ยอดเงิน
2. เด็กหญิงมาติกา  จะอือ
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวเกษร  วรรณรังษี
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กรกีรติการ
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ลุงแก้ว
 
1. นางน้ำฝน  พรหมศรี
2. นายประกิจ  แก้วอริยศักดิ์
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 1. เด็กชายชุมพร  เจริญเจ้าสกุล
2. เด็กชายนนทชาติ  ถนอมวรกุล
 
1. นางสุปราณี  สุทธะ
2. นางพรศรี  หนันติ๊
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฝก 1. เด็กชายจามมุ้น​   สิงโต
2. เด็กหญิงจิราภา​   ลุงหนาน
3. เด็กหญิงหม่วยแสง​   เมี๊ยะทุน
 
1. นายสงกรานต์​   คำวงค์ปิน
2. นายนพคุณ​   ศรียา
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฝก 1. เด็กชายแสงหาญ​   ลุงแก้ว
2. เด็กชายแสงเมือง​   ยอดลุง
3. เด็กหญิงแสงโนน​   ลุงแก้ว
 
1. นายสงกรานต์​   คำวงค์ปิน
2. นายนพคุณ​   ศรียา