เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไท พานนนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.พช.1 รองประธานกรรมการอำนวยการ
2 นายอำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการ สพป.พช.1 ประธานกรรมการอำนวยการ
3 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการ สพป.พช.1 กรรมการอำนวยการ
4 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการ สพป.พช.1 กรรมการอำนวยการ
5 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการ สพป.พช.1 กรรมการอำนวยการ
6 นางอารีย์ คำมาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ
7 นางนวลลออ เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ
8 นางไมตรี สำราญรื่น ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ
9 นายมนตรี ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ
10 นางมาลี ไกรพรศักดิ์ คำเมือง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ
11 นางทัศนา จันทร์ลา ผอ.กลุ่ม dlict" กรรมการอำนวยการ
12 นางอรุณศรี ศรีเมือง ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคคล กรรมการอำนวยการ
13 นางสุพัตรา คงศิริกร ผอ.ส่วนช่วยอำนวยการ กรรมการอำนวยการ
14 นายนิคม เหลืองทองคำ ประธานกลุ่มฯเพชรชนแดน กรรมการอำนวยการ
15 นายจิรศักดิ์ ทองนิ่ม ประธานกลุ่มฯลาดแค กรรมการอำนวยการ
16 นายประสิทธิ์ ตันมี ประธานกลุ่มฯท่าข้าม กรรมการอำนวยการ
17 นายสุทัศน์ ธิยานันท์ ประธานกลุ่มฯดงขุย กรรมการอำนวยการ
18 นายสุรเชษฐ์ ยงวณิชย์ ประธานกลุ่มฯในเมือง กรรมการอำนวยการ
19 นายมงคล ทองลาด ประธานกลุ่มฯท่าพล-นางั่ว กรรมการอำนวยการ
20 นายบุญเรือน บุ้งจันทร์ ประธานกลุ่มฯห้วยใหญ่ กรรมการอำนวยการ
21 นางกรณี ต๊ะอาจ ประธานกลุ่มฯเอราวัณตาดหมอก กรรมการอำนวยการ
22 ว่าที่ ร.อ.ยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์ ประธานกลุ่มฯบ้านโตกนายมชอนไพร กรรมการอำนวยการ
23 นายโกมล อุฤทธิ์ ประธานกลุ่มฯวังชมภู กรรมการอำนวยการ
24 นายปราโมทย์ วงค์กาอินทร์ ประธานกลุ่มฯห้วยสะแก-ระวิง กรรมการอำนวยการ
25 นายขวัญชัย นาคไทย ประธานกลุ่มฯเพชรวังโป่ง กรรมการอำนวยการ
26 นายอรทัย อินการทุม ประธานกลุ่มฯท้ายดงวังหิน กรรมการอำนวยการ
27 นางสาวธนพรรณ กิตติสุวรรณกุล ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน กรรมการอำนวยการ
28 นายจรัญ จากยางโทน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
29 นายบำรุง จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
30 นายไท พานนนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.พช.1 ประธานกรรมการกองเลขานุการ
31 นายจรัญ จากยางโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 รองประธานกรรมการกองเลขานุการ
32 นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการกองเลขานุการ
33 นายนิพล พลกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการกองเลขานุการ
34 นายนิรภัย แดงโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการกองเลขานุการ
35 นายพิน สงค์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการกองเลขานุการ
36 นางพิบูลขวัญ กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการกองเลขานุการ
37 นายธงชัย วงศ์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการกองเลขานุการ
38 นางนิลยา ทองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการกองเลขานุการ
39 นางสุพัตรา คงศิริกร ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการกองเลขานุการ
40 นางสาวรัมภา กุณพันธนาภา ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการกองเลขานุการ
41 นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการกองเลขานุการ
42 นางสุมาลี ขจรไพร ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการกองเลขานุการ
43 นางนงเยาว์ นามทองดี ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการกองเลขานุการ
44 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการกองเลขานุการ
45 นางทัศนา จันทร์ลา ผอ.กลุ่มฯ dlict สพป.พช.1 กรรมการกองเลขานุการ
46 นายภานุพงศ์ พละสาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ สพป.พช.๑ กรรมการกองเลขานุการ
47 นายอดิศร โค้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ สพป.พช.๑ กรรมการกองเลขานุการ
48 นางสาวนงคราญ ทองคำ นักวิเคราะห์ฯ สพป.พช.๑ กรรมการกองเลขานุการ
49 นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์ นักวิเคราะห์ฯ สพป.พช.๑ กรรมการกองเลขานุการ
50 นางวัชรินทร์ ชัยนอก นักจัดการทั่วไป สพป.พช.๑ กรรมการกองเลขานุการ
51 นางสาวสุภาพร มั่งมี เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พช.๑ กรรมการกองเลขานุการ
52 ว่าที่ร.ต.เข็มพร แก้วสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พช.๑ กรรมการกองเลขานุการ
53 นายบำรุง จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการและเลขานุการกองเลขานุการ
54 นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองเลขานุการ
55 นายไท พานนนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
56 นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น ผอ.ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
57 นายจรัญ จากยางโทน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
58 นายธงชัย วงศ์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
59 นางกมลวรรณ ผ่องพันธุ์งาม รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
60 นายทวีศักดิ์ ศรีทอง รอง ผอ.ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
61 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์(นอก)
62 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์(นอก)
63 นายบรรเลง รสฉ่ำ รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์(นอก)
64 นางพิไลลักษณ์ ประพฤติชูวงศ์ รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์(นอก)
65 นายสมชาย พันธุ์ควณิชย์ ผอ.ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์(นอก)
66 นางสาวสุมาลี เมืองทอง รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์(นอก)
67 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
68 นางพนิตสิรี แพ่งสภา ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.พช.1 รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
69 นายประภาส ศรีเมือง ช่างไฟฟ้า สพป.พช.1 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
70 นายเอนก ศีลกุล ช่างไฟฟ้า สพป.พช.1 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
71 นายพรเทพ บุญสอน ช่างปูน สพป.พช.1 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
72 นายสุรชัย รักงาม ช่างไฟฟ้า สพป.พช.1 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
73 นายชนะภัย เพ็งสมบูรณ์ ช่างไฟฟ้า สพป.พช.1 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
74 นายผจญชาย เทพชัย ช่างไฟฟ้า สพป.พช.1 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
75 นายจำนง บุญส่ง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.พช.1 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
76 นางสุพัตรา คงศิริกร ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
77 นายวลี มีภู่ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
78 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการ สพป.พช.1 ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู
79 นายโกมล อุฤทธิ์ ผอ.รร.บ้านสามแยกวังชมภู รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู
80 นายนิรภัย แดงโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู
81 นายภาณุงพงศ์ อนุรักษ์พนาวัน ผอ.รร.บ้านยางหัวลม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู
82 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการ สพป.พช.1 ประธานกรรมการคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
83 นางพนิตสิรี แพ่งสภา ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
84 นางวัชรินทร์ ชัยนอก นักจัดการทั่วไป สพป.พช.1 กรรมการคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
85 นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ สพป.พช.1 กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
86 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการ สพป.พช.1 ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
87 นางลัดดา พรหมเศรณีย์ นิติกร สพป.พช.1 กรรมการฝ่ายปฏิคม
88 นางสาวจำลอง พินเมือง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายปฏิคม
89 นางนิสา คำพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายปฏิคม
90 นายเอกชัย กองทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายปฏิคม
91 นางน้อมจิตต์ หนูทอง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายปฏิคม
92 นางสาวสายน้ำ จูแพ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายปฏิคม
93 นางยุพา ตาลสุข นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม
94 นางอัจฉรา แก้วกอง นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม
95 นางพิมพ์ดาว เจริญนุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นางสาวชมัยพร อ่อนวัน นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
97 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการ สพป.พช.1 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
98 นางพัชรี เต็งยี่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายการเงิน
99 นางพรประภา วิทยเขตประภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายการเงิน
100 นางสาวชวาลา พรหมมา เจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการฝ่ายการเงิน
101 นางฑิมลวัลย์ ศิริ นักวิชาการการการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายการเงิน
102 นางไมตรี สำราญรื่น ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
103 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
104 นายมงคล ทองลาด ประธานกลุ่มฯท่าพล-นางั่ว รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
105 นายพิน สงค์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
106 นางนิลยา ทองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
107 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
108 นายขวัญชัย นาคไทย ประธานกลุ่มแพชรวังโป่ง รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
109 นางสุมาลี ขจรไพร ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
110 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
111 นางกรณี ต๊ะอาจ ประธานกลุ่มฯเอราวัณตาดหมอก รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
112 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
113 นายนิรภัย แดงโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
114 นายไท พานนนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
115 นางสาวธนพรรณ กิตติสุวรรณกุล ประธานกลุ่มฯเอกชน รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
116 นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
117 นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
118 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
119 นายปราโมชย์ วงศ์กาอินทร์ ประธานกลุ่มฯห้วยสะแกระวิง รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
120 นายนิพล พลกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
121 นายไท พานนนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
122 นายธงชัย วงศ์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
123 นายนิคม เหลืองทองคำ ประธานกลุ่มฯเพชรชนแดน รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
124 นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
125 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
126 นายสุทัศน์ ธิยานันท์ ประธานกลุ่มฯดงขุย รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
127 นายประมาณ โพธิ์จักร ประธานกลุ่มฯในเมือง กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
128 นางสุพัตรา คงศิริกร ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
129 นายไท พานนนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
130 นายโกมล อุฤทธิ์ ประธานกลุ่มฯ วังชมภู รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
131 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
132 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
133 นางอรทัย อินการทุม ประธานกลุ่มฯ ท้ายดงวังหิน รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
134 นายจีรศักดิ์ ทองนิ่ม ประธานกลุ่มฯลาดแค กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
135 นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
136 นายบำรุง จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
137 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
138 ว่าที่ ร.อ.ยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์ ประธานกลุ่มฯบ้านโตกนายมชอนไพร รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
139 นางสาวรัมภา กุณพันธนาภา ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
140 นายธงชัย วงค์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
141 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนปฐมวัย
142 นายประสิทธิ์ ตันมี ประธานกลุ่มฯท่าข้าม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนปฐมวัย
143 นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนปฐมวัย
144 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
145 นายนิวัฒน์ กองมนต์ ประธานกลุ่มฯบ้านโคกดงมูลเหล็ก รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
146 นางนงเยาว์ นามทองดี ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
147 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประธานกรรมการคณะกรรมการตัดสินกลางการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
148 นางนงเยาว์ นามทองดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกลางการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
149 นางสาวทิพากร ป้องกัน ครูธุรการโรงเรียนบ้านขมวด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกลางการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
150 นางศศิธร ดาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาด กรรมการตัดสินกลางการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
151 นายสมชาย นอนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนา กรรมการตัดสินกลางการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
152 นายนิวัฒน์ กองมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด รองประธานกรรมการคณะกรรมการตัดสินกลางการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
153 นายนิวัฒน์ กองมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
154 นางศศิธร ดาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
155 นางเพชริน สงค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
156 นางดวงใจ ประชารัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
157 นางสมาพร วงศ์เสนานุรักษ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
158 นางชญาธร อ่อนสา ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
159 นางนงเยาว์ นามทองดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
160 นางสาวทิพากร ป้องกัน ครูธุรการโรงเรียนบ้านขมวด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
161 นายนิวัฒน์ กองมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ประธานกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
162 นายจรัญ จากยางโทน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
163 นางศศิธร ดาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาด กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
164 นางเพชริน สงค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
165 นางเดือนเพ็ญ ใจบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดน้อย กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
166 ว่าที่ ร.ต.บุญมี กิจพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับเจริญ กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
167 นางดวงใจ ประชารัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
168 นางสมาพร วงศ์เสนานุรักษ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
169 นางขวัญยุพา ส้มแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเขาชะโงก กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
170 นางชุติพร เหล็กคำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
171 ว่าที่ ร.ต.หญิงทัศวรรณ จันทร์ลบ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
172 นายปัถย์ ชัยชญานนท์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
173 นายสิทธิเดช ตติยก้องเกียรติ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
174 นางแน่งน้อย ศันติกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
175 นายธนเดช ศักดิ์สุวรรณ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
176 นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
177 นางสุพัตรา คงศิริกร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
178 นางนงเยาว์ นามทองดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
179 นางสาวทิพากร ป้องกัน ครูธุรการโรงเรียนบ้านขมวด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
180 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
181 นายนิวัฒน์ กองมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด รองประธานกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
182 นางนงเยาว์ นามทองดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
183 นางสาวทิพากร ป้องกัน ครูธุรการโรงเรียนบ้านขมวด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
184 นายอำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการ
185 นายไท พานนนท์ รองผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รองประธานกรรมการอำนวยการ
186 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการอำนวยการ
187 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการอำนวยการ
188 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการอำนวยการ
189 นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ
190 นางนวลลออ เงินเมย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ
191 นางไมตรี สำราญรื่น ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ
192 นายมนตรี ช่วยพยุง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ
193 นางมาลี ไกรพรศักดิ์ คำเมือง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ
194 นางทัศนา จันทร์ลา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการอำนวยการ
195 นางอรุณศรี ศรีเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล กรรมการอำนวยการ
196 นางสุพัตรา คงศิริกร ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการ กรรมการอำนวยการ
197 นายนิคม เหลืองทองคำ ประธานกลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน กรรมการอำนวยการ
198 นายจีรศักดิ์ ทองนิ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียนลาดแค กรรมการอำนวยการ
199 นายประสิทธิ์ ตันมี ประธานกลุ่มโรงเรียนท่่าข้าม กรรมการอำนวยการ
200 นายสุทัศน์ ธิยานันท์ ประธานกลุ่มโรงเรียนดงขุย กรรมการอำนวยการ
201 นายสุรเชษฐ์ ยงวณิชย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนในเมือง กรรมการอำนวยการ
202 นายมงคล ทองลาด ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว กรรมการอำนวยการ
203 นายนิวัฒน์ กองมนต์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก กรรมการอำนวยการ
204 นายบุญเรือง บุ้งจันทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่ กรรมการอำนวยการ
205 นางกรณี ต๊ะอาจ ประธานกลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก กรรมการอำนวยการ
206 ว่าที่ ร.อ.ยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร กรรมการอำนวยการ
207 นายโกมล อุฤทธิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนวังชมภู กรรมการอำนวยการ
208 นายปราโมทย์ วงค์กาอินทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก-ระวิง กรรมการอำนวยการ
209 นายขวัญชัย นาคไทย ประธานกลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง กรรมการอำนวยการ
210 นางอรทัย อินการทุม ประธานกลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน กรรมการอำนวยการ
211 นางสาวธนพรรณ กิตติสุวรรณกุล ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน กรรมการอำนวยการ
212 นายจรัญ จากยางโทน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
213 นายบำรุง จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนSillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]