รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษำร์อุทิศ" และโรงเรียนบางมูลนาก(ราษำร์อุทิศ)
ระหว่าง วันที่ 8,9,11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงสุภาวิณีย์  ตรีสินชัย
 
1. นางสายฝน  กาฬพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงธิติรัตน์   จันทร์ไสย์
 
1. นางสมิตา  ราชคฤห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1. เด็กชายณิรภัทร  ทรงเดช
 
1. นางสาวจีระภา  นามวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ทองใส
 
1. นางสมิตา  ราชคฤห์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 1. เด็กหญิงศุจิลักษณ์  อานนท์โภคิณ
 
1. นางสุนันท์  จันตรีพิทักษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอมลวัทน์  พานิชการ
 
1. นางสาวสุพัชรี  จันทร์ทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงสุกฤตา   แสงจันทร์
 
1. นางธนุตรา   พึ่งสลุด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงพีรดา   โยโพธิ์
 
1. นางพิมพ์รวี  จิตรเกื้อกูล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กชายธีรพงศ์  สุดครบ
 
1. นางสุวรรณา  จำปา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงพลอยปภัสร์  คุ้มยิ้ม
 
1. นางสาวหทัยชนก   ยอดอ่วม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงวธัญญา  จาดโห้
 
1. นางพิมพ์รวี  จิตรเกื้อกูล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองคูณ 1. เด็กหญิงพรลภัส  ขันคำ
 
1. นายกิตติคุุณ  คำแถลง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กหญิงศศิวิมล  กลิ่นหอม
 
1. นางสาววรรณา  แตงฉิม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  แสงทอง
 
1. นางสาวชุติมา  เวฬุมาศ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายปิติ  บุญหล้า
 
1. นางสาวสุพัชรี  จันทร์ทอง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขวาง 1. เด็กหญิงดมิศรา  กันสุข
2. เด็กหญิงนภัสสร  พรทรานนท์
 
1. นายมนัส  เม่นเกิด
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษาบุตร
2. เด็กชายมนัส  ดอนผาค้ำ
 
1. นางกาญจนา  พลสงฆ์
2. นางสาวนงนุช  อินเถื่อน
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงธนัชชา  สีฉ่ำ
2. เด็กชายปวริศ  ม่วงเกตุ
 
1. นางสาวพรนภา   พฤติเจริญ
2. นายจิระนัย  คำภา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายชลันธร  ก้อนแก้ว
2. เด็กหญิงรติมา  เต็มฟู
 
1. นางสาวชุติมา  เวฬุมาศ
2. นายวุฒิชัย  แก้วไพฑูรย์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายดำรงศักดิ์   อินทรมณเฑียร
 
1. นางบุษบงก์   บัวพิมพ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  มานิต
 
1. นางสาวกาญจณา  โลทิม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายภูวดล  ลักษณาวงษ์
 
1. นางอภิญญา  ยุทธรัตน์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 1. เด็กหญิงซากุระ  อินทกรม
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  มาใหญ่
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ปัญญา
 
1. นางสาวศรีแพร  คุ้มสกุล
2. นางอภิสรา  ประเสริฐนู
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงกนกพร  เปี้ยคำ
2. เด็กชายทวี  สิงห์เขียว
3. เด็กหญิงปาริชาติ  โสมสุข
 
1. นายวรพจน์  ฟักเงิน
2. นางอัจจิณา  อ่อนนุ่ม
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กหญิงจีฬารัชติ์  เง่าทุ่ม
2. เด็กหญิงอนัญญา  ตุลา
3. เด็กหญิงอรษา  สำรี
 
1. นางสุจิตรา  โพธิ์ดี
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงศุภานัน  ทัดชวด
2. เด็กหญิงสรัลพร  คุ้มเปรม
3. เด็กหญิงแพรวา  มากเรืองศรี
 
1. นายประสิทธิ์  จำปาหาญ
2. นางพิศมัย  ราชมณี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายนาถวัฒน์   พุ่มประดับ
2. เด็กชายภูมิรพี   จิอู๋
 
1. นายจักรกฤช   เชื้อโพล้ง
2. นายอนวัทย์   ฤกษนันทน์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  วงคุต
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สอนเวียง
 
1. นางพรทิพย์  รามโพธิ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   ศรีโสภา
 
1. นางเฉลียว   ปิ่นสุข
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กชายวรเมธ  เณรเถาว์
 
1. นางวฤนดา  ดีพูล
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายเรวัตร  เพชรพูน
 
1. นางสาวฐานียณัฐ  วรรณศรี
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 1. เด็กหญิงภัทสร  เพชรไทย
2. เด็กหญิงอชิตะ  จันทร์เหลือง
 
1. นางสุขฤทัย  จันทร์แป้น
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉิมสุด
2. เด็กชายภูผา  มูลเมือง
 
1. นางสาวตติยา  จตุรไพบูลย์กุล
2. นายพยัพ  บุญทั่ง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กชายชุติพนธ์  โพเสือ
 
1. นางสาวลัคขณา  ศรีสนธิ์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กชายพชร  อุ่นน้ำใจ
 
1. นางสาวตติยา  จตุรไพบูลย์กุล
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงณัฐยา  อุตสาหะ
 
1. นางสาวฐานียณัฐ  วรรณศรี
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงนนทภัชร์   สงวนวงค์
 
1. นายประพันธ์  พานแก้ว
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายอภิวัฒน์  สิงลา
 
1. นางสาวฐานียณัฐ  วรรณศรี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายกอบุญ   บุญญาพิทักษ์
2. เด็กหญิงธนัชชา    ทองประสาน
3. เด็กชายพรภวิษย์   เอี่ยมแก้ว
 
1. นางสาวณัฏฐ์ปภัส   พรมสวัสดิ์
2. นางฐิตินันท์   สมบูรณ์สงค์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงบุรัสกร  โคตรวงศ์ษา
3. เด็กหญิงพลอยไพริน  อินทร์ประสาท
 
1. นางศิริกานต์  ทับทอง
2. นายธวัชชัย  ทับทอง
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1. เด็กหญิงรังสิกานต์  จันทบาล
2. เด็กหญิงวินิทรา  ใจดี
3. เด็กหญิงวิรดา  สอนทรัพย์
 
1. นางสาวสุจินันท์  ป้อมจันทร์
2. นายพัฒนากร  ประดิษฐ์วงศ์วาน
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1. เด็กหญิงชมัยพร  ดีมี
2. เด็กหญิงวนัชพร  สุขหา
3. เด็กหญิงสุนทรี  เอี่ยมทิม
 
1. นางสาวสุจินันท์  ป้อมจันทร์
2. นายพัฒนากร  ประดิษฐ์วงศ์วาน
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงณฤดี  ผาผ่อง
2. เด็กชายนันทพงค์  ศรชา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พุ่มเพ็ง
 
1. นายประชา  อุ่นเจริญ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายชัยณรงค์   สุขวิญญาณ
2. เด็กชายพุฒิพงค์   ตันเงิน
3. เด็กชายอนุชา   แก้วสะอาด
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงกชกร  พวงทอง
2. เด็กหญิงกฤติกานต์  สุระสมบัติพัฒนา
3. เด็กหญิงปฐมาพร  ชุมวงค์
 
1. นางสาวสุปรียา   จุลพันธ์
2. นางฐิตินันท์   สมบูรณ์สงค์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. นายณัฐสิทธิ์  สุขมาก
2. นางสาวปรารถนา  กรุดอินทร์
3. นางสาวสุพัตรา  คุ้มเวทย์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พิมพา
2. นางสาวสุชาดา  สนธิรอด
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ดิษฐทอง
 
1. นางสาวศิริญาภรณ์  จันทร์เขียน
2. นางบุษกร  จิตรักวงศ์สกุล
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กชายธนวันต์  ทองไพรวรรณ
2. เด็กชายศุภฤกษ์  รอตด้วง
 
1. นายพงศธร  ดีมาสู่
2. นางพิระนันท์  ทับทิมเกิด
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงกัณจณาณัตฐ์  แช่มลบ
2. เด็กชายภูตะวัน  นะวงค์
 
1. นางสาวสุรางคนา  รัตนเศรณี
2. นายถวิล  รักเทศ
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายชนาธิป  โพธิ์งาม
2. เด็กชายชัชฤทธิ์  เข็มสำฤทธิ์
 
1. นางเตือนใจ  กันสุข
2. นางสาวสายพิน  จั่นมา
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายธีรภัสกร  จันทร์แจ้ง
2. เด็กชายภาคิน  เพชรนา
 
1. นางสาวสุพัตรา  เนียมสุวรรณ
2. นายศรัญยู  อินคีรี
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายชนะสรณ์  ทองคำ
2. เด็กชายชนัญชัย  ชาไพโรจน์
 
1. นายวรรณรุต  คุ้มเหม
2. นางสาวดวงรัตน์  เพ็ชรช่วย
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายธนธรณ์  แช่มใย
2. เด็กชายพิทักษ์   ศักดี
 
1. นางวารุณี  ดีพูล
2. นางสุรีรัตน์  ชมประเสริฐ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงจรินทร์ยา  มั่นปรี
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิ่นรอด
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  บริสุทธิชัย
4. เด็กหญิงพลอยปภัส  สิทธิศรีวิไว
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  มั่นปรี
 
1. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
2. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  มีวุธ
2. เด็กหญิงจารุภา  พ่วงบุใหญ่
3. เด็กหญิงนลินี  ชุนชำนิ
4. เด็กหญิงสุชาวดี  เพชรพิลา
5. เด็กหญิงสุภชา  รัตนวิชัย
 
1. นางสาวชลิดา  ทองเปรม
2. นางสาวผการัตน์  เสือเปรม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 1. เด็กหญิงกันยกร  สุดที่ระลึก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เนตรใส
3. เด็กหญิงบุษรา  สิงแก้ว
4. เด็กหญิงลิลี่ กิมจีเจี้ยน  รักษาผล
5. เด็กหญิงศิลป์สุภา  เอี่ยมศิริ
 
1. นางกุลรภัส  ทับทิม
2. นางสาวผการัตน์  เสือเปรม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กชายคมสัน  สายทอง
2. เด็กชายพิษณุพงษ์  อุ่นเจ้าบ้าน
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ขำแก้ว
4. เด็กหญิงวิญาดา  เถื่อนคุ้ม
5. เด็กชายอุดมทรัพย์  คำแก้ว
 
1. นายธนินท์รัฐ  พงศ์ธนกิตติ์
2. นางสาวอาภรณ์  สุริวงศ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1. เด็กหญิงธัญสีนี  นาเพ็ก
 
1. นางสาวนันทนา  นามวงค์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 1. เด็กหญิงเปมิกา  เสือเหลือง
 
1. นายสมบัติ  สายเเวว
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1. เด็กหญิงศศิธร  ศรีสุนทร
 
1. นายณัฐพล  มีทาทอง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 1. เด็กชายกรวิทย์  อ่องเภา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศิลลา
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  พิทักษ์
2. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุหา
2. เด็กชายปัณณทัต  ภักเรียน
 
1. นายณัฐพล  มีทาทอง
2. นางสาวปัณณธร  ทวีแก้ว
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1. เด็กชายธนาธรณ์  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงสุธิดา  สุขจิตร
 
1. นางสาวนิตญา  น้อยดี
2. นางสาวณิชชา  ผลบุญเรือง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 1. เด็กหญิงจินต์ดาภา  ศรีประการ
2. เด็กหญิงชูขวัญ  วงษ์ษานิล
3. เด็กหญิงธนพร  มลิแย้ม
4. เด็กหญิงนภัสสร  บุญมา
5. เด็กหญิงนวรัตน์  ดาวเรือง
6. เด็กหญิงพิชญา  มิ่งขวัญ
7. เด็กหญิงภิรัญญา  นารถานนท์
8. เด็กหญิงวรกัญญา  รุ่งรัตน์
9. เด็กหญิงศรุตา  มาชู
10. เด็กหญิงศศิธร  พรมเพ็ง
 
1. นางสาวชิดชนก  จันทร์เลิศทิพย์
2. นางสาวสิริทิพย์  คุณสิน
3. นายสมัย  ใจภูมิ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  รักเมือง
2. เด็กหญิงจินดาทิพย์  จันทร์เฮ้า
3. เด็กหญิงชุติกาญจ์  หวังเดช
4. เด็กหญิงปภาพินท์  กันปี
5. เด็กหญิงพนิดา  คำอ่อน
6. เด็กหญิงพิจิตรา  บุตดาบุตร์
7. เด็กหญิงรัญฏดี  ฤทธิ์กระจาย
8. เด็กหญิงวรรณิษา  พัดสาริกรณ์
9. เด็กหญิงศลีลาทิพย์  ไชยนคร
10. เด็กหญิงสิริกร  แป้นคง
 
1. นายสมาน  ส้มอ่ำ
2. นางจิตตรา  ส้มอ่ำ
3. นางนุชนารถ  สุขอยู่
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กหญิงกชวรรณ  สงคราม
2. เด็กหญิงบุษกร  ศรีอุบล
3. เด็กหญิงพุทธชาติ  เอนกพงษ์
4. เด็กหญิงภัทร์ชา  มาธุพันธ์
5. เด็กหญิงศิริพรรณ  เพชรพรม
6. เด็กหญิงศิวพร  สงคราม
7. เด็กหญิงสุกัญญา  อินโน
8. เด็กหญิงอริสรา  บุญจิตร
9. เด็กหญิงเขมมิกา  มหาสมุทร
10. เด็กหญิงแพรววิไล  เกตุชรา
 
1. นางสาววรินธร  กลิ่นชาติ
2. นางสาววาสนา  จันทโรทัย
3. นางสุนันท์  กลิ่นชาติ
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงนพพรรณ  สหเมธาพัฒน์
2. เด็กหญิงนภัทร  ขุนสิงห์
3. เด็กหญิงนวพรรษ  แก้วอุ่นเรือน
4. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  นันตา
5. เด็กชายพชร  แสงทอง
6. เด็กหญิงพรชิตา  พอสม
7. เด็กหญิงอริณยากรณ์  อัศวีนารักษ์
8. เด็กหญิงอริณยารัตน์  อัศวีนารักษ์
 
1. นางสาวพัชรมนต์   ฉิมพุฒ
2. นางสาวสิยาภรณ์   เพชรหมู่
3. นายพงษ์พันธ์  เมืองวัน
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อั่วหงวน
2. เด็กหญิงกานดา  กัศยประเสริฐ
3. เด็กหญิงคริสลิน นิโคล  นากาโยส
4. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์โย่ง
5. เด็กหญิงณภัทร  ทองไชย
6. เด็กหญิงพนมวรรณ  เอี่ยมอ่อน
7. เด็กหญิงพัชรีย์  บัวหลวง
8. เด็กหญิงสิรีธร  ตลับนาค
9. เด็กหญิงสุดารักษ์  โพระฎก
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาโรจน์
 
1. นางสาวสิริณิภาว์  ชินสิริโพธิกุล
2. นายศุภชัย  สุวรรณพานิช
3. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงจอย  ศิริ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  บุญอินทร์
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์ทอง
4. เด็กหญิงนันทิดา  สุขสอน
5. เด็กหญิงปภัสสร  แซ่เฮ็ง
6. เด็กหญิงประภาสิริ  นิลขาว
7. เด็กหญิงปาลิตา  อั่วหงวน
8. เด็กหญิงภคมน  บุญจูบุตร
9. เด็กหญิงวราภรณ์  พูลทรัพย์
10. เด็กหญิงเบญญทิพย์  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ตันยี่
2. นายศุภชัย  สุวรรณพานิช
3. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กชายณัฐชาติ  คำทา
2. เด็กชายณัฐภัทร  พิลา
3. เด็กชายธนกร  พึ่งเทียร
4. เด็กชายธนิสร  แสนสุข
5. เด็กชายธีรภัทร  มัดมั่น
6. เด็กชายนิธิพัฒน์  บุญอินทร์
7. เด็กชายประกายพรึก  แก้วสีแดง
8. เด็กชายศุภกร  ดีมั่น
9. เด็กชายสิทธิกร  แก้วเมือง
10. เด็กชายอธิป  สกุลเสาวคนธ์
 
1. นายกฤษณะ  คุ้มม่วง
2. นายศุภชัย  สุวรรณพานิช
3. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงรุจิราภา   จั่นประดับ
2. เด็กหญิงวริษา   มณีธรรม
 
1. นายธนูศักดิ์   ยอดดำเนิน
2. นายพงษ์พันธ์   เมืองวัน
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงชนัทกาญจน์  ยันทะวาย
2. เด็กหญิงบุษบา  จันทรสุทธิ์
 
1. นายจีระพงษ์  ราชมณี
2. นางพิศมัย  ราชมณี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายนาทร  โพทะเล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  จันทร์สองแก้ว
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1. เด็กหญิงวิภาวี  ทุ้ยแป
 
1. นางจำเริญ  เรี่ยมสุวรรณ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงพรชนัน  ตู้ทอง
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงธัญชนก  รอดบัว
 
1. นางธิดาพร  หนูทวน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1. เด็กชายชินวัตร  วังลาด
 
1. นางจำเริญ  เรี่ยมสุวรรณ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. เด็กหญิงปะริตา  มีบุญ
 
1. นางสาวสุรีพร  ทรัพย์ศรี
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1. เด็กชายปัญญากร  พุทธพัน
 
1. นางสาวปาริฉัตร  คำแถลง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  แตงน้อย
 
1. นางสาวปาริฉัตร  คำแถลง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสนวน 1. เด็กชายณัฐพล  ดำแดง
2. เด็กหญิงวิภาวินี  มีสมพร
 
1. นางสมศรี  โหมเพ็ง
2. นางสาวจุฑารัตน์  สาลี
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยศรี 1. เด็กหญิงขวัญใจ  บรรดิษฐ
2. เด็กหญิงนิษารัตน์  โพธิ์บุตร
 
1. นางสาวราตรี  จูแจ่ม
2. นายนำโชคชัย  วันเชียง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 1. เด็กหญิงดวงกมล  โตเนียม
2. เด็กหญิงพรวลัย  เครื่องทิพย์
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ชุ่มมั่น
2. นางสาวสุนิสา  กุลแก้ว
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 1. เด็กหญิงขวัญชนก  นาคพันธ์
 
1. นายสมยศ  กล้าการรบ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คำดำ
2. เด็กชายปภาวิน  โสภาษิต
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ทรงปราโมทย์
 
1. นางสาวทัศนีย์   สุขใจ
2. นางคนึง  ลาวเพ็ชร
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  คำฝอย
2. เด็กชายปภาวิน  บุญทับ
3. เด็กชายอนุสรณ์  บุญมายพันธุ์
 
1. นายธนินท์ธร  ดีพูล
2. นางสุรารักษ์  สืบหล้า
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายประสิทธิโชค  ปิ่นม่วง
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายเอกพล  พรหมมา
 
1. นายจักรกริศน์  เณรหลำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยศรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทนิล
 
1. นายไพศาล  เอี่ยมรอด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายอดิศร  ภูหมื่น
 
1. นายจักรกริศน์  เณรหลำ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยศรี 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ยอดแก้ว
 
1. นายไพศาล  เอี่ยมรอด
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ทรัพย์บูรณศรี
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลานประโคน
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  คงนิ่ม
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงสุนิสา  อาจศรี
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กัณฑ์จู
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อุตบัววงศ์
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงอลิสา  แจ่มศรี
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  กล้าหาญ
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกชกร  พึ่งเสือ
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายอนันต์สิทธิ์   จันทร์อ่ำ
 
1. นายวงศกร   เปียศิริ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงฐิดาพร  สว่างวงศ์
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกชกร  พึ่งเสือ
2. เด็กหญิงฐิดาพร  สว่างวงศ์
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  กล้าหาญ
4. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อุตบัววงศ์
5. เด็กหญิงวรรวิษา  เสมอใจ
6. เด็กหญิงสุนิสา  อาจศรี
7. เด็กหญิงแพรวไพลิน  โพธิปัญญา
8. เด็กชายไชยรัตน์  เพ็งแจ้ง
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
2. นางศิรินทิพย์  แก้วทา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายกฤษกร  ผลาผล
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา
3. เด็กชายประวันวิทย์  แสงประทุม
4. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กัณฑ์จู
5. เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา
6. เด็กหญิงสุภัทรา  ทรัพย์บูรณศรี
7. เด็กหญิงอลิสา  แจ่มศรี
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  คงนิ่ม
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
2. นางศิรินทิพย์  แก้วทา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกนกกร  บุญช่วย
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลานประโคน
3. เด็กชายชนาภัทร  บรรณะทอง
4. เด็กหญิงญาณิษาห์  แจ่มจำรัส
5. เด็กหญิงฐิดาพร  สว่างวงศ์
6. เด็กหญิงฐิติกานต์  กล้าหาญ
7. เด็กหญิงณฐา  สุขหร่อง
8. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อุตบัววงศ์
9. เด็กชายประสิทธิโชค  ปิ่นม่วง
10. เด็กชายพัชระ  อินทสอน
11. เด็กหญิงวรรณนิศา  สุริวงษ์เอี่ยม
12. เด็กหญิงวรรวิษา  เสมอใจ
13. เด็กหญิงสุนิสา  อาจศรี
14. เด็กหญิงแพรวไพลิน  โพธิปัญญา
15. เด็กชายไชยรัตน์  เพ็งแจ้ง
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
2. นางศิรินทิพย์  แก้วทา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายกฤตภาศ  ศรีนวน
2. เด็กชายกฤษกร  ผลาผล
3. เด็กหญิงชาลิสา  เกษม
4. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา
5. เด็กหญิงณัฐชา  สุธีรัตน์
6. เด็กชายตะวัน  มินเจริญ
7. เด็กหญิงธีราพร  บุญช่วย
8. เด็กชายประวันวิทย์  แสงประทุม
9. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กัณฑ์จู
10. เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา
11. เด็กหญิงสุภัทรา  ทรัพย์บูรณศรี
12. เด็กชายสุรเชษฐ์  แย้มแสง
13. เด็กหญิงอพัชชา  พิทักษ์อร่ามวงศ์
14. เด็กหญิงอลิสา  แจ่มศรี
15. เด็กชายเจษฎาภรณ์  คงนิ่ม
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
2. นางศิรินทิพย์  แก้วทา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายณพิชญ์   สิงหัตถะ
2. เด็กชายณภัทร   คำรักษ์
3. เด็กชายธีรภัทร์   พ่วงอยู่
4. เด็กชายนนทพัท   ม่วงเกตุ
5. เด็กชายนิติ   วิสุวรรณ์
6. เด็กหญิงปิ่นศิริ   ปิ่นแก้ว
7. เด็กชายปุญญาพัฒน์   เพียรสวัสดิ์
8. เด็กชายพัฐนนท์   ทับแสนทบ
9. เด็กชายภูพิพัฒน์   คุ้มครอง
10. เด็กชายสัณฐิติ   น้อยนาเวช
 
1. นายฉลวย   ราชคฤห์
2. นายวงศกร   เปียศิริ
3. นางสมิตา  ราชคฤห์
4. นางสายพิณ  ลีที
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1. เด็กชายจตุรภัทร  พาอินทร์
2. เด็กชายจักรกฤต  เกิดจร
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็ชรพัฒนามงคล
4. เด็กหญิงณภากุญช์  อินทรศร
5. เด็กชายทักษิณ  คุณภาพ
6. เด็กชายธนธรณ์  อิ่มละออ
7. เด็กชายธนากร  ผ่องผิว
8. เด็กชายนนท์นที  พุ่มขจร
9. เด็กหญิงนฤมล  ทุยคำ
10. เด็กหญิงนันทิกานต์  ศิริมา
11. เด็กชายนาธาน  นวดนาง
12. เด็กหญิงบัณพร  คงสบาย
13. เด็กชายบุญญวัชร  แหลมแก้ว
14. เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญมาวัฒน์
15. เด็กชายราเชนทร์   ผ่องผิว
16. เด็กชายศุภวิชญ์  สวนลำใย
17. เด็กชายสิทธิชัย  สุขคำมี
18. เด็กหญิงอาทิตยา  นากสวาท
19. เด็กหญิงอินทุอร  ศิริพาสงค์
20. เด็กชายเฉลิมพล  บัวพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา  แจ้งไข่
2. นางจำเริญ  เรี่ยมสุวรรณ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สุกหลวง
2. เด็กหญิงกัญญาพักตร์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงฐานิดา  มูลลี
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช้างนาม
5. เด็กหญิงณัฏฐณิดา  ช้างนาม
6. เด็กหญิงณัฐณิฌา  ศรีทาบ
7. เด็กชายธนภัท  สารไทย
8. เด็กชายธนโชติ  ปาละชาติ
9. เด็กหญิงนภัสสร  หนูโชติ
10. เด็กหญิงบงกชกร  นารถานนท์
11. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  พิมจำลอง
12. เด็กชายวันชนะ  รูปทรง
13. เด็กชายศุภชัย  อุบลอ่อน
14. เด็กหญิงสมิตา  จุ้ยเย็น
15. เด็กหญิงสุรัมภา  เดชสนธิ
16. เด็กหญิงอมรรัตน์  กุลรอด
17. เด็กหญิงอรทัย  จิตบรรจง
18. เด็กหญิงอังคนา  กล่ำโภช
19. เด็กหญิงอุมากร  อุ้ยตา
20. เด็กหญิงเกสรา  กลทิพย์
 
1. นายมนศักดิ์  เง่าลี
2. นายวิริต  ชื่นเรือง
3. นางจินดารัตน์  ควรพันธ์
4. นางสาวพัชรา   จันทร์ทอง
5. นางสาววิภารัตน์  หอมสุวรรณ
6. นางสาววารุณี  ไกรศร
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1. เด็กหญิงจุฑามณี  นากุดนอก
2. เด็กชายปกรณ์  ศรีพึ่งจั่น
3. เด็กชายปัฐทวี  เอี่ยมชื่น
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ  น้อยดี
5. เด็กชายรณลิทธิ์  สอนน้อย
6. เด็กชายสุภัทร  มีฤทธิ์
 
1. นายเอกราช  มาศขาว
2. นายอนุชา  แก้วประเสริฐ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูน้ำเย็น
2. เด็กชายกฤษฎา  ยันเยี่ยม
3. เด็กชายชนะกานต์  อยู่เกษร
4. เด็กหญิงชุติมา  เคนแสนโคตร
5. เด็กหญิงณัฏฐนิช  บุญชู
6. เด็กหญิงณัฐชยา  วงษ์มณี
7. เด็กชายดุลยทรัพย์  นามเชื้อ
8. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีอุชา
9. เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดคำ
10. เด็กหญิงนีรชา  จันทร์บัว
11. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ยุปานันท์
12. เด็กชายปิยณัฐ  ทองจุล
13. เด็กหญิงพันธ์นิตา  เซรำ
14. เด็กหญิงพาฬ์ขวัญ  ภู่สวรรค์
15. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทรัพย์เปี่ยม
16. เด็กหญิงภัทราภา  ลำธาร
17. เด็กชายภิสิทธิ์  ราชไร่
18. เด็กชายวีรภัทร  น้อยอ่อน
19. เด็กชายสรวิชญ์  ภู่ประไพ
20. เด็กชายสรสิช  ภู่ประไพ
21. เด็กชายสุรพัชญ์  แพเถื่อน
22. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมีเพชร
23. เด็กหญิงเกตน์สิรี  โพธิ์มณี
24. เด็กชายไชยพัฒน์  จำนงค์ศรี
25. เด็กหญิงไปรยา  เชื้ออินทร์
 
1. นายสมศักดิ์  ฉัตรทอง
2. นายวิโรจน์  บุญมาก
3. นางสาวพรรณวิภา  อินทิม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทั่งกรณ์
 
1. นางสายฝน  กาฬพันธ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กชายเกียรติยศ  เศษดา
 
1. นายกฤษฎากรณ์  โป๋ชัน
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงเอื้อสกุล   มะโนสา
 
1. นายพงษ์พันธ์   เมืองวัน
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 1. เด็กหญิงพรประภา   โสบุญ
 
1. นายอนุกรณ์  อินทนงค์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทั่งกรณ์
 
1. นางสายฝน  กาฬพันธ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองคูณ 1. เด็กชายอนุรัตน์  ภู่คล้าย
 
1. นายบำรุง  เอี่ยมแก้ว
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 1. เด็กหญิงพิมรดา  ปั้นดำราชวงศ์
 
1. นางนัยนา  ยอดนุ้ย
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ปานทอง
 
1. นางนัยนา  ยอดนุ้ย
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บัวขำ
 
1. นางสาวโชติรส  จิโนรส
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 1. เด็กชายธนพล  กระฐินทอง
 
1. นางปราณี  รุ่งรัตน์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาราม 1. เด็กหญิงกชกร  กวยทะวิมล
 
1. นางปริชาติ  รอดเริญ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงศศิประภา  บุญดี
 
1. นางสาวดอกอ้อ  เรืองฤทธิ์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทั่งกรณ์
 
1. นางสายฝน  กาฬพันธ์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายศุภเสก  สิงห์เดช
 
1. นางสาววรวรรณ   สินอำพล
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาราม 1. เด็กหญิงกชกร  กวยทะวิมล
 
1. นายประภาท  รอดเริญ
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ปานทอง
 
1. นางนัยนา  ยอดนุ้ย
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กชายกัญจน์  สีสี
2. เด็กหญิงจรรยานุช  วันเพ็ญ
3. เด็กชายธนวี  จันทร
4. เด็กชายพัชรพล  จินดามัง
5. เด็กชายพิตตินันท์  เป็งน้อย
6. เด็กชายภานุวัฒน์  วังคีรี
7. เด็กหญิงรมย์รัมภา  การะยะ
8. เด็กชายศุภกฤษณ์  จินดามัง
9. เด็กหญิงสุภัสสร  พรายขาว
10. เด็กชายสุรันรัตน์  พรมสวัสดิ์
11. เด็กหญิงหทัยชนก  เครือทอง
12. เด็กหญิงอลิษา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายวันชัย  ฉิมจิ๋ว
2. นายอุดม  สิริเสรีภาพ
3. นางดวงใจ  สิริเสรีภาพ
4. นายชำนาญ  ธนะมั่น
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กชายก้องภพ  คำแพง
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เตมา
3. เด็กชายตันติยาวัติ  บุญเกิด
4. เด็กชายธีรภัทร  หงษ์มาก
5. เด็กหญิงนิรัตน์ชา  ประทุมสวัสดิ์
6. เด็กหญิงปวิตรา  จันทร์สันต์
7. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  แก้วมาลา
8. เด็กชายพีรพัน  กงทอง
9. เด็กหญิงราตรี  ขำวงษ์
10. เด็กหญิงเนตรชนก  ประทุมวัง
 
1. นางสาวกัลยาณี  ด่านนคินทร์รัตน์
2. นางสาวปวีณา  อินทร์ใหญ่
3. นางสาววรรณา  แตงฉิม
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองสุข
2. เด็กชายธนพงค์  รัญจวนจิตร
3. เด็กหญิงนภัสสร  ปล้องสอง
4. เด็กชายนัฐวุฒิ  จาตุเทน
5. เด็กชายนันท์ทัต  มีแก้ว
6. เด็กชายประกาศิต  นุ่มเกตุ
7. เด็กหญิงภัคศิมล  หาญแก้ว
8. เด็กหญิงรสิตา  โพธิคามบำรุง
9. เด็กหญิงรสิตา  บินจรัญ
10. เด็กชายสิทธิชัย  อินทร์เลื่อม
 
1. นางวาสนา  ศิรินิล
2. นางเชาวดี  เฉื่อยฉ่ำ
3. นายนิรันดร์  เฉื่อยฉ่ำ
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงจิณัฐตา   พรหมทัต
2. เด็กหญิงชนิกานต์   แซ่หลี
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ทรงประดิษฐ์
4. เด็กหญิงนภัสกร   วงศ์ราษฎร์
5. เด็กหญิงปพิชญา   คงแป้น
6. เด็กหญิงรติปริยา   พลลา
7. เด็กหญิงศิรประภา   บุญศรี
8. เด็กหญิงอารีรัตน์   บุญฤทธิ์
 
1. นางกัลยกร  บุญตา
2. นายสันติพงษ์   นิลสนธิ
3. นางสมิตา  ราชคฤห์
4. นางสาวประภาวัลย์   พันธ์เพ็ง
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  กมลทิพย์ตะวัน
2. เด็กหญิงจรรยาพร  หน่อสีดา
3. เด็กหญิงธิติยา  โพนยะพันธ์
4. เด็กหญิงธิพิสชา  จับสังข์
5. นางสาวศศิกานต์  ฟองแก้ว
6. เด็กหญิงสุทัตตา  พ่ายเวหา
 
1. นางวิภา  วีระพันธ์
2. นางสาวกัญญา  เชื้อไชยนาท
3. นางสาวนิรมล  นาคเอม
4. นางสาวเสาวลักษณ์  หิมพาน
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทรชิต
2. เด็กหญิงจิรภัทร  แท่งทอง
3. เด็กหญิงชลธิชา  ช่องท้วม
4. เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก่นทอง
5. เด็กหญิงชัชญาพร  อาสาจิต
6. เด็กหญิงทิฆัมพร  พรมเมือง
7. เด็กหญิงธิดา  สังครุฑ
8. เด็กหญิงนิชาภา  อ่อนละมัย
9. เด็กหญิงปาณปวีณ์  เกตุบางลาย
10. เด็กหญิงปิยาอร  บุญผดุง
11. เด็กหญิงรัชนีกร  น้ำนุช
12. เด็กหญิงวาสิตา  กลิ่นหอม
13. เด็กหญิงสุชนา  ขุนทิพย์ทอง
14. เด็กหญิงอดิสรา  รอดสงค์
15. เด็กหญิงอรชุมา  อินอำไพ
 
1. นางมณีรัตน์  นาขนานรัมย์
2. นางวิชุดา  แก้วอรสาน
3. นางสาวอัญญารัตน์  พิทักษ์
4. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
5. นางนลินรัตน์  ทับทอง
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดง 1. เด็กหญิงจรัสศรี  นาทันใจ
2. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีสังข์
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เนตรขำ
4. เด็กหญิงธิยาภรณ์  ภูท้วม
5. เด็กหญิงนริตา  เสงี่ยมวิลัย
6. เด็กหญิงปภาดา  ป้องภัย
7. เด็กหญิงประภัสสร  ดวงภู
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญมีมาก
9. เด็กหญิงพัชรากร  ภูคา
10. เด็กชายพุทรา  ชะอุ่มรัมย์
11. เด็กชายภัทรดนัย  อินทร์ลอย
12. เด็กหญิงลัดดาพร  หอมสุวรรณ
13. เด็กหญิงวรดา  ปานทิม
14. เด็กหญิงอัมพิกา  เหล่ารอด
15. เด็กหญิงเพทายมาศ  คำสน
 
1. นายพัสกร  ศิลปวรณ์วิวัฒน์
2. นางสาวพิจิตรา  บัญญัติ
3. นายกิตติภณ  แก้วเหลี่ยม
4. นายทวนทอง  ศรีลา
5. นายกิตติพงศ์  เกิดพิน
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 1. เด็กชายธีรดนัย  เกตุเวชสุวรรณ
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  ทรงศิริ
 
1. นายสมบัติ  วงศ์ศรีรักษา
2. นายประกอบ  บรรณาธรรม
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  นากใจ
 
1. นายเจนวิท  คำมี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กหญิงสุวรา  หมื่นพรมมา
 
1. นางมะลิวัลย์  มาเมือง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงกนกพร  สุทธิ
 
1. นางสาวชุติมา   รัตนาแพง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงปิยชนก  อนันตโสภณ
 
1. นางสาวจันทิชา  ราชคฤห์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  นันทะเสน
 
1. นางณฐิตา  นันทะเสน
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กชายลอย  คินโย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังศุมาลี  เจ็กรักษ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 90.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พูลสม
2. เด็กหญิงสิริชา  ชยาภรณ์มงคล
 
1. นางสาวศรีสุภา  เทศขำ
2. นางสาววัชรินทร์  ยมจันทร์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงภัคธีมา  นุ่นงาม
2. เด็กหญิงวริสา  พรมอยู่
 
1. นางธิดาพร  หนูทวน
2. นางสาวพิลาพรรณ  ฉ่ำเอี่ยม
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. เด็กชายชาญณรงค์  เป้าขาว
2. เด็กหญิงลักขณา  โพธิ์สวัสดิ์
 
1. นางสุชาดา  สนธิรอด
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดง 1. เด็กชายธีรธร  โพโยธี
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  พรมคำ
3. เด็กหญิงภรภัสสรณ์  พิกุลไทย
4. เด็กหญิงรักษิณา  หงษาวดี
5. เด็กหญิงวันทกานต์  ทองแดง
6. เด็กหญิงสรัลพร  บรรดิษฐ
 
1. นางเกศสุดา  โสละวัฒน์
2. นายประเสริฐ  เทพศร
3. นายธนากร  ไตรพื้น
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดง 1. เด็กหญิงตุลยดา  ดอกพวง
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มณีกัณ
3. เด็กหญิงนฤมล  สุคำมี
4. เด็กหญิงนาตาลี  วันดี
5. เด็กหญิงปนัดดา  ถอดศรี
6. เด็กหญิงรจนา  เหงากูล
 
1. นายประเสริฐ  เทพศร
2. นายทวนทอง  ศรีลา
3. นางสาวพิจิตรา  บัญญัติ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดง 1. เด็กชายพัสกร  หลวงแสนเชือก
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ร่วมรัก
3. เด็กชายมงคล  โล่สุวรรณ
4. เด็กชายวีรกร  กรตุ้ม
5. นายวีรภัทร  มีนาค
6. เด็กชายอภิชัย  สินมา
7. เด็กชายอภิชา  โพธิ์รื่น
8. เด็กชายอินทนนท์  พรหมมาศ
 
1. นายกิตติพงศ์  เกิดพิน
2. นายทวนทอง  ศรีลา
3. นายกิตติภณ  แก้วเหลี่ยม
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กชายคมสันต์  นุชงิ้ว
2. เด็กชายชัยภัทร  ช่วยอุระชน
3. เด็กชายณภัทร  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงมลิวรรณ  บุญแสง
5. เด็กหญิงยุวพรรณ  เรืองเดช
6. เด็กหญิงสุทธิดา  ษมาจิตฉายแสง
7. เด็กชายอดิศร  ธนจารุวิทยากร
8. เด็กหญิงอภิชญา  สิงห์รักษ์
9. เด็กหญิงอรุโณทัย  แซ่อุ่ง
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชื่นผล
 
1. นางวันทนา  กลิ่นชั้น
2. นางสุจิตรา  โพธิ์ดี
3. นางขนิษฐา  อินจันทร์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีนาค
2. เด็กหญิงฉัตรดาว  หงษ์สา
3. เด็กหญิงชลิตา  ศรีนาค
4. เด็กหญิงนงนภัทร  เทพพระทัย
5. เด็กหญิงนภาวรรณ  สังข์แก้ว
6. เด็กหญิงภานิชญา  ทองมี
7. เด็กหญิงรัตนวลี  นาคบาตร
8. เด็กหญิงสุทธนุช  แก้วสะอาด
9. เด็กหญิงเกวลิน  บุญรอด
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุขสุวรรณ
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
2. นางวรินทร  มัชฌิมา
3. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์อ่ำ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงกนกเนตร   หิรัญ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   นามโคตรศรี
3. เด็กหญิงดารินทร์   บัวฉ่ำ
4. เด็กชายปรีชา   บุญเทียม
5. เด็กหญิงเกวลิน   สมจิตร
 
1. นางอิสรา  ยอดยิ่ง
2. นางสาวชุติมา  เวฬุมาศ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกษิณา  ขวัญเรือน
2. เด็กหญิงธัชกร  อยู่เครือ
3. เด็กหญิงสรัลรัตน์  จาดฤทธิ์
 
1. นางทิศานาถ  ขุนนาถ
2. นางสาวณัฐวดี  ฉิมพุฒ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 1. เด็กหญิงภานุมาศ  คำสิงห์
2. เด็กหญิงสิริกร  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงสุนิสา  อินทร์เถื่อน
 
1. นางสาวศรีแพร  คุ้มสกุล
2. นางพูนสุข  วงศ์ศรีรักษา
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1. เด็กชายกมลวัฒน์  หล่ายพันธ์
2. เด็กหญิงนภัสกร  นรินทรางกูล ณ อยุธยา
3. เด็กหญิงสุรารักษ์  เอี่ยมทิม
 
1. นางขนิษฐา  ติณะคัด
2. นางสาวศริวรรณ  คุ้มเวช
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายจิรัฐโชติ  ศรีราชพนมปาน
2. เด็กชายติณณภพ  ศรีราชพนมปาน
3. เด็กหญิงรวิภา  สิงหะคะเชนทร์
 
1. นางจิราภัทร  สายสุจริต
2. นางสาวชุติมา  เวฬุมาศ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายกชลกร  ไทยภักดี
2. เด็กชายเดชิต  ทาเวียง
 
1. นางสาววาริน  โพพันธุ์
2. นางสาวเจนจิรา  ปานแอ๊ต
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายทัตเทพ  ศรีหร่าย
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา  หล่ายพันธ์
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ
2. นายสมบูรณ์  อินทนิล
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายปฏิภาณ  เลี่ยมรัตน์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กรอกรวม
 
1. นางสาวชัญญานุช  พันเขียว
2. นายนิรุตติ  แรงกสิวิทย์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้ววิชิต
2. เด็กหญิงอภิญญา  อ่วมเชย
 
1. นางสาวสุรีฉาย  รักงาม
2. นายโสรส  ขิดลัมย์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงกิตติมา  ดีนึ่ง
2. เด็กหญิงอภิญญา  โตไกรลักษณ์
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
2. นายปรีดา  จันทร์ทอง
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายณัฐชนน  จำปาทอง
2. เด็กชายยศกร  สำเพียร
 
1. นางสาวชัญญานุช  พันเขียว
2. นางสาวฐานียณัฐ  วรรณศรี
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายนำชัย  สิงลา
2. เด็กชายปิยวัฒน์  บุญเสริม
 
1. นางสาวชัญญานุช  พันเขียว
2. นางสาวเนตรนภาภรณ์  ปันจะวรรณ์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ม่วงพรม
2. เด็กหญิงชินจิรารัตน์  อาจธัญกิจ
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ
2. นายสมบูรณ์  อินทนิล
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสิริทัศน์  บุญแสง
2. เด็กหญิงสุชาดา  จุลพันธ์
 
1. นายสมยศ  คำบัว
2. นางพรรณี  คำบัว
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ไวสาริกรรม
2. เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์บุญนาค
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ
2. นายสมบูรณ์  อินทนิล
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  แซ่อุ้ย
2. เด็กหญิงลลิตา  บุระตะ
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
2. นายปรีดา  จันทร์ทอง
 
168 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายชลธิชา  หนูโชติ
2. เด็กหญิงอรยา  ปิ่นล้ม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ดอกสันเที้ยะ
 
1. นางสาวชัญญานุช  พันเขียว
2. นางสาวฐานียณัฐ  วรรณศรี
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 1. เด็กชายธนภูมิ  วงษ์วาลย์
2. เด็กชายธนากร  ผิวสอาด
3. เด็กชายนภดล  ละครพล
 
1. นางบุญเรือน  เทียมมณี
2. นางสาวสมฤดี  ปราบปราม
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กชายจิรภัทร  เอี่ยมเจริญ
2. เด็กชายภูมิดี  สุขหร่อง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พรมดิษฐ์
 
1. นายพงศธร  ดีมาสู่
2. นายณัฐพงศ์  หมื่นยงค์
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กชายณภัทร  มากพา
2. เด็กหญิงณัฐมน  ใจบิดา
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  การะยะ
 
1. นายดำรงฤทธิ์  คุณสิน
2. นางสาววิมลรัตน์  เพ็งสร้อย
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีมี
2. เด็กชายธนากร  ดาดผารัมย์
3. เด็กชายปรมัตถ์  อินธูป
 
1. นายถิรวัฒน์  คุ้มทอง
2. นางสาววรนุช  สุขแก่น
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กชายกิตติพศ  เมืองทอง
2. เด็กชายจักรเทพ  จันทร์เม้า
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  มั่งใหญ่
 
1. นายพงศธร  ดีมาสู่
2. นายณัฐพงศ์  หมื่นยงค์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กชายชัยวุฒิ  เขื่อนปัญญา
2. เด็กชายอนุกูล  คงดา
3. เด็กชายเอกรินทร์  โพธิ์ศรี
 
1. นายธวัชชัย  คำแผลง
2. นางศิริวรรณ  คำแผลง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ่อนเฉย
2. เด็กชายนที  ทรัพย์ประสงค์
3. เด็กชายนวพล  ขำดิษฐ์
 
1. นายอนุกรณ์  อินทนงค์
2. นางสาวอรพรรณ   สมัคราช
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองข่อย 1. เด็กหญิงญาณภา  ประคำ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  มีสุข
3. เด็กหญิงปภาวี  ขำทับ
 
1. นางปัณพร  เกิดเข้ม
2. นางสาวดวงสมร  ขมินทกูล
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองมา
2. เด็กหญิงอภิสรา  ธูปหอม
3. เด็กหญิงอุไรพร  เขียวยิ่ง
 
1. นางกฤษณา  ณ ลำปาง
2. นางประจวบ  เกิดเกตุ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แสงอุทัย
2. เด็กหญิงชนิสรา  ดีทุ่ง
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิงห์ดี
4. เด็กชายปิยะศักดิ์  วงษ์นิล
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ล่ำสัน
6. เด็กหญิงสุกัญญา  สีสุก
 
1. นายนิรุทธิ์  มีไทย
2. นางสาววรัชนก  พรมจิ๋ว
3. นางสาวอนุชจรี  กัลยา
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กหญิงดลยา  ตู้วิเศษ
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  ใจเยี่ยม
3. เด็กหญิงมณีพร  สนิทบุรุษ
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ภู่จำนงค์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  คล้ายสุบัน
6. เด็กหญิงอารียา  ดวงจันทร์
 
1. นางสุวรรณา  จำปา
2. นางการต์พิชชา  ยะปะนันท์
3. นางสาวพัสตราภรณ์  พวงถิ่น
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายกรวีร์  เผ่าสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวชิรดา  แก้วไสว
3. เด็กหญิงเด็กหญิงชฎานันท์  สร้อยสุข
 
1. นางทิศานาถ  ขุนนาถ
2. นางสาวณัฐวดี  ฉิมพุฒ
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สดมี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เพ็งสุขกุล
3. เด็กหญิงสุภณิตา  วงศ์อาจ
 
1. นางสาวสิริจันทรัตน์  คงพล
2. นางสาวอัจนา  ปัญญาครอง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 1. เด็กหญิงธนิษฐา  เริงสนาม
2. เด็กหญิงรติมา  ออมสิน
3. เด็กหญิงสุนิษา  หุ่นดำ
 
1. นางสาวทิพยรัตน์  ลือวิชานะ
2. นางสาวกาญจนา  ใจดี
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยศรี 1. เด็กหญิงณัชชา  เบ้าศรี
2. เด็กหญิงณิชาพัชร์  พิมพ์ทอง
3. เด็กหญิงวัญชิดา  เพ็ชรพลอย
 
1. นางปราณี  ศรลัมพ์
2. นายไพศาล  เอี่ยมรอด
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 1. เด็กหญิงจิดาภา  เเสงจันทร์
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  โสดา
3. เด็กหญิงสุชาดา  ยงศรี
 
1. นางกรุณา  หนูทวน
2. นางสุณีย์  พรหมสุข
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงตวงรัตน์  สุขเทศ
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เอี่ยมอินทร์
 
1. นางกนกวรรณ  เนียมสุวรรณ
2. นางสาวยุพารัตน์  ยมจันทร์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กหญิงฐาปณพร  อินทรเภา
2. เด็กชายธนดล  ทองดี
3. เด็กหญิงอัมพิกา  ปุริสเส
 
1. นางเตือนใจ  กันสุข
2. นางยุวมาศ  โหมดสำราญ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 1. เด็กหญิงจารวี  ยศมาก
2. เด็กหญิงณิชากร  บุุญดี
3. เด็กชายภัทร์นรินท์  บุญเกิด
 
1. นางภัชราภรณ์  เกตุบางลาย
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กหญิงฐิติพร  มงคล
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  นาคอ้น
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เข็มสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวสายพิน  จั่นมา
2. นางยุวมาศ  โหมดสำราญ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงปภาวดี  ทับทอง
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  ปรียาจิตร์
 
1. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
2. นางมณีรัตน์  นาขนานรัมย์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 1. เด็กชายชนาธิป  บุญยืน
2. เด็กชายฐิติดำรง  ศรีสำอางค์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางพัชรี  อินทานทุม
2. นางสุนทรีย์  ไทยเจริญ
 
191 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อมรพิศาล
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญเสริม
3. เด็กหญิงบุญยานุช  สวนสอน
 
1. นางสาววันเฉลิม  ดวงตา
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  หมั่นทรัพย์
 
192 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  ศิริโยธา
2. เด็กหญิงศุภารัตน์  ชื่นบุญ
3. เด็กหญิงอาทิมา  ด่านกลาง
 
1. นางสาวปวีณา  อินทร์ใหญ่
2. นางสาวสุจิราภรณ์  ม่วงเงิน
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ศาสตร์ทอง
 
1. นางสาวลำพอง  พายภักดิ์
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุนิตย์ตา  บุญแร่
 
1. นางรัตนา  หมอนเมือง
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1. เด็กชายกิตติวัฒน์   ดีลา
 
1. นายธนพล  บัวทอง
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 1. เด็กหญิงดาราวดี  ยวนหมื่น
 
1. นางจิตตรา  ส้มอ่ำ
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กชายศุภกิจ  เกิดรื่น
 
1. นางรัตนา  หมอนเมือง
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  สิงค์คุ้ม
2. เด็กชายวชิรวิทย์  เนียมทอง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พุกพิบุล
 
1. นางสาวชุติมา  เวฬุมาศ
2. นายวุฒิชัย  แก้วไพฑูรย์
 
199 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 1. เด็กหญิงศิรดา  แสงฉวี
2. เด็กชายโภคิน  สีนวล
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  พิทักษ์
2. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายทีประจักษ์  ฉิมรัมย์
 
1. นางธิดาพร  หนูทวน
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงสิรินทร์  พาบุ
 
1. นางสาวดวงกมล  บุญประเสรฐ
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 1. เด็กชายเวชพิสิฐ  เปียวัฒน์
 
1. นางสาวภนิดา  นาวิกา
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายปฏิพล  จันทร์อ่ำ
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 1. เด็กชายสามารถ  โพธิ์ศรี
 
1. นางประกอบกุล  จัตุรัส
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1. เด็กชายกิตติวัฒน์   ดีลา
 
1. นายธนพล  บัวทอง
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กชายจิรพันธ์  กล่อมดง
 
1. นายอมร  ชยาภรณ์มงคล
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 1. เด็กชายพงษกร  แสงสุวรรณ์
 
1. นางสาวประภาภรณ์  วิเชียรปูน
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  จิตสวา
 
1. นางสิรารมย์  ฉวีจันทร์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กชายณรงค์พจน์  ปานเพชร
2. เด็กชายณัฐนันท์  ประสาท
3. เด็กหญิงนันทิดา   แช่มสะอาด
4. เด็กชายบุญญฤทธิ์  คุ้มครอง
5. เด็กชายวีรพงศ์  สุขสอน
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ตันยี่
2. นางสาวสิริณิภาว์  ชินสิริโพธิกุล
3. นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 1. เด็กหญิงจิรภัทร  แท่งทอง
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  สือออก
3. เด็กหญิงวาสิตา  กลิ่นหอม
 
1. นางมณีรัตน์  นาขนานรัมย์
2. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 1. เด็กชายกฤษฎา  ประสานสืบ
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  พิรอด
3. เด็กชายศักดิ์ธัช  บัวผัน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  โยคนิตย์
2. นายยุทธพงษ์  พรดอนก่อ
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กชายสัภยา  ประทุม
2. เด็กชายสุทธิราช  คำพิชชู
3. เด็กชายอานนท์  มนูญธรรม
 
1. นางรัตนา  หมอนเมือง
2. นางทิพวรรณ  บุญประสม
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กชายชานนท์  ฤทธิ์กระจาย
2. เด็กชายธีรดนย์  จาดเมือง
 
1. นางสาวนันทนา  ขำปาน
2. นางอุลัยวรรณ  สังข์เมือง
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายจีรวัฒน์  กลิ่นประทุม
2. เด็กหญิงสิริพร  บางหลวง
 
1. นายการัณยภาส  ฟองอ่อน
2. นางสาวทีรพัต  กรพรหม
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วมีสี
2. เด็กชายจิรพันธ์  กล่อมดง
 
1. นางสาวมธุรส  แท่งทอง
2. นางนีรนุช  อินกองงาม
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 1. เด็กชายกิตติชัย  เยอเบาะ
2. เด็กชายชญานนท์  หยวกขยัน
 
1. นางสาวอัญญารินทร์  อ่อนละมูล
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 1. เด็กชายธนกฤต  ฉิมสุข
2. เด็กชายเเสงสุริยา  สาเหียง
 
1. นางสุณีย์  พรหมสุข
2. นางสาวสุวิมล  อ่วมอิ่ม