งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวันแข่งขันฯ ครอสเวิร์ดและหนังสือเล่มเล็ก (เด็กปกติ)
1. ครอสเวิร์ด เปลี่ยนวันที่ทำการแข่งขันฯ เป็นวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุถัมภ์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
2. การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก กำหนดวันแข่งขันฯ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมฯ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เวลา 09.00 - 16.00 น.
เรียน..โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
รายการที่ สพป.มส. 1 ไม่ได้ประกาศแข่งขัน ไม่จัดการแข่งขันระดับเขตฯ โรงเรียนที่เป็นตัวแทนต้องจ่ายค่าใช้จ่ายไประดับภาคเอง
โดยมีรายการดังนี้...
1. ศิลปะ - ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1 - ป.6
2. ศิลปะ - ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1 - ม.3

3. ศิลปะ - ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1 - ป.6
4. ศิลปะ - ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1 - ม.3
5.ศิลปะ - นาฎศิลป์ การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1 - ม.3
6.ศิลปะ นาฎศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1 - ม.3
7. ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4 - ป.6
8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1 - ม.3
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4 - ป.6
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1 - ม.3
11.เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1 - ม.3
12.เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1 - ป.6
13.เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1 - ป.6
14.เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1 - ป.6
15. เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1 - ม.3
16.เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
17.เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1 - ป.6
18.เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่าง กายฯ ป.1 - ป.6
**หมายเหตุ: โรงเรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายไปแข่งขันในระดับภาคเอง
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแมท)
ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่ กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน, แป้นวางเบี้ย, ตัวเบี้ย และเบี้ยสำรอง (กรณีตัวเบี้ยหาย) และนาฬิกาหรือโทรศัพท์ที่ มีแอพลิเคชั่นจับเวลา โดยทำสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียนให้เรียบร้อย พร้อมแบตเตอรี่สำรองเพื่อใช้ในการแข่งขันมาด้วย
1. รุ่นประถมศึกษาใช้อุปกรณ์การแข่งรุ่นประถมศึกษา กระดานขนาด 15x15 ช่อง (เบี้ย 70 ตัว)
2 รุ่นมัธยมศึกษา ใช้อุปกรณ์การแข่งขันรุ่นมาตรฐาน กระดานขนาด 15x15 ช่อง (เบี้ย 100 ตัว)
วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 10:28 น.
ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)
ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่ กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน, แป้นวางเบี้ย, ตัวเบี้ย และเบี้ยสำรอง (กรณีตัวเบี้ยหาย) และนาฬิกาหรือโทรศัพท์ที่ มีแอพลิเคชั่นจับเวลา โดยทำสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียนให้เรียบร้อย พร้อมแบตเตอรี่สำรองเพื่อใช้ในการแข่งขันมาด้วย
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : การต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ศิลปหัตถกรรมนักเรียน https://www.facebook.com/groups/164873117370515
วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 18:17 น.
การต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่ กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน, แป้นวางเบี้ย, ตัวเบี้ย และเบี้ยสำรอง (กรณีตัวเบี้ยหาย) และนาฬิกาหรือโทรศัพท์ที่ มีแอพลิเคชั่นจับเวลา โดยทำสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียนให้เรียบร้อย พร้อมแบตเตอรี่สำรองเพื่อใช้ในการแข่งขันมาด้วย
             1. รุ่นประถมศึกษาใช้อุปกรณ์การแข่งรุ่นประถมศึกษา กระดานขนาด 11x11 ช่อง (เบี้ย 52 ตัว
              2. รุ่นมัธยมศึกษา ใช้อุปกรณ์การแข่งขันรุ่นมาตรฐาน กระดานขนาด 15x15 ช่อง (เบี้ย 100 ตัว)
วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 18:16 น.

ประกาศเกี่ยวกับการแข่งขันคอมพิวเตอร์
  1. ให้ผู้เข้าแข่งขันมาถึงห้องแข่งขันก่อนเวลาแข่งขันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อติดตั้งโปรแกรม หาก รร.ใดมาช้าหลังจากเรียกเข้าห้องและติดตั้งโปรแกรมไม่เสร็จก่อนเวลาแข่งขัน สามารถติดตั้งโปรแกรมต่อได้ แต่จะไม่ทดเวลาการแข่งขันให้ ยกเว้นมีเหตุจำเป็น
  2. นักเรียนเป็นผู้ติดตั้งโปรแกรมที่ใช้แข่งขันเอง และไม่อนุญาตให้ครูผู้ควบคุมเข้าห้องแข่งขัน ยกเว้นกรณีที่เกิดปัญหาขณะติดตั้งและกรรมการเป็นผู้อนุญาตเท่านั้น
  3. ติดตั้งโปรแกรมได้ตามปกติ เพราะปลดล็อคโปรแกรมล็อคเครื่องให้แล้ว
  4. ให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่กรรมการเตรียมให้เท่านั้น (ปล. มีหูฟังให้ แต่ให้โรงเรียนเตรียมไมค์มาเอง หากต้องใช้)
  5. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานที่เตรียมให้ (ปล.ติดตั้งเพิ่ม เปลี่ยนแปลงเองได้)
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง E-Classroom
Windows 7 Pro Windows 7 Pro
CPU  3.3 GHz CPU  2.5 GHz
RAM 4 Gb RAM 2 Gb
Display Card  On Board Display Card  On Board
Photoshop CS5 Photoshop CS5
Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2010
วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 12:04 น.
รายการที่ สพป.มส. 1 ไม่ได้ประกาศแข่งขัน มีโรงเรียนส่งเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ฯ มีจำนวนทีมมากกว่า 1 ทีม
**หมายเหตุ: สพป.มส. 1 จะจัดให้มีการแข่งขันเพื่อหาตัวแทนไประดับภาค โดยโรงเรียนที่เป็นตัวแทนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ดังนี้

1. ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1 - ม.
2.คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1 - ป.3
3.คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4 - ป.6
4.คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1 - ม.3
5.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
6.สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
7.ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
8.ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
9.ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
10.ศิลปะ-นาฎศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
11.ศิลปะ-นาฎศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
12.คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4 - ป.6
13.คอมพิวเตอร์ การแข่งขั้นการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม. 1 - ม. 3
14.หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
15.เรียนรวม-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 15:57 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑

 
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 147
จำนวนทีม 1,272
จำนวนนักเรียน 2,817
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,895
จำนวนกรรมการ 513
ครู+นักเรียน 4,712
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,225
ประกาศผลแล้ว 194/194 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3
เมื่อวาน 4
สัปดาห์นี้ 22
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 25
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 25
ทั้งหมด 95,439