แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 20 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
2 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 23 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 55 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
4 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 21 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
5 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
6 โรงเรียนบ้านขุนลาว 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
7 โรงเรียนบ้านลังกา 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
8 โรงเรียนบ้านวาวี 35 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
9 โรงเรียนบ้านสัน 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
10 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
11 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 40 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
12 โรงเรียนริมวัง ๒ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
13 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 23 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
14 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 27 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
15 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 17 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
16 โรงเรียนบ้านป่าบง 20 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 8 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนร่องธารวิทยา 21 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
19 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 10 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]