รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์   แซ่ล้อ
 
1. นางสุภาพร  ทองใบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ดีเพียร
 
1. นางจันทร์ธิลา   สุจริต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงศิวลักษณ์  สอนน้อย
 
1. นางสาวอรพินท์  ต้องใจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงพีรภาว์  นิ่มวุ่น
 
1. นางณัฐกานต์  แข็งแรง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยุรี
 
1. นางสาวเบญจพร  เทวะประทีป
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  เล่ห์รักษ์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รังษีสกรณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงอังศุมาลี  แสนสีดา
 
1. นางอนงค์  ศศิวิมลฤทธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบลี 1. เด็กหญิงปิยนันท์   กาวินันท์
 
1. นายนพดล  ใจมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  คำแดง
 
1. นางวารินทร์  รักษาศิละ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาแพะ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดัดงอน
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ชำนาญยา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงจรรยพร   เครือคำ
 
1. นางแสงเมือง  ฟังอารมณ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ดีมาก
 
1. นางสาวชุติกานต์  ทามา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ตามวงศ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  หมดรักษ์
 
1. นางสาวทับทิม  เป็งขวัญ
2. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายภัทร  วงศ์หาริมาตย์
2. เด็กหญิงอารัญญา  ลำทา
 
1. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
2. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  กำลังแรง
2. เด็กหญิงพิมพิกา  เพ็ชร์แจ้ง
 
1. นางนิดาพร  สิทธิชุม
2. นางสาวณัฐเกศ  เสรีสวัสดิ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงปริณดา  แก้วก้อน
2. เด็กหญิงวาริสรา  เท้าก๋าหลง
 
1. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
2. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายทัณฑธร  สมงอน
 
1. นายวรุฒ  หล้าบือ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ไขลำเมา
2. เด็กหญิงปริยากร  ลาภเกิด
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  สวยสอาด
 
1. นางสาวภัทรศยา  ล่ำใหญ่
2. นายนัฐชัย  ใจเขม็ง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  พะย๋า
2. เด็กชายวุฒิภัทร   มูลสุวรรณ
3. เด็กชายโรจนัสถ์  วงศ์ใหญ่
 
1. นางสาวเมธินี  บัวบน
2. นางสาวปณิตา  หุปประดง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงณรัณธญาณ์  อุตสม
2. เด็กชายดรัณทพ  สมงอน
 
1. นางมยุรีย์  บุญเรือง
2. นายวรุฒ  หล้าบือ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายพลัง  ทำสุข
2. เด็กชายสถิตย์โชค  ตั้งเชิง
 
1. นางสาวคารม  คำวงศ์
2. นางสาวสุณิสา  เขื่อนแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กหญิงพัชรพร   วังทูล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงฌาณิภัค  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสิริจรรยา  สุุรินทร์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงปารียา  เกิดผล
 
1. นางสาวคารม  คำวงศ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนศรีเลิศ
2. เด็กหญิงวิภาวินี   สมงอน
 
1. นางสุภาพร  มีธรรม
2. นางสาวญาณภัทร  สมจิตร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายปณชัย  แซ่ลี
2. เด็กชายปัณณธร  ตั้งทวีเกียรติ
 
1. นางสาววิลาสินี  เมืองแมะ
2. นายสมพร  ท้าวอุดม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   แก้วศรีโวย
 
1. นางสุภาพร  มีธรรม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงจตุภัทร  เป็นมูล
 
1. นางสิริจรรยา  สุุรินทร์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 1. เด็กหญิงปริศนา  หมั่นดี
 
1. นางนิดาพร  สิทธิชุม
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวคารม  คำวงศ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กชายณัฏฐ์ศาสตร์   สีโวย
2. เด็กหญิงเพชรไพลิน   กลิ่นอบ
3. เด็กหญิงแววประกาย   อภิละ
 
1. นางภัณฑิรา   ใจบุญ
2. นางสาวน้ำฝน  พงษ์กองเงิน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  คิดอ่าน
2. เด็กชายธีระเทพ  ประทุม
3. เด็กชายผไทภูมิ  อวดมูล
 
1. นายอักครชัย  ทองเขียว
2. นายเจริญกิจ  คิดสวย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เก่งมาก
2. เด็กชายปวริศร์   โนโชติ
3. เด็กชายปัณวรรธ  ปินใจกุล
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วิเสริฐ
2. นางกมลชนก  วิวัฒน์พัฒนวงศ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สง 1. เด็กหญิงจิราพัชร์   ซองเงิน
2. เด็กหญิงญาณิศา  ไวที
3. เด็กหญิงลักษิกา   วางโต
 
1. นางสาวอังสุมารินทร์   รูปงาม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบลี 1. เด็กหญิงจิรวรรณ    หวานแหลม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เรือนเฟย
3. เด็กหญิงนฤมล   บุตรปะสะ
 
1. นางสาววิมลวรรณ   จำชาติ
2. นายวสุรัตน์   บุตรปะสะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายนรธีร์  เป็นวงค์
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  พลายแก้ว
3. เด็กหญิงอริศรา  เกี๋ยงแหลม
 
1. นางสาวพัชรา  รสหอม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณิกา  คนภู
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายกิตติกร  กลิ่นชิด
2. เด็กชายสรวิศิษฐ์  แต้มฉลาด
 
1. นางสาวรุจิรา  สุริยา
2. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายชนะศักดิ์  ดีงาม
2. เด็กชายสรวิศ  แก้วประภา
 
1. นางสาวสุพัตรา  วงค์ทาแก้ว
2. นายเศวตฉัตร  ศักดิ์ดี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 1. เด็กชายภุมรัตน์  สมเพราะ
2. เด็กชายสวราชย์  อัดแอ
 
1. นายนิกร  สายวงค์
2. นายจักรพงษ์  จิตรกล้า
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 1. เด็กชายอภิยุต  ยาง
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  ยาง
 
1. นายนิกร  สายวงค์
2. นายจักรพงษ์  จิตรกล้า
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายธนภัสร   ยศพิทักษ์
2. เด็กชายศิริมงคล  วงค์สอน
 
1. นางสาวสุพรรษา  กล้าหาญ
2. นายแสวง  กระทาง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  มูลชนะ
2. เด็กชายวรรณเฉลิม   แสงแก้ว
 
1. นางสาวสุพรรษา  กล้าหาญ
2. นางสาวศิรประภา  ใจหนัก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สวยฉลาด
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปินัน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  มีธรรม
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  วันตัน
5. เด็กหญิงสุภัสสร  บุญเตี่ยม
 
1. นางธนิดา  ใหญ่ผล
2. นางรัตนาพร  ปันดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกุลพร  อวดเขตต์
2. เด็กหญิงพรลดา  วงค์ก๋องคำ
3. เด็กหญิงสมฤทัย  ปัญญารอบรู้
4. เด็กหญิงอัยลดา  ติดชัย
5. เด็กหญิงเทวิกา  พันตามน
 
1. นางสายสวาท  มณีเวียง
2. นายเชวง  คนเที่ยง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  เกิดผล
2. เด็กหญิงปนัดดา  เกิดผล
3. เด็กหญิงพลอยชิตา  โปตาสา
4. เด็กชายรัฐภูมิ  ดีมาก
5. เด็กหญิงอารยา  ณ ลำปาง
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศิริธรรม
2. เด็กหญิงธนัญชนก  การเพียร
3. เด็กชายนพรัตน์  อวดห้าว
4. เด็กชายพลพล  เลือลา
5. เด็กหญิงศิราพัชร  การเพียร
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  วงค์ธิมา
2. นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  องอาจ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วรรณารักษ์
3. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ใจชื่นบาน
4. เด็กหญิงนภัสสร  จริยะมา
5. เด็กหญิงสุพัศสร  เกตุนวม
 
1. นางรัตนาพร  ปันดี
2. นายเกียรติพงษ์  รักมิตร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แก้วทุ่น
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ไม้รัง
3. เด็กชายปฐมพร  บุญนัก
4. เด็กหญิงพรวรินทร์  น่าชม
5. เด็กชายอิสรานุวัตร  ตากล้า
 
1. นายคณิต  คนคม
2. นางสาวประกายทิพย์  ธรรมวงค์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  เกิดผล
2. เด็กชายชฎาธาร  ปวงรังษี
3. เด็กชายพัฒนะ  วงค์สิงห์
4. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญยืน
5. เด็กหญิงอารยา  ณ ลำปาง
 
1. นายวรวิทย์  โคตรศรีหา
2. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงกฤติยา  อานุ
2. เด็กหญิงชุมพูนุท  เทพพิพิธ
3. เด็กหญิงณภัทร  คร่องไหม
4. เด็กหญิงณัฐญา  ยืดยาด
5. เด็กชายธนากร  ปัญญามูล
6. เด็กชายธีรภัทร  สารทอง
7. เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ป่วนปั่น
8. เด็กหญิงพรญาณี  โพ๊ะสูงเนิน
9. เด็กชายพัชตะ  เพาะมือ
10. เด็กชายพัชรพนธ์  จำชาติ
11. เด็กหญิงภัณฑิรา  จำชาติ
12. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เปลี่ยวญาติ
13. เด็กหญิงมณีนพรัตน์  วางโต
14. เด็กชายรัชพล  ซอแบก
15. เด็กหญิงวราภร  แต้มดื่ม
16. เด็กหญิงวีรภัทรา  โชคผ่องพรรณ
17. เด็กหญิงสิรารมย์  ตาคำ
18. เด็กหญิงสุกัลยา  พาแขะ
19. เด็กชายเจษฎา  อัดจันทึก
20. เด็กหญิงเพ็ญพัชชา  คร่องไหม
 
1. นายนัทธ์นรงค์  กันทะเสน
2. นางรัชฎาภรณ์  ชัยชนะ
3. นางสาวโชสิญาณ์  วิเคียน
4. นางสาวนุสรา  บรรพตคีรีไพร
5. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวรรธน์  วรรณารักษ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ชื่อหลาย
 
1. นางสาวกุลยา  ใจเอื้อ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กหญิงชุดาภา   ไกรษรรักษ์
 
1. นางสาวพรผกา  ต้อนรับ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงปจิญานัน  มีธรรม
 
1. นางสาวปวริศา  นรสาร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เป็นเอก
2. เด็กหญิงบุษย์น้ำเพชร  กันทะวงค์
 
1. นางผ่องศรี  จำปาทิพย์
2. นางณัฐกานต์  แข็งแรง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงปราณปรียา  เรืองพิพัฒน์พันธุ์
2. เด็กชายวัชรพงศ์  หน้านวล
 
1. นางผ่องศรี  จำปาทิพย์
2. นางณัฐกานต์  แข็งแรง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วิลัย
2. เด็กชายศุภกร  สวัสดิ์ศรี
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  นนทมาลย์
2. นางพรกมล  เกษามูล
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงจิตรนุช  ตาลคำ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เงินขาว
3. เด็กหญิงปรารถนา  อินคำนุ
4. เด็กหญิงปาณิตา  สอดสี
5. เด็กหญิงพรญาณี  คุ้มทรัพย์
6. เด็กหญิงพฤกษาชล  มะโนชัย
7. เด็กหญิงพิมชนก  กำลังเก่ง
8. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  หมั้นเที่ยง
9. เด็กหญิงวรรณรินทร์  ใจชื่น
10. เด็กหญิงสุรภา  ปันมาเชื่อ
 
1. นางเหรียญทอง  เนตรสว่าง
2. นางสาวสุรางคณา  ตาสุวรรณ
3. นางสาวปัทมา  ก๋าเร็ว
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกรวีร์  หลักเหมาะ
2. เด็กชายจารุกร  ฉิมเชื้อ
3. เด็กหญิงณรัณธญาณ์  อุตสม
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นาคำ
5. เด็กชายบูรพัทธ์  บุญเรือง
6. เด็กชายปรีชยพล  ทานุสาร
7. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีตนทิพย์
8. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  อวดดี
9. เด็กหญิงศิรญา  สูญปั้ง
10. เด็กหญิงเอมมิกา  ทายงาม
 
1. นางสาวTwinkie  Capalihan
2. นางมยุรีย์  บุญเรือง
3. นางสาวจิราภรณ์  วิญญกูล
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีมุ่ย
3. เด็กหญิงชนิกานต์  เกิดผล
4. เด็กหญิงดารินทรา  อาษา
5. เด็กหญิงพรรณทิวา  อ่อนหวาน
6. เด็กหญิงพัฒรินทร์  แก้วปิง
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  งามแข็ง
8. เด็กหญิงสุจิตรา  ดวงตั้ง
9. เด็กหญิงแพรวขวัญ  ทาเหล็ก
10. เด็กหญิงไอมิกา  เกิดผล
 
1. นายชยันต์  ตื้อใจมา
2. นายลิขิต  ระวังใจ
3. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบลี 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   จันทร์งาม
2. เด็กหญิงอุษาสิริ  จุ่มคำมูล
 
1. นายปกครอง  เทพสิงห์
2. นางสาววิมลวรรณ   จำชาติ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กหญิงพิชญาภา  มีครู
 
1. นางวัฒนาภรณ์  ใจวิเสน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายณัฐภัทร  กระทาง
 
1. นางวัฒนาภรณ์  ใจวิเสน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายวิทยาธร   สอนเวียง
 
1. นายชัยยันต์  อินต๊ะกัน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สมนึก
 
1. นางสาวอโณทัย  เมล์ทาง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงกฤติยา  อานุ
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ชัยชนะ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  นาละออง
 
1. นางวรดา  ชัยขุนพล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   แรงจริง
 
1. นายภาสกร  นามมะกุนา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงคัทชรินทร์   จานเก่า
 
1. นายภาสกร  นามมะกุนา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงนิรวดี  วรทองหลาง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  อาจกล้า
 
1. นางสุวรรณา  เขียวดี
2. นางสิริจรรยา  สุรินทร์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงวทันยา  พงษ์ทวีกุล
2. เด็กหญิงแสง  ตาตัน
 
1. นายชรินทร์  จัดคร่อง
2. นางสาวพิมพ์ผกา  ทะนันไชยก๋า
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงเมธาวี  ทารักษ์
 
1. นางพนิดา  ประสม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา  ฟังอารมณ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวดี  หน่อคำ
 
1. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงกฤติพร  บุญสูง
2. เด็กหญิงธนัชพร  ไวสติ
3. เด็กหญิงศุภิสรา   แก้วศรีโวย
 
1. นางศิรินภา  วงศ์เทพ
2. นางสาวสุพัตรา  วงค์ทาแก้ว
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงปวีธิดา  วางเชิง
2. เด็กชายฟิล์มรณัฐ  ใจบุญ
3. เด็กชายฤทธิไกร  ใจยัง
 
1. นางศิรินภา  วงศ์เทพ
2. นางสาวอรทัย  วรรณสร
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายนาวิน  งามขำ
2. เด็กชายวรชาติ  พรมทา
3. เด็กชายเดชาวัต  กันไว
 
1. นายประสิทธิ์   ก๋าแก้ว
2. นางสาวสุดาพร  ต้นรักษ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายสหยุทธ  เชื้อกุลชาติ
 
1. นายสมบูรณ์  สายเขียว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงศิริวิภา  ทรัพย์โสภณ
 
1. นางนิระมล  เทือกมนต์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  ลอยนอก
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงพัชญ์พิดา  พัฒฐามาศ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายนครินทร์  ดินสอ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  สุนันทะพงศ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ดวงสุพารัตน์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  ประดับเพ็ญแข
2. เด็กชายธีรศักดิ์  รัตนไทย
3. เด็กชายพงศกร  ประกอบมี
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  สามแก้ว
5. เด็กชายภาณุเดช  กำแก้ว
 
1. นายนิคม  จันทบ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 1. เด็กชายศิวกร  ศรีเมืองพรหม
 
1. นายเอกภพ  เครือสุข
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายโชติพงษ์  ทำสุข
 
1. นางสาวชุติกานต์  ทามา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 1. เด็กหญิงพิยดา  รูปงาม
 
1. นายศราวุธ  เจมิวัง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณทิวา  อ่อนหวาน
 
1. นางสาวชุติกานต์  ทามา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เชียงพันธ์
 
1. นายยงยุทธ์  เจนคิด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อินทรีอาจ
 
1. นางนงคราญ  รักเกียรติ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงมณีนพรัตน์  วางโต
 
1. นางสาวโชสิญาณ์  วิเคียน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชชา  นันติ
 
1. นางนงคราญ  รักเกียรติ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กชายธนพงษ์  อำไพร
 
1. นางแววนภา  กลีบจำปี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายอธิป  แก้วมา
 
1. นางสาวสุภาพร  อินอ่อน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  ทัศนา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิญญกูล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  ประดับเพ็ญแข
 
1. นายนิคม  จันทบ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงคอบ 1. เด็กชายกวินเทพ  คำปัน
 
1. นางสาววนิดา  ศิริมงคลลาวัลย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  สามแก้ว
 
1. นายนิคม  จันทบ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงศศิพร   แก้วสม
 
1. นายศักดิ์กรินทร์  จันทร์บูรณ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โตลำมะ
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกรวีร์  หลักเหมาะ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สีโวย
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  รักชาติ
4. เด็กหญิงจิรานุช  เสาร์ฝั้น
5. เด็กหญิงฐานุตรา  จันตะมะ
6. เด็กหญิงณัชชา  อวดเร็ว
7. เด็กหญิงณัฐภัทร  ทัศนา
8. เด็กหญิงณัฐริการ์  พึ่งบ้าน
9. เด็กหญิงดวงมณี  จิตรแหลม
10. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สุริยาวงค์
11. เด็กหญิงนฤมล  ว่าง่าย
12. เด็กหญิงนันทิกานต์  จัดคร่อง
13. เด็กหญิงนิภาดา  พานทอง
14. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปุ้มตะมะ
15. เด็กชายบุลากร  วงศ์หลวง
16. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  กุญชร
17. เด็กหญิงปพิชญา  พุฒธา
18. เด็กหญิงปริยฉัตร  ปัญญา
19. เด็กหญิงปาริตา  เต็มจิตร์
20. เด็กหญิงปิยะธิดา  ธนบูลย์สิริ
21. เด็กหญิงพณารินทร์  ลาภใหญ่
22. เด็กหญิงพรรณปพร  คนไว
23. เด็กหญิงพลอยพรรณ  คิดอ่าน
24. เด็กหญิงพอเพียง  เอ็นดู
25. เด็กหญิงพัชญ์พิดา  พัฒฐามาศ
26. เด็กหญิงพัชราพร  สิทธิบาล
27. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทาก๋อง
28. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คิดว่อง
29. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยนิลพันธุ์
30. เด็กหญิงมนัสนันท์  พรธนสิริ
31. เด็กหญิงมนิษา  คิดอ่าน
32. เด็กหญิงยุพารัตน์  ดวงสุพารัตน์
33. เด็กหญิงวริศรา  กาวิชัย
34. เด็กหญิงวาสนา  จะงาม
35. เด็กหญิงวิชญาดา  ตานาคา
36. เด็กหญิงศิรดา  โพธิ์ทอง
37. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  เสียงเล็ก
38. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ตานาคา
39. เด็กหญิงอรณรินทร์  ปัญญาวิชัย
40. เด็กหญิงไปรษยามาศ  กาศักดิ์
 
1. นายกิตติพงษ์  เมืองยศ
2. นายธรรมนูญ  ฤทัยประเสริฐสูง
3. นายดำรง  วงค์ขัติยะ
4. นางรัตติกา  สมันจิตร์
5. นางผ่องพรรณ  จูงาม
6. นางวาสนา  คนเที่ยง
7. นางวัชรี  เมืองยศ
8. นางณิชกมล  คิดอ่าน
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายชินดนัย  คิดเร็ว
2. เด็กหญิงณรัณธญาณ์  อุตสม
3. เด็กชายนิชกานต์  อินสุข
4. เด็กชายนิชกานต์  อินสุข
5. เด็กชายปัณณวัฒน์  ปัญญาไว
6. เด็กหญิงปาลิดา  พัชระบรรจง
7. เด็กชายภานุวัฒน์  คำปัน
8. เด็กหญิงอรกัญญา  ชวดรัมย์
9. เด็กชายอาทิตย์  คิดอ่าน
 
1. นางมยุรีย์  บุญเรือง
2. นางวัชรี  เมืองยศ
3. นางสาวจิราภรณ์  วิญญกูล
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัษฎาพร  ดวงตั้ง
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขัดแข็งแรง
3. เด็กชายพลวัต  จักรถ
4. เด็กชายพลัง  ทำสุข
5. เด็กชายพัฒนะ  วงค์สิงห์
6. เด็กหญิงพิมณรัตน์  ลาภเกิด
7. เด็กหญิงวราพร  หมอยา
8. เด็กหญิงวริศรา  ดวงตั้ง
9. เด็กหญิงอลิอันต์  เป็นเครือ
10. เด็กชายเชาวรินทร์  ทำสุข
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กชายชัชกร  ใจหนิม
2. เด็กชายณัฐพงศ์  สุนะเสน
3. เด็กชายธนวิชญ์  สมยศ
4. เด็กชายธนาธิป   รูปสูง
5. เด็กชายยศพนธ์  มีเมล์
 
1. นายทนงศักดิ์  สูงขาว
2. นางสาวทัศนีพร  ชัยอักษร
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายภาคิน  บุดดาวงศ์
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  วงศ์ตระกูลผู้ดี
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายวรเวช  เชียงกา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิญญกูล
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จันทร์ตา
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  คำหลู่
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงฐานุตรา  จันตะมะ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิญญกูล
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โตลำมะ
 
1. นางสาวทิพารัตน์  ล่ำงาม
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายอนันดา  สตอลลาร์ด
 
1. นางสุวิมล  คันธวังอินทร์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวรรณิษา  มณี
 
1. นางแสงเดือน  อินต๊ะงาม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงกลิ่นผกา   สีทา
2. เด็กชายธีรศักดิ์  มุงเมือง
3. เด็กหญิงพชิรา   สนเล็ก
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน   ไวที
5. เด็กหญิงวิรดา  หมั่นหา
 
1. นางรินระวี  อุดร
2. นายศกุนต์  คุณยศยิ่ง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงลักขิกา  อ่อนจิตร์
2. เด็กหญิงลักษิกา  อ่อนจิตร์
 
1. นายนาวี  แก้วมา
2. นางรัชฎากร  กันทหล้า
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงปวันพัสตร์  วิจิตรประภาสินธุ์
2. เด็กหญิงไปรษยามาศ  กาศักดิ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิญญกูล
2. นางสาวลัดดาวรรณ  วงศ์ตระกูลผู้ดี
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐจริยา   วางใจ
2. เด็กชายรัตนพงค์   เมืองมอง
 
1. นางรินระวี  อุดร
2. นางสาวเบญจมาพร   เปอร์ทอง
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินจันทร์
2. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เข่งปลา
3. เด็กหญิงภัทราพร  หวานแหลม
4. เด็กชายวทัญญู  พิชญโยธากุล
5. เด็กหญิงศุภกานต์  หวานแหลม
6. เด็กชายไพศาล  หวานแหลม
 
1. นางสาวทัศนีย์  กองสิน
2. นายบุญธรรม  ฤดีอนุสรณ์
3. นางสาวปิยะดา  นาสี
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายชัชพงศ์  ดีมาก
2. เด็กชายนรภัทร  ใจแก้วมา
3. เด็กชายพิชชากร  บุญยืน
4. เด็กชายภานุพงศ์  เกิดผล
5. เด็กชายรัฐภูมิ  เกิดผล
6. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  เกิดผล
 
1. นายเศกสรรค์  อิทธิผล
2. นายลิขิต  ระวังใจ
3. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  คิดอ่าน
2. เด็กชายธนวัฒน์  อวดเขต
3. เด็กชายธนาวัฒน์  เสียงกึก
4. เด็กชายปณิธาน  อบหอม
5. เด็กชายพิชาญ  ทองอารมณ์
6. เด็กชายศุภชัย  ใจตรง
7. นายเกริกชัย  ใจสะท้าน
8. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เหรียญทอง
 
1. นายบุญสัน  วงศ์เจริญทัศน์
2. นายพิศุทธิ์  ขัติศรี
3. นายสุทธิพันธุ์  สุภานันท์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกัญจนานุช   มีธรรม
2. เด็กหญิงชลกร  ประทันยะ
3. เด็กหญิงชลพรรษ  อภิวงค์
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วรรณารักษ์
5. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ทิพเป็นไทย
6. เด็กหญิงปภาวี  สวยฉลาด
7. เด็กหญิงพัชริยา  ไชยเนตร
8. เด็กหญิงวิภาวดี  กองตัน
9. เด็กหญิงสุพัศสร  เกตุนวม
10. เด็กหญิงไพลิน  ภูมิสถาน
 
1. นายเกียรติพงษ์  รักมิตร
2. นางสาวภัทรศยา  ล่ำใหญ่
3. นางรัตนาพร  ปันดี
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายคำลือ  บุญแดง
2. เด็กหญิงจินดามณี  ใจหมั้น
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  งามพันธ์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  สัตย์มาก
5. เด็กชายนิรชา  อภิเสถียรพงศ์
6. เด็กหญิงปาณวัล  ใจหมั้น
7. เด็กหญิงวนิดา  อินรุ่ง
8. เด็กหญิงวรรณิษา  ดาพนม
9. เด็กชายวุฒินัน  ใจหมั้น
10. เด็กหญิงอารัญญา  ลำทา
 
1. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
2. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
3. นายธงชัย  ทำนา
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติยา  เป็งกิจ
2. เด็กหญิงณัชชา  ชาติเงี้ยว
3. เด็กชายสรายุธ  สัตย์มาก
4. เด็กหญิงสุภัสสร  สายพรหม
5. เด็กหญิงอิศริญา  เนวะลา
 
1. นางอรพิน  สมเสียง
2. นางสาวเจนจิรา  สัตย์มาก
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงนพัศกรณ์  ปัญญาคม
2. เด็กหญิงพรนภา  ใหญ่ผล
3. เด็กหญิงอารีลักษ์  ใจมั่น
 
1. นางสุวรรณา  เขียวดี
2. นางผ่องศรี  จำปาทิพย์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงทิพากร  นิกาแก้ว
2. เด็กหญิงบุณยานุช  ยาง
3. เด็กชายพุทธพงษ์  คุณละ
 
1. นางการะเกตุ  ไวสติ
2. นางวารินทร์  รักษาศิละ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   มีธรรม
2. เด็กหญิงปรียาดา  กล้าจริง
3. เด็กหญิงภัทรศยา  โลมากุล
 
1. นางแววนภา  กลีบจำปี
2. นางสาวณัฐกานต์  เป็นมูล
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  นวลตา
2. เด็กหญิงพรรณวรท  อินยศ
 
1. นางอุทุมพร  พูลประสิทธิ์
2. นางณิชกมล  คิดอ่าน
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ตามวงศ์
2. เด็กหญิงศวิตา  มาฟุ้ง
 
1. นางสาวทับทิม  เป็งขวัญ
2. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายพัฒนะ  วงค์สิงห์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญยืน
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นายวรวิทย์  โคตรศรีหา
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายนันธวัฒน์  หมายจริง
2. เด็กชายสรวิศ  เจนใจ
 
1. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
2. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กชายธนพนธ์  กันทวงค์
2. เด็กชายเอกพันธ์  มีมาก
 
1. นางวิไล  คนฟู
2. นายยุทธชัย  บุดดีคำ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายคำลือ  บุญแดง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สัตย์มาก
 
1. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
2. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงปวิตรา  สุรายรัมย์
2. เด็กชายปวีณ์กร  สมนึก
 
1. นายพฤทธิกร  คำสิบ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงธนัญชนก  สูตรเลข
2. เด็กหญิงโยษิตา  เว้นบาป
 
1. นายพฤทธิกร  คำสิบ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา  ฟังอารมณ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กชายธนพล   ตั้งมั่นพาณิชย์กุล
2. เด็กหญิงสุวัจนี   กัลป์จารุวัฒน์
 
1. นางสาวน้ำฝน  พงษ์กองเงิน
2. นางสาวอรสา  เมืองมอง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กันไว
2. เด็กหญิงปาลีรัตน์  มูลละคร
 
1. นายมนตรี  สุรินทร์
2. นางสาววิลาสินี  เมืองแมะ
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  งามพันธ์
2. เด็กหญิงปาณวัล  ใจหมั้น
3. เด็กหญิงวนิดา  อินรุ่ง
 
1. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
2. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายกฤติเดช  เหย่าสกุล
2. เด็กชายภัทรพล  แก้วมูล
3. เด็กหญิงสิรินทรา  จินาวุฒิ
 
1. นางเอมอร  ติ๊บปาละวงศ์
2. นางอุดมศิลป์  คนเที่ยง
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายดลบันดาล  ขัดศรี
2. เด็กชายธนาชัย  ใจชื่น
3. เด็กชายศราวุฒิ  สดใส
 
1. นางเอมอร  ติ๊บปาละวงศ์
2. นางสาวอัลิปรียา  ปัญญาดี
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สารขาว
2. เด็กชายพสิษฐ์  ประวรรณ
3. เด็กชายอัครชัย  ใจติ๊บ
 
1. นางเอมอร  ติ๊บปาละวงศ์
2. นางสาวอัลิปรียา  ปัญญาดี
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายตนุเทพ  บุญทองเล็ก
2. เด็กชายภรัณยู  อ้วนล่ำ
3. เด็กชายวิทวัฒน์  อดเหนียว
 
1. นายชัยยะ  ศิรินุช
2. นายยงยุทธ์  เจนคิด
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ  กันนา
2. เด็กชายชโนดม  จันทร์หอม
3. เด็กชายพงศกร  ทองสุข
 
1. นายกิตติพงษ์  ปกปิด
2. นายพล  กันทหล้า
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 1. เด็กชายสหรัฐ  ยาง
2. เด็กหญิงสาลินี  ยาง
3. เด็กชายสิทธิพล  ยาง
 
1. นายนิกร  สายวงค์
2. นายจักรพงษ์  จิตรกล้า
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงจิราภัทร  เปาป่า
2. เด็กหญิงธัญรดา  มีกระจิต
3. เด็กชายนิชคุณ   นาคม
4. เด็กหญิงพรทิพา  แรงจริง
5. เด็กหญิงรัตติกาล  มีกระจิต
6. เด็กหญิงศุภกานต์  เลียลา
 
1. นายศักดิ์กรินทร์  จันทร์บูรณ์
2. นางสุภาพร  ทองใบ
3. นางฤทัย  วางโต
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  คงธนพิศาล
2. เด็กหญิงพิชญา  มธุสรสวรรค์
3. เด็กชายยุทธนา  อัศวภูมิ
4. เด็กชายวรชาติ  พรมทา
5. เด็กชายวิทยาธร   สอนเวียง
6. เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณสนธิ์
 
1. นายไชยยันต์  ปินใจกุล
2. นายนาวี  แก้วมา
3. นางสาววราภรณ์  ฟองศักดิ์
 
142 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงนภัสรา  มุ่งเมิน
2. เด็กหญิงอภิสรา  การเพียร
3. เด็กหญิงอาธิติญา  อวดห้าว
 
1. นางวราภรณ์  จันตะมะ
2. นางสาวนงคราญ  สีโวย
 
143 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ประสม
2. เด็กหญิงชนิกา  ก๋าเร็ว
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  มุุงเมือง
 
1. นางสาวณัฐชา  วงศ์สาโรจน์
2. นางสาวศศิวิมล  ประสม
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สารขาว
2. เด็กชายภัทรพล  แก้วมูล
3. เด็กหญิงเขมนิจ  หวานหอม
 
1. นายชัยยันต์  ศรีขัติย์
2. นางเอมอร  ติ๊บปาละวงศ์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายปวริศ  เสียงดี
2. เด็กชายฤทธิเกียรติ  ครองจริง
3. เด็กชายไทยแลนด์  รักบุตร
 
1. นายจิรศักดิ์  สุจริต
2. นางสาวอรทัย  รุ่งเรืองจิรายุ
 
146 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 1. เด็กชายจักรพันธ์  สุทธสม
2. เด็กหญิงปวรรัตน์  วงค์สะทำ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  กันทะพร้าว
 
1. นางนงลักษณ์  คำมา
2. นางวนิดา  สมบัติ
 
147 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขัดศรี
2. เด็กหญิงทรรศวรรณ  เกื้อเกิน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ทีเต๊ะ
 
1. นางพิมพ์ผกา  สันจันตา
2. นางสาวอรญา  ใจเสมอ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินใส
2. เด็กหญิงสิรามล  ตะยะแซด
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ตาแสง
 
1. นายชรินทร์  จัดคร่อง
2. นางอรทัย  โคตรศรีหา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  เกิดผล
2. เด็กหญิงอารยา  ณ ลำปาง
3. เด็กหญิงไอมิกา  เกิดผล
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เต็มแบบ
2. เด็กหญิงศรินญา  ตามวงค์
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  สารขาว
 
1. นางณิชกมล  คิดอ่าน
2. นางอุทุมพร  พูลประสิทธิ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ลาภมาก
2. เด็กหญิงปรานปรียา  ขัดแข็งแรง
3. เด็กหญิงพลอยชิตา  โปตาสา
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ไวที
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ขันคำ
3. เด็กหญิงปิยธิดา   แรงจริง
 
1. นางเจริญรัตน์  สร้อยสุวรรณ
2. นายกิตติพงศ์  อวดห้าว
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายธนพล  หมายจริง
2. เด็กชายพงศกร  ทองคำ
3. เด็กชายภาณุพงษ์  หลีกเลี่ยง
 
1. นางพยอม  กุญชร
2. นางจารุณี  มุงเมือง
 
154 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ไหวพริบ
2. เด็กหญิงพิชชาภา  แพงตะคุ
3. เด็กหญิงมุทิตา  เสมอภาคภูมิ
 
1. นางนิตยา  วิ่งเร็ว
2. นางสาวภัณฑิรา  จอมวงศ์
 
155 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงพรนพัส  พูดสัตย์
2. เด็กหญิงพิชยา  ไปเร็ว
3. เด็กหญิงเบญญาภา  คำแปง
 
1. นางสาวภัสอรม์  ปิงพรม
2. นางสุมิตรา   เจริญพันธ์
 
156 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายวีรวุฒิ  กิ่งมาลา
 
1. นางอรทัย  โคตรศรีหา
 
157 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แก้วทุ่น
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ธนาศักดิ์
 
158 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงวารุณี  เสาร์ตุ้ย
2. เด็กชายโมทนา  ซอเซอ
 
1. นางสกุลทอง  ทองหล่อ
2. นางสาวเจนจิรา  นัดมา
 
159 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ฝั้นปัญญา
 
1. นายวิชัย  คิดอ่าน
 
160 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงวราภร  แต้มดื่ม
 
1. นางพรทิพย์  มัชชะ
 
161 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงนัตนรี  มีกลิ่น
 
1. นายวัฒนพงศ์  ไชยวิริยะ
 
162 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กชายสิทธิชัย   ฤกษ์ปราศัย
 
1. นายกิตติพงศ์  อวดห้าว
 
163 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  อัดแอ
 
1. นางรุ่งทิวา  ศรีหาบุญมา
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 1. เด็กชายณิชากร  หมายจริง
 
1. นางสาวฐิติวรดา  จันทร์แมน
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 1. เด็กชายอดิเทพ   ยะสุรินทร์
 
1. นางจำนงค์  ศิริประยงค์
 
166 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายศิรภัส  แต้มฉลาด
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
 
167 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายพลเทพ  คงธนพิรุฬ
2. เด็กชายวีระภาพ  คงธนพงศ์เดชา
3. เด็กชายสมศักดิ์  คงธนปรารถนา
 
1. นายชรินทร์  จัดคร่อง
2. นางอรทัย  โคตรศรีหา
 
168 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงปวริศา  มูลทุ่ง
2. เด็กชายพิพัฒน์  มีธรรม
3. เด็กหญิงเกวริน  ศรีวิชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณิกา  คนภู
2. นายประพจน์  ขันแก้ว
 
169 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายจักรภพ  ยืดยาด
2. เด็กชายธวัชชัย  ธรรมวิศิษฐ์
3. เด็กชายนิธิโชติ  ยาง
 
1. นายนัทธ์นรงค์  กันทะเสน
2. นางพรทิพย์  มัชชะ
 
170 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายจารุวิทย์  มาเสริฐ
2. เด็กชายธนพนธ์  ตุ้ยสมุด
3. เด็กชายอุเทน  ลาภโต
 
1. นายเจริญกิจ  คิดสวย
2. นางสาวอภิญญา  ตามวงค์
 
171 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงพรนภัส  ตับไหว
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  จะมัง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจจอมกุล
 
1. นางยุพิน  หงษ์สามสิบสอง
2. นางสุพรรณี  ราหุรักษ์
 
172 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายธีรณัฐ   โกทิตย์
2. เด็กชายวินัย   มุงเมือง
 
1. นางสาววนิดา  แทนจำรัส
2. นางสาวชาลินี  หอมนาน
 
173 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงวิรัลยา  อ้วนเทิง
2. เด็กชายศักรินทร์  ใสแจ่ม
 
1. นางสาวทับทิม  เป็งขวัญ
2. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
174 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ยาง
2. เด็กชายรพีภัทร  ต้อนรับ
 
1. นางสาวทัศนีย์  กองสิน
2. นางสาวเจนจิรา  นัดมา
 
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายกิตติภัทร   มุ่งตรง
2. เด็กชายศุภวิชญ์   วัฒนานิมิตร
 
1. นางสาววนิดา  แทนจำรัส
2. นางสาววรรณวนัช  เมฆอุตส่าห์
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายกรกฎ  เป็นบุญ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประทุม
3. เด็กชายสิริราช  ขัดศรี
 
1. นายพรชัย  เชื้อเขียว
2. นางสาวอภิญญา  ตามวงค์
 
177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายณัฐพัช  โกสุโท
2. เด็กชายถิรวุฒิ  สายพงษ์น้อย
3. เด็กหญิงพรชิตา  จานุวี
 
1. นางคำเพียร  ไชยสาร
2. นางอัญชลี  ใหม่ทา