งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน,ครั้งที่ 68,ปีการศึกษา 2561 ,ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่----------------------------------
♦โซนเครือข่ายฯ จัดการแข่งขันฯ เดือนกันยายน
♦สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  
       
วันที่ 21 กันยายน 2561
(ปิดระบบเวลา 23.59 น. )
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู และขอแก้ไขในระบบ วันที่ 21 กันยายน 2561
♦จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2561
♦ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
♦พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน วันที่ 11 ตุลาคม 2561
-------------------------------------ระดับชาติ (ภาคเหนือ)-------------------------
♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2561
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2561
♦ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2561
♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา วันที่ 21-23 ธ.ค. 2561
วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10:26 น.
รายการแข่งขันเดี่ยว ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
ทีม 2-3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
ทีม 4-6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
ทีม 7-10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
ทีม 11-20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
วันพุธ ที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา 17:07 น.
1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1-ป.3 
หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน จำนวน 3 หัวข้อ ดังนี้
หัวข้อที่ 1  My school
หัวข้อที่ 2  Myself
หัวข้อที่ 3  My family
2. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6 
หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน จำนวน 3 หัวข้อ ดังนี้
หัวข้อที่ 1  My school
หัวข้อที่ 2  My hobby
หัวข้อที่ 3  Environment
3. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1-ม.3 
หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน จำนวน 3 หัวข้อ ดังนี้
หัวข้อที่ 1  How to save the environment?
หัวข้อที่ 2  If you had long vacation, what would you like to do?
หัวข้อที่ 3  If you had 1 million baht, what would you like to do?
วันพุธ ที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา 17:07 น.
1. รายการ การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4 – ป.6
    - เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้
      ประเด็นที่ 1 เด็กดีมีคุณภาพ
      ประเด็นที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง
      ประเด็นที่ 3 สัตว์เลี้ยงที่ฉันรัก
   - ให้นักเรียนจับสลากเพียง 1 ประเด็นจากที่กำหนดให้
วันพุธ ที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา 10:24 น.
1. รายการ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3 
2. รายการ การแข่งขันสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4-ป.6  และระดับชั้น ม.1-ม.3
    - เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้
      ประเด็นที่ 1  ลำพูนเมืองท่องเที่ยว
      ประเด็นที่ 2  No Foam
      ประเด็นที่ 3  ปิดเทอมสุขสันต์
    - ให้นักเรียนจับสลากเพียง 1 ประเด็นจากที่กำหนดให้
3. รายการ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.1-ม.3 
    - เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้
      ประเด็นที่ 1  ห้องเรียนในยุคดิจิตอล
      ประเด็นที่ 2  ร้านกาแฟ 4.0
      ประเด็นที่ 3  ห้องนอนในฝัน
    - ให้นักเรียนจับสลากเพียง 1 ประเด็นจากที่กำหนดให้
4. รายการอื่น ๆ
    - เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน จำนวน 2 ประเด็น ดังนี้
      ประเด็นที่ 1  ศาสตร์พระราชา
      ประเด็นที่ 2  รักษ์ป่า  รักษ์น้ำ
    - ให้นักเรียนจับสลากเพียง 1 ประเด็นจากที่กำหนดให้
วันอังคาร ที่ 02 ตุลาคม 2561 เวลา 17:01 น.
รายการ การแข่งขันวงดนตรีสตริง  ระดับชั้น ม.1-ม.3
ขอให้โรงเรียนทุกโรงที่เข้าร่วมการแข่งขันนำกลอง Snare  มาด้วยในวันแข่งขัน
วันอังคาร ที่ 02 ตุลาคม 2561 เวลา 16:58 น.
     1. รายการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ระดับชั้น ป.4-ป.6 ขอให้โรงเรียนทุกโรงที่เข้าร่วมการแข่งขัน จัดทำรายงานโครงงานจำนวน 4 ชุด  ส่งถึง กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1  อย่างช้า ภายในวันศุกร์ ที่  5  ตุลาคม  2561  (ถ้าไม่ส่งถือว่าสละสิทธิ์)
     2. รายการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ระดับชั้น ม.1-ม.3
     3. รายการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น ป.4-ป.6
     4. รายการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น ม.1-ม.3
         รายการที่ 2-4  ขอให้โรงเรียนทุกโรงที่เข้าร่วมการแข่งขัน จัดทำรายงานโครงงานจำนวน 4 ชุด  ส่งให้คณะกรรมการตัดสิน ในวันที่แข่งขัน ณ สนามแข่งขัน (โรงเรียนอนุบาลลำพูน)
วันอังคาร ที่ 02 ตุลาคม 2561 เวลา 16:57 น.
1. รายการ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
    - ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.4-ป.6  และ ระดับชั้น ม.1-ม.3  
    - ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4-ป.6  และ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ขอให้โรงเรียนทุกโรงที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภท จัดทำรายงานโครงงาน จำนวนรายการละ 3 ชุด  ส่งถึง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1  อย่างช้า ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม  2561  

2. รายการ แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  ระดับชั้น ป.4-ป.6 และระดับชั้น ม.1-ม.3  ขอให้โรงเรียนทุกโรงที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ใช้โปรแกรม GSP เวอร์ชั่น 4.06
วันอังคาร ที่ 02 ตุลาคม 2561 เวลา 16:55 น.
1. รายการ การเขียนเรียงความ  ระดับชั้น ป.4-ป.6   เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน จำนวน 4 ประเด็น ดังนี้
   ประเด็นที่ 1  ประเทศไทยในยุค 4.0
   ประเด็นที่ 2  ศิลปวัฒนธรรมไทย
   ประเด็นที่ 3  การใช้ภาษาไทย
   ประเด็นที่ 4  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. ให้นักเรียนจับสลากเพียง 1 ประเด็นจากที่กำหนดให้
วันอังคาร ที่ 02 ตุลาคม 2561 เวลา 16:51 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
 

 
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 147
จำนวนทีม 1,036
จำนวนนักเรียน 2,133
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,514
จำนวนกรรมการ 706
ครู+นักเรียน 3,647
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,353
ประกาศผลแล้ว 197/208 (94.71%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 29
เมื่อวาน 37
สัปดาห์นี้ 870
สัปดาห์ที่แล้ว 2,233
เดือนนี้ 3,059
เดือนที่แล้ว 40,540
ปีนี้ 53,737
ทั้งหมด 53,737