แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 25 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
2 โรงเรียนบ้านวาวี 35 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
3 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 25 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
4 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 50 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
5 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 40 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
6 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 39 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
7 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 41 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
8 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 33 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
9 โรงเรียนบ้านโป่งนก 20 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
10 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 18 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
11 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 27 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
12 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 55 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
13 โรงเรียนบ้านป่าบง 20 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
14 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 23 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
15 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 10 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 9 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 6 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
18 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 11 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
19 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 23 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
20 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 11 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
21 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 17 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
22 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 25 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
23 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
24 โรงเรียนบ้านโป่ง 11 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
25 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 16 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนบ้านกล้วย 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนบ้านดอนสลี 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนบ้านป่าสัก (เวียงป่าเป้า) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
40 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 25 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
41 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 24 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 15 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 31 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 35 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 14 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 33 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 29 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 32 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 11 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 14 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนบ้านขุนลาว 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
61 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
62 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
63 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 19 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
64 โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]