แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 31 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
2 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 33 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
3 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 35 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
4 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 50 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
5 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 30 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
6 โรงเรียนแม่ตะละวิทยา 9 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
7 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 41 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
8 โรงเรียนสันกลางวิทยา 22 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
9 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 24 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
10 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 25 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
11 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 32 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
12 โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 7 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
13 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 8 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
14 โรงเรียนบ้านเลาลี 17 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
15 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 12 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 40 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 25 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
18 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 19 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
19 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 25 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
20 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 39 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
21 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 21 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
22 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 6 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
23 โรงเรียนบ้านถ้ำ 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
24 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
25 โรงเรียนสันหนองควาย 7 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
26 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 55 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
27 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 9 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
28 โรงเรียนบ้านดอนสลี 6 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
29 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 11 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
30 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 16 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 14 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
32 โรงเรียนบ้านป่าคา 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 33 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 23 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 25 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนบ้านโป่งนก 20 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
38 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 14 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
39 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 11 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
40 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 23 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
41 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 11 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
42 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 19 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
43 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 6 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
44 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 29 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
45 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 20 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
46 โรงเรียนบ้านวาวี 35 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
47 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 9 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนบ้านต้นยาง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนบ้านปางอ้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 9 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนบ้านแม่พุง 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 19 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 18 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนสันหนองควาย 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 16 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
62 โรงเรียนบ้านกล้วย 11 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
63 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 19 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
64 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
65 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 5 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
67 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 9 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
68 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 15 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
69 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 31 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
70 โรงเรียนริมวัง ๒ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
71 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 27 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
72 โรงเรียนบ้านป่าตึง (พาน) 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
73 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
74 โรงเรียนสันกลางวิทยา 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]