รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 1. เด็กชายเอกลักษณ์  งามเมือง
 
1. นางสาวชนัญชิดา  ไชยวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย 1. เด็กหญิงรัติชาภรณ์   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางราชศิริ   ยาวิเริง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. นางสาวพัชรีพร  คำภีระ
 
1. นางสุพิณ  กนกทิพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  ธนานนทพันธ์
 
1. นางอุไรวรรณ  ใจปินตา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ทองคำ
 
1. นางวิภา  โกศินานนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงพิมพิกา  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวดาริน  จันผา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   แซ่จ๋าว
 
1. นางอรอนงค์   จุมพลพงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงญาโณทัย  พ้นภัย
 
1. นางณัฐกฤตา  แสงวิลัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พุทธโส
 
1. นางสมจิตร  ไชยปัน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 1. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  บุญสนอง
 
1. นางสาวอารีย์รัตน์  เชียงกันทะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงอธิกา  ไทยใหญ่
 
1. นายวีรยุทธ  ปัญญา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงมะลิ  เชอหมื่อ
 
1. นางพรรณงาม  มานพภาพ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 1. เด็กหญิงธารธารา  เกิดชาตรี
 
1. นางเพลินจิต  ศิริชัย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1. เด็กชายภานุรุจ  นาถี
 
1. นางอัชชะลี  สุริยะ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพุทธรัตน์  อายิ
 
1. นางสาววิไลพร  เสี่ยงกุศล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  คำแก้ว
2. เด็กหญิงสุวรรณา  วงค์คำ
 
1. นางสาวกาญจนา  คำดี
2. นางสาวอรุนณี  บุญตั้ง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงมนัสนันส์  คล้ายสุวรรณ
2. เด็กหญิงยุพา  นามมุ้ง
 
1. นางสาวนิชญาภัช  รวดเร็ว
2. นางสาวดาริน  จันผา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงฝ้าย  สามหลวง
2. เด็กหญิงพิม  สามหลวง
 
1. นายสันติ  จินดาภาณุกูล
2. นางดรุณี  ชุมภูไชย
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายพีรชัย  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงเจนจิดา  นามแก้ว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงนภาพร  แซ่เฉิน
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ปูนา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย 1. นายเซ็งน่อ   คะฉิ่น
 
1. นางสุภาพร   มูลชัยยะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 1. นางสาวปราณี  ลาเช
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  เชียงแรง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 1. เด็กหญิงติณาพร   ชัยสอน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นามแสง
3. เด็กชายสมบูรณ์  เบเช
 
1. นายคชินทร์  ปินทรายมูล
2. นายประเวช  คำเงิน
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวจิรนันท์  วิกิจสร้างสรรค์
2. นางสาวสุภานันท์  วิเศษเลิศกมล
3. นางสาวอารยา  แลเชอ
 
1. นางสาวนริศรา  โกเสนตอ
2. นางกัลยา  สิทธิ์ประเสริฐ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางมะหัน 1. เด็กหญิงธนากานต์  อาแล
2. เด็กหญิงนารีรักษ์  อ่วยยื่อ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่ลี
 
1. นางสร้อยทิพย์  อารี
2. นางสาวณัฐชา  พลเยี่ยม
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 1. นางสาวธิดา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงพรพิมล  กันแก้ว
3. เด็กหญิงรัติยากร  ดอนแก้ว
 
1. นางณิชกานต์  สุมัชญา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 1. เด็กหญิงพิมพ์   แก้วใจ
2. เด็กชายเสาปิง   บัวเครือ
 
1. นางกิ่งกาญจน์   สวาสดิ์พันธ์
2. นางสาวเกวลี   ศิริแสน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงพิมพา  บีเช
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  รุ่งสิริวัฒน์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ปูนา
2. นางสาวจินตนา  ยศดี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 1. เด็กชายเยาะละ  จะลา
 
1. นายณัฐพงค์  แช่มรัมย์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนงาม 1. เด็กชายตะวัน  แซ่จ๋าว
 
1. นายเอกสิทธิ์  ทองไฝ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 1. เด็กชายภคิน  เจริญพีระภาคย์
 
1. นายพิสิฐณัฐ  แวงวรรณ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงนารี  ลาหู่นะ
2. เด็กชายพชรพล  เบี่ยเชกู่
 
1. นางสาวปพัชญา  แก้วชัย
2. นายพิทักษ์พงศ์  เชียงแรง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. นายณัฐพงศ์  โรจนิรวิทธกุล
2. นายบุญมา  ปงคำ
 
1. นางสาวขวัญฤดี   ใจจำ
2. นายโสฬส  ผิวเหลือง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย 1. เด็กชายศิรภัทร   หมื่อแลกู่
 
1. นางสุภาพร   มูลชัยยะ
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบรวก 1. นางสาวอำพร   ดวงคำ
 
1. นายบุญเยี่ยม   ประเสริฐไทย
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กชายสุธาคิน  ทรายทอง
 
1. นางสาวปานใจ  ไชยวรศิลป์
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย 1. เด็กหญิงอมรรัตน์   อางี
 
1. นางสุภาพร   มูลชัยยะ
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1. เด็กหญิงรำไพ  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวธนีพันธุ์  บุญเล่อร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  แซ่จาง
2. เด็กชายธีรภัทร  แซ่ไป๋
3. เด็กชายภาสกร  แซ่เย่ว์
 
1. นางสาวเจนจิตร  ใจกว้าง
2. นางสาวพัชริดา  เวียงยา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 1. เด็กชายภูเบศวร์  สายยืด
2. เด็กชายศรศิลป์  พรมชัย
3. เด็กหญิงเกศวรินทร์  ตุ่นหนิ้ว
 
1. นางนรินภรณ์  อินมา
2. นางนิโลบล  เรืองไชย
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ดวงเกิด
2. เด็กหญิงกรกนก  สุสุขชะโน
3. เด็กหญิงสิริกร  ธนะสมบัติ
 
1. นางสาวจามจุรี  ไชยสาร
2. นางสาวกันทิมา  ดีวงค์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 1. นางสาวกรองติ๊บ  ไชยา
2. นางสาวปาริชาต  นามวงค์
3. นางสาวรุ่งรรินทร์  จักรแก้ว
 
1. นางสาวมัลลิกา  วิฤทธิ์
2. นายภูษิต  มาไกล
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กหญิงกชนิชา   อูปเวียง
2. เด็กหญิงกมลนารี   ประกิจ
3. เด็กหญิงณัชชา   ศักดาเพชรศิริ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  หมื่นแสวง
2. นางสาวรัชดาพร  ธนูศร
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฏฐวุฒิ  กาญจนพิศิษฐ์
2. เด็กหญิงพิมพิศา  อาซัง
3. เด็กหญิงอาหมี่  เชหมื่อกู่
 
1. นางกัลยา  สิทธิ์ประเสริฐ
2. นางสาวนริศรา  โกเสนตอ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  มาเมือง
2. เด็กหญิงปัญญาพร  คงไว
3. เด็กหญิงพิม  นามยี่
 
1. นางชีวานันท์  กาสมุทร
2. นายกฤษดา  กามนต์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ก๊อใจ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทรายทุ่ง
3. เด็กหญิงสายฝน  เพชรใส
 
1. นางชีวานันท์  กาสมุทร
2. นายมานิตย์  แก้วกันธะ
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายคมสันต์  หมื่อแล
2. เด็กชายวิชชากร  แซ่ฟะ
 
1. นางสุมณฑ์รัศมิ์  สิริวรรณะ
2. นางธัญพร  อรรถเดช
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 1. เด็กชายชวิน  วิเศษยิ่งไพศาล
2. เด็กชายภาคิน  วิเศษเงินทวี
 
1. นายเรวัตร  วงศ์วุฒิ
2. นางสาวสิริญาดา  กิตติรัตนทรัพย์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กชายอาชิง  แซ่เฉิน
2. เด็กชายเดชาวุฒิ  ปิงใจ
 
1. นายศุภณัฐ  พัฒนาสารินทร์
2. นายธนันชัย  พิพิธพงศ์สันต์
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ตรีพรไพรัช
2. เด็กชายปุ๊ด  ยอดคำ
 
1. นายชูจิตร  รุจิพจน์
2. นางสาววรินทร  มะลิวงษ์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายธาวิน  เขตสินทรัพย์
2. เด็กชายลู  บุญแสง
 
1. นายสมชาย  ปิยะดา
2. นางสาวรุ่งนภา  เงินถา
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายบุญมี  นามคำ
2. เด็กหญิงสุนิสา  อ้ายยี่
 
1. นายวิระวัฒน์  โชติพงษ์
2. นายวรวุฒิ  ทาแกง
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะตี 1. เด็กชายอภิทักษ์  จะซอ
2. เด็กชายอิทธิเดช  มอฉา
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ดีขันคำ
2. นางสาวนฤพร  เชียงแรง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงคำแก้ว  คำปัญญา
2. เด็กหญิงดวงดาว  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงพรนภา  โสภา
4. เด็กหญิงพิชญานันท์  จันทร์อุดม
5. เด็กหญิงวรรณภา  นามแก้ว
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  เตชะ
2. นางสาวโสภาวดี  อิ่นอ้าย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจรีพรรณ  ศรีออน
2. เด็กหญิงนันทภัคท์  แก้วคำ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์ดี
4. เด็กหญิงภัทรพร   จันซางเพ็ญ
5. เด็กหญิงวรัชญา  ภาคเจริญ
 
1. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
2. นางปรียาภรณ์  ศรีนันตา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. นางสาวจุฑามาศ  คำหล้าทราย
2. เด็กหญิงนภา  ยี่เป็ง
3. เด็กหญิงฟองนวล  นามหน่อ
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  ราชล้อม
5. เด็กหญิงแสงเดือน  มหาวงค์
 
1. นางวันดี  สมรัตน์
2. นางปิยะพร  นิลวรณ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พานิชย์
2. เด็กหญิงณัฐราภรณ์  วัฒนาวงค์สกุล
3. เด็กชายธนกฤต   ถุงแก้ว
4. เด็กชายปริยวิศว์  ประเสริฐไทย
5. เด็กหญิงพิชญาภา  ชมพูพิชญกุล
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  ใจเที่ยง
2. นางสาวศุภนาฎ  พิมพ์เงิน
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กหญิงกิตติกวิน   ม่วงตั้น
2. เด็กชายชัยชยพนต์   ชัยวัลลา
3. เด็กชายชาญพจน์  ยอดสุวรรณ
4. เด็กหญิงณัฐภัสสร   ปัญญารัชตโสภณ
5. เด็กชายเธียรวิชญ์   กันศรีเวียง
 
1. นางสาวสุชาดา  เงินดี
2. นางสาวเพ็ญจันทร์  ใจเที่ยง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงลัดดา  หมื่อแลกู่
2. เด็กหญิงวิภา  เยอเบาะ
3. เด็กหญิงสุดา  หม่อโป๊ะกู่
4. นางสาวหมี่เซอะ  เบเชกู่
5. เด็กหญิงอรไพลิน  โวยแม
 
1. นางณัชริน  สิทธิกัน
2. นางพรรณงาม  มานพภาพ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจ้อง 1. เด็กหญิงชนภัทร  อุดยอด
2. เด็กหญิงดัชนี  แยแปง
3. เด็กชายนพณัฐ  เหลี่ยวตระกูล
4. เด็กชายสมชาย  ปันทะวงค์
5. เด็กหญิงเมธาวี  ภัทรนันทกุล
 
1. นางสาวทิชากร  สุขศรี
2. นางสาวพัชรี  พิชัยรัตน์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกฤติมา  ไอ่ใส่
2. นายธนาวัฒน์  ไร่พุทธา
3. เด็กชายธีรภัทร  สมชม
4. เด็กหญิงบุสพร  อินถา
5. เด็กหญิงอรนิชา  คำดา
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางแสงเดือน  ชัยปัญหา
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกชกร  อามอ
2. นางสาวกัลยา  ไพรรีเจริญ
3. นางสาวจิดาภา  เชอหมื่อ
4. เด็กชายจิรกิตต์  มาเยอะ
5. เด็กชายณัฐพงศ์  ปอแฉ่
6. เด็กชายณัฐพล  แซ่ลี
7. เด็กชายธิติ  แซ่หลิ่ว
8. นางสาวนภารัตน์  เยอส่อ
9. เด็กชายประชา  สินหวะ
10. เด็กชายประวัติ  จันทะวงษ์
11. เด็กหญิงปรียาพร  อามอ
12. เด็กหญิงพรรณพิกา  โอตโม๊ะ
13. เด็กหญิงพิจิตรา  โกลาวัลย์
14. เด็กหญิงยุวเกศ  เชอหมื่อ
15. เด็กหญิงวันทนา  เยอส่อ
16. เด็กหญิงสิริวรรณ  ประคุณหังสิต
17. เด็กชายสุทธิพงษ์  หวัง
18. เด็กชายอานนท์  มาเยอะ
19. นายเกียรติศักดิ์  เชอหมื่อ
20. นางสาวเมธาพร  ตะห่อ
 
1. นายวุฒิภัทร  ยศบดินทร์
2. นายวีระศักดิ์  อุดทา
3. นางสาววันเพ็ญ  จิตนากร
4. นางสายสุนีย์  ผู้ดี
5. นางภัทรวดี  ชำนาญยา
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 1. นายกัปตัน  เยอส่อ
2. เด็กชายจักรี  เสือสีนาค
3. เด็กชายชัชวาล  อามอ
4. นายทักษิณ  มาเยอะ
5. นายธวัชชัย  อยู่ลือ
6. นางสาวนริสา  อายิง
7. เด็กหญิงพนัสสร  โชติวรินทร
8. เด็กหญิงพัชราพร  เชอหมื่อ
9. เด็กชายพีรพงษ์  เพเมียะ
10. เด็กชายภูรินทร์  มาเยอะ
11. เด็กหญิงยุพารินทร์  มาเยอะ
12. นางสาวรัตน์ดาวดี  อายิ
13. เด็กชายวีรภาพ  เยอส่อ
14. นายศุภกิจ  เชอหมื่อ
15. เด็กหญิงสุทธิดา  เยอส่อ
16. นายสุพิท  เชอมื่อ
17. นางสาวสุภาวดี  อายิ
18. เด็กชายสุริยา  อายิ
19. เด็กหญิงอริษา  เครือวาระ
20. เด็กหญิงอารีรัตน์  หัสมณีนิล
 
1. นางพิมลวรรณ  ธนชัยพัฒน์
2. นายชวลิต  พิศาลชัยกุล
3. นายบัณฑิตย์  คำพงษ์
4. นางสาวแพแพง  ชาวลี้แสน
5. นางสาวมานิตา  ยุคันธร
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย 1. เด็กหญิงอาส้ม   คะฉิ่น
 
1. นางวิรัญญา   จันทาพูน
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงอาราดา  โหย่จา
 
1. นางจริยา  ธรรมโสภณ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงแสงคำ  แสนบุญ
 
1. นายสุรพล  วงศ์สรรคกร
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1. เด็กชายกฤษณะ  กับปะหะ
2. เด็กหญิงณัฐพัฒ  มาอุด
 
1. นางจารุวรรณ  รัตนพันธ์
2. นางกชพร  จับใจนาย
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กหญิงธัญชนก  ภิระบรรณ์
2. เด็กชายอลงกรณ์  ศรีวงค์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  จอมสวรรค์
2. นางสาวศรัณยา  สายบัว
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงสุทัตตา  ฉุนเชื้อ
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์   แซ่จาง
 
1. นายนราวิชญ์  คำแปง
2. นางสาวจิราภรณ์   พรมรัตน์
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงคำทิพย์  แซ่จาง
2. เด็กหญิงคำสุข  คำจันทร์
3. เด็กหญิงซาร่า  แสนสุขใจ
4. เด็กหญิงนัยนา  ชินวงษ์เกตุ
5. เด็กหญิงนาง  คำจันทร์
6. เด็กหญิงปาณิสา  สุยะใจ
7. เด็กหญิงฝน  บัวหลง
8. เด็กหญิงรัตติพรรณ  แซ่หลี่
9. เด็กหญิงสุวรรณา  มิโพ
10. เด็กหญิงเกี๋ยง  นามยี่
 
1. นางสาวพรรณษา  ศรีลาศักดิ์
2. นายเกียรติชัย  ทรายหมอ
3. นายสรวุธ  ข่ายแก้ว
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 99.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยา  มาเยอะ
2. นางสาวกานดา  ลาหู่นะ
3. นางสาวรุ่งอรุณ  พิมลเจริญกิจ
4. นางสาวศศิภา  จันทร์เสน
5. นางสาวสุจิตรา  วิเศษพรงาม
6. นางสาวอนุธิดา  แก้วธรรม
7. นางสาวอังคณา  วังธิยอง
8. นางสาวอาเหมย  อายี
9. เด็กหญิงเจนจิรา  พิสัยเลิศ
10. นางสาวเอ้ยคำ  นามใส่
 
1. นางณัชริน  สิทธิกัน
2. นางทิพวรรณ  อิ่นแก้ว
3. นายพชรวรรษ  จอมโนนเขวา
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  พลศรี
2. เด็กหญิงจีน  ติยะพิษณุไพศาล
3. เด็กหญิงฐิติพร  วังคำ
4. เด็กหญิงทับทิม  คำจันทร์
5. เด็กหญิงมนภรณ์  ตาน้อย
6. เด็กหญิงวรัชญา  วุฒินันชัย
7. เด็กหญิงศตพร   แก้วคำ
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  วงค์บุญธรรม
9. เด็กหญิงเกรซ  ศรัญญา บาร์ฟอร์ด
10. เด็กหญิงเทย่า  แองเจิลลิน่าไอฟส์
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางสาวสุชญา  พันธุรัตน์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงคำติ๊บ   เทพรักษา
2. เด็กหญิงจินจิดา  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงณิชา   วรรธนานันต์
4. เด็กหญิงน้ำฝน  มูลเมือง
5. เด็กหญิงบัณฑิตา   แซ่ลี
6. เด็กหญิงพรทิพย์   อายิกู
7. เด็กหญิงศรีทอง   สมคิด
8. เด็กหญิงศิริขวัญ   อินทร์บุญ
9. เด็กหญิงหม่อหล่า   มาเยอะ
10. เด็กหญิงหอมนวล   ลักธรรม
 
1. นางบัวจันทร์  ซาวล้อม
2. นางสาวศิริยา  สมบูรณ์
3. นายภัทรวุธ  พ้นภัย
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ  บุญมา
2. เด็กชายชาตรี  นามแก้ว
3. เด็กชายทศพล  มุธรสพรวัฒนา
4. เด็กชายธนโชติ  โยธา
5. เด็กชายบวรชัย  สั่งสอน
6. เด็กชายพงศกร  ธิจินะ
7. เด็กชายลีโอ  เชง
8. เด็กชายวิชญ  จันทวาลย์
9. เด็กชายเกษมสันต์  อิ่นคำ
10. เด็กชายเอกพล  มุธรสพรวัฒนา
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางสาวกฤตัชญ์  ใจวรรณะ
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายจรัสรวี  โสดาวัง
2. เด็กชายชนาพร  น้อยอ้าย
3. นางสาวนิชธาวัลย์  แก้วดี
4. นางสาวนุ่มนวล  ไทยใหญ่
5. เด็กหญิงน้ำหวาน  นาโย
6. เด็กหญิงยุ่น  ยอดสุวรรณ
7. เด็กชายสามจันทร์  บุญดี
8. นายสิริวัชร์  แซ่ล้อ
9. นายอภิเชษฐ์  จันทาพูน
10. เด็กชายใส่  สุภาวัง
 
1. นางสงกรานต์  วัฒโนกูล
2. นางทัดทรวง  มารสาร
3. นางสาวจิตรานุช  ล่องเนียม
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายจิรภัทร   ศักดิ์ดา
2. เด็กชายจิราพัชร  ธรรมลังกา
3. เด็กชายชีวานนท์  เจริญสุข
4. เด็กชายฐิติวัชร์  ศิรรัตนกุล
5. เด็กชายวชิรวิชญ์  เดชเวียงพูน
6. เด็กชายศุภฤกษ์  ก๋องคำ
7. เด็กชายสุวิจักณ์  ศรีวิชัย
8. เด็กชายอนุศิษฎ์  กาหะ
9. เด็กชายอัครวินท์  สุดถาวงษ์
10. เด็กชายเวย์  ซีตัน
 
1. นายสันติ  จินดาภาณุกูล
2. นายกิตติธร  หล้าปิมปา
3. นางสาวกรรณิการ์  ไชโยกาศ
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงจิรัฎฐิติกาล  ตระการตระกูล
2. เด็กหญิงแพรวา  นันทจินดา
 
1. นายสันติ  จินดาภาณุกูล
2. นายกิตติธร  หล้าปิมปา
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 1. นางสาวจันทร์จิรา   แสงหล้า
2. นางสาววรรณษา  พันธ์บัว
 
1. นางเจนจิรา   ภิระบรรณ์
2. นางสาวปิยธิดา   ทิเกียง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 1. เด็กหญิงแก้วใส   เงิน
 
1. นางแสงจันทร์  บุญเรือง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ชัยวงค์
 
1. นายพรไพรสณฑ์  จันทราพูน
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงลัดดา  เบเชกู่
 
1. นายศุภกิจ  ไชยรินทร์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงบูยึ  อุ่นแม
 
1. นางดวงใจ  ชัยมงคล
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงพิมพร  วงค์คำ
 
1. นางดวงใจ  ชัยมงคล
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงเคอลี่  ตั้งจารุจุรี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  มาอุด
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมใจ 1. เด็กหญิงพรรณทิกา  เยต๊ะ
 
1. นางสาวปรางปัจฉมาภรณ์  พิบูรพัฒน์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. นางสาวใหม่  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวรุ่งนภา  มาอุด
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงตามน  ลุงวิ
2. เด็กหญิงพลอยใส   สามใหญ่
 
1. นางสาวภัสสร  ใจอินทร์
2. นายวัฒนา  จิวสืบพงษ์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ทุ่งวงค์
2. เด็กหญิงนะธิณี  นันชัย
 
1. นางปาริชาติ  ชัยศรี
2. นางภาวิณีย์  เวียงนาค
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมใจ 1. เด็กหญิงมะลิสา  เชอมือกู่
2. เด็กหญิงเบญญา  เชอมือกู่
 
1. นางสาวทักษยา  กองมงคล
2. นางสาวสุภัสรา  ทะนุ
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายไชยวัฒน์  ยูเบีย
 
1. นายศุภกิจ  ไชยรินทร์
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  อินวงค์
2. เด็กหญิงพลอย  วิยาพร
3. เด็กชายแสงแก้ว  ไทยใหญ่
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายธีรเดช  ฉิ้มเฉิด
2. เด็กหญิงวี  นามลี
3. เด็กชายสุรเดช  แสงแก้ว
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายวรวุฒิ  นามคำ
2. เด็กหญิงศรีนวล  เดือนเพ็ญ
3. เด็กชายไชยนันท์  โปราหา
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงศรีสกุล  สุกพันธ์
 
1. นายพงศธร  ไชยมะงั่ว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงพิมประภา  คำแสง
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงจิรปรียา  แนใหม่
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงสุธีกานต์  จันทร์เทพ
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงสุชานาถ  คีรีแก้ว
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงจีรพร   ผึ้งภูผา
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แพง 1. เด็กหญิงวาสนา   นิยม
 
1. นายวิโรจน์  สลีสองสม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงอรฉัตร  ชัยศิริ
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. นางสาวบัวซอน  ไทยใหญ่
 
1. นางพรสวรรค์  เขียวไวย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงกฤตชญา  ชัยอนันต์
2. เด็กหญิงจิรปรียา  แนใหม่
3. เด็กหญิงณัฐพร  เอี่ยมอรุณวรรณ
4. เด็กหญิงนัยน์ปพร  นีลดานุวงศ์
5. เด็กหญิงปารณีย์  กาฬภักดี
6. เด็กหญิงพิมประภา  คำแสง
7. เด็กหญิงรวิสรา  จิตรใคร่ครวญ
8. เด็กหญิงเกวลิน  บูนำ
 
1. นายนิคม  ภูกันดาน
2. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   เฌอหมื่อ
2. เด็กหญิงขวัญ  กันแก้ว
3. เด็กชายณัฐพล   วงฤทธิ์
4. เด็กชายธนทรัพย์   ถัง
5. เด็กชายธวัชชัย   สุขเจริญ
6. เด็กหญิงน้ำฝน   ทองแสง
7. เด็กหญิงน้ำฝน   สมชาติ
8. เด็กชายบุญแก้ว   อิ่นคำ
9. นายพงษ์ศักดิ์   อ่วยยื่อ
10. เด็กหญิงรอด   คำวงค์
11. เด็กหญิงวารุณี   เยต๊ะ
12. เด็กชายศรันยู   ยอดแสงกุล
13. เด็กชายหลาววัน   สุขใจ
14. เด็กหญิงแสงดาว   ไทยใหญ่
15. เด็กชายใส่   คำวงค์
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
2. นายฤทธิพงษ์  มหายศ
3. นางรุ้งลาวัลย์  อยู่ดี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีมนัส
2. เด็กชายนนทพัทธ์  สุนันต๊ะ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  หลายแห่ง
4. เด็กหญิงสุภมาศ  มโนนำ
5. เด็กหญิงอลิสา  นามสุข
6. เด็กหญิงอาทิตยา  คำแปง
 
1. นายพลกฤต  ศรีนันตา
2. นายวรวุฒิ  ทาแกง
3. นายวิระวัฒน์  โชติพงษ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กชายกิติชัย  เจริญมหาโชค
2. เด็กชายจักรพงษ์  อามอ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำหล้าทราย
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปูใหม่
5. เด็กหญิงชนิดา  แสงคำ
6. เด็กหญิงชลนิภา   อินหลี
7. เด็กหญิงณัฐธิดา   หมั่นค้า
8. เด็กชายณัฐพล  ปัญญา
9. เด็กชายตุ้ย  บัวหลง
10. เด็กหญิงธัญญาพัชญ์   มังคลาด
11. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เหนียวแก้ว
12. เด็กหญิงธิดาภรณ์  แซ่จาง
13. เด็กหญิงนารีรัตน์  อิ่นคำ
14. เด็กหญิงบัวซอน   ไทยใหญ่
15. เด็กหญิงพร   ชัยวงค์
16. เด็กหญิงพลอยไพริน  ซาวบุญตัน
17. เด็กชายวรกิต  ขุนณรงค์
18. เด็กชายวิชัย  อมรรุ่งสกุล
19. เด็กหญิงสรสิชา  อาจโอ๋
20. เด็กหญิงสุชาดา  เลขจิต
21. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  คงปวน
22. เด็กหญิงสุธาสินี  แปงงาม
23. เด็กหญิงสุธิดา  พรหมจันทร์
24. เด็กหญิงสุธิดา   พระทองแสง
25. เด็กหญิงอังศุมาลี  อินทร์ฉาย
26. เด็กหญิงอารยา   อุตมา
27. เด็กหญิงอารียา  พระแสงคำ
28. เด็กชายอาหมื่อ  คะล่า
29. เด็กหญิงอู่   คำแก้ว
30. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   จันทร์แก้ว
31. เด็กหญิงเพ็ญวิสา   ปิ่นเดช
32. เด็กหญิงแพร   ทองวี
33. เด็กหญิงแสงคำ  หนานคำ
34. เด็กชายไตรภพ  คำปั๋น
 
1. นายยศวริศ   โชติการจักรรัตน์
2. นายผจญ  ดวงสนิท
3. นายจิณณะ  ชำนาญยา
4. นางสาว โสภาวดี  อิ่นอ้าย
5. นายภานุภัทร  พงษ์ยศ
6. นายจักรพงษ์  ปงกันคำ
7. นางสาวอังคณา  งามเมือง
8. นางหทัยทิพย์  ตรีชา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปรัชญาพล  ปัญญาเบญจพล
 
1. นายศรัญญู  สุจา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 1. นายลีหล่อง  เลเชกู่
 
1. นายจักรวาลย์  ราชศรีวิชัย
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงพัด  น้อย
 
1. นายพงศธร  ไชยมะงั่ว
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1. เด็กหญิงนิชดา  มาเยอะ
 
1. นางสาวกัณภัส  แสนกาศ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจ้อง 1. เด็กชายภานุพงษ์  ยี่แก้ว
 
1. นางสาวธันยกานต์  เส้งเซ่ง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 1. เด็กชายนิธารทิพย์   กุลหม่อง
 
1. นางกัญญาณัฐ   จองสุรียภาส
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย 1. เด็กหญิงแอนนิตา   แบแชกู่
 
1. นางสาวพรชนก   ขัดชมภู
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 1. เด็กหญิงชุดา  มอโป๊ะกู่
 
1. นายจักรวาลย์  ราชศรีวิชัย
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กชายบุญยากร  จันทร์วัน
 
1. นายอนุกุล  นามปัน
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 1. เด็กชายกัปตัน  เยอส่อ
 
1. นายบัณฑิตย์  คำพงษ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1. เด็กหญิงดากานดา  ยุพา
 
1. นายทนงศักดิ์  แสนมา
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงใหม่  จะคือ
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 1. เด็กชายธีราทร   บุญมา
 
1. นางวิรันดา   แก้วเป็ง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กชายเสฐวุฒิ  สุขเสาร์
 
1. นายยศวริศ  โชติการจักรรัตน์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงเอสเธอร์  แจ้งกิตติคุณ
 
1. นางกัลยา  เยาว์ธานี
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 1. เด็กหญิงแพรวนิต  เยตอ
 
1. นายจักรวาลย์  ราชศรีวิชัย
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปวนปินตา
2. เด็กชายก้องฟ้า  สุตาศิลป์
3. เด็กหญิงชฏาพร  เลาหพิพัฒน์
4. เด็กหญิงชมพู  ดวงแก้ว
5. เด็กหญิงทิพปภา  คำแก้ว
6. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  แก้วเรือนออน
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  แจ่มใส
8. เด็กหญิงศุภกาล  มาเยอกู่
9. เด็กหญิงสุภัชลี  สวนนิมิตร
10. เด็กชายหน่อคำ  ยอดเงิน
11. เด็กชายเอกพล  ทามัน
12. เด็กชายเอกภพ  ปัญญา
 
1. นายฐิติวิชญ์  ชิโนซึคะ
2. นายประภาส  พลาศรัย
3. นางสาวสุดาริน  จินดาธรรม
4. นายวีระเชษฐ์  วรรณรส
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงกวิสรา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงคำหล้า  แก้วดี
3. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีสำราญ
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  คำอ้าย
5. เด็กหญิงนุชนาถ  จันทร์สม
6. เด็กหญิงวรรณวิลาส  อุ่นแก้ว
7. เด็กหญิงวันดี  ใจยาง
8. เด็กชายวิชัยวัฒน์  ใจหล้า
9. เด็กหญิงสายฝน  พงศ์พิทักษ์
10. เด็กชายเฉลิมพล  คำนวล
11. เด็กชายเดชาธร  รัตนชัย
 
1. นายชัยยุทธ  มอญสร้อย
2. นายสมนึก  ชัยมินทร์
3. นายวิโรจน์  สุวรรณฤทธิ์
4. นางสาวฉัตรนภา  รักพงษ์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกชกร  ใจวรรณ
2. เด็กหญิงกัลยา  นายหน่อ
3. เด็กหญิงการันญาภา  นายหน่อ
4. เด็กชายคเชนร์  อินแสง
5. เด็กหญิงจันทิมา  คำแก้ว
6. เด็กหญิงจิตรานุช  ยี่หล้า
7. เด็กหญิงญาณิศา  เงินไอ่
8. เด็กหญิงณิชารีย์  แสนเหลียว
9. เด็กหญิงดวงฤดี  แซ่หลี่
10. เด็กหญิงดาราวลี  สิงห์เคราะห์
11. เด็กหญิงดารินทร์  อาหยิ
12. เด็กหญิงธนาภา  เมธาสิทธิ์สกุล
13. เด็กหญิงธัญญานุช  ธนบูรณ์สกุลโชติ
14. เด็กหญิงธันยดา  มาเยอะ
15. เด็กหญิงนงนภัส   ลุงจ่าม
16. เด็กชายนันฑิพัฒน์    จันต๊ะวงค์
17. เด็กหญิงนิรชา  แซ่ลี
18. เด็กหญิงน้องเอ  แซ่ลี
19. เด็กหญิงปวีณอร  ลอยแก้ว
20. เด็กหญิงพระพร  แซ่จ๋าง
21. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ลุงส่า
22. เด็กหญิงพิมพ์อร  แซ่หลิว
23. เด็กหญิงมณิภา  -
24. เด็กหญิงยุพาพร  แซ่ลี
25. เด็กหญิงรัฐชดา  เพียวเซกู่
26. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แซ่จาง
27. เด็กหญิงวัชรี  อินพรม
28. เด็กหญิงวิลาพร  จะอู่
29. เด็กชายวุฒิชัย  แก้ววันนา
30. เด็กหญิงศศิธร  แซ่ลี
31. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ยี่
32. เด็กหญิงสมหญิง  แสงแก้ว
33. เด็กหญิงสริมน  มาเยอะ
34. เด็กหญิงสลินทิพย์  ยอดเงิน
35. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณ
36. เด็กหญิงอรวรา  บุญมี
37. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ใส่นวล
38. เด็กหญิงอาทิตยา  และเซอ
39. เด็กหญิงเขมจิรา  นามทิพย์
40. เด็กหญิงไกชิน  ุจุ
 
1. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
2. นางสาวแน่งน้อย  อุปมา
3. นางมาลี  สอนบาลี
4. นางสาวรัญชนา  มณีรัตน์
5. นางสาวสุพรรณ์  แปงหล้า
6. นางสาวเมธิยา  นามวงค์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เซอหมื่อ
2. เด็กหญิงกานดา  คาล่า
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซหมื่อ
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่เติ้ง
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หลิน
6. เด็กชายณัฐพล  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงดารณี  เชอหมื่อ
8. เด็กหญิงทักษิณา  แซ่ย่าง
9. เด็กชายธนาวุฒิ  กิตตินาม
10. เด็กชายธีรเดช  มาเยอะ
11. เด็กหญิงนรินทร์นิภา  อาหลู่
12. เด็กหญิงนะภา  อาม้อ
13. เด็กหญิงนาละ  ลาหู่นะ
14. เด็กชายพลพล  อยู่ลือ
15. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่ลู่
16. เด็กหญิงภารดี  ชีมื่อ
17. เด็กหญิงมนลดา  แซหมื่อ
18. เด็กหญิงมัลลิกา  แซ่จ๋าง
19. เด็กหญิงวรนุช  แยเซอะ
20. เด็กหญิงวิชุดา  อมรรุ่งสกุล
21. เด็กหญิงศศินา  แซ่หมื่อ
22. เด็กชายศิรพักธ์  ลาหู่นะ
23. เด็กชายสมคิด  ลาหู่นะ
24. เด็กชายสิทธิพล  ลาหู่นะ
25. เด็กหญิงสุดาพร  เชมื่อ
26. เด็กหญิงหมี่ตุ  แซ่จ๋าง
27. เด็กชายอนุวัตร  แซ่ย่าง
28. เด็กหญิงอรพิน  อมรรุ่งสกุล
29. นายอาตี๋  มาเยอะ
30. เด็กหญิงอาบา  คาล่า
31. เด็กหญิงอายะ  เชอหมื่อ
32. เด็กหญิงอาริสา  แซหมื่อ
33. เด็กหญิงอาหมี่  เเซมื่อ
34. เด็กหญิงอาเซอ  คาล่า
35. เด็กหญิงอาเมอ  แซหมื่อ
36. เด็กหญิงอิสต้า  มาเยอะ
37. เด็กหญิงิสิริรัตน์  เชอหมื่อ
38. เด็กหญิงเก็จมณี  เยลื้อ
39. เด็กหญิงแซวหลั่ง  แซ่ลี้
40. เด็กหญิงโมเม  เชอหมื่อ
 
1. นายบุญส่ง  เรืองกิจคณะ
2. นายสมพร  ประเสริฐไทย
3. นายสรายุทธ  วีระวงค์
4. นายอุดม  เหล็กเพ็ชร
5. นางกรรณิการ์  วีระวงค์
6. นางกาญจนา  สันเมืองมูล
7. นางสาวยุวดี  จอมศรี
8. นางสาวพัทธนันท์  วงค์กา
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายกล้าหาญ  เจริญพงษ์
2. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  พยัคศักดิ์
3. เด็กหญิงพฤทธิพร  นามดี
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ชาติทองคำ
5. เด็กชายภคิน  สุขขีสาร
6. เด็กหญิงสาลี่  มูลใส่
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ชุ่มเย็น
8. เด็กชายอภินันท์  ขันธนิยม
 
1. นางโรจนา  รีรักษ์
2. นางจริยาภรณ์  กรรณิการ์
3. นางกรรณิการ์  อภิไชย
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เวียงสุนทร
2. เด็กชายณัฐนันท์  ขันพลหล้า
3. เด็กหญิงนิวาริน  นพวิง
4. เด็กชายภููวนาท  ซางสุภาพ
5. เด็กหญิงวริชยา  ชุมพูทอง
6. เด็กหญิงศุพิชญา  ดวงทิพย์
7. เด็กชายสุติวุฒิ  เมฆบนจันทร์
8. เด็กชายสุริยศิลป์  เกรียงทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง
2. นางสาวณัฐฐิรา  ศรีทอง
3. นางพรรณา  อวัยวานนท์
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ขันธิวงค์
2. เด็กหญิงชลิตา  บัวผัด
3. เด็กหญิงธนพร  คำแก้ว
4. เด็กหญิงนิจชญา  ทิวงค์เวียง
5. เด็กหญิงปรียาภัทร  นามคำ
6. เด็กหญิงปาลิตา  พรคีรีคำสุข
7. เด็กหญิงวราพร  สมบัติใหม่
8. เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่ลี
9. เด็กหญิงสาวิณี   ศรีทองใบ
10. เด็กชายสิริธร  จันทร์พินิจ
11. เด็กหญิงสุธีรดา  ชุ่มใจ
12. เด็กหญิงเกณิกา  กันแก้ว
 
1. นางอมรรัตน์  บุญมาศ
2. นางสาวนัฐธิดา  วงค์พุทธรังสี
3. นางสาวแตงกวา  รินนายรักษ์
4. นางสาวปราชญา  ธรรมจักร
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 1. เด็กหญิงกุลิสรา  ใจยา
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ชัน
3. เด็กหญิงชนากานต์  ทักษิณคุณ
4. เด็กหญิงฐิตาพร  มาเยอะ
5. เด็กหญิงนันทศร  โพธิ์พงษา
6. เด็กหญิงนันทิกานต์  วังมล
7. เด็กหญิงนันทิตา  วังมล
8. เด็กหญิงพรพิไล  ปัญบือ
9. เด็กหญิงพรรณทะศา  เบทู
10. เด็กหญิงพิจิตรา  จันทร์เชย
11. เด็กหญิงรัศมี  ปัญบือ
12. เด็กหญิงสุจิรา  ปัญบือ
13. เด็กหญิงสุนิสา  เพอเมี๊ยะ
14. เด็กหญิงเนตรนภา  เนตรสว่าง
15. เด็กหญิงเพชรลดา  ยืนยงแสน
16. เด็กหญิงแพรวา  ทองดี
 
1. นายปวัฒนา  สุภาวดี
2. นางณัฐธันยา  วันดี
3. นางวิวาห์พร  แก้วบุญเรือง
4. นางสาวมาลินี  รากะรินทร์
5. นางสาวศิริขวัญ  คืนมาเมือง
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เวียงสุนทร
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  เพ่งผล
3. เด็กชายณัฐนันท์  ขันพลหล้า
4. เด็กหญิงธิษณามดี  จีระยา
5. เด็กหญิงนิวาริน  นพวิง
6. เด็กหญิงพัชรา  จันทาพูน
7. เด็กหญิงพัชรีย์  จันทาพูน
8. เด็กชายภูวนาท  ซางสุภาพ
9. เด็กหญิงวรรณศา  แก้วรากมุก
10. เด็กหญิงวริชยา  ชุมพูทอง
11. เด็กหญิงศุพิชญา  ดวงทิพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง
2. นางสาวณัฐฐิรา  ศรีทอง
3. นางพรรณา  อวัยวานนท์
4. นายก้องเกียรติ  หมื่นสมบัติ
5. นายวีระพงษ์  ภิมาลย์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กชายกิตติบูลย์  กู่คำ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  เครือวงค์
3. เด็กชายจตุพร  บุญธรรม
4. เด็กชายปฐมพงษ์  นามสาม
5. เด็กหญิงแสงเงิน  หนานคำ
 
1. นายนพฤทธิ์  ก้อนใจ
2. นายจักรพงษ์  ปงกันคำ
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงคันธรัตน์  โทอรัญ
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ชัยสวัสดิ์
 
1. นางสาวรำพึง  วรรณศรี
2. นายฤทธิชัย  วิชาเหล็ก
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงอริสา  ปัญญาพฤกษ์
 
1. นายเบญญา  สัมพันธสิทธิ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กหญิงณิชาดา   บุญสวัสดิ์
 
1. นายธีระนิตย์   พิมพ์เงิน
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. นางสาวจันทร์จิรา  ศรีทอง
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงพัชรี  ปานเอี่ยม
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  ขันคำ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงอนัญญา  ขวาเมืองพาน
 
1. นางสาวแสงจันทร์  แสงแก้ว
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอารียาวิทย์ 1. เด็กชายเมธัส  ครอฟอร์ด
 
1. Mrs.Honeylane  P.Galetto
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงเก๋  น้อยใส่
 
1. นางสาวพรนวภัส  คำตั๋น
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  มาร์คัสยัง
2. เด็กหญิงบุญจิรา  แก้วใส
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ยอดคำ
4. เด็กชายสุธิราช  ต๊ะจันทร์
5. เด็กหญิงใหม่  จะคือ
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
2. นางสาวชมัยพร  ชูสุภาวดี
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงรมย์ชลี  โภชนพันธ์
2. เด็กหญิงรอยบุหลัน  เตมีศักดิ์
 
1. นางสาวนภารัตน์  แซ่ลี้
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กันยะวงหา
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงลลิตา  แซ่หยี
2. เด็กหญิงวิชุดา  จะดะ
 
1. นางนุชรี   กันทะเนตร
2. นางสาวดวงพร  มิตรยอง
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงกุลดา  แอบยิ้ม
2. เด็กหญิงอันนา  แสงมารี
 
1. นายสันติ  จินดาภาณุกูล
2. นางสาวสกุณา  วงศ์ใหญ่
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงดาราฉาย  กันทะวงค์
2. เด็กหญิงสายฝน  หงษ์คำ
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  บรรดิ
2. นางสาวสุภาพรรณ  ยวนมาลัย
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 1. เด็กชายจะลอ  -
2. เด็กชายจะหย่อ  ลาหู่นะ
3. เด็กหญิงนามี  ยศนันท์กุล
4. เด็กชายยอซา  -
5. เด็กหญิงศิริภรณ์  คีรีวงค์
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ลีจาง
 
1. นายเอกนรินทร์  เต๋จ๊ะ
2. นางสาวอินทุอร  ลิขิตสโมสร
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ๋จุง
2. เด็กชายชาคริต  เจริญธนสกุล
3. เด็กชายพิทักษ์  อายี่
4. เด็กชายวิศรุต  แซ่จาง
5. เด็กชายอานนท์  แซ่จวง
6. เด็กชายแก้ว  นามแสง
 
1. นายรัชวุฒิ  เกษนาวา
2. นายอดิศร  ไชยขันธ์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กหญิงนิชา  นายใ่ส่
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พรทะวงค์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  นาใจ
4. เด็กหญิงสายฝน  ภีระบรรณ
5. เด็กหญิงสุชาดา  ไชยษร
6. เด็กหญิงอลิษา  กระกัด
7. เด็กหญิงอำพร  วรรณวงค์
8. เด็กชายแดง  ไทยใหญ่
 
1. นายฐิตนนท์  บุญเจริญ
2. นายเชาวรัช  ศิริอำมาตย์
3. นายยุทธพงษ์   โคตรภัทร
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายคมสันต์  หมื่อแล
2. เด็กหญิงนุ่น  ชาวเขา
3. เด็กหญิงบูเซอ  ลอปิ
4. เด็กหญิงภาวินี  แช่มือ
5. เด็กหญิงมลทิพย์  ศรีวงค์
6. เด็กชายวิชชากร  แซ่ฟะ
7. เด็กชายศักดา  เชอมือ
8. เด็กหญิงอรสา  เชอมือ
9. เด็กหญิงอายู  มาเยอะ
10. เด็กหญิงเอ้ย  ดาย้อย
 
1. นางสุมณฑ์รัศมิ์  สิริวรรณะ
2. นางสาวนิตยา  ไร่พุทธา
3. นายวุฒิชัย  วงค์ปัญญา
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงทัตพิชา  แซ่ลี
2. เด็กชายทุนแสง  คำแก้ว
3. เด็กหญิงนริสรา  แซ่หลี
4. เด็กหญิงนฤมล  กู่แหม
5. เด็กหญิงมลฤดี  แซ่ลี้
6. เด็กหญิงศิริพร  แซ่หวู
7. เด็กชายศุรศักดิ์   โยเบี๊ยะ
8. เด็กชายสมชาย  แซ่จ๋าว
9. เด็กชายอาฉ่าย  แซ่เซียว
10. เด็กหญิงเยาวเรศ  แซ่จ๋าว
 
1. นายไกรวิชญ์  วงค์สุรินทร์
2. นายอำพล  ญานะ
3. นางสาวกัญญาณัฐ  ปูนา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม 1. เด็กชายพยากรณ์  คำเงิน
2. เด็กหญิงมอส  นำแก้ว
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณพร  ทรายหมอ
 
1. นางอรพินทร์  ยอดใส
2. นางสาววรินทร  มะลิวงษ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกัลยา  พันยาวงศ์
2. เด็กหญิงพรนภา  นามปิน
3. เด็กหญิงเมวรรณลี  และเชอ
 
1. นายพิทักษ์พงศ์  เชียงแรง
2. นางศรีวรรณ  มหาเทพ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงนันดา  แซ่หลุย
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  แซ่ลี
3. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ภู่ทับทิม
 
1. นางดรุณี  ชุมภูไชย
2. นางสาวจิตสุขพัฒน์  สุขถา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกฤษณา  เลขผสม
2. เด็กหญิงสุทธิตา  ปาละกา
3. เด็กชายเดชาธร  ดอนไชย
 
1. นางศิรินภา  มาละ
2. นางสาวปัทมา  ทองจำปา
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  ชมภูรัตน์
2. เด็กชายพรชัย   พรแก้ว
 
1. นายจรัล  พรมปัญญา
2. นายนรินทร์  ที่ปรึกษา
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กหญิงชลดา  แซ่เติ๋ง
2. เด็กหญิงอลิศ  กาแบ
 
1. นายชูศักดิ์  ขอบคุณ
2. นางกรรณิการ์  คงไทย
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันถนน 1. เด็กชายกำพล  ป่าสักเจริญ
2. เด็กหญิงปูริดา  แสงอินทร์
 
1. นายณัฐพล  เมืองมา
2. นายภานุวัฒน์  จันแปงเงิน
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. นายภรัณยู  มาเยอะ
2. นายอำนาจ  แซตูกู่
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์   วงค์ปัญญา
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 1. เด็กชายจุฑาทัศน์   มงคลดี
2. เด็กชายอมรศักดิ์   สอนเสริม
 
1. นางสาวเกวลี   ศิริแสน
2. นางกิ่งกาญจน์   สวาสดิ์พันธ์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายจรณชัย  อาค่า
2. เด็กชายพิพัฒน์  กาตาสาย
 
1. นางสาวศศิพร  สุพงษ์
2. นางสาวนฤมล  พินใจ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนวัฒน์  ใจคำปัน
2. เด็กชายภัทรดนัย  ลือราช
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์   วงค์ปัญญา
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 1. เด็กชายมูซัน  นามยี่คำ
2. เด็กชายวีระชัย  ไตรบุญฮัก
 
1. นายชัยวุฒิ  จันต๊ะนาเขต
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกอบชัย  โปธา
2. เด็กชายธนพล  โว่ยแม
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์   วงค์ปัญญา
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายภัทรวี  เฉลิมวงค์สกุล
2. เด็กชายสิทธิชัย  วูซือ
 
1. นางสาวศศิพร  สุพงษ์
2. นางสาวนฤมล  พินใจ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. นายจารุพงศ์  พุทธภิญโญ
2. เด็กชายภัทรนันท์  คงตุ่น
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์   วงค์ปัญญา
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. นายธีรพัฒน์  หมื่นนาวัง
2. นายวรทัต  ใจคำปัน
3. เด็กชายวุฒิกรณ์  รังสาตร์
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์   วงค์ปัญญา
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 1. เด็กชายธีรเดช  อางี้
2. เด็กชายปองภพ  มือแล
3. เด็กชายอาแม  ตะแช
 
1. นายวุฒิชัย  กันสุธรรม
2. นายสุเทพ  อินถา
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชายฉัตราวุฒิ  คำเขิน
2. เด็กชายศจิษฐา  สิริ
3. เด็กชายศมิษฐา  สิริ
 
1. นายวีระพงษ์   ภิมาลย์
2. นายสุวัฒน์  วิญญา
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงสุมิตรา  สายแก้ว
2. เด็กชายอาทิตย์  บุญศรี
3. เด็กหญิงแพร  แสงแก้ว
 
1. นายมณเฑียร  สุธรรมยอง
2. นายสรวุธ  ข่ายแก้ว
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายสหัสดนัย  นวลคำ
2. เด็กชายอาทิตย์  หม่อโป๊ะกู่
3. เด็กชายแสงเงิน  กาวิ
 
1. นายสมเกียรติ  สาคร
2. นางสาวธิดา  วงแสงรัศมี
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 1. เด็กชายชลธาร  ใจภิภักดิ์
2. เด็กชายธีรศานต์  แซ่เติ๋น
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  แซ่พ่าน
 
1. นายธนาวุฒิ  ศรีบริบูรณ์
2. นางสาวจิตกานต์  ทองวิเศษ
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนากร  จัทราภัย
2. เด็กชายรัชพล  ยาสมุทร
3. เด็กชายอนุพงษ์  ซาวลิเสน
 
1. นายชนก  แสนติยศ
2. นายวัลลภ  เตชะปิตุ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันมะนะ 1. เด็กชายจุรา  รักชัยยา
2. เด็กชายเขมชาติ  แสง
3. เด็กชายโมเส่  นามแสง
 
1. นายณรงค์  ใจมูลมั่ง
2. นายเสาร์แก้ว  ปาเปาอ้าย
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1. เด็กชายนพพร  อาหยิ
2. เด็กชายวันชนะ  เบเช
3. เด็กชายอาก่อ  วุยยือ
 
1. นายเจษฎาวุฒิ  วงศ์ชัย
2. นางนงลักษณ์  ภิมาลย์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กชายบุญธรรม  เชมือ
2. เด็กชายสมชาติ  อายี่กู่
3. เด็กหญิงหมีติ๊  อาฮุยกู่
 
1. นายวิชัย  พรมชัย
2. นายพงษ์ศักดิ์  มณีจันทร์สุข
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรา  เยียเบียงกู
2. เด็กหญิงมณีรัตนา  มาเยอะ
3. เด็กชายสมพงษ์  บุลินโรจน์
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ไชยวุฒิ
2. นางสาวณปภัช  ทองหลอม
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายกนกพันธุ์  ทาศักดิ์
2. เด็กหญิงคำจันทร์  เป็งดล
3. เด็กหญิงฐิติพัฒน์  เชื้อเมืองพาน
4. เด็กหญิงปราณปรีญา  ทาตุการ
5. เด็กหญิงฟ้าใส  เดชะราช
6. เด็กหญิงอรณิชา  บุญธรรม
 
1. นายระดับ  ตาเต
2. นางสาวสุภาพ  พงษ์ตุ้ย
3. นายธนบดี   ปันต๊ะ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงญาดา  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายธนภัทร  วีระวัฒน์พงศธร
3. เด็กชายบุญศรี  อชิระปรีชาพาณิชย์
4. เด็กหญิงประวีณา  แซ่ลี
5. เด็กหญิงอชิรญา  พิพรรธ์ธนบูรณ์
6. เด็กหญิงอาเย่อ  หมื่อแล
 
1. นายจักรกฤษณ์  ห้วยไชย
2. นางสาวธิดารัตน์  คำแดง
3. นางอุบล  ปิตตะพันธ์
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ร้องขันแก้ว
2. เด็กหญิงรัตติยาพร  ดวงนามโชค
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ไทยใหญ่
 
1. นางดวงแข  ช่างคำ
2. นางสาวระพีพร  อุดม
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. นายณัฐวุฒิ  บุญปาละ
2. นางสาวพิมพ์  นนท์คำ
3. นางสาวยุมาลา  สองสม
 
1. นางสาวศุภิสรา  ธิปวง
2. นางสาริณี  หลักมั่น
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แยงเบียง
2. เด็กหญิงนฤมล  เบียวเช
3. เด็กหญิงวรรณภา  ลาหู่นะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ  หมื่นโฮ้ง
2. นางสาวแววมณีวัลย์  สุยะ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงฤหทัย  มาเยอะ
2. เด็กหญิงศิริพร  สกุลไพรวัลย์
3. นางสาวเอ้ย  คำใส
 
1. นางอนงค์  พิลาลัย
2. นายพิทักษ์พงศ์  เชียงแรง
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขันนา
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรหมมา
3. เด็กหญิงแก้วใจ  ไทยลื้อ
 
1. นางนิสา  จันติ๊บ
2. นางอรุณี  ปูระดุก
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องก๊อ - ม่วงคำ 1. เด็กหญิงกชกร   ใหม่จันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ผัดกาศ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ดวงดอกมูล
 
1. นางกรองแก้ว   พรมรักษ์
2. นางจันทร์ฉาย  วิลาวัลย์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจ้อง 1. เด็กหญิงบูหล่า  หม่อโป๊ะกู่
2. เด็กหญิงยุวดี  เพ็ชรชนะ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  เช่อหมื่อ
 
1. นางกาญจนา  รัตนสุวรรณ
2. นางหทัยธร  ปินะเจริญ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุรษดี
2. เด็กหญิงชนาภัทร  ปาระนันท์
3. เด็กหญิงใบตอง  มาเยอะ
 
1. นางสาวณภัทร  ปวงวัฒนา
2. นางจันทร์จุรี  พรมจันทร์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 1. เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่จ๋าว
2. นางสาวศิรินทิพย์  แซ่เติ่น
3. นางสาวสุธาทิพย์  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  พันธุ์คำ
2. นางสาวพรนวภัส  พรหมเมือง
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 1. เด็กชายต่อม  ไชยวงค์
2. เด็กชายทูลอ่อง  ไทยใหญ่
3. เด็กชายเปรมศักดิ์  ชาติสุวรรณ
 
1. นางวราภรณ์  ใจมาคำ
2. นายวรวุฒิ  วรชิษณุพงศ์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันหลวง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีแจ๋ม
2. เด็กชายธีรเดช  คำเงิน
3. เด็กชายวัชรพงศ์  ชุมภูทิพย์
 
1. นางธัญวรัตน์  พงษ์กาสอ
2. นางสาวศศิธร  บุญตัน
 
190 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกอง 1. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  นาทะสัน
2. เด็กชายอาฉ่า  แยส่อ
3. เด็กหญิงเกศกนก  อินตานา
 
1. นางอำไพ  สอนอาจ
2. นางสาวรมิดา  จาวรรณะ
 
191 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงวรรณิศา  รูปงาม
2. เด็กหญิงวรวรรณ  นามคำ
3. เด็กชายหลง  ไทยใหญ่
 
1. นางวัฒจนาพร  จีระกาศ
2. นางอรวรรณ  ใจเฝือ
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ลานแมว
 
1. นางสุนทรี  สมนา
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 1. เด็กชายคำจิง   ไทยใหญ่
 
1. นางเกศสุดา   ไถงตระกูล
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  หมื่นมาง
 
1. นายสุรพล  วงศ์สรรคกร
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนงาม 1. เด็กหญิงอังคนา  ศรีโลซาน
 
1. นางสาวมะลิกา  ยศกันโท
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย 1. เด็กชายดาบิ   อู่ยื่น
 
1. นางวิรัญญา   จันทาพูน
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายนัทธพงษ์  ลาภรักษาพร
 
1. นายสุรพล  วงศ์สรรคกร
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพิสมัย  อิงดอย
 
1. นางสาวเกศริน  แก้วศักดิ์
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบคำ 1. เด็กหญิงศศิกานต์   ปวนศักดิ์
 
1. นางกานดา  สิทธิแก้ว
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงมิลธิชา  ใจปินตา
 
1. นางสาวพิมพ์พร  ธรรมวงค์
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงมินตรา  ส่างกอ
2. เด็กชายวันชนะ  ศรีคำฝั้น
3. เด็กชายหนุ่มแดง  สามคำ
 
1. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
2. นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงรัศมี  กันสีเวียง
2. เด็กหญิงหมวย  รุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงเจน  วงค์แสง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
203 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรมมา
2. เด็กหญิงรสริน  อัจฉริยานนท์
 
1. นางจีรานันท์  เขียวกาหลง
2. นางสาวสุรินพร  ก้างออนตา
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 1. เด็กหญิงสายพิณ  นายคำ
 
1. นางสาวณพัชรา  สาระทะ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 1. เด็กหญิงวรรณธนาลักษณ์   จูมปัน
 
1. นายสุเทพ  ดวงสุวรรณ
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ออปี่
 
1. นางสาวรัชฏาภรณ์  เสรีสวัสดิ์ศรี
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงวันวิสา  จักรแก้ว
 
1. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงเสาวรัตน์  แลเชอ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชุ่มใจ
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 1. เด็กหญิงณภัทร    เงิน
 
1. นางสาวปิยธิดา  ทิเกียง
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กชายวชิรวุธ  สุวรรณะ
 
1. นายสราวุธ   สุวรรณะ
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย 1. เด็กหญิงนิภา  วงค์เดือน
 
1. นางสาวศิรินภา  เสงี่ยมวงศ์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คี – หนองอ้อ 1. เด็กหญิงอัญชลาลักษณ์  อายิ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ธรรมสอน
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 1. เด็กหญิงภัทรสุดา   สุลำพิง
 
1. นายสุเทพ  ดวงสุวรรณ
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย 1. เด็กหญิงเอื้อมดาว   แลเชอกู่
 
1. นางสาวพรชนก   ขัดชมภู
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายสาริน  บุญรสศักดิ์
 
1. นายสมศักดิ์  แสนคำหล่อ
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 1. เด็กชายบริพัตร  กัปปะหะ
 
1. นายดุสิตพร  คำเมือง
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิริคำ
2. เด็กหญิงน้ำปิง  บุญเรือง
3. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  ยอดพล
4. เด็กหญิงวาสนา  กองสอน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ทรายกอง
6. เด็กหญิงเอ้ย  สองเมือง
 
1. นายทวีชัย  ไร่ทะ
2. นางสาวเพ็ญพร   สุดประเสริฐ
3. นางสาวศิวพร  ทาแกง
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงจันทร์นวล  กันยา
2. เด็กหญิงสุกัญญา   แสงทอง
3. เด็กหญิงหล้า  นันตา
 
1. นางสาวณภัทร  ปวงวัฒนา
2. นางจันทร์จุรี  พรมจันทร์
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจันทรา  เยอะเบาะ
2. เด็กชายภัทรดนัย  เยอส่อ
3. เด็กชายอชิตพล  หมื่อแล
 
1. นายพชรวรรษ  จอมโนนเขวา
2. นางสาวศิรินันท์  ชาวบ้านกร่าง
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายปองภพ  เชอหมื่อ
2. เด็กชายศิริราช  อาหยี
3. เด็กชายอายี  โวยแม
 
1. นางอำไพ  เอี่ยมอุไร
2. นางสุดาภรณ์  อินสุพรรณ
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 1. เด็กชายพุทธิวัฒน์  ขัดคำกอง
2. เด็กชายวุมิชัย  แม่กอง
3. เด็กชายอภิชาติ  ภูมี
 
1. นายศักดิ์สยาม  กันแก้ว
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 1. เด็กหญิงกชพร  โสภณมหาลาภ
2. เด็กหญิงนิภา  แซ่ฟุ้ง
3. เด็กหญิงพัชชาพร  ค่าหล่า
 
1. นางอัมพร  วสันต์
2. นางสาวสุภัจฉรีย์  ยะขาว
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายพงศ์พสิน  แซ่โจ
2. เด็กชายสงกรานต์  กอย่า
 
1. นายพิเชษฐ์  แสนสุข
2. นางสาวรัตนากร  ยะอิ่นแก้ว
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายสมชาย   นามยี่
2. เด็กชายแสงศักดฺิ์ดา  หมอกแสง
 
1. นายกฤษณะ  กันแก้ว
2. นางนารีรัตน์  นิภัทร์ธร
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกิติการณ์  ผากาเกตุ
2. นายปรีชา  ชื่นเมือง
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์   วงค์ปัญญา
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย 1. เด็กชายปิยะวัฒน์   ปัญญาใจ
2. เด็กชายอัมรินทร์    อินตะรัตน์
3. นายอาเตอะ   หม่อโป๊ะกู่
 
1. นายทวี   โปธา
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายณัฐดนัย  ใหม่ยอด
2. เด็กชายวิธาวินท์  ฉายรังษี
3. เด็กชายสมบูรณ์  คำศรี
 
1. นายทวีชัย  ไร่ทะ
2. นางสาวศิวพร  ทาแกง