แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 19 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 55 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
3 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 33 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
4 โรงเรียนบ้านป่าบง 20 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
5 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 6 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
6 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 30 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
7 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 27 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 25 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
9 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 11 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 24 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
11 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 11 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
12 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 19 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
13 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 50 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
14 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 23 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
15 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 8 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 9 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนบ้านเลาลี 17 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
18 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 32 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
19 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 25 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
20 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 7 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
21 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 33 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
22 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 35 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
23 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 25 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
24 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนบ้านขุนลาว 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนบ้านดินดำ 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนบ้านร้องบง 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนร่องธารวิทยา 21 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 32 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 25 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนแม่ตะละวิทยา 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 11 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
36 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 41 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
37 โรงเรียนบ้านสันสลี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
38 โรงเรียนบ้านวาวี 35 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
39 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 24 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
40 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 14 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
41 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 8 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
42 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 9 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
43 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 29 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
44 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 31 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนบ้านป่าตึง (พาน) 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 20 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 7 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 19 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียน ตชด.อินทรีอาสา(บ้านห้วยน้ำกืน) 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
56 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 11 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
57 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 10 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
58 โรงเรียนบ้านกล้วย 11 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
59 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
60 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
61 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
62 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 15 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
63 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 23 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
64 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 9 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
65 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 18 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
66 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 25 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
67 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
68 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]