งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน,ครั้งที่ 68,ปีการศึกษา 2561 ,ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

เรื่อง เกณฑ์การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
วันจันทร์ ที่ 03 ธันวาคม 2561 เวลา 14:54 น.
วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:18 น.
โครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงงานคณิตศาสตร์ กำหนดส่ง จำนวน 5 ชุด ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งรูปเล่มมายัง นางสาวรุสนันท์ แก้วตา สพป.พะเยา เขต 1 เลขที่ 598 หมู่ 11 ถนนสนามกีฬา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561(เบอร์โทรศัพท์ 080-1268093)

หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสภานักเรียน และกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ต้องส่งเอกสารผลการดำเนินงานของสภานักเรียน จำนวน 5 เล่ม และผลการดำเนินงานของนักเรียน YC จำนวน 5 เล่ม ส่งที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้สามารถจัดส่งโดยตรง หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์โดยประทับตราไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

หมวดหมู่การงานอาชีพ มีความจำเป็นต้องส่งรายงานโครงงานอาชีพ(โครงงาน 5 บท ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  เป็นรูปเล่มในการแข่งขันโครงงานจำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น เพื่อประกอบ   การพิจารณา ให้คณะกรรมการการแข่งขันแต่ละระดับล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 1 สัปดาห์ จัดส่งที่ ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2561 ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เลขที่ 598 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

หมวดหมู่ศิลปะ(นาฏศิลป์) รายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และรายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีความจำเป็นต้องจัดทำข้อมูลรายละเอียดของการแสดงในรูปแบบของโครงงานที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม และส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มและ CD-ROM การดำเนินงาน ให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 1 สัปดาห์ จำนวน 5 ชุด ใน 1 ชุดจะประกอบไปด้วย โครงงาน 1 เล่มและซีดี 1 แผ่น สำหรับกรรมการ 1 ท่านค่ะ จะต้องส่งมาทั้งหมด 5 ชุด จัดส่งที่ คุณครู วรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส  ตำบลแม่ใส  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
 
วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:17 น.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่----------------------------------
♦โซนเครือข่ายฯ จัดการแข่งขันฯ เดือนกันยายน
♦สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  
       
วันที่ 21 กันยายน 2561
(ปิดระบบเวลา 23.59 น. )
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู และขอแก้ไขในระบบ วันที่ 21 กันยายน 2561
♦จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2561
♦ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
♦พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน วันที่ 11 ตุลาคม 2561
-------------------------------------ระดับชาติ (ภาคเหนือ)-------------------------
♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2561
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2561
♦ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2561
♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา วันที่ 21-23 ธ.ค. 2561
วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10:26 น.
รายการแข่งขันเดี่ยว ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
ทีม 2-3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
ทีม 4-6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
ทีม 7-10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
ทีม 11-20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
วันพุธ ที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา 17:07 น.
1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1-ป.3 
หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน จำนวน 3 หัวข้อ ดังนี้
หัวข้อที่ 1  My school
หัวข้อที่ 2  Myself
หัวข้อที่ 3  My family
2. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6 
หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน จำนวน 3 หัวข้อ ดังนี้
หัวข้อที่ 1  My school
หัวข้อที่ 2  My hobby
หัวข้อที่ 3  Environment
3. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1-ม.3 
หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน จำนวน 3 หัวข้อ ดังนี้
หัวข้อที่ 1  How to save the environment?
หัวข้อที่ 2  If you had long vacation, what would you like to do?
หัวข้อที่ 3  If you had 1 million baht, what would you like to do?
วันพุธ ที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา 17:07 น.
1. รายการ การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4 – ป.6
    - เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้
      ประเด็นที่ 1 เด็กดีมีคุณภาพ
      ประเด็นที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง
      ประเด็นที่ 3 สัตว์เลี้ยงที่ฉันรัก
   - ให้นักเรียนจับสลากเพียง 1 ประเด็นจากที่กำหนดให้
วันพุธ ที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา 10:24 น.
แจ้งหัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
แจ้งหัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
แจ้งหัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แจ้งหัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แจ้งหัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
 

 
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 147
จำนวนทีม 1,036
จำนวนนักเรียน 2,133
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,514
จำนวนกรรมการ 706
ครู+นักเรียน 3,647
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,353
ประกาศผลแล้ว 197/205 (96.10%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 4
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 4
ทั้งหมด 68,659