สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านสุขสำราญ 8 4 4 16
2 ชุมชนบ้านคลองลาน 8 4 3 15
3 บ้านอุดมทรัพย์ 8 3 5 16
4 อนุบาลคลองลาน 7 7 5 19
5 บ้านปากคลองลาน 7 4 1 12
6 บ้านส่องตาแล 6 7 2 15
7 อุทิศศึกษา 6 5 2 13
8 บ้านบึงหล่ม 6 2 1 9
9 บ้านใหม่เจริญสุข 6 1 3 10
10 บ้านคลองลึกพัฒนา 6 0 2 8
11 บ้านโชคชัยพัฒนา 5 9 3 17
12 บ้านชายเคือง 5 4 4 13
13 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 5 4 2 11
14 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 5 2 1 8
15 บ้านท่าขึ้น 4 5 1 10
16 บ้านมอเจริญ 4 3 0 7
17 บ้านเพชรมงคล 4 2 2 8
18 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 4 1 4 9
19 บ้านวังบัว 4 1 1 6
20 อ่างทองราษฎร์วิทยา 4 1 0 5
21 บ้านถนนน้อย 4 0 1 5
22 บ้านโป่งน้ำร้อน 3 5 1 9
23 บ้านวังชะโอน 3 3 4 10
24 เทพผดุงศิษย์ศึกษา 3 3 3 9
25 บ้านคลองสุขใจ 3 2 2 7
26 บ้านทุ่งหันตรา 3 2 0 5
27 บ้านท่าพุทรา 3 0 1 4
28 บ้านหนองชะแอน 2 2 2 6
29 บ้านหนองน้ำแดง 2 2 1 5
30 วัชรสหศึกษา 2 2 1 5
31 บ้านช้างคับ 2 2 0 4
32 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 2 2 0 4
33 บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 2 2 0 4
34 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 2 1 3 6
35 รังษีวิทยา 2 1 2 5
36 สักงามประชาสรรค์ 2 1 1 4
37 วัดพรหมประดิษฐ์ 2 1 1 4
38 บ้านวังหันน้ำดึง 2 1 1 4
39 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 2 1 0 3
40 บ้านแปลงสี่ 2 1 0 3
41 อนุบาลธัญรดา 2 1 0 3
42 รอดนิลวิทยา 2 0 4 6
43 บ้านพรหมมาสามัคคี 2 0 3 5
44 บ้านสามขา 2 0 3 5
45 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 2 0 1 3
46 วัดสว่างอารมณ์ 2 0 1 3
47 บ้านบึงเสือเต้น 2 0 1 3
48 วัดแสงอุทัย 2 0 0 2
49 บ้านจอมทองพัฒนา 2 0 0 2
50 ชุมชนบ้านสลกบาตร 2 0 0 2
51 หนองปรือประชาสรรค์ 2 0 0 2
52 บ้านหนองจอก 2 0 0 2
53 บ้านทรัพย์มะนาว 1 5 3 9
54 บ้านพัดโบก 1 4 2 7
55 บ้านใหม่หนองยาง 1 3 4 8
56 อุทิศศึกษา* 1 3 3 7
57 บ้านวังตาช่วย 1 3 3 7
58 บ้านทุ่งซ่าน 1 3 2 6
59 บ้านท่าช้าง 1 2 1 4
60 อนุบาลปางศิลาทอง 1 2 0 3
61 บ้านหนองบอน 1 2 0 3
62 บ้านคลองขุด 1 2 0 3
63 บ้านนิคม 1 1 3 5
64 บ้านบึงสำราญ 1 1 2 4
65 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ 1 1 2 4
66 บ้านหนองผักหนาม 1 1 0 2
67 อนุบาลวังไทร 1 1 0 2
68 บ้านชุมนาก 1 1 0 2
69 วัดคูหาสวรรค์ 1 1 0 2
70 ศรีวรลักษณ์ 1 1 0 2
71 บ้านศรีทองสามัคคี 1 1 0 2
72 วรรณวัฒน์ศึกษา 1 1 0 2
73 บ้านสามแยก 1 1 0 2
74 วัดพิกุลทอง 1 0 3 4
75 วรรณวัฒน์ศึกษา* 1 0 2 3
76 บ้านทุ่งทอง 1 0 2 3
77 บ้านโพธิ์เอน 1 0 2 3
78 บ้านคลองมดแดง 1 0 2 3
79 บ้านหัวรัง 1 0 1 2
80 บ้านใหม่ธงชัย 1 0 1 2
81 บ้านไผ่งาม 1 0 1 2
82 วัดอุเบกขาราม 1 0 1 2
83 บ้านวังโป่งพัฒนา 1 0 1 2
84 บ้านดงเจริญ 1 0 1 2
85 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 1 0 1 2
86 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 1 0 1 2
87 คีรีวงศ์วัฒนา 1 0 0 1
88 บ้านคลองแขยงวิทยา 1 0 0 1
89 บ้านเขาน้ำอุ่น 1 0 0 1
90 บ้านคลองไพร 1 0 0 1
91 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 1 0 0 1
92 วัดคลองเจริญ 1 0 0 1
93 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1 0 0 1
94 บ้านบึงหล่มสามัคคี 1 0 0 1
95 อนุบาลธัญรดา* 1 0 0 1
96 บ้านหนองช้างงาม 1 0 0 1
97 อนุบาลปางมะค่า 1 0 0 1
98 บ้านบ่อทอง 1 0 0 1
99 รังษีวิทยา* 0 3 2 5
100 บ้านปางตาไว 0 3 1 4
101 วชิรสารศึกษา 0 3 0 3
102 บ้านท่ามะเขือ 0 2 1 3
103 บ้านดงเย็น 0 2 1 3
104 บ้านป่าเหียง 0 2 1 3
105 บ้านรังแถว 0 2 0 2
106 บ้านวังพลับ 0 2 0 2
107 อนุบาลมิ่งขวัญ* 0 2 0 2
108 เทพผดุงศิษย์ศึกษา* 0 2 0 2
109 บ้านท่าข้ามสามัคคี 0 2 0 2
110 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 0 1 3 4
111 บ้านหนองตะเคียน 0 1 2 3
112 บ้านกระโดนเตี้ย 0 1 2 3
113 บ้านไร่ดอนแตง 0 1 1 2
114 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ 0 1 1 2
115 ทุ่งน้อยพัฒนา 0 1 1 2
116 บ้านคลองใหญ่ใต้ 0 1 1 2
117 ศรีวรลักษณ์* 0 1 1 2
118 อนุบาลบึงสามัคคี 0 1 0 1
119 บ้านเกาะตาล 0 1 0 1
120 บ้านวังน้ำพัฒนา 0 1 0 1
121 วัดหนองเหมือด 0 1 0 1
122 บ้านสามเรือน 0 1 0 1
123 บ้านแม่ลาด 0 1 0 1
124 บ้านคลองสะพานช้าง 0 1 0 1
125 บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 0 1 0 1
126 บ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 0 1 0 1
127 บ้านถาวรวัฒนา 0 1 0 1
128 ประชาราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1
129 วชิรนิติโสภณ 0 1 0 1
130 อนุบาลคลองขลุง 0 1 0 1
131 ประชารักษ์ศึกษา 0 1 0 1
132 ชุมชนประชาสามัคคี 0 0 6 6
133 บ้านหนองชุมแสง 0 0 2 2
134 บ้านไพรสวรรค์ 0 0 2 2
135 บ้านหนองโมก 0 0 2 2
136 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 0 0 1 1
137 พิบูลวิทยาคาร 0 0 1 1
138 บ้านคอปล้อง 0 0 1 1
139 บ้านช่องลม 0 0 1 1
140 บ้านระหานประชาศึกษา 0 0 1 1
141 บ้านโป่งแต้ 0 0 1 1
142 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 0 0 1 1
143 บ้านวังตะล่อม 0 0 1 1
144 บ้านคลองเตย 0 0 1 1
145 บ้านร้อยไร่ 0 0 1 1
146 บ้านเปาะสวอง 0 0 1 1
147 บ้านมาบคล้า 0 0 1 1
148 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 0 0 1 1
149 บ้านคลองแขยง 0 0 1 1
150 บ้านหัวเสลา 0 0 0 0
151 บ้านปางลับแล 0 0 0 0
152 บ้านโพธิ์ทอง 0 0 0 0
153 บ้านสระตาพรม 0 0 0 0
154 บ้านวังเจ้า 0 0 0 0
155 บ้านเขาพริกไทย 0 0 0 0
156 วัชรสหศึกษา* 0 0 0 0
157 บ้านหนองหิน 0 0 0 0
158 บ้านห้วยน้อย 0 0 0 0
159 บ้านทะเลพัฒนา 0 0 0 0
160 บ้านเพชรนิยม 0 0 0 0
161 บ้านจิตตมาสพัฒนา 0 0 0 0
162 บ้านวังนำ้แดง 0 0 0 0
163 บ้านบึงลาด 0 0 0 0
164 บ้านตากฟ้าพัฒนา 0 0 0 0
165 บ้านกระบวยทอง 0 0 0 0
166 บ้านคลองปลาสร้อย 0 0 0 0
167 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 0 0 0 0
168 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0
169 บ้านปางมะนาว 0 0 0 0
170 อนุบาลมิ่งขวัญ 0 0 0 0
171 บ้านหนองทองหล่อ 0 0 0 0
172 อนุบาลทรายทองวัฒนา 0 0 0 0
173 บ้านโนนพลวง 0 0 0 0
174 วชิรนิติโสภณ* 0 0 0 0
175 บ้านโคกเลาะ 0 0 0 0
176 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี 0 0 0 0
177 บ้านศรีไพศาล 0 0 0 0
178 บ้านวังน้ำซึม 0 0 0 0
179 บ้านวังน้ำ 0 0 0 0
180 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 0 0 0 0
181 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0
182 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 0 0 0
183 สหะราษฎร์ศึกษา* 0 0 0 0
184 วัดน้อยวรลักษณ์ 0 0 0 0
185 บ้านคลองยาง 0 0 0 0
186 บ้านหาดชะอม 0 0 0 0
187 สหะราษฎร์ศึกษา 0 0 0 0
188 บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 0 0 0 0
189 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0
190 บ้านอุดมสามัคคี 0 0 0 0
191 มิตรอารีวิทยาสิน* 0 0 0 0
192 บ้านโนนตารอด 0 0 0 0
รวม 230 191 171 592

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯSillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]