แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 55 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
2 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 31 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
3 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 50 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
4 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 25 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
5 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 29 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 32 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
7 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 12 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
8 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 25 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
9 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 9 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 14 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
11 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 19 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
12 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 18 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
13 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 21 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
14 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 31 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
15 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 19 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
16 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 9 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
17 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 32 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
18 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 30 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
19 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 25 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
20 โรงเรียนร่องธารวิทยา 21 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
21 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 27 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
22 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 9 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
23 โรงเรียนบ้านโป่ง 11 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
24 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 25 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
25 โรงเรียนบ้านวาวี 35 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
26 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 11 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
27 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 16 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 25 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 41 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 7
35 โรงเรียนบ้านป่าบง 20 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
36 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 24 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
37 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
38 โรงเรียนบ้านร้องบง 11 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
39 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 40 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
40 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 8 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
41 โรงเรียนบ้านเลาลี 17 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
42 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 33 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
43 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 12 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
44 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 7 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 11 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 23 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 39 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
50 โรงเรียนบ้านแม่พุง 6 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
51 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 11 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
52 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 16 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
53 โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
54 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 8 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
55 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 6 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
56 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 23 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
57 โรงเรียนร่องธารวิทยา 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
58 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 14 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
59 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 20 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
60 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 5 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
61 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 6 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
62 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 10 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
63 โรงเรียนบ้านดงมะดะ 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
64 โรงเรียนบ้านดอนสลี 6 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
65 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
66 โรงเรียนบ้านป่าคา 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
67 โรงเรียนบ้านสิบสอง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
68 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
69 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 33 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
70 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
71 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 6 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
72 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 15 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
73 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
74 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 10 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
75 โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]