รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงอัญชลีพร  เกตุชรา
 
1. นางอัมพร  น้อยโกมุท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวรญา  พุฒิพรกุล
 
1. นางดวงแข  บุญทองคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงกฤษณา   นำยศ
 
1. นางสาววันทนา  เริงเลื่อม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อุทัยไพศาลวงศ์
 
1. นางกฤษฎี  มีรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาภัสส์  อินทราลักษณ์
 
1. นางจุไรรัตน์  พึ่งเมือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดแค 1. เด็กชายชลธี  สร้างทอง
 
1. นายธีรภัทร  คำทิ้ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณวฤณ  เกษมสัตย์
 
1. นางกฤษฎี  มีรัตน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 1. เด็กหญิงขวัญกาญจน์  จันทร์พงษ์
 
1. นางพรทิพย์  ศรีศรุตวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเปิบ 1. เด็กหญิงนราวัลย์   จันทร์พิทักษ์
 
1. นายประพจน์   จันธุ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  ครองยุทธ
 
1. นางวิยะดา  จงกล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวนภา  เรืองระยนต์
 
1. นางกัญจนา  ภูยงค์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงอารียา   ทองตุ้ย
 
1. นางสาววันทนา  เริงเลื่อม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 1. เด็กหญิงธัญชนก   บัวทอง
 
1. นายอัฉรพล   คำก่อ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 1. เด็กชายชาตรี   พันธุที
 
1. นางพรทิพย์  ศรีศรุตวงศ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. นายธิเบศ  ยศวิชัย
 
1. นายมานะ  จันทร์แย้ม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุชญา  บะคะ
2. เด็กหญิงเกษมณี  คุณหพันธุ์
 
1. นางนันท์นภัส  แก้วใส
2. นางนันทนา  จงสถิตย์สุข
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงบัณทิตา  พวงแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนาพร  จำปางาม
 
1. นายมานะ  จันทร์แย้ม
2. นางสุภาพ  บุญมาศ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุขเสริม
2. เด็กหญิงสาวิตรี   อ้อยแก
 
1. นายเมธีพงษ์   พรานช้าง
2. นางสาวปภัสภรณ์   อุดมศรี
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเปิบ 1. เด็กหญิงณัฐนารี   ขันติมิตร
2. เด็กหญิงปัทมพร   หันชื่น
 
1. นายประพจน์   จันธุ
2. นางวาทินี   จันธุ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายกฤติพงษ์   สายโต
 
1. นางดอกไม้  ศรีทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์
 
1. นางสาวอัญชนี  บุญมา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. นางสาวอรอนงค์   เพชรเกิด
 
1. นางปัทมา    ผดุงกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงดากานดา  เรืองเดช
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ตรีทศบดี
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  เหมือนโพธิ์
 
1. นางนิตยา  บานชื่น
2. นายพงศกร  นพบุรี
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงนรีกานต์  กองกูล
2. เด็กหญิงภัทรวดี  หอมสมบัติ
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  วิริโย
 
1. นางจำลองรัตน์  รอดช้าง
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายคณนาถ  จิตต์รังษี
2. เด็กหญิงธนาธร  พรหมบุญ
3. เด็กชายวิบูรณ์พันธ์  ปรีชาตั้งกิจ
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  ภัทรวรเมธ
2. นางสาวกนิษฐา  ประโยชน์ยิ่ง
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชลธิชา  เปลวเพชร
2. เด็กชายธนวัฒน์  แก้ววิเชียร
3. เด็กหญิงวิภาพร  สุขโฉม
 
1. นางนิลุบล  ชอบตระกูล
2. นางสาวริสา  สังข์ทอง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกฤษธิดา    เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายพชรพล   น้อยลี
 
1. นางสาวอุบพารี  มีเดช
2. นางนิลุบล  ชอบตระกูล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ทองดี
2. เด็กชายศุภโชค  เรืองลอย
 
1. นางจำลองรัตน์  รอดช้าง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงประภัสสร   โฉมผา
 
1. นางดอกไม้   ศรีทอง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายภาคภูมิ   ศรีสุข
 
1. นางสาวศิริมา   จำปารอด
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงขวัญนภา   ศรีวังโป่ง
 
1. นางสาววรรณวิสา  รักผูกพันธ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แรงกสิวิทย์
2. เด็กหญิงวราพร   ภารี
 
1. นายเมธีพงษ์   พรานช้าง
2. นางสาวจิตสุภา   พึ่งสกุล
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายรุ่งโรจน์   พูลเพิ่ม
2. เด็กชายอนุชาติ   จั่นถลา
 
1. นางสาววรรณวิสา  รักผูกพันธ์
2. นางสาวศิริมา   จำปารอด
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายภวดล  ศรีษะเกตุ
 
1. นางสาวระพีพร  คำสม
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรรณภา  เพชรป้อ
 
1. นางนิลุบล  ชอบตระกูล
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐนันท์  คำนาง
 
1. นางอุไร  ปรึกษากร
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จำปา
 
1. นายสันติ  คำจอน
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงนนทวรรณ  สังข์ประเสริฐ
 
1. นางลัดเกล้า  ศรีเพ็ง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ยศมา
2. เด็กชายพิษณุพงศ์  กิ่งไทร
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ยงวิบูลย์ภันท์
 
1. นางขวัญใจ  ตรีจักร
2. นางพัชนี  ประกอบสมบัติ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   อ่อนทา
2. เด็กหญิงภัทรา   ทวีแก้ว
3. เด็กหญิงอริษา  กองตัน
 
1. นางพรทิพย์  แก้วอาสา
2. นางสาวปาลิดา  จบศรี
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาส  บุญกาญจน์
2. เด็กหญิงนิชาดา  มณีวรรณ์
3. เด็กหญิงวิชญาดา  จันทรศัพท์
 
1. นางวรรณิตา  ไกรศรีบุตร
2. นายอนวัช  ปานสุด
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงฐิติพร   จวนตรง
2. เด็กชายภูวดล  อยู่แก้ว
3. เด็กหญิงศศิณัฐ  ชุมพงศ์
 
1. นางพรทิพย์  แก้วอาสา
2. นายไกรสร  ชิณพันธ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงกฤติยา  เลขนอก
2. เด็กหญิงสิริมา  แสงทอง
3. เด็กหญิงเปรมมิกา   เปรมกา
 
1. นายมานะ  อนันตะอาด
2. นางเนตรทราย  อนันตะอาด
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตูม 1. เด็กหญิงพัชรา   อินวิชัย
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ลาวิไล
3. เด็กหญิงเรณุกา   คำเฮ้า
 
1. นายสนธยา   ทองติด
2. นายนพณัฐ   สมศิลา
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชนาภา  กระต่ายทอง
2. เด็กหญิงบุญญาพร  ชัยประทุม
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญทับ
 
1. นางสาวอมรวดี  บุญมา
2. นางรัชดา  รสฉ่ำ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายชุติพนธ์   ชุ่มสินส่ง
2. เด็กชายภัสกร   ด้วงขาว
3. เด็กหญิงอรพรรณ   คำพุกกะ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ทอง
2. นางสมพร  พุทธารัตน์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายระพีวิทย์  สายทอง
2. เด็กชายเตชินท์  บุญดี
 
1. นางสาวเพชรา  ทองดี
2. นางสาวนิลาวัลย์  ทองสุข
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายก้องปฏิภาณ   ชาวสวน
2. เด็กชายอนุพงษ์   จ่าอยู่
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ทอง
2. นางสมพร  พุทธารัตน์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายทรงพร  อิ่มประไพ
2. เด็กชายธนัญกฤติ  เปรินทร์
 
1. นางมยุรี  ไชยโสภา
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกจั่น 1. เด็กชายธีรเทพ  จำปาวงศ์
2. เด็กหญิงปภานัน  จันทร์เพ็ง
 
1. นางเกศินี  กลางประพันธ์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายพิชาภพ  อรุณผล
2. เด็กชายวรพล  จอมศรี
 
1. นายธนกร  ทองมาก
2. นางสาวรัชฎาวรรณ  ปันเงิน
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  สนธยา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เพียราช
 
1. นางบุญมา  อิ่มสุข
2. นางอรอุมา  นาลา
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กชายนพคุณ   ตามวงค์
2. เด็กชายนพเก้า  ตามวงค์
 
1. นายไกรสร  ชิณพันธ์
2. นางพรทิพย์  แก้วอาสา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เปี่ยมฤทธิ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีสุวรรณ์
3. เด็กหญิงกาญจนา  อยู่เบิก
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชาวอุบล
5. เด็กหญิงณันธิการ์  เนตรแสงสี
 
1. นางศริญญา  สุวรรณพงษ์
2. ว่าที่ร้อยเอกมนัส  ศรีทา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงจิระธิดา  วิชัยคำ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เมืองนา
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  สูตรทองมั่น
4. เด็กหญิงสิริวิมล  เมืองอินทร์
5. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วกันยา
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
2. นางพรพิศ  จันเกิน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงณัฐกานตร์   เฉลิมผา
2. เด็กหญิงน้ำฝน   หอมชื่น
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    แข็งแรง
4. เด็กหญิงอัญชิษฐา   ชัยราช
5. เด็กหญิงอารีรัตน์   ศรีอ่อน
 
1. นายเทิดศักดิ์   ประภาพันธ์
2. นางสาวนพมาศ  สุทธิธารมงคล
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธีรดนย์  นริศราวุธ
2. เด็กชายธีรดนัย  นริศราวุธ
3. เด็กหญิงปริชญา  อ่ำน้อย
4. เด็กชายวชิรวิชญ์  ศรีบุปผา
5. เด็กหญิงอรวรรณ  หลงรัก
 
1. นางจินตนา  แสงประเสริฐสุข
2. นางสมใจ  กิจพินิจ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกงกะยาง 1. เด็กหญิงญาณิษา  ยอดและ
2. เด็กชายธนัช  ยอดและ
3. เด็กหญิงภาวิณี  หลาบคำ
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ยอดและ
5. เด็กหญิงอาภัสรา  โม้แก่น
 
1. นางสุนีย์รัตน์  คำสิงห์
2. นายสุวรรณ  มีไทย
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มูลทา
2. เด็กหญิงชนัญยา  จันทร์นุช
3. เด็กหญิงชนิกานต์  เผื่อนทิม
4. เด็กหญิงปลิตา  บัวงาม
5. เด็กหญิงรมิดา  ทองเสงี่ยม
 
1. นางสิริรินทร์  กำจาย
2. นางจันตรี  บานกลีบ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงญาณิศา  คุ้ยศรี
2. เด็กหญิงปุณยวีร์   บุญสม
3. เด็กหญิงพรจิรา  สอนบัว
4. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  บำรุงมา
5. เด็กหญิงวิลาสินี  สิริคชารุ่งเรือง
 
1. นายนัทธี  แสงจันทร์
2. นางสาวพัชรี  สุภาวะ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กชายศรายุทธ  บัวทอง
2. เด็กชายสนธยา  อภัยนอก
3. เด็กหญิงสุจิตตา  มาแสง
4. เด็กหญิงสุนิสา  ศิลาสะอาด
5. เด็กหญิงสุวนันท์  ช่างอินทร์
 
1. นางสุภาพ  นกโวหาร
2. นางดาว  พงค์สมบุญ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงอภิชญา   ตรีถัน
 
1. นางอนงลักษณ์   แสวงสุข
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวขวัญจิต  ทิพย์พยัคฆ์กร
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงอรวี   จันทร์ดวงโต
 
1. นางสาวพัชรินทร์   มั่นเจริญ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร  คงศรี
2. เด็กหญิงศุภสิตา  เริงเลื่อม
 
1. นางสาวมลเทียน  บุตรเบ้า
2. นางสาวสุภาพร  แสงอ่อน
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธนพัต  ลิลเยียดอห์ล
2. เด็กหญิงพิมพ์ฐิตา  สุวรรณเจริญ
 
1. นางสาวลักษมี  จันทราช
2. นางกุหลาบ  กองประดิษฐ์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 1. เด็กชายนัทคม   จีนหนอก
2. เด็กหญิงพรรณสา   ดาจัน
 
1. นางสุนันท์   พนมสุข
2. นางนิตฐา   นาคดี
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงกุลนิภา  จันทะวงค์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ทองอุบล
3. เด็กหญิงธัญญา  ทองส้าน
4. เด็กหญิงธัญรดา  จักทอน
5. เด็กหญิงปานชีวา  เบ้าทอง
6. เด็กหญิงมิ่งกมล  คงสมใจ
7. เด็กหญิงรัตน์ชนีกร  แก่นสวาท
8. เด็กหญิงสาวิตรี  กันขำ
9. เด็กหญิงสิดาพร  พิมพ์บึง
10. เด็กหญิงสุชานันท์   ขั้นเปี้ย
 
1. นางสาวภัทวลัญชญ์  เนตรแสงสี
2. นางสาวคำเพียร  นนทะโคตร
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงกันยาภัค  จันทะคุณ
2. เด็กหญิงกิติยาพร  พรหมรักษ์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ป้องกัน
4. เด็กหญิงญาภาร์  โลทะลาด
5. เด็กหญิงณัชยา  บัวระพัน
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองเงิน
7. เด็กหญิงปริยฉัตร  มีท้วม
8. เด็กหญิงลานนา  จันทะวงษ์
9. เด็กหญิงอริสา  สังขกุล
10. เด็กหญิงเบญญาภา  โกดถา
 
1. นางสาวภัทวลัญชญ์  เนตรแสงสี
2. นางสุธรรมมา  สิงห์เส
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงชนิสรา  แดนเมือง
2. เด็กหญิงณัชชา  เพ็ชรงาม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำจัด
4. เด็กหญิงธิติญา  พูนชะโถ
5. เด็กหญิงผกามาศ  อ้ายเตรียม
6. เด็กหญิงพรนิพา  ดอนเมือง
7. เด็กหญิงฟ้าใส  บุตรตา
8. เด็กหญิงภควดี  จันดทูล
9. เด็กหญิงภิชฌา  กองพงษ์
10. เด็กหญิงอนันตพร  ทัศนไพบูลย์
 
1. ดร.ชรอยวรรณ  ประเสริฐผล
2. นางกันหา  หะนิลนี
3. นายชัยพร  คำสีม่วง
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  กิจโสภี
2. เด็กหญิงกุลสิรินทร์ณดา  ไกรทอง
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  น้อยมี
4. เด็กหญิงพรรณปพร  คงมี
5. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ทองช่วย
6. เด็กหญิงยุวนาถ  การเรียน
7. เด็กหญิงลักษณาพร  กิ่งแก้ว
8. เด็กหญิงวรรณภา  ไชยงาม
9. เด็กหญิงอัญชลี  โพธิสา
10. เด็กหญิงเบญญาภา  พรหมเสน
 
1. นายลือชัย  กลมกลิ้ง
2. นางณัฐกานต์  วัฒนวงศ์พฤกษ์
3. นางกฤษลดา  อินผล
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายจักรกฤษ   สุมณฑา
2. เด็กชายชัชฤทธิ์   โสระฎา
3. เด็กชายณัฐพัฒน์   ทวีทรัพย์
4. เด็กชายธีรธัช   สุขเสริม
5. เด็กชายนนทกานต์   อินทร์อำนวย
6. เด็กชายประภากร   อ่อนคำพา
7. เด็กชายมนัญชัย   ดาวเรือง
8. เด็กชายวีรภาพ   ศรีบุรมณ์
9. เด็กชายสุกร   เสมาฉิม
10. เด็กชายเกล็ดเพ็ชร   สายทอง
 
1. นายสุกานต์   บุญหล้า
2. นายสุรสิทธิ์   จันทนา
3. นายสยาม   เทียนสีม่วง
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.2 1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ   อินทรสุข
2. เด็กหญิงนันธิชา   นุชขำ
 
1. นางสุนันทา  เที่ยงดีฤทธิ์
2. นางสาวดวงใจ  พรหมบุญ
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงพรวิมล  คำเติม
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สายคำมูล
 
1. นางรวงทอง  ลำเจริญ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดแค 1. เด็กหญิงนัฐนิดา   สร้างทอง
 
1. นางสาวเบญจมาศ   สุภาทอน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงวันทนาพร  วิมุขตระกูล
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์พิลา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงนลินทิพย์    ปุราทะกัง
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กหญิงนันทิชา  นันทะเขต
 
1. นายอาคม  มีแสง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายบัญญวัต  ไชยเสน
 
1. นางณัฐวรรณ  ปลาคำ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กชายนันทพงษ์  สุดสาร
 
1. นายอาคม  มีแสง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงอังคณา  กระเป๋าทอง
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมทอง
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กชายภานุวัฒน์   อุบลเขียว
2. เด็กชายสรวิชญ์   หม้อกอง
 
1. นายบุญล้อม  พรมสวย
2. นางแสงทอง  พรมสวย
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงณิชกานต์   แป๊ะเอี่ยม
2. เด็กหญิงวนัญญา   แตงอ่อน
 
1. นายบุญล้อม  พรมสวย
2. นางแสงทอง  พรมสวย
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   พุทธา
2. เด็กหญิงอรวรา   พรหมดำ
 
1. นางสาวศศิธร  จันทาบัว
2. นายสวาท  ชัยสงคราม
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. เด็กหญิงกุลยา   บ่อชน
 
1. นางสาวศศิธร  จันทาบัว
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกันติยา  พรคุณารักษ์
2. เด็กหญิงธยานีย์  คำแพง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองแสง
 
1. นายวิชา  เอี่ยมบู่
2. นางนิดา  ใจธรรม
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. เด็กหญิงวริศรา   เกตุอรุณโรจน์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   พันธ์ผา
3. เด็กหญิงอารีกุล   ชูใส
 
1. นางสาวศศิธร  จันทาบัว
2. นายชัยสิทธิ์  แสนประสิทธิ์
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. เด็กหญิงวณิดา   จันดาหาร
2. เด็กชายศิริชัย   สุริโย
3. เด็กหญิงเครือวัลย์   สีหะวงค์
 
1. นายวีรศักดิ์  ไพรผุย
2. นางวรรณา  ไพรผุย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   รอดจิตร
 
1. นางไพวัล   เทียนศรี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงพิลิษา   จันดี
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงจันทร   ชาติเวช
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงอิมพิรา   ขวัญทอง
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงอลิศา   แสนสุริยวงศ์
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คุ้มศรี
 
1. นางรุ่งนภา  ชาววาปี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงณัฐสุดา   มาลา
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงวริศรา  สุดศักดา
 
1. นางไพวัล   เทียนศรี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กหญิงนภัสสร  ขอคำ
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  รอดจิตร
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายคณิศร  รอดโพธิ์
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายวันอังคาร  นุชขำ
 
1. นางอัญธิดา  ศรีวงษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายวิรัตน์  แจ้งเลิศ
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิง อัญดา   เผ่ากันทะ
 
1. นางณัชณิชา  โพธิ์ใจ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงพิชญา   รักเมือง
 
1. นางณัชณิชา  โพธิ์ใจ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงกรณิการ์   เอี่ยมป้อ
2. เด็กหญิงจันทร   ชาติเวช
3. เด็กหญิงณัฐสุดา   มาลา
4. เด็กชายนพดล   หงษ์งาม
5. เด็กชายพนากร   ไม้เลี้ยง
6. เด็กชายภานุพงศ์   คงทนแท้
7. เด็กหญิงวริศรา   สุดศักดา
8. เด็กหญิงศิรภัสสร   รอดจิตร
9. เด็กหญิงอลิศา   แสนสุริยวงศ์
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
2. นางวิมลรัตน์   พานำมา
3. นางกรพรรณ   สุทธิสอน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงกรณิการ์   เอี่ยมป้อ
2. เด็กชายจักรธร   ศิริงาม
3. เด็กหญิงจันทร   ชาติเวช
4. เด็กหญิงณัฐภัทรพร   คำโฉม
5. เด็กหญิงณัฐสุดา   มาลา
6. เด็กชายทักษ์ดนัย   มีนิลดี
7. เด็กชายนพดล   หงษ์งาม
8. เด็กชายนาคินทร์   อารีย์ช่วย
9. เด็กชายพนากร   ไม้เลี้ยง
10. เด็กหญิงพัชรมัย   สุขโฉม
11. เด็กหญิงพิลิษา   จันดี
12. เด็กชายภานุพงศ์   คงทนแท้
13. เด็กหญิงศิรภัสสร   รอดจิตร
14. เด็กหญิงอลิศา   แสนสุริยวงศ์
15. เด็กหญิงอิมพิรา   ขวัญทอง
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
2. นางวิมลรัตน์  พานำมา
3. นางปาลิตา   นันทะสร
4. นายพิริยะ   เทียนศรี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงจันทร   ชาติเวช
2. เด็กหญิงณัฐภัทรพร   คำโฉม
3. เด็กชายทนงศักดิ์   ฟองแพร่
4. เด็กชายนพดล   หงษ์งาม
5. เด็กชายนาคินทร์   อารีย์ช่วย
6. เด็กชายพนากร   ไม้เลี้ยง
7. เด็กหญิงพิลิษา   จันดี
8. เด็กชายภานุพงศ์   คงทนแท้
9. เด็กชายระพีพัฒน์   แย้มสรวล
10. เด็กหญิงวริศรา   สุดศักดา
11. เด็กหญิงศิรภัสสร   รอดจิตร
12. เด็กหญิงอิมพิรา   ขวัญทอง
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
2. นางวิมลรัตน์  พานำมา
3. นางกรพรรณ   สุทธิสอน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงกรณิการ์   เอี่ยมป้อ
2. เด็กชายจักรธร   ศิริงาม
3. เด็กหญิงจันทร   ชาติเวช
4. เด็กชายชวิศ   เผือดจันทึก
5. เด็กหญิงณัฐภัทรพร   คำโฉม
6. เด็กหญิงณัฐสุดา   มาลา
7. เด็กชายธนัชชัย   อยู่คำ
8. เด็กชายนพดล   หงษ์งาม
9. เด็กชายนาคินทร์   อารีย์ช่วย
10. เด็กชายพนากร   ไม้เลี้ยง
11. เด็กหญิงพัชรมัย   สุขโฉม
12. เด็กหญิงพิลิษา   จันดี
13. เด็กชายภานุพงศ์   คงทนแท้
14. เด็กชายระพีพัฒน์   แย้มสรวล
15. เด็กหญิงวริศรา   สุดศักดา
16. เด็กหญิงศิรภัสสร   รอดจิตร
17. เด็กหญิงอภิสรา   พ่วงมา
18. เด็กหญิงอลิศา   แสนสุริยวงศ์
19. เด็กหญิงอังคณา   แสนสุริยวงศ์
20. เด็กหญิงอิมพิรา   ขวัญทอง
 
1. นางวิมลรัตน์  พานำมา
2. นางกรพรรณ  สุทธิสอน
3. นางไพวัล  เทียนศรี
4. นางเสาวภา   บุญสิงห์
5. นางสาวปิยะมาศ   ผ่องผิว
6. นายเอนก   บุญสิงห์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงกรวิภา   ม่วงทิม
2. เด็กชายธนภัทร   คำหงษา
3. เด็กชายพลกฤต   ม่วงน้อยเจริญ
4. เด็กชายอินทรศักดิ์   สำราญสุข
5. เด็กชายไพทูล   สุขเย็น
 
1. นายจักรพันธ์  ทองลาด
2. นายจุมพล  ผันกลาง
3. นายอดิสร  ศรีชัยภูมิ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์บาง
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  เย็นเจริญ
3. เด็กชายจักรพันธ์  จำนงศรี
4. เด็กหญิงณัฐชา  พรหมลัทธิ์
5. เด็กชายณัฐภัทร  คำติง
6. เด็กชายธนพล   หมวกเทศ
7. เด็กหญิงธิติมา  กลิ่นเกสร
8. เด็กหญิงปฐมพร  นนทโคตร
9. เด็กชายพุฒิชัย  ไกรยะโส
10. เด็กชายภานุวัต  ยศภูมิมา
11. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สมสร้อย
12. เด็กหญิงมุกดาวรรณ  พูนเกิด
13. เด็กชายยณัฐวุฒิ   กันเรศ
14. เด็กชายวรวิทย์  กุลโฮง
15. เด็กหญิงวันวิสา  ณ วิเชียร
16. เด็กหญิงวารุณีย์  บัวทอง
17. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แสงประเสริฐ
18. เด็กหญิงศุจินธรา  ยงยุด
19. เด็กหญิงสิริกาญจน์  พานทอง
20. เด็กหญิงสุจิรา  อยู่สุข
21. เด็กหญิงสุพรรณธิดา  โตล่ำ
22. เด็กชายสุวิทย์  พูนเกิด
23. เด็กชายอดิศร  สิทธิ
24. เด็กชายอดิเทพ  พานทอง
25. เด็กชายอนุกูล  คำจันทร์
26. เด็กหญิงอโนทัย  ราชวงศ์
27. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันโย
28. เด็กชายเกรียงไกร  จันโย
29. เด็กชายเกียรติศักดิ์   พรหมที
30. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สิงห์ทา
31. เด็กหญิงแอนนา  สายมาลี
 
1. นายประสาท  คล้ายกัน
2. นางสุวรรณ  อิ่มคง
3. นางทัศนีย์  สัมมาวรรณ
4. นางบุญนาค  นาดี
5. นางกาญจนา  อินเขียว
6. นางสาวนิตยา  เพชรสุก
7. นายอาคม  มีแสง
8. นายชัยภูมิ  พรมมาวัน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายสุรศักดิ์   ศรีโสม
 
1. นายสุรสิทธิ์  จันทนา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเปิบ 1. เด็กชายรพีภัทร   เพ็ชรพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูมินทร์   ทานิล
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอริสา  คุ้มดี
 
1. นางอาภรณ์พรรณ  เขียวอ่อน
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงพัทราภรณ์   แจ่มทอง
 
1. นายสนาม   หุ่นทอง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 1. เด็กชายเสมอ  ทรงงาม
 
1. นางญาณิน   ดอนไสว
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายรชต  คงปราโมทย์
 
1. นางณัชณิชา  โพธิ์ใจ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงธนัชชา   สีแก้ว
 
1. นางพนิดา  พรมเท้า
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงอรอุมา  ภู่มาลา
 
1. นางนิตยา  สาตรจีนพงษ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหวน 1. เด็กชายอาทิตย์   เชื้อนิล
 
1. นางวันวสันต์  ดาโรจน์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กชายกฤษดา  สุริยะ
 
1. นางวันจะนา  เพ็ญทอง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงธนัชชา   สีแก้ว
 
1. นางชลธิชา   ศิลปชัย
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงสมัชญา  เมืองสมบูรณ์
 
1. นางอัมพิกา  ตระกลธนสุนทร
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายจตุพล   โม้เอม
 
1. นางรำพึง  ธารน้ำ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายรชต  คงปราโมทย์
 
1. นางณัชณิชา  โพธิ์ใจ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางลาด 1. เด็กหญิงสุพิชา   อินทะบุญศรี
 
1. นายไพโรจน์  ฉัตรบุบผา
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงบุศยา   ดาหาญ
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกรปฐม  แก้วน้ำเชื้อ
2. เด็กชายชลวิทย์  คงทนแท้
3. เด็กชายชวัลวิทย์  นามเมือง
4. เด็กชายฐตพงศ์  จันแจ
5. เด็กชายณภัทร  เกาะโพธิ์
6. เด็กชายปิยะธร  ถาวรสารี
7. เด็กชายภาณุวัตร  ตลับแก้ว
8. เด็กชายภูมิรพี  สุขเสถียร
9. เด็กชายศรัณย์รัฐ  สิงห์โตทอง
10. เด็กชายศรัณวิชญ์  โสรินทร์
11. เด็กชายสิทธิพล  งามแม้น
12. เด็กชายสุวรรณภูมิ  แสนจันทร์
 
1. นายชายน้อย  บุญทิพย์เจริญ
2. นายวินัย  งามทองคง
3. นางอาลักษ์  จันทสุข
4. นายศุภกิตติ์  ทองสี
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกมลเมตต์  ทองเหลี่ยม
2. เด็กชายกันตพงศ์  สุขนิล
3. เด็กชายฐานนันท์  เหมือนสิงห์
4. เด็กหญิงณัฐลัญช์  คงทรง
5. เด็กชายนทีธร  สังข์ทอง
6. เด็กหญิงนิโลบล  สถานทุง
7. เด็กหญิงมินฐิตา  กองกลม
8. เด็กชายรัฐศาสตร์  อิ่มแก้ว
9. เด็กหญิงวรกาญจน์  ทวีจุฬาวงศ์
10. เด็กชายเจษฎา  คำดี
 
1. นายพิทักษ์  แพทย์ไชโย
2. นายอานนท์  อ่องยิ่ง
3. นางสาวกมลรัตน์  ไชยเสน
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกฤชเพชร  ธานินทร์วิวัฒน์
2. เด็กชายธนกฤต   ปิ่นเมือง
3. เด็กชายปวิชญา  จันทร์แตง
4. เด็กหญิงพรรณพร  ผูกสมบัติ
5. เด็กหญิงมานิตา  แก้วสินจันทร์
6. เด็กชายรชต  คงปราโมทย์
7. เด็กหญิงสุนันทา  มีปะทัง
8. เด็กชายสุวรรณภพ  สอาดเอม
9. เด็กหญิงสโรชา  สารีคำ
10. เด็กหญิงอัญดา  เผ่ากันทะ
 
1. นางณัชณิชา  โพธิ์ใจ
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชญาดา  พรชัยนิล
2. เด็กหญิงชาลิสา  บัวสุก
3. เด็กหญิงนพลักษณ์  อ่างแก้ว
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ตุนก
5. เด็กหญิงรัตนากร  โสวัต
6. เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์แย้ม
7. เด็กหญิงเพชรนันท์  เฉยเจียม
8. เด็กหญิงโยษิตา   ปราบพาลา
 
1. นางอัชญา  มีภู่
2. นางพัชรี  แก้วหร่าย
3. นางทิพาพร  อินทร์พรหม
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   แว่นไทย
2. เด็กชายฐานพัฒน์   แก้วเทศ
3. เด็กชายทินภัทร  เข็มด้วง
4. เด็กหญิงธนัชชา   สีแก้ว
5. เด็กหญิงบุศยา   ดาหาญ
6. เด็กชายปารเมศ  บัวรส
7. เด็กหญิงภัทรวดี   เถาแตง
8. เด็กหญิงอรอนงค์   เพชรเกิด
9. เด็กหญิงอัญชิตา   สิงห์ทอง
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
2. นางพนิดา  พรมเท้า
3. นางชลธิชา  ศิลปชัย
4. นางปรานี  สายแก้วมา
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   มีวงค์
2. เด็กหญิงธัญสมร    ภักดีสอน
3. เด็กหญิงนราภัทร   อินทโลหิต
4. เด็กหญิงนฤมล   คำทา
5. เด็กหญิงปุณยวีร์   ผิวอ่อน
6. เด็กหญิงภัทรนิดา   คงพึ่ง
7. เด็กหญิงสุจิตรา   ทรัพย์สิน
8. เด็กหญิงสุภัสสร   รอดแสน
 
1. นางพัชรมัย   บัวเทศ
2. นางสาวพัชรินทร์   มั่นเจริญ
3. นายสนาม   หุ่นทอง
4. นางสาวสยามล   ครุธนิมิตร
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงจิรชยา   ช่างอินทร์
2. เด็กหญิงณิชนันท์   เชิดเชื้อ
3. เด็กหญิงดาริน   ไหมเงิน
4. เด็กหญิงมุกมณีกร  ด้วงมาก
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์   มีวงค์
6. เด็กหญิงวิไลพร   ทิพย์จินดา
7. เด็กหญิงสุพัชชา   ทองขำ
8. เด็กหญิงแพรวา   แบะเพ็ชร
 
1. นายสนาม   หุ่นทอง
2. นางสาวพัชรินทร์   มั่นเจริญ
3. นางสาวสยามล   ครุธนิมิตร
4. นางสาวนพมาศ   สุทธิธารมงคล
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกมลกานต์  ยาพาน
2. เด็กหญิงกัญพัชร  บุญเกิด
3. เด็กหญิงธิญาดา  ขวัญใจรักษ์
4. เด็กหญิงนพิมประภา  ทองกรม
5. เด็กหญิงพัชชยานันท์  สงค์คำพัน
6. เด็กหญิงศรุตยา  วันทองสุข
7. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คงดี
8. เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์  คำผม
 
1. นายพิทักษ์  แพทย์ไชโย
2. นายอานนท์  อ่องยิ่ง
3. นางสาวกมลรัตน์  ไชยเสน
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตูม 1. เด็กหญิงจินนัฐ   บินนอก
2. เด็กหญิงชาลิสา   ธรรมยา
3. เด็กหญิงพรชฎา   ห่อทอง
4. เด็กหญิงศุภสรา   มาตรวังแสง
5. เด็กหญิงสาวิตรี   อ่องอารี
6. เด็กหญิงสุกฤตา   ยานนะเครือ
7. เด็กหญิงอรวรรณ   ศรีบุญเรือง
8. เด็กหญิงอริสา   อินทรศร
 
1. นางสาวปาจรีย์  ทับหงษ์
2. นางสาวจิราวรรณ  ขวัญเจริญ
3. นายโกมินต์  ป้องพั้ว
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 1. เด็กชายณัฐกิตต์    มีสี
2. เด็กชายธนเทพ  สิงหนาท
3. เด็กชายนิติรุติ   ลาดา
4. เด็กชายปรวิทย์  นิกรถา
5. เด็กชายภูชิต   เติมต้น
 
1. นางชนิดา   แก้วหมุด
2. นางสาวพันทิวา   เจริญโภค
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปวิช  พงศ์ชำนะภัย
 
1. นางกุลธิดา  สัญนิชาติ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายวรัญยู  กฤติกาเมษ
 
1. นางกุลธิดา  สัญนิชาติ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทิมสูงเนิน
 
1. นางกฤษณา  เหมือนหัวหนอง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ช่วยบำรุง
 
1. นางดาวเนตร  ทองมี
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. เด็กหญิงสุวดี   แก้วนึก
 
1. นางสาวศศิธร  จันทาบัว
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปภังกร  พงศ์ชำนะภัย
 
1. นางกฤษฎี  มีรัตน์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงปวีณา   จันทร์วงษ์
2. เด็กหญิงปานญารัตน์    นพรัตน์
3. เด็กหญิงพลอย   คำมูล
4. เด็กหญิงสุรัตนา    ยาแก้ว
5. เด็กหญิงหฤทัย    มีอินทร์
 
1. นางกมลพร  คุ้มทรัพย์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงศศินิภา  จันทะคุณ
2. เด็กหญิงหุ้ยญิน  จอง
 
1. Mr.Xiang  Lin
2. Mr.Li  Xin
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วีระขันคำ
2. เด็กชายเจษฎาพร  ขวัญเย็น
 
1. MissZhang  Fang
2. นางสาวธาริณี  มั่นฟัก
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1. เด็กชายกิตตินันท์   อินทร์เดช
2. เด็กหญิงอภิชญาน์   กล้าหาญ
 
1. นายเมธีพงษ์  พรานช้าง
2. นางสาวปัณรส  รังสิกรรพุม
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์   ตรีทรัพย์อนันต์
2. เด็กชายอาชวิน   บุรีหลง
 
1. นางมณีรัตน์   นิรัมย์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงธนพร   ประเสริฐสิน
2. เด็กชายนภพล   สังข์หน่วง
3. เด็กหญิงปิยะธิดา   ทองคำ
4. เด็กชายอุดมศักดิ์   ชัยบุญ
5. เด็กหญิงเนตรนภา   ปันชัย
6. เด็กชายเอกรินทร์  ศรีดก
 
1. นายอดิสร  ศรีชัยภูมิ
2. นายสุภาพ  หาญมาก
3. นางสรินทร์ยา  บัวเทศ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 1. เด็กชายจักรี  ชัยชนะ
2. เด็กชายภูวเนธ  จันทร์บุญ
3. เด็กชายฤทัต  ทองอนันต์
4. เด็กชายศิธานนท์  วังศิริ
5. เด็กชายอิสระ  พิมาน
6. เด็กชายเรวัตร  คลาดแคล้ว
 
1. นางสาวชนาพร  ดอยลอม
2. นางสาวพิรุณพร  จันทะรัตน์
3. นางสาวมัลลิกา  คูโคกสูง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตก 1. เด็กชายกฤษฏา   วันดี
2. เด็กชายธนพร  คำพุฒ
3. เด็กชายธัชชานนท์  แสงภักดี
4. เด็กชายนวพล  ดอกจันทร์
5. เด็กชายสมวิชาธร  สิงคะโจม
6. เด็กหญิงสุกาญดา   สีแสงมุก
7. เด็กหญิงสุพรรณี  สักดา
8. เด็กชายไพรวัลย์  เรืองทอง
 
1. นายสัญชัย  เรืองโรจน์
2. นายวิโรจน์  หล่อศิริ
3. นางกรชศา  อยู่เสดียง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงกัลยา  คุ้มผิวดำ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  วงศ์ไชย
3. เด็กหญิงจิราภา  ด้วงเจริญ
4. เด็กหญิงดนิสา   นิ่มทอง
5. เด็กหญิงนัสนันท์   น้อยมี
6. เด็กหญิงพริ้งพันธกานต์  สุวรรณประดิษฐ์
7. เด็กหญิงสุพัดตา   อ่ำบุญมา
8. เด็กหญิงสุภัชชา  ชาลีวงศ์
9. เด็กหญิงอธิประภา   อ่ำบุญมา
10. เด็กหญิงอัมพวัน  มงคลหมาย
 
1. นางจามีน  ประทุมมาศ
2. นางสาวชนินาถ  แสนอินอำนาจ
3. นางน้ำเพชร  ขวัญทอง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนไพร 1. เด็กชายฐาปกร  อินทร์พินิจ
2. เด็กชายณัฐพล  มากร
3. เด็กหญิงปนัดดา  สายคำพา
4. เด็กหญิงสุรัตณา  ลาภเวช
5. เด็กหญิงอรุณี  บัวศรี
 
1. นางสาวสุติมา  จันคะนา
2. นางสาววิณารัตน์  บุญเรือง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงกิตติกา   คำเมือง
2. เด็กหญิงชนาภา   อิ่มสอาด
3. เด็กหญิงสุภัทรา   น้อยแก้ว
 
1. นางสาวสุพรรษา  ยังคลัง
2. นางสาวสุภาพรรณ  บัวเขียว
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เมฆทวีป
2. เด็กหญิงนฤมล  โคตรบุตรดี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เอกเลิศ
 
1. นางสาวกชพรรณ  หนูคำ
2. นางสาววิจิตรา  ชูสงค์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชินานันท์  กรรณลา
2. เด็กหญิงฐิติภัทรา  นาร่อง
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แซ่ว่าง
 
1. นางจริยาภรณ์   พรมมี
2. นางกชมนพรรณ  บุญก่อน
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงกรพินธุ์   ชาลีวงศ์
2. เด็กหญิงชลดา   สุนทร
3. เด็กหญิงรัตนา   คณะวาปี
 
1. นางจามีน  ประทุมมาศ
2. นางสาวชนินาถ  แสนอินอำนาจ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพลอยชนก  ตาลสุก
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ฮาดแมน
 
1. นางนิตยา  บาศรี
2. นางสาวพรพิศ  แพงสุ่ย
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายสรวิศ  เสนสม
2. เด็กหญิงสุภาวิกา  คุณาวุฒิตระกูล
 
1. นางสาวจินตนา  มนตรี
2. นางสาวปัทมาวรรณ  สังข์สมิตร
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงธานุมาศ  จันเมฆ
2. เด็กชายปกรณ์  อินทร์สูง
 
1. นางดาว  พงค์สมบุญ
2. นายเจษฎา  อิ่มสุข
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทองอยู่
2. เด็กหญิงพฤกษา  คำมา
 
1. นางดาว  พงค์สมบุญ
2. นางสาวรัตติกร  เมฆประยูร
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายปัญจพัฒน์    ทองปน
2. เด็กชายรัตนชัย   ขุนนคร
 
1. นายภาคภูมิ  บุญชื่น
2. นายเด่นพงษ์   บุญเรือง
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายภูมิรพี  บ่อทอง
2. เด็กชายวชิรายุทธ  คลังเขษม
 
1. นางสาวปัทมาวรรณ  สังข์สมิตร
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายจิราณุวัฒน์    เจริญรส
2. เด็กชายพงศกร   ฮงทอง
 
1. นายภาคภูมิ  บุญชื่น
2. นายเด่นพงษ์   บุญเรือง
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงณัฐสุชา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงเรณุกา  กองสุก
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ยศสุรีย์
2. นางสาวรสรินทร์  จันทา
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. นายณัฐภัทร   กระสัง
2. เด็กชายสุรชัย   มีประสุข
 
1. นายจตุรงค์   ข้ามหก
2. นางณัฐภัสสร  กลีบใบ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชาย สุรวุฒิ   แก้วยา
2. เด็กชายศิวกร   บุญนาค
 
1. นายเด่นพงษ์   บุญเรือง
2. นายภาคภูมิ  บุญชื่น
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายกฤษฎา    มุขสิงห์
2. เด็กชายจินตนัฏฐ์   ยินสกุลชัย
 
1. นายภาคภูมิ  บุญชื่น
2. นายเด่นพงษ์   บุญเรือง
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กชายครรชิต  อินธิแสง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  พรมนิมิต
3. เด็กชายพิทยา  อินทรศร
 
1. นายมานะ  อนันตะอาด
2. นางเนตรทราย  อนันตะอาด
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายนนทกร   นิ่มจันทร์
2. เด็กชายภาคภูมิ   ทะนุ
3. เด็กชายสิทธิกร    ชูอิฐ
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ทอง
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุย 1. เด็กชายชนากร   พละมา
2. เด็กชายนิธิกร   ขัดเกลา
3. เด็กชายอิทธิกร   ดาวัลย์
 
1. นายอรุณ  บุญพาเกิด
2. นายณัฐพงศ์  ทองหมู่
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายนิลพัตร  มาขำ
2. เด็กชายปฎิภาณ  กรสังข์
3. เด็กชายพรสวรรค์  กุยุคำ
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ทอง
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกาญธิดา  ดวงปาโคตร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ครุฑศรี
3. เด็กชายวงศธร  จันทร์ทรง
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ทอง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กชายธนพนธ์   กงเกียม
2. เด็กชายธนวัฒน์   แก้วแกม
3. เด็กชายโกมินทร์  ชูเชิด
 
1. นางอมรรัตน์   แก้วแกม
2. นายสมชาติ  แก้วแกม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังศาล 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   ศรีอ่อน
2. เด็กหญิงศิรินทรา   พุทธรุณ
3. เด็กหญิงไพจิตร   บุญเรือง
 
1. นางรัตนา   กันสุข
2. นายนิพนธ์   ขจรไพร
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงกมลพร   คำพู
2. เด็กหญิงกฤตยา   แก้วสุวรรณ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา   แนบกลาง
 
1. นางสายยันต์   สุขเอม
2. นางสาวลักษณา   ยวงเงิน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กหญิงกำไร  ไชยป้อง
2. เด็กหญิงนัตยา  อุตรพรม
3. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์ชัย
 
1. นางสาวทองเปลว  แสงสุริยา
2. นายไพโรจน์  แก้วยศ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะคูณ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงษ์ไกร
3. เด็กหญิงฉัตรดาว   มาแก้ว
4. เด็กหญิงฐิติมา   รินแก้ว
5. เด็กชายบริรักษ์   ผัดผ่อง
6. เด็กหญิงรวินท์นิภา   พฤกษา
 
1. นางราตรี    ปันแก้ว
2. นายวัชระ  สิ่วไธสง
3. นายอัฉรพล  คำก่อ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ม่วงวงศ์
2. เด็กหญิงธนัชชา  ม่วงอ้อย
3. เด็กหญิงนิชานันท์  ปานทรัพย์
4. เด็กหญิงวัชรีภรณ์  อยู่เย็น
5. เด็กชายสุทธิราช  อินทร์บุญ
6. เด็กหญิงเรณู  เขียวหวาน
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ยศสุรีย์
2. นางสุภาพ  บุญมาศ
3. นางสาวรสรินทร์  จันทา
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   ปานฤทธิ์
2. เด็กหญิงปุษยา   บุญธรรม
3. เด็กหญิงศศิธร   อาจเอื้อ
 
1. นางสมนึก  อ้นกลิ้ง
2. นางเพียงจันทร์  แก้วดี
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พิมทอง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  คะชานันท์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองแจ้ง
 
1. นางบุญมา  อิ่มสุข
2. นางสุภาพ  นกโวหาร
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 1. เด็กหญิงพรพิมล  พาโนมัย
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  สุขแป
3. เด็กหญิงอริษา  บุญเอี่ยม
 
1. นางสาวปาหนัน  บุ้งจันทร์
2. นางสาวสุวรรณา  ปั่นอาจ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาลา
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  ทีน้อย
3. เด็กหญิงปนัดดา  ลากา
 
1. นางมยุรี  กล่อมเกลี้ยง
2. นายฮุสเซนต์  ซิตูมปูน
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหวน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    เครื่องทิพย์
2. เด็กหญิงรินลดา    ศรีรักษา
3. เด็กชายสุจินดา   ตาเรือนสอน
 
1. นางสาวอ้อมใจ  เกยเลื่อน
2. นางวันวสันต์  ดาโรจน์
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีอ่อน
2. เด็กหญิงรัญชิดา  ยาสมุทร
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญก้อน
 
1. นางบุญมา  อิ่มสุข
2. นางสาวพัชราภรณ์  ปิ่นธนากร
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิตธนา  แซ่สง
2. เด็กหญิงช่อผกา   แซ่ลี
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แซ่ว่าง
 
1. นางสิริมา   เบ้าสกุล
2. นางสาวเดรยา  บุญนวล
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   นางวงษ์
2. เด็กหญิงกัลญา   สักเสิม
3. เด็กหญิงณัฐริกา   ทรัพยประภา
 
1. นายสยาม  เทียนสีม่วง
2. นางพรวิไล  เทียนสีม่วง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โรจน์สันติกุล
2. เด็กหญิงดาวพระศุกร์   วงศ์วิริยะชาติ
3. เด็กหญิงนุสรา  โสภา
 
1. นางสุรีรัตน์   อิ่มจันทร์
2. นางสาวเดรยา  บุญนวล
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงขวัญใจ  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงดารุณี  ฟองหิน
3. เด็กหญิงสุภาพร  สิงห์โต
 
1. นางสุภาพ  บุญมาศ
2. นางสาวมณีรัตน์  ยศสุรีย์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กชายทักษิณ  คำซ่อม
2. เด็กหญิงปภาดา  หนูตา
3. เด็กหญิงวิลาสินี  แจ่มเพ็ญ
 
1. นายสมควร  สถิตโกศล
2. นางสมพร  สถิตโกศล
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กชายกิตติชัย  ภูชมชื่น
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ใจจริม
3. เด็กหญิงศศิประภา   หวานหอม
 
1. นายสมควร  สถิตโกศล
2. นางสมพร  สถิตโกศล
 
191 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 1. เด็กชายรัชพล   คำมีโต
2. เด็กหญิงวรรษชล  คำแก้ว
3. เด็กชายอัษฎาวุธ    อ่องทิพย์
 
1. นางสาวลดาวัลย์   ปานพรม
2. นางธีรนันทน์   อารินทร์
 
192 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายทินภัทร   ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงปฐมพร   ธนาคุณ
3. เด็กหญิงอรจิรา   เขียวสา
 
1. นางสาวสุพัตรา  สมจิตร
2. นางสาวอรทัย  ยิ้มเครือทอง
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงรักษิดา  สอนจันทร์
 
1. นางดวงใจ  ประชารัตน์
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงอำพล
 
1. นางญาณิน   ดอนไสว
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงพชรพรรณ   แก้วสาร
 
1. นางสาวพิชญา   โพธิ์อ่อง
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงสุธีกานต์  สุขเฉลิม
 
1. นางสมาพร  วงศ์เสนานุรักษ์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1. เด็กหญิงปรัถมา   บุญเลิศ
 
1. นางสาวปัณรส  รังสิกรรพุม
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 1. เด็กหญิงพัณณิตา   แก้วแดง
 
1. นางสาวบัวศรี  เขียวน้ำเพชร
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กชายธนันธร  ชัยชนะ
 
1. นางจรินทร์  ทองก้านเหลือง
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายภาคภูมิ  ช่วยทอง
 
1. นางรัตนาภรณ์  พิทักษ์อรรณพ
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกไทร 1. เด็กชายเอกภาพ  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวปรานอม  นกเทศ
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กชายณโม  เหิงคำแก้ว
 
1. นางกาญจนา  อินเขียว
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายศุทรา  เติมแก้ว
 
1. นางสาวณัฐริน  ทิมรอด
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายภูชิต  จันทร์ป้อม
 
1. นางพนิดา  นาหนองตุม
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบง 1. เด็กหญิงธิดาวัลย์   มีบัง
2. เด็กชายธีรพงษ์   วงษ์สุวรรณ
3. เด็กชายวรณัน   เยาวขันธ์
 
1. นางเกษรินทร์   พรหมมา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร   แก้วดู
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงธาริกา  ทองโคตร
2. เด็กชายพิสิษฐ์  วันดี
3. เด็กชายสรพงษ์  พรมคำ
 
1. นางพิศมัย  ศรีเมฆ
2. นางสาวอัมพร  โอ่คำ
 
207 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงคมคาย   จันทร์ทอน
2. เด็กชายจีระพนธ์   สีเป้
 
1. นางกัณฐิกา  มณีรัตน์
2. นายคมสันต์  ชัยภูมี
 
208 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายถนอมวงศ์   แซ่เถา
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์   แซ่ลี
 
1. นางสาวสุรางค์  ธนาฟู
2. นางสาวสายนที   สีทา
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลึก 1. เด็กหญิงพุธรี   ทองคำ
 
1. นางศศิธร    อ่อนลาน
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กชายสุทธิพงษ์   คำบิน
 
1. นายจักรพันธ์  ทองลาด
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  พรมชาติ
 
1. นางลลิตา  สุวรรณคาม
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กชายธีรธร  อิสสระ
 
1. นางขวัญยุพา  ส้มแก้ว
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางลาด 1. เด็กหญิงณปภา   สุพรรณคง
 
1. นางบัวเรียว  เมิดจันทึก
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงศิริทรัพย์   สาลีวัน
 
1. นางสาธินี  วันชัย
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 1. เด็กหญิงสุวรรณณา  ทินเที่ยง
 
1. นางปราณี   ปึงตระกูล
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กชายจุุลจักร  ชัยชนะ
 
1. นางนันท์ณัชฐา  มะมา
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธนกฤติ  เล็กกุล
 
1. นางแน่งน้อย  ศันติกุล
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. นายจิตติณห์  สงวนสิน
 
1. นายธนเดช  ศักดิ์สุวรรณ
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกจั่น 1. เด็กหญิงดารณี  บำรุงฤทธิ์
 
1. นางบุญสิตา   คำเย็น
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตก 1. เด็กหญิงปิยนุช  โกลาหะฬะ
 
1. นางศิริวรรณ  สว่างเนตร
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหวน 1. เด็กชายรพีพัฒน์  ช้อนชนะ
 
1. นางดวงสมร  ณ จำปาศักดิ์
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   กลมปั่น
 
1. นางพรวิไล  เทียนสีม่วง
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายสมคิด  กุลตัน
 
1. นางวาธุกา  เทียมแสน
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 1. เด็กหญิงปภาวี    อยู่ดี
 
1. นางภิญญมาศ  พรมพล
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพิมรตา  จันปุณณะ
 
1. นางเฟื่องฟ้า  ศรีสังข์
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำดี
 
1. นายพินทรัช  หอมชื่น
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกจั่น 1. เด็กหญิงกนกร  วิภพภัทร
2. เด็กหญิงขวัญเกล้า  ศรีตะรัตน์
3. เด็กหญิงชนาพร  แพงลม
4. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  โพธิ์พิทักษ์
5. เด็กหญิงศิภาภรณ์  ตะโกศรี
6. เด็กหญิงใบเฟริน  พรมดี
 
1. นางเกศินี  กลางประพันธ์
2. นางสาววิภาวดี  ถึงกัน
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางหัวลม 1. เด็กชายพีรภัทธ์  ดาแพง
2. เด็กหญิงศิรภัสสร   อันชนบท
3. เด็กหญิงสุจิตา   เบ้าเหมือน
 
1. นางธัญพร    อิทรศร
2. นางพิกุล    บุญมาก
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   กิ่งแก้ว
2. เด็กชายพิสิฐชัย  ใจดี
3. เด็กชายสงกรานต์    บุญอ้น
 
1. นางสาวไกล้รุ่ง    เสียงไพเราะ
2. นายพรพิชิต  แก้วสายตา
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงนิชชาวัลย์  แก้วสีลา
2. เด็กหญิงพิมพิกา  บุญสอง
3. เด็กหญิงอุษา  คงเสมอ
 
1. นางดวงใจ  ประชารัตน์
2. นางสาวจุฑากาญจน์  จิตรถนอม
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กชายธนดล   ผูกฟัก
2. เด็กชายพิรภพ  สุธงษา
3. เด็กชายวุฒิชัย   แสงจันทร์
 
1. นายสมชาติ  แก้วแกม
2. นางสาวสุพรรษา  ยังคลัง
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กชายณัชพล   ถอสูงเนิน
2. เด็กชายธิติศักดิ์  อยู่โพธิ์
3. เด็กชายนันทพงศ์   อ่อนศรี
 
1. นายสมชาติ  แก้วแกม
2. นางวิชญาพร  ปิยะโกศล
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงพัชรา  จอดนอก
2. เด็กหญิงศุภกามาศ  เต้าวาน
3. เด็กชายแทนคุณ  ทองอินทร์
 
1. นางดวงใจ  ประชารัตน์
2. นางสาวจุฑากาญจน์  จิตรถนอม
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1. เด็กชายภัทร์ธีนันท์   สุติญญามณี
2. เด็กชายอภิชนันท์   วงค์เง้า
 
1. นางสาวปัณรส  รังสิกรรพุม
2. นายเมธีพงษ์  พรานช้าง
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายนพรัตน์  คำมี
2. เด็กชายปิยะพงษ์  คำวิชิต
 
1. นางสาวดวงเดือน  ทองดี
2. นางสาวศิริกาญจน์  ศรีจันทร์
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 1. เด็กหญิงญาณิน  วงแหวน
2. เด็กชายพิพัฒน์  ครองบุญ
 
1. นางสาวนิศากร  ตู้นก
2. นางปราณี   ปึงตระกูล
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กชายจิรเมธ  ศรีจริยา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สีดำดี
 
1. นางดาว  พงค์สมบุญ
2. นายเจษฎา  อิ่มสุข
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กชายณัฐพล  กล้าหาญ
2. เด็กชายธนกร  ขาต่าย
3. เด็กชายสายลม  แสงจันทา
 
1. นางดวงใจ  ประชารัตน์
2. นางสมาพร  วงค์เสนานุรักษณ์
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกจั่น 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมจีน
2. เด็กชายสมคิด  บำรุงฤทธิ์
3. เด็กชายอาทิตย์  เชื้อคำเยีย
 
1. นางสาววิภาวดี  ถึงกัน
2. นางเกศินี  กลางประพันธ์