รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8- 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 1. เด็กหญิงเมทินี  พิมานกระสินธ์
 
1. นางกนกวรรณ  สิงขรบรรจง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กชายธนกร  ความสงบ
 
1. นายอนิรุจน์  ขัตติยะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงกชมน  ผาติวโรดม
 
1. นางสาวไพลิน  ไชยสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงศรัญญา  เมืองมูล
 
1. นางอาภรณ์  จิตต์มาลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  ดวงอาทิตย์
 
1. นางเขมรักษ์  กุมารสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  จะบอ
 
1. นางสาววราภรณ์  สลีอ่อน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ไพรสูงส่ง
 
1. นางสาวจิราพร  นันทะชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 1. เด็กหญิงอภิญญา  สาต๊ะ
 
1. นางสาวจิราพร  นันทะชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงอรนุช  กลางทุ่งกว้าง
 
1. นางสาววราภรณ์  สลีอ่อน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดสุขสันต์
 
1. นางสาวอัมพร  กลิ่นรสทิพย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 1. เด็กชายรัตตพล  สิริบวรบุญฤทธิ์
 
1. นางผ่องศรี   คำสัตย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  วีระโรจน์วิชา
 
1. นางวาสนา  แก้วใส
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิชญาภา  สุขสมหวัง
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  สุเนตรปิยฉัตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงเขมินทร์   ไพรสุวรรณ์
 
1. นางอุไรวรรณ  มณีธร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงพัชราพร  กระสินธุ์เชิดชู
 
1. นางสาววราภรณ์  สลีอ่อน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 1. เด็กหญิงพิชญ์ตะวัน  ษมากมลทอง
2. เด็กหญิงรวีทิพย์  โชคฤทัยวัลย์
 
1. นายสุรพรชัย  คำใจ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. นางสาวปภัสรา  มงคล
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ชีวสวัสดิ์ชัย
 
1. นางไพลิน  ไชยสวัสดิ์
2. นางเบญญาภา  เชี่ยวชาญพฤกษา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงรุ่งธิดา  มงคล
2. เด็กหญิงเกสรา  ชื่นชัยชนะ
 
1. นางรำพึง  มโนศักดิ์
2. นางสาวไพลิน  ไชยสวัสดิ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงนงนุช  มหาวงศ์
2. เด็กหญิงอัฐภิญา  วงค์น้อย
 
1. นางสาวไพลิน  ไชยสวัสดิ์
2. นางรำพึง  มโนศักดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กชายวรภพ  สุขแดนทอง
 
1. นางกันยา  เฟื่องถิ่นฐาน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายณฐพล   สนิทชาติ
 
1. นางสุกัลยา  วงศ์บุญ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายอภิสิทธฺ์  วงษ์ษา
 
1. นางเกตสุดา  วรรณวินิจ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  กอแฮ
2. เด็กหญิงดาราวลี   วิจาระจักร
3. นางสาวภาวิณี   พรหมแสงศร
 
1. นางสาวสโรชา  ดวงทิพย์
2. นางศุภลักษ์   ปินตา
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงจิณณพัต  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงญาโณทัย  งามจารุศศิธร
3. เด็กหญิงไหมแก้ว  ทรายทองชลธาร
 
1. นายสงกรานต์    พันเลิศ
2. นายสิทธิชัย  ผาติศิลปกิจ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  กวิณกตเวที
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ประพาสจำรัส
3. เด็กหญิงอรระวี  มโนใจธรรม
 
1. นางผ่องพรรณ  คันทะ
2. นางสาวณิชาภัทร  อรรถวิทย์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายรณกร  สิริลาภบุญส่ง
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  เชียงแก้ว
 
1. นางณัชชา  โพธิ์ดี
2. นางปรียา  จำรัส
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงชนาภา  -
2. นางสาวพัชราพร  สร้างบุญชัย
 
1. นางณัชชา  โพธิ์ดี
2. นางปราณี  จันทร์วัน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กชายน้ำพุ  รุ่งสว่างสาธิต
 
1. นางอำภา  สุภะมาตรา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กชายนิรุต  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวหทัยวัลลภ์  อ่อนสมบูรณ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงณิชดา  คงสง่ากุล
 
1. นางสาวขนิษฐา   อินต๊ะวิชัย
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงมาเรีย  ประทีปพจน์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  เขียวภูมิชัย
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  นิธิชนะเจริญพร
2. นางสาวพัชรินทร์  ธรรมขันธ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายชาติชาย  แก้วเตี๊ยะ
2. เด็กชายอนุภัทร   ลุงกุย
 
1. นางสาวขนิษฐา   อินต๊ะวิชัย
2. นายอรรถชาติ   หินแปง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายธนพล  ตามสัตย์
 
1. นางสาวฐานุตรา  คำอ้าย
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. นางสาวฐิติกาญจน์  แพรชมภู
 
1. นางสาวหทัยวัลลภ์  อ่อนสมบูรณ์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 1. เด็กชายกรวิเชษฐ์  รัตนธรรมพร
 
1. นายผล   คำแปง
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงปริตตา  ดำริเพิ่มสุข
 
1. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันตา
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  นิธิชนะเจริญพร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัชญานันท์   ชนะบูรณ์
2. เด็กชายณัฐนนท์  คำแหลง
3. เด็กหญิงบัวบูชา  แสนวิชัย
 
1. นางสาววัชราภรณ์  น้อยสกุล
2. นางอินทิรา  ธนรัตน์พิศาล
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. นางสาวจารัญดา  กาทู
2. เด็กหญิงภรณ์เฉลิม  โตเฟื่อง
3. นางสาวอังศุมาลี  พยาเกศ
 
1. นายรณชัย  เรืองแดง
2. นางสาววริยา  ทาทะลักษณ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญปวีร์  ศรีพรเจริญจิตร
2. เด็กหญิงฐิตาภา  หยกโรจนพสุ
3. เด็กหญิงวรฤทัย  เลิศดวงศิริ
 
1. นางสร้อยฟ้า  ขยันงาน
2. นางสาวดรุณี  เชวงกิจไพศาล
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลำยองยุคลธร
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ฌานประสิทธิ์ผล
3. เด็กหญิงอรปรียา  ดวงกมลหรรษา
 
1. นางสาววิภาวดี  ศรีโลต๋วน
2. นายศุภชัย  จันทร์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายนนทกร   ทุ่งฤทัย
2. เด็กชายวรัญญู   วนาชัยศรี
3. เด็กชายศราวุฒิ   วุฒิไกรอนันต์
 
1. นายธวัชชัย   คำมูล
2. นางสาวพชรรัชต์   มั่นอ่าว
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กชายดนุพงศ์  ธีรสาโรจน์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  กิจวรรณศิลป์
3. เด็กหญิงอรินสัย  ทันจิตสกุล
 
1. นายทศพร  พจนาปิยะกุล
2. นางพิมพร  พจนาปิยะกุล
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายชัยพิทักษ์  เจริญเจ้าสกุล
2. เด็กหญิงสุทธอร  แซ่เท้า
3. เด็กหญิงสุรนุช  ธนวดีกุล
 
1. นายสิทธิชัย  ผาติศิลปกิจ
2. นายสงกรานต์  พันเลิศ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงจันทนา  กานนอนุพงค์
2. เด็กหญิงญาณิศา  เขียวภูมิชัย
3. เด็กหญิงลักษมี  ประทีปพจน์
 
1. นางดวงดาว  เจริญเต็มเปี่ยม
2. นางธนาพร  มั่นอ่าว
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กชายพีรวิชญ์   น้อยคำกอง
2. เด็กชายเขมทัต  ปิ่นญาติ
 
1. นายบุญมี  อุดมดอน
2. นายประทีป  กิจเมือง
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงอนันตยา  ศรีลักษณ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทะแพ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ดวงดี
2. นางอารีย์  ศรีเมือง
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กชายภูผา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายภูวดล  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาววริยา  ทาทะลักษณ์
2. นายไวพจน์  บุพกุล
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายซอดิเก  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายเซอโซ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายวรินทร์นันท์  ประณตพงศ์
2. นายสมศักดิ์  ช่วยเกิด
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กชายญาณภัทร   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงเรมิกา  บุษบาศรีไสว
 
1. นายธนวรรธน์  ไชยคำ
2. นายปรีดี  จารุกรมงคล
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. นายญาณวุฒิ  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวศิวิมล  บุษบาศรีอัมพร
 
1. นายธนวรรธน์  ไชยคำ
2. นายพิทักษ์  อุดธิ
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายทศพล  เก่งแก้วนิล
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พงศ์ไพรสกุล
 
1. นางสาวนฤนาท  วัฒนวงษ์
2. นางตวิษา  พรรณสุข
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงจีรกา  จตุพรถาวรสกุล
2. เด็กหญิงวราถรณ์  อเอกษา
3. เด็กหญิงศิรพร  ดวงใจรักมั่น
4. เด็กหญิงหน่อลอแอะ  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงเกวลิน  ขยันทวีคูณ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ห้วยเสน
2. นางอัจฉราพรรณ  กันทาทรัพย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  ไพศาลธารา
2. เด็กหญิงรัชนี  เจริญเจ้าสกุล
3. เด็กหญิงวรนุช  กุญชรชนะศึก
4. เด็กหญิงสรัญพร   ดำรงรักษ์กิจดี
5. เด็กหญิงสุทธอร  แซ่เท้า
 
1. นายสงกรานต์  พันเลิศ
2. นายสิทธิชัย  ผาติศิลปกิจ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงธรณ์ธันณ์  บุญนำไพร
2. เด็กหญิงนฤมล  พิทักษ์คีรีไพร
3. เด็กหญิงพรฟ้า  ส่าวาแฮ
4. เด็กหญิงศรีนภา  อุดมสมาธิวัฒน์
5. เด็กหญิงสาธิตา  ยุซอ
 
1. นางกาญจนา  ปวงคำ
2. นางลัดดา  งอกงาม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สิงห์สูตร
2. เด็กชายจักริน  พิมานวนาลี
3. เด็กหญิงพันธมน  หมื่นตุ้ม
4. เด็กชายภูวดล  ชีวเชิดพาณิช
5. เด็กหญิงสิริชา  อินต๊ะ
 
1. นางอริสรา  เขียวมูล
2. นางอัมพิกา  ใจน้อย
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  เลิศดวงรัตนา
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ผาติมงคลบุญ
3. เด็กหญิงปริตตา  ดำริเพิ่มสุข
4. เด็กชายพัสกร  ศรีพร
5. เด็กหญิงสิรินดา  -
 
1. นางเอมอร  วงค์คำ
2. นางนริสรา  โพธิพฤกษ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ปู่แก้ว
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  สมบัติทองแท้
3. เด็กหญิงสมฤดี  เงินทองประกาย
4. เด็กหญิงสายชล  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงสุจารี  บุญหนุนวงศ์
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. เด็กชายจุลานนท์   ทองจรรยาเลิศ
2. เด็กชายดาวิทย์   ฉายเฉิดฉัน
3. เด็กชายวรัญชิต   พิมพ์วรรณธนา
4. เด็กชายวิวัฒน์ไชย  เลิศบูรณาภพ
5. เด็กชายสุรชาติ   ดาวดวงดี
 
1. นายธนวัฒน์   พงศ์ไพรภูมิ
2. นายวุฒิพันธ์   เทพวงสา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ศรีพจมานวิมล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   สุนิติมณฑล
3. เด็กหญิงนันทพร   สง่าวุฒิเลิศ
4. เด็กหญิงพัชรี   สุวศินจรัสกุล
5. เด็กหญิงแก้วมณี   คงเที่ยงธรรม
 
1. นายภูเบศวร์  รัตนมงคล
2. นายอรรถชาติ   หินแปง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ชวเลิศปัญญา
 
1. นางสาวสรัญญา  ชัยชนะไพร
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงพีรดา   มูลดี
 
1. นางสาวประทุมพร  อุตมณี
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงมานี  มโนสำนึก
 
1. นางสาวน้อมจิต  ก้อนเขื่อน
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงชาลิสา  แก้วไสยะ
2. เด็กชายธนโชติ  นามเทพ
 
1. นางวริศรา  หลักบุญ
2. นายสิทธิชัย  บงกชวิจิตรรุ่ง
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขยันจิตใฝ่ธรรม
2. เด็กหญิงแบลดา  กิตติมีพรชัย
 
1. นายสุรชัย  ปินตาคำ
2. นางสาวสุกัญญา  ตาสา
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กชายพุทธิชา  ขจิตพวงมาลา
2. เด็กหญิงอาภรณ์  วนาเจริญ
 
1. นายสุรชัย  ปินตาคำ
2. นางสาวสุกัญญา  ตาสา
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พนมอารี
2. เด็กหญิงจันทร์วลัย  เลิศดวงรัตนา
3. เด็กหญิงชัญญานุช  ผาติมงคลบุญ
4. เด็กหญิงนริศรา  เลซวน
5. เด็กหญิงปริตตา  ดำริเพิ่มสุข
6. เด็กหญิงปัสกา  บำรุงพนัส
7. เด็กหญิงฟ้าใส  ไผ่พฤกษ์พันธุ์
8. เด็กหญิงสิรินดา  -
9. เด็กหญิงอรพรรณ   ภูไพรเจริญ
10. เด็กหญิงแคทรีน  ชัยมงคลธรรม
 
1. นางนริสรา  โพธิพฤกษ์
2. นางเอมอร  วงค์คำ
3. นางศิขริน  มงคลเจริญฤทธิ์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นางสาวจันทร์จิรา  สงวนสุนทร
2. นางสาวจิรพรรณ  สุดแดนไพร
3. นางสาวจิรวรรณ์  สุดแดนไพร
4. นางสาวณภาพร  ชมชื่น
5. เด็กหญิงธันยพร  เย็นศิลาแลง
6. นางสาวผกามาศ  -
7. เด็กหญิงสุดาพร  นุชนงคราญ
8. เด็กหญิงสุดาพร  พิศชวนมอง
9. นางสาวอารี  สายชลพิมาน
10. นางสาวโชติกา  นิธิแก้วโพธิ์ทอง
 
1. นางวริศรา  หลักบุญ
2. นายไชยวุฒิ  พุทธวัตร์
3. นายสิทธิชัย  บงกชวิจิตรรุ่ง
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กหญิงกรณิการ์   สมพรธรรม
2. เด็กหญิงกัลยา  ดีดวงดาว
3. เด็กหญิงกานธิดา  บุญนำหนุน
4. เด็กหญิงณิชา  โชคพาสุข
5. เด็กหญิงธันยพร   พงศ์ยุวพันธ์
6. เด็กหญิงบุญสิตา   พิศชวนมอง
7. เด็กหญิงพิชญา  ชลาธรชุ่มจิต
8. เด็กหญิงภณิดา  เชยชมดาว
9. เด็กหญิงศศินา  วจีงามตา
10. เด็กหญิงสุภานันท์   พิศชวนมอง
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ปัญญา
2. นางสาวปุณชรัสมิ์  พัสกาลปักษ์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงจินณ์นิภา  อนันต์กวี
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  นิธิดำรงรัตน์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมีเกียรติ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  คำรนธารา
5. เด็กหญิงบัวชมพู  รักไพรเจริญ
6. เด็กหญิงพรวนันท์  แดนสรวงวิเวก
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  ไกวัลแสงวิจิตร
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  ฉลองกิจไพศาล
9. เด็กหญิงอภิญญา  คงกิตติเกษม
10. เด็กหญิงอารยา  อนุชนกานน
 
1. นายกัมพล  กมลวิสัย
2. นางสาวสิงหาภรณ์  สรวงสวรรค์
3. นางสาวอาภาพร  ชาญกิจมั่น
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1. เด็กชายกฤษฎิ์  สิงขรอุทิศ
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ค้ำชูพนาดร
3. เด็กชายจีรภาพ  ศรีพรมิ่งขวัญ
4. เด็กหญิงนลัทพร  พรมีเกียรติ
5. เด็กหญิงปวรวรรณ  ก๋าวิชัย
6. เด็กชายรัชชานนท์  สิงขรอุทิศสุข
7. เด็กชายวิสุทธิวงศ์  สิงขรอุทิศ
8. เด็กชายศุกร์ทร  ชัยเพชรงาม
9. เด็กชายสุชาติ  วนคีรีพิทักษ์
10. เด็กชายเขมชาติ  นิรามัยวิบูล
 
1. นายวุฒิชัย  กองแก้ว
2. นางสาวมาลี  ปัญญา
3. นางสาววารุณี  พรมีเกียรติ
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงกิตติมา  พลอยดีจริง
2. นางสาวจันทร์ศรี  ฉลวยวิมาน
3. นางสาวจิราภา  สถาพรไพรวัลย์
4. เด็กหญิงจีราภรณ์  ชีวไพรคีรี
5. เด็กหญิงชลธิดา  พะเนอะอึ
6. เด็กหญิงพรทิตย์  พนาลัยวิมาน
7. เด็กหญิงพอรี  ต่อบือ
8. นางสาวพู่กัน  ครองประจวบ
9. นางสาววันเพ็ญ  สดใสวนาลัย
10. เด็กหญิงศุภานิช  แตะวอ
 
1. นายประดิษฐ์  วางวงศ์
2. นายปรีดี  จารุกรมงคล
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศินา  ฮองโยง
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หาด 1. เด็กชายธนาชัย  วิมานโฆษิต
2. เด็กชายธิติกร  วิมา
3. เด็กชายนุภาพ  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายพิรุณ  วิมานอำพร
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วิมานตระการ
6. เด็กหญิงสอยดาว  วิมานตระการ
7. เด็กหญิงส่อด่า  รัตนชัยฤดี
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วิมานตระการ
9. เด็กหญิงเสาวณี  พรประภาเลิศ
 
1. นายเด่นชัย  กิติศรี
2. นายอัทธิ์พิสิทธิ์  พันทบรรเลง
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กชายจักรภพ   ขจรเกียรติโสภณ
2. เด็กชายดนุพล  สิทธิพลเลิศ
3. เด็กชายธนวัฒน์  ศิริวรรณากร
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  นวลศักดิ์ศรี
5. เด็กชายรวิช  ธรรมบุตรสกุล
6. เด็กชายศุภชัย  หวังไพรเจริญ
7. เด็กชายสมบูรณ์  ภูมิคีรีพงษ์
8. เด็กชายสมศักดิ์  ธรรมบุตรสกุล
9. เด็กชายสรวิชญ์  เปล่งกุศล
10. เด็กชายโชคชัย  ศิริวรรณากร
 
1. นายอุทัย  ขจรงามยิ่ง
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จามรเลิศ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริสุขปัญญา
 
1. นางสาวณัฐกิตติ์  แสงสุวรรณ์
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. นายพีรพัฒน์  สิริลาวัลย์
2. เด็กหญิงอารีญา  ดวงพร
 
1. นายพรสวัสดิ์  กรุณาคุณ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายกริชกร  -
 
1. นายรพิน  มณีถิ่นสกุล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กชายพนม  บงกชพนาไพร
 
1. นายพันธมิตร  ชาญชัยฤทธิ์กล้า
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  รักสวนสัก
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายภาคิน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวจรรยา  พัฒนเสรีพงศ์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ดลนทีดาว
 
1. นายอภิชาต  อมาตยกุล
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พนาบรรพต
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงพจนีย์  อุดมคงคาคีรีไพร
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงนารี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายโยทิน  มงคลปัญญาใจดี
 
1. นางปราณี  พิสสมัย
2. นางสุทินา  เจริญสิทธิ์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงขีพู  กรินมรกต
 
1. นายมนัส  แก้วทะวัน
2. นางลัดดาวรรณ  อภิวงค์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงพิมผกา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงอัมพร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายภูวดล  มณีวรณ์
2. นางสาวพิกุล  บุญทิ
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงวรัทยา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กชายซุปเปอร์  ทู
2. เด็กหญิงพิชญา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงสุวีร์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางอัจฉริยาพร  กำจัด
2. นายโชติวิทย์  ปองผาติพร
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปองผาติพร
2. เด็กชายธาวิน  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางอัจฉริยาพร  กำจัด
2. นายโชติวิทย์  ปองผาติพร
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กชายกิตติธัช  สมบัติพนา
2. เด็กหญิงภัทรพรรณ  เฉลิมพรพิศาล
3. เด็กชายเจมภพ  เจริญจิตนิรันดร์
 
1. นายบุญเยี่ยม  นันต๊ะภูมิ
2. นายพัฒนพงศ์  บุญปราบ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงอลิน  วงษ์สีหล้า
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เกษมจิตต์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงประกายรุ้ง  สิงห์สูตร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เกษมจิตต์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายกรกฤต  ดอนแก้ว
2. เด็กชายกฤชกร  -
3. เด็กหญิงขวัญจิตร  ขวัญสุวรรณศรี
4. เด็กหญิงขวัญภิรมณ์  มณีนิติกร
5. เด็กชายณัฐชนน  เมืองศรีพรรณ
6. เด็กหญิงณัฐชยา  เป็นวันเพ็ญ
7. เด็กหญิงดารินทร์  ใฝ่เปรมปรีดิ์
8. เด็กชายทินภัทร  วนาก้องเกียรติ
9. เด็กหญิงธิดาพร  ชำนาญอาสาไพร
10. เด็กชายนัฏฐพงษ์  คงแดง
11. เด็กชายนันทกร  ชนะปรีดากุล
12. เด็กหญิงปาลิตา  เดโชพัฒนกิจ
13. เด็กหญิงพรชนัน  ดาษดาวัลย์
14. เด็กหญิงพลอยปภัส  ชัยปราณี
15. เด็กหญิงพิชชากร  คำงาม
16. เด็กหญิงมึมึ  -
17. เด็กหญิงวีรดา  จตุพรไชยสิริ
18. เด็กหญิงอำภาพร  ผาติพนากุล
19. เด็กชายอุเทน  ย่านทราย
20. เด็กชายเอกราช  มวลจันทร์
 
1. นางเมธิกา  รัตนรังษี
2. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ
3. นางยุวธิดา  ช่วยเกิด
4. นางสุทธิพร  เขียวมูล
5. นางกฤตติมา  ศิริประพัฒน์
6. นางพัชรี  แก้วปราณี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. นายธนวัฒน์   พิมานแจ่มใส
2. นายบุญคำ   วนาแสงสิริ
3. นายพัฒนา   โกมา
4. เด็กชายยุทธพล   สิริบุญอภิรักษ์
5. เด็กชายวิมล   พิมานสุขสันต์
6. เด็กชายอติชาติ   ลักขณะจันทร์
 
1. นายชลชาติ   กิตติวิลาวัณย์
2. นายธนวัฒน์   พงศ์ไพรภูมิ
3. นายวุฒิพันธ์   เทพวงสา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศิริธัญสิน
2. เด็กหญิงกัญยารัตน์  โกศลบำรุงกิจ
3. เด็กชายกันตพล  หยกรุ่งธนานนท์
4. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ใจบุญ
5. เด็กหญิงจิรนา  ค้ำชูกันทร
6. เด็กชายณัฐพนธ์  จตุพรกุลธรรม
7. เด็กชายดนุเดช  นวนคำ
8. เด็กหญิงดวงกมล  จริยวัฒน์อำไพ
9. เด็กชายถวิล  เลิศสกุลทอง
10. เด็กหญิงธีรพร  เขตผาตินันท์
11. เด็กหญิงนงเยาว์  กันทรอรุณ
12. เด็กชายนัฐภูมิ  นิธิภคกุล
13. เด็กหญิงนันทิกา  เชิดชูวงค์
14. เด็กหญิงนุชวรา  ศรีพวงกิ่งแก้ว
15. เด็กชายบิน  เจริญจิตนิรันดร์
16. เด็กหญิงปิยาพัตร  เดชเอื้อพร
17. เด็กชายพงษ์พัฒน์  คำรณคงคา
18. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เต็มอรุณรุ้ง
19. เด็กชายพงษ์สวรรค์  ถนอมสินธุมาศ
20. เด็กหญิงพรศิริ  คงบรรลุผล
21. เด็กหญิงพัชราพร  ถาพิลา
22. เด็กหญิงพัชรี  วิจิตรพฤกษา
23. เด็กหญิงพันพศา  ปรีดาเลิศกุล
24. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เรือนตื้อ
25. เด็กชายภูเบศ  หยกรุจิราภิรัตน์
26. เด็กหญิงรภัสสา  บำรุงพร
27. เด็กหญิงรัชนีภรณ์  จันพิลา
28. เด็กหญิงรัตนา  วิทยานราธร
29. เด็กหญิงวรนิษฐ์  โปทาปั๋น
30. เด็กหญิงศุภพร  โอภาสวรเดช
31. เด็กชายสันติภาพ  ผาติสิงขร
32. เด็กหญิงสุชานาถ  ปงเมฆ
33. เด็กหญิงสุพัตรา  สุจา
34. เด็กชายอภิสรรค์  ปรีดาเลิศกุล
35. เด็กหญิงอรวรรณ  นโคทรอดิเรก
36. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิทักษ์เวชธรรม
37. เด็กชายไพบูลย์  อร่ามเวชวิบูลย์
 
1. นายทวีเดช  ฌานชีวิน
2. นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร
3. นางสาวณิชาภัทร  อรรถวิทย์
4. นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก
5. นางสาวลีลาวดี  จีระเสมานนท์
6. นายทศพร  พจนาปิยะกุล
7. นายสุทธิพงษ์  เจริญกุล
8. นายปัญญา  ขำเลิศ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายเตชธรรม  หน่อพรม
 
1. นางสุมิตรา  พนาพงศ์ไพร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กชายสิทธิชัย  สุราษฏร์
 
1. นายณฐกร  ยอดเพชรดิ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1. เด็กหญิงอริสรา  ศรีไว
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงสาธิตา  ยุซอ
 
1. นางลัดดา  งอกงาม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายเอกราช  พิทักษ์ดอย
 
1. นายเกียรติชัย  ปวนหล้า
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายทัตพล  แปงมูล
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงอภิชญา  สิยานันท์
 
1. นายเกียรติชัย  ปวนหล้า
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ใฝ่เจริญกิจ
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายวริทธิ์ธร  ธรรมยศ
 
1. นางสาวสุมาลี  คงสมปอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กชายณัฐพล  รักขัน
 
1. นายณฐกร  ยอดเพชรดิ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อมรใฝ่ชนแดน
 
1. นายนคร  ถนัดใจธรรม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงทวีพร  มหาชัย
 
1. นายณฐกร  ยอดเพชรดิ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กชายเอื้ออังกูร   แสงจันทร์
 
1. นายสาทิส   เอื้องขจรไกล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายศตวรรษ  เกิดกลางไพร
 
1. นางสิรินดา  เสนใจ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงศุภัสรา  ทาอ้าย
 
1. นางสาวกิตติยา  มิ่งศรีสุข
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงรัชนี  พุ่มพิพัฒน์พนา
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 1. เด็กหญิงกฤติมุข  หละทู
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เปาะแปะ
3. เด็กชายก้องภพ  -
4. เด็กหญิงจีรณา  จ่าทู
5. เด็กชายรัชชานนท์  มงคลเทวี
6. เด็กชายศราวุฒิ  เงินทองประกาย
7. เด็กหญิงสุทธอร  ดิศรี
8. เด็กชายอนุชิต  มิตรภาพไพรบูรณ์
 
1. นายทิวา  เงินทองประกาย
2. นางสาวปาวีรัตน์  ปัญญา
3. นางเดือนนภา  ดวงทิพย์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายกฤษดา  หยกลลิตเลิศล้ำ
2. เด็กหญิงชุลีพร  เป็นเพชรงาม
3. เด็กหญิงทรรศนีย์  เย็นศิลาแลง
4. เด็กหญิงธีราพร  รังสิสุริยา
5. เด็กชายบริบูรณ์  บริเวช
6. เด็กหญิงพรทิภา  กรีฑาวัน
7. เด็กชายมงคล  ถนัดเกษตรกิจ
8. เด็กชายมนตรี  มัลลิกาหอมหวล
9. เด็กหญิงวาซานิ  -
10. เด็กชายเอกประพัฒน์  คงเจริญงาม
 
1. นางสาวกวินธิดา  มณีถิ่นสกุล
2. นางสาวสุดฤทัย  อ้ายนันท์
3. นางทัศนีย์  อัยกร
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญกลิ่นศรี
2. เด็กหญิงณัฐพร  มีความสำราญ
3. เด็กหญิงพรนภัส  ศรีแก้ว
4. เด็กหญิงพรศิริ   ภูผาแกร่ง
5. นางสาวพิมพ์ชนก  ปัญญาไพรวัน
6. เด็กหญิงมยุรี  กลองชนะกุล
7. เด็กหญิงมุกดา  อนุรักษ์พันธุ์ศจี
8. นางสาวแพรวา  น้ำใจไมตรี
 
1. นางสาวกวินธิดา  มณีถิ่นสกุล
2. นางสาวเจนจิรา  เจริญยศ
3. นางตันติมา  ลาดจันต๊ะ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงกันธิชา  จรูญมงคลกุล
2. เด็กหญิงจริยา  จริยาธรรมคุณ
3. เด็กชายนฤเบศ  อ่อนสด
4. เด็กหญิงนุชจรีย์  พนาไพรสกุล
5. เด็กชายปิยทัศน์  วิมานสาคร
6. เด็กชายพชรพล  พนาไพรสกุล
7. เด็กชายสมพงษ์  กอบกุลกิจ
8. เด็กหญิงสิตานัน  รักถิ่นทอง
9. เด็กหญิงสุชานันท์  ไม่มีชื่อสกุล
10. เด็กหญิงหน่อมึเกะ  ไม่มีชื่อสกุล
11. เด็กหญิงอังคณา  เก่งค้าขาย
12. นางสาวเจริญพร  จรูญมงคลกุล
13. นางสาวเทะเทะเว  ไม่มีชื่อสกุล
14. เด็กหญิงเมริษา  ดาวประกายสี
15. เด็กหญิงแสงอรุณ  ไม่มีชื่อสกุล
16. เด็กหญิงไอริณ  เขมะโสภาชัย
 
1. นางสาวสุนทรียา  เยาวโสภา
2. นางสาวณัฐฐิฐา  มณีรัตน์ผ่องไพร
3. นางสาวศุภฎี  พหลโยธิน
4. นางสาวเบญจวรรณ  พลับพลึงพนา
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  จรุงพนา
2. เด็กชายพรประเสริฐ  บวรเกษตร
3. เด็กชายพีรวิญช์  ถาวรไพรพิทักษ์
4. เด็กชายวีรวุฒิ  วันเผด็จ
5. เด็กชายสิทธิชัย  วันเผด็จ
 
1. นายวรพจน์  พิชิตปฐพี
2. นางศิริกานต์  คำซาว
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงวรัสยา   ทักขพาณิชย์
 
1. นางสาวพัันธ์ทิพย์  นิลุบลไพบูลย์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอเซโล 1. เด็กหญิงสุธินันท์  ศรีโสภาวิมาน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธีรภิญโญกุล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  งามเด่นดาว
 
1. นางนวพรรษ  จันทร์ลอย
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงภัคจีรา  ทันปัญญาเลิศ
 
1. นางสาวสุมาลี  คงสมปอง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงวัชรี  ยาบะ
 
1. นางกาญจนา  สิงห์สูตร
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บึงวิชัย
 
1. นางสาวพัชรี  หยกงามรุ่งทวี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายเจริญศักดิ์  หย่าจา
 
1. นางกาญจนา  ปวงคำ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายกฤษฎา  สายรุ้งยามเย็น
2. เด็กหญิงจินตนา  พนาพิมาน
3. เด็กหญิงนริศรา  พือแอะ
4. เด็กชายสุรกานต์  ศักดิ์สุรเดช
5. เด็กหญิงอาริศา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางกาญจนา  สิงห์สูตร
2. นางนวพรรษ  จันทร์ลอย
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขอำพร
2. เด็กหญิงอริสา   วิริยะ
 
1. นางสาวรุ้งราวัลย์  เกตุสุวรรณ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงยุราพร  นันทบวรกิจ
2. นายอำพล   สุนภาสถานพร
 
1. นายชนะภัย  กงล้อเงิน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รัตนะวนา
2. เด็กหญิงภิรัญญา   ไพรคุ้มครอง
 
1. นางสังวาลย์  ใจมาดี
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงภูริชญา  มาวิเศษ
2. เด็กหญิงอรรัมภา  เลิศศักดานนท์
 
1. นางกาญจนา  ปวงคำ
2. นางสาวนริศรา  จันทร์คำ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายจ่อคัวทู  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายซอดิโพ  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายซอตอโลแฮ  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กชายซอมาลู  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กชายซอแฮมือ  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กชายแอะเกอลึทู  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายสนั่น  หลักรอด
2. นายธนะสิทธิ์  มูลเจริญ
3. นางสาวสาลิณี  บุญทวี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงญาณิศา  พิริยะเดชากุล
2. เด็กหญิงญาณิศา  แก้วคำ
3. เด็กหญิงดากานดา  สายสวาท
4. เด็กหญิงมัณฑนา  ชวลิตรธนทรัพย์
5. เด็กหญิงอินทิรา  เลิศสกุลทอง
6. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ภิรักษา
 
1. นายสัญญา  บุญสนอง
2. นายสัญญณันฑ์  วรรณคำ
3. นางสาวอัญชลีพร  กุลบุตร
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายธนกร  สุอภิรักษ์กุล
2. เด็กชายนิกร   สุจรัสสมบูรณ์
3. เด็กชายวัชรพงศ์   คงเที่ยงธรรม
4. เด็กชายวิรัช  สุจรัสสมบูรณ์
5. เด็กชายอติกาน   สุนิติภานนท์
6. เด็กชายอานนท์   สุนิติปัญญาวงศ์
7. เด็กชายเดวิทย์  สุเนติโกวิท
8. เด็กชายเอกชัย   สิงขรล่องไพร
 
1. นายอรรถชาติ   หินแปง
2. นายภูเบศวร์  รัตนมงคล
3. นายวีรศักดิิ์   ฟ้าสดใส
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กหญิงกวินตรา  จรุงสกุล
2. เด็กหญิงจีนห์วรา  เอื้อมสีคราม
3. เด็กหญิงนพวรรณ  ฌานอาวุธ
4. เด็กหญิงวัชรพร  ถาวรธารา
5. เด็กหญิงวิชญาดา  ตระสักกันทร
6. เด็กหญิงศุนิษา  คำไผ่พันธ์
7. เด็กหญิงศุภานิช  ถวัลย์ชลาศัย
8. เด็กหญิงสุชีวา  เจิดจรัสกูล
9. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แสวงสวัสดิ์ชัย
 
1. นายจตุรงค์  เดชะวงศ์
2. นางสาวสรารัตน์  เดชะวงศ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เสาคำ
2. นางสาวชนาภา  ปู๋ปั๋น
3. เด็กหญิงธิติรัตน์  วรรณพนา
4. นางสาวนภาพร  จะบอ
5. เด็กหญิงพัชดา  สวรรค์อำไพ
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  บงกชวรฉัตร
7. เด็กหญิงภัทรสุดา  จายหนวด
8. นายสมพงษ์  วณิชกุลพัทธ
9. นายสิทธิพงษ์  ศักดิ์สุรเดช
10. นายเอกพงษ์  ปู่แก้ว
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
3. นางสาวน้อมจิต  ก้อนเขื่อน
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงกุหลาบ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงนารี  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงนิตยา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวเสาวณี  คิดอำนวยสวัสดิ์
2. นางสาวจรรยา  พัฒนเสรีพงศ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงดาวเรือง  เดชเรืองธรรม
2. เด็กชายศรราม  ธรรมสุขคีรี
3. เด็กชายเฉลิมชัย  พยานรัก
 
1. นางสาวสายสุดา  ตาบัง
2. นางสาวธัญญารัตน์  ณ น่าน
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  พุทธรัตน์
2. เด็กหญิงผริตา  แป้นสดใส
3. เด็กชายพิสิฐชัย  กวินธนาตระกูล
 
1. นางลัดดาวรรณ  อภิวงค์
2. นางบัวจันทร์  ฉัตรตันใจ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงซาแบอู  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงทยิดา  หมื่นตุ้ม
3. เด็กหญิงโพดา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางนวพรรษ  จันทร์ลอย
2. นางกาญจนา  สิงห์สูตร
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กชายจิรเมธ   กริชนรา
2. เด็กชายสิทธิพล   คล้ายวงศ์ประยูร
 
1. นายผดุงศิลป์   สิริศิลป์มิ่งขวัญ
2. นางสาวจำเรียง   พลนา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายจักราวุธ  ฉิมพาลี
2. เด็กชายธฤต  เทิดเกียรติพร
 
1. นางปรียา  จำรัส
2. นางทิพวรรณ  ตุ้ยดี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายกรชวัล  อิทธิคมเมธา
2. เด็กหญิงศรุตา  เชียงแก้ว
 
1. นางปรียา  จำรัส
2. นางทิพวรรณ  ตุ้ยดี
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  เตปินตา
2. เด็กชายปภังกร  อินต๊ะขวา
 
1. นางสุกานดา  ประยูร
2. นายนิมิต  เพิ่มเพ็ง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงวรัมพร  วนาลัยยืนยง
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  กาญจนาสุกใส
 
1. นายภูเบศวร์  รัตนมงคล
2. นายอรรถชาติ   หินแปง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จารุจิตกูล
2. เด็กชายอรรถพร  ศรีจรัสพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร  โกศัย
2. นางสาววลัยพร  โกศัย
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ใฝ่กุศลสูง
2. เด็กหญิงสายชล  ชัยเรืองศรี
 
1. นางสุกานดา  ประยูร
2. นายนิมิต  เพิ่มเพ็ง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. นางสาวอรสา   มนต์มุติตา
2. เด็กชายเกษมสันต์  สกุลลิขิตพัฒน์
 
1. นางสาวสุวรรณี  หวังวนวัตน์
2. นางสาวเพราพิมล  ป้องเมือง
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กหญิงพรญาณี  ทรายโชติคงคา
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แสวงสวัสดิ์ชัย
 
1. นายจตุรงค์  เดชะวงศ์
2. นางสาวสรารัตน์  เดชะวงศ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายธีรนัย  คงกิจมั่นเลิศ
2. เด็กชายวินัย  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พรหมศรี
2. นางสาวสุภาวดี  สมมิตร
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มรกตกันทร
2. เด็กหญิงปิณิดา  โรจนรัศมี
3. เด็กหญิงพรชนก  พิศาลสิงขร
 
1. นางสาวณิชาภัทร  อรรถวิทย์
2. นางผ่องพรรณ  คันทะ
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายซอเลเดทู  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายซอแบรมู  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายตาเหน่  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายธนะสิทธิ์  มูลเจริญ
2. นายสนั่น  หลักรอด
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายชนินทร์  ไพศาลธารา
2. เด็กชายบุญสิน  เริงไม
3. เด็กชายรณรส  เลาหาง
 
1. นายจักรกฤษณ์  โนชัย
2. นายชินดนัย  ติวรรณะ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กชายพลศักดิ์   ชราธรบุญเย็น
2. เด็กชายวิฆรัตน์   รุ่งโรจน์วชิระ
3. เด็กชายเจตริน   ศิริโสภาวัฒนา
 
1. นายธนกฤต   โตสุวรรณ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สุจิรพจีกุล
2. เด็กชายสรวิชญ์  หยกสิริกุลกิตติ
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สิทธิด้วง
 
1. นายสุพันท์  สิงขรบรรจง
2. นายอาทิตย์  จีรยุทธนา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 1. เด็กชายบุรุษ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายมงคล  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายสมชาย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายเอกลักษณ์  อ้ายนันท์
2. นายภาคภูมิ  ปวงคำคง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายกิเดนโอ  จะฟะ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เฉลิมชัยเกตุ
3. เด็กหญิงศรีนภา  เฉลิมชัยเกตุ
 
1. นายประยูร  อยู่สุภาพ
2. นายสมศักดิ์  วงศ์แปง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กหญิงดาทู  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงทรีเลอวา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงธัญจิรา  สุขสันต์วิมาน
4. เด็กหญิงสาวินี  วนาลัยวิมาน
5. เด็กหญิงแปะคือ  สดใสจำปา
6. เด็กชายแอโกแว  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริเพ็ญ  ปงใจดี
2. นางสาวปรางมาศ  ใจปัญญา
3. นางสาวฉัตริกา   คำสิงห์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงธัญรดา  กนกวงศ์อมร
2. เด็กหญิงพรชิตา  อรินสิงขร
3. นางสาวลัดดาพร  ชวลิตกิจสาคร
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ถวัลย์กันทร
5. เด็กหญิงอนัญพร  พวงไพรพฤกษ์
6. เด็กหญิงเพ็ญพร  มูญมู
 
1. นางมาลี  คำภีระ
2. นางผ่องพรรณ  คันทะ
3. นางทิพากร  บุญสนอง
 
158 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  บงกชวณิชกุล
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ไตรจักรภพภาคี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อร่ามมงคล
 
1. นางกรรณิการ์  ประจักษ์พนา
2. นายมังกร  นภาทอง
 
159 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กหญิงพรพิมล  ปัญญาธีรเลิศ
2. เด็กหญิงพิชญา  จันเปง
3. นางสาวพิมพ์ฤทัย  เกียเกย
 
1. นางสาวสุภานัน  ธรรมเสนา
2. นางอรุณี  จันเป็ง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กหญิงนภาพร  สิริสถาพรไชย
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  สิริสถาพรไชย
3. เด็กหญิงวรกานต์  แน่งน้อยพร
 
1. นายชัยพฤกษ์   ขยันงาน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กหญิงกันฑิชา  เคียงอมร
2. เด็กหญิงณิชมล  แดนนิมิต
3. เด็กหญิงนรมล  ทรงอาจหาญ
 
1. นางนรรัตน์  ยาใจ
2. นายอินทุวัทน์  ทาปัญญา
 
162 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายกฤตภาส  วันไชยเจริญ
2. เด็กหญิงดมิสา  ปัญญาเลิศภิษัช
3. เด็กชายสรพงษ์  สุอุดมทรัพย์รุ่ง
 
1. นายนชวนนท์  สุนทรสุข
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  อิ่นแก้ว
 
163 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  อมรใฝ่จำเริญ
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  รักไพรสายเพชร
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  ชุติมารุ่งเรือง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนา
2. นางคุณัญฎา  อาสาไพร
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ค้ำชูพนาดร
2. เด็กหญิงนลัทพร  พรมีเกียรติ
3. เด็กหญิงปวรวรรณ  ก๋าวิชัย
 
1. นายวุฒิชัย  กองแก้ว
2. นางสาววารุณี  พรมีเกียรติ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กชายณัฐศักดิ์   สร้อยสายทิพย์
2. เด็กหญิงประภาพร   ผู้รักเรียน
3. เด็กหญิงรมิตา   สง่าวงศ์ผาสุก
 
1. นางสาวนันท์นภัส   ยอดสาแล
2. นางสาวจิราษา  รังษี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 1. เด็กชายภัทรศัย  คำรณคงคา
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  นวลศักดิ์ศรี
3. เด็กหญิงอินฟ้า  ธูปประโคม
 
1. นางสาวปริศรา  วิริยะภาพ
2. นางอาทิตยา  สุจริยาพงศ์พร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   อมรใฝ่ประไพ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  มีความกล้า
3. เด็กหญิงภัทรพร  คุณเกียรติก้อง
 
1. นายวรุฒ  บุญชุม
2. นางวรรณภา  กุนนา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาม 1. เด็กชายฐิติโชค  พุมเรียงป่า
2. เด็กหญิงนฤมล  ชอบอรัญวา
3. เด็กชายโชคชัย  ชอบอรัญวา
 
1. นางสุภาพ  พุมเรียงป่า
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กหญิงพนา   นฤมลสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงรัสยา   รัตนฤทัย
3. เด็กหญิงสุทาพร   รัตนศรีพนา
 
1. นายภูวนาถ  ปัญญา
2. นางสาววรัญญา  เครือสาร
 
170 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กชายชนินทร์  กิติกาศ
2. เด็กหญิงบุษกร  อมรใฝ่แก้วตา
3. เด็กหญิงวันณารัตน์  สัมพันธ์วนา
 
1. นางสาวจรรยา  ปองผาติพร
2. นางสาวภีรดา  เอมอรศิลป์
 
171 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กหญิงคัทลียา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายธีรเมธ  ใฝ่มิตรจิต
3. เด็กชายรักษิต  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  สุธรรม
2. นางสาวจันจิรา  สุริยกานต์พรรณ
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กชายพิธิวัฒน์  เกษตรไพรวนา
 
1. นายแดนชัย  สุธา
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ตามค
 
1. นางสาวไพลิน  ไชยสวัสดิ์
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยงาม 1. เด็กหญิงรชยา  ดาวบูรพา
 
1. นางสาวกรรณิกา  จินดาวงศ์
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายอนันต์  สิริชาญธุรกิจ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ไชยาเผือก
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงธันยพร  บำรุงสินมั่น
 
1. นายศาสตรา  วงค์มะโน
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. นายธีรพงษ์  วงษ์ษา
 
1. นางเบญญาภา  เชี่ยวชาญพฤษา
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงจิราพร  อุปนันท์
 
1. นางสาวอรชา  ทองประดิษฐ์
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงกชกร  ชมภู
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปัญญานาย
3. เด็กหญิงสุจิรา  สุธรรม
 
1. นางลัดดาวรรณ  อภิวงค์
2. นางปราจิน  สายฝั้น
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงจรรยา  ปฏิบัติธรรมนิจ
2. เด็กหญิงธนัญญา   ศรีสดใสจำปี
3. เด็กหญิงนราภรณ์   ทรัพย์ประภาสกุล
 
1. นายณัฐพล   วุฒิพุทธศาสตร์
2. นางสาวแสงจันทร์  รัตนฤทัย
 
181 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายตรีทเศศ  จันทรังษี
2. เด็กหญิงอริยพร  ศรีสอาด
 
1. นางสุพัตรา  นิลมล
2. นางเสาวนีย์  ชูเกียรติ
 
182 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายกันตพงษ์  ชื่นชีวิตสุข
2. เด็กหญิงซีจีดา  -
 
1. นางพรลภัส  ปัญญา
2. นางระวิวรรณ  พวงไพรพฤกษ์
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 1. เด็กชายโชคชัย  เชิดชูคีรี
 
1. นายพีรกร  สุรินทร์
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอเซโล 1. เด็กหญิงนันทิชา   อรัญญางาม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธีรภิญโญกุล
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กชายสุรสิทธิ   วงศ์ไชยคำหาญ
 
1. นางสาวขนิษฐา   พิศฏางค์
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอเซโล 1. เด็กหญิงภัทราพร  หมื่นตุ้ม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธีรภิญโญกุล
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอเซโล 1. เด็กหญิงอรวรา  หมื่นตุ้ม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธีรภิญโญกุล
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กชายยอด  อิงประวัติการณ์
 
1. นางสาวนิซรีน  หะซัน
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คำภิไหล
 
1. นางสุพัตรา  นิลมล
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 1. เด็กชายรัตนพงษ์  เพียรเพิ่มโชค
 
1. นายนิรัติศรัย  ตระกูลรุ่งอำไพ
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำดง
 
1. นายเกียรติชัย  ปวนหล้า
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 1. เด็กหญิงจิตรสินี  ปัญญา
 
1. นายไชยวัฒน์  ปวีณาศรีบรรณ
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายธนภัทร  ปัญญาชนก
 
1. นายสง่า  เทียนชัยพนา
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยุงประโคน
2. เด็กหญิงธนัตพร  แม้นความดี
3. เด็กหญิงปณิตา  ปัญญาชื่นชม
4. เด็กหญิงปวิตรา  ชีวมงคลสิน
5. เด็กหญิงสุภณิชตา  สิริกุลเมธาวี
 
1. นางนุชจีราภรณ์  จิตรค้ำคูณ
2. นายประจักษ์  เปี้ยเอ้ย
3. นางสาวพิทยาภรณ์  วงค์เทพ
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ใจสัจจะ
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกษตรวงศ์ชาติ
3. เด็กชายสิทธินนท์  ผาติลาภพิพัฒน์
 
1. นางสุณี  ธรรมมาจิตติ์
2. นางอาภรณ์  บัญชาบันลือยศ
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เสียงทองดี
2. เด็กหญิงทัศศินี  วังปาน
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ   เสียงทองดี
 
1. นายนนท์ปวิธ   ขิระณะ
2. นางสาวนพวรรณ  น้องหนิ้ว
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กชายธนกฤต  พิศอรนุช
2. เด็กชายอชิตพล  คลองทับคล้อ
3. เด็กชายอานนท์  ข้ามศรีทันดร
 
1. นางสาวนิซรีน  หะซัน
2. นางจันทร์วิภา  ขันธ์ศรี
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กชายชาญยุทธ  พรหมส่องแสง
2. เด็กชายวีระศักดิ์  ปัญญายอดยิ่ง
3. เด็กชายแก้ว  วิรัชวิเชียรวงศ์
 
1. นางสาวปนัดดา  โคมสว่าง
2. นางสาวพิชญา  ปัญโญนันท์
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กหญิงธาริณี  เพ็ญเพชรศักดิ์
2. เด็กหญิงมนต์นภา  ศรีโสภาจำปี
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  เพ็ญเพชรศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริเพ็ญ  ปงใจดี
2. นางสาวปรางมาศ  ใจปัญญา
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  เกียรติดี
2. เด็กชายสุรกานต์  อนันต์หงสา
 
1. นางสุพัตรา  นิลมล
2. นางเสาวนีย์  ชูเกียรติ
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กชายพนม  วิหคเริงรื่น
2. เด็กชายภัทรดนัย  วรนารถฤดี
 
1. นางศิรดา  คำอ่อง
2. นายชีวานนท์  ศรีศักดิ์สกุลดี
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายยศพล  วัดนนท์
2. เด็กชายศรายุทธ  ชีวมงคลสิน
 
1. นางปรียา  จำรัส
2. นางทิพวรรณ  ตุ้ยดี
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงธีมาพร  โอภาสวรเดช
2. เด็กชายภัทธพงษ์  จำเริงสถิต
3. เด็กชายศราวุฒิ  ชัยรักษาพันธิ์
 
1. นายนิรุทธิ์  มากนาดอน
2. นางจันทา  สิริกานต์
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายมนชิต  แซ่ยั้ง
2. เด็กชายวรนนท์  ษมาจิตวิโรจน์
3. เด็กชายเสด็จ  ษมาจิตรุ่งเรือง
 
1. นายศิวสันต์  สิงหหล้า
2. นางจันทา  สิริกานต์