สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 7 9 9
2 003 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 13 28 21
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 9 20 15
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 15 19 16
5 010 โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 6 14 10
6 014 โรงเรียนธาราคีรี 4 5 5
7 015 โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 12 27 19
8 017 โรงเรียนบ้าน กม.2 18 25 24
9 016 โรงเรียนบ้าน กม.28 9 14 12
10 018 โรงเรียนบ้านกกจั่น 15 39 20
11 019 โรงเรียนบ้านกกไทร 11 16 15
12 020 โรงเรียนบ้านกงกะยาง 1 5 2
13 021 โรงเรียนบ้านกล้วย 2 7 3
14 022 โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 8 10 7
15 023 โรงเรียนบ้านขมวด 21 43 27
16 030 โรงเรียนบ้านคลองขุด 0 0 0
17 031 โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 11 38 13
18 032 โรงเรียนบ้านคลองบง 7 14 13
19 033 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 22 50 36
20 034 โรงเรียนบ้านคลองสาร 3 6 4
21 035 โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 1 3 2
22 036 โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 0 0 0
23 044 โรงเรียนบ้านชอนไพร 10 25 14
24 045 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 10 10 10
25 046 โรงเรียนบ้านซับขลุง 2 4 2
26 047 โรงเรียนบ้านซับข่อย 1 3 1
27 050 โรงเรียนบ้านซับสีทอง 0 0 0
28 048 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 2 6 3
29 049 โรงเรียนบ้านซับเปิบ 19 25 22
30 058 โรงเรียนบ้านดง 6 10 7
31 052 โรงเรียนบ้านดงขุย 9 28 18
32 051 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 23 28 24
33 054 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 19 72 31
34 055 โรงเรียนบ้านดงลาน 7 10 10
35 056 โรงเรียนบ้านดงลึก 3 4 4
36 057 โรงเรียนบ้านดงหลง 1 1 1
37 053 โรงเรียนบ้านดงแขวน 0 0 0
38 059 โรงเรียนบ้านด่านช้าง 2 12 6
39 060 โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 9 17 13
40 061 โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 1 3 2
41 062 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 12 18 17
42 066 โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 0 0 0
43 065 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 10 17 17
44 067 โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 16 29 22
45 070 โรงเรียนบ้านทางข้าม 0 0 0
46 073 โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 3 4 4
47 072 โรงเรียนบ้านทุ่งแค 0 0 0
48 068 โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 11 19 11
49 069 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 37 74 49
50 071 โรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 24 37 30
51 077 โรงเรียนบ้านนา 0 0 0
52 074 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 20 43 25
53 075 โรงเรียนบ้านนาป่า 3 6 5
54 076 โรงเรียนบ้านนายม 10 16 10
55 080 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 12 20 16
56 079 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 7 13 10
57 078 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 0 0 0
58 081 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 6 12 9
59 087 โรงเรียนบ้านบง 3 3 3
60 090 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 8 18 15
61 088 โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง 5 8 8
62 089 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 0 0 0
63 091 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 11 13 13
64 093 โรงเรียนบ้านป่าบง 7 19 10
65 094 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 4 6 4
66 095 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 1 1
67 092 โรงเรียนบ้านป่าแดง 14 23 17
68 099 โรงเรียนบ้านผาทอง 0 0 0
69 100 โรงเรียนบ้านพลำ 0 0 0
70 101 โรงเรียนบ้านพี้ 5 7 6
71 104 โรงเรียนบ้านยางกุด 4 15 6
72 105 โรงเรียนบ้านยางลาด 19 30 23
73 106 โรงเรียนบ้านยางหัวลม 4 22 11
74 107 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 47 109 69
75 108 โรงเรียนบ้านระวิง 20 32 25
76 113 โรงเรียนบ้านลาดน้อย 2 6 4
77 112 โรงเรียนบ้านลาดแค 31 55 39
78 114 โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล 0 0 0
79 116 โรงเรียนบ้านวังขอน 2 2 2
80 115 โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 14 27 21
81 118 โรงเรียนบ้านวังจาน 0 0 0
82 119 โรงเรียนบ้านวังชะนาง 5 11 6
83 120 โรงเรียนบ้านวังซอง 1 1 1
84 122 โรงเรียนบ้านวังทอง 1 1 1
85 123 โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 4 22 10
86 124 โรงเรียนบ้านวังพลับ 7 13 11
87 125 โรงเรียนบ้านวังรวก 0 0 0
88 126 โรงเรียนบ้านวังศาล 11 22 17
89 128 โรงเรียนบ้านวังหิน 21 55 33
90 127 โรงเรียนบ้านวังหินซอง 7 14 10
91 166 โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 17 42 32
92 117 โรงเรียนบ้านวังโค้ง 11 20 13
93 129 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 2 4 3
94 130 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 30 47 39
95 132 โรงเรียนบ้านสะเดียง 6 12 8
96 131 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 7 10 7
97 133 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 19 57 30
98 134 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 12 37 21
99 135 โรงเรียนบ้านหนองกลอย 8 11 9
100 137 โรงเรียนบ้านหนองตาด 2 2 2
101 138 โรงเรียนบ้านหนองระมาน 0 0 0
102 136 โรงเรียนบ้านหนองแดง 0 0 0
103 139 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 5 7 6
104 140 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 29 78 52
105 141 โรงเรียนบ้านหลุง 1 1 1
106 150 โรงเรียนบ้านหัวนา 9 19 10
107 143 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 15 27 21
108 144 โรงเรียนบ้านห้วยตูม 2 13 4
109 145 โรงเรียนบ้านห้วยนาค 0 0 0
110 146 โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 19 36 25
111 147 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 47 94 77
112 148 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 4 6 4
113 149 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 10 12 11
114 142 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 2 2
115 152 โรงเรียนบ้านอมกง 0 0 0
116 024 โรงเรียนบ้านเขาขาด 4 4 4
117 025 โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 2 2 2
118 026 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 30 55 48
119 027 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 2 6 4
120 028 โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง 0 0 0
121 029 โรงเรียนบ้านเขาสัก 6 9 9
122 043 โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 6 8 8
123 082 โรงเรียนบ้านเนินสง่า 18 36 27
124 083 โรงเรียนบ้านเนินสว่าง 0 0 0
125 042 โรงเรียนบ้านโคก 7 9 9
126 038 โรงเรียนบ้านโคกยาว 17 33 26
127 039 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 2 2 2
128 040 โรงเรียนบ้านโคกสูง 0 0 0
129 041 โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 2 11 5
130 037 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 1 1
131 064 โรงเรียนบ้านโตก 26 53 44
132 063 โรงเรียนบ้านโตกใต้ 2 4 2
133 084 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 3 8 5
134 085 โรงเรียนบ้านโนนตูม 10 38 21
135 086 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 27 38 31
136 096 โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 2 5 2
137 097 โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 4 6 5
138 098 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 19 32 25
139 102 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 11 24 18
140 103 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 26 46 36
141 151 โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 4 9 6
142 111 โรงเรียนบ้านไร่ 0 0 0
143 109 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 5 11 8
144 110 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 0 0 0
145 156 โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 5 20 9
146 159 โรงเรียนสายสมร 7 11 10
147 162 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 44 95 65
148 165 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 49 111 74
149 164 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 64 154 97
150 154 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 41 61 49
151 002 โรงเรียนกิตติพิทยา 2 4 4
152 009 โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ 0 0 0
153 153 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
154 158 โรงเรียนวัชรชัย 1 2 2
155 160 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 2 3 3
156 163 โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ 2 2 2
157 007 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 0 0 0
158 008 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 32 91 58
159 161 โรงเรียนเสรีศึกษา 44 109 67
160 004 โรงเรียนโฆษิตวิทยา 0 0 0
161 157 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 0 0 0
162 012 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 0 0 0
163 013 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 0 0 0
164 155 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 8 24 15
165 011 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก 0 0 0
รวม 1541 3167 2212
5379

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนSillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]