แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 55 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
2 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 19 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 40 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
4 โรงเรียนบ้านป่าบง 20 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
5 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 31 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 16 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
7 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 39 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
8 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 32 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
9 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 25 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 24 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
11 โรงเรียนบ้านเลาลี 17 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
12 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 15 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
13 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 18 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
14 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 35 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
15 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 33 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 14 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 25 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
18 โรงเรียนบ้านกล้วย 11 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
19 โรงเรียนบ้านโป่ง 11 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
20 โรงเรียนสันหนองควาย 7 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
21 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 29 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 50 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 21 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนบ้านดงมะดะ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 20 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนบ้านร้องบง 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนบ้านวาวี 35 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนบ้านสิบสอง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 25 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 25 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนบ้านแม่พุง 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
40 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
41 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 23 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนร่องธารวิทยา 21 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 27 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 10 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 7 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
46 โรงเรียนบ้านถ้ำ 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
47 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 12 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
48 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 11 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 7 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 19 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 24 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 32 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 11 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 16 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียน ตชด.อินทรีอาสา(บ้านห้วยน้ำกืน) 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
60 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
61 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 41 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
62 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 25 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
63 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 19 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
64 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 9 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
65 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 30 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
66 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 31 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]