รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงชญาดา  นวลบุญ
 
1. นางเกวลิน  บุญเจิม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 1. เด็กหญิงวิลาสินี  นิดเนตร
 
1. นายสมศักดิ์  หารวันนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้อยวัน
 
1. นางนิศานาถ  สร้อยสน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยทรรศน์  วันพุธ
 
1. นางพัชรียา  พร้อมมูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รักษา
 
1. นางสาวอรทัย  กุลเกลี้ยง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 1. นางสาวธนาพร  ทาสะหลี
 
1. นางวราภรณ์  ติกะมาศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1. เด็กหญิงสิริหัสรังษี  อริยะวงศรศิริ
 
1. นางวิไล  วรศรีนา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกโอ 1. เด็กหญิงสุรมล  สุประภาดา
 
1. นางอัมพร  หนูภา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงจีรภา  สุขขา
 
1. นางสาวญาณินท์  อินทร์สิงห์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงกฤตพร  รัตนประภา
 
1. นางบานเย็น  พันธุ์ควณิชย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงอนัญญา  นวนทัด
 
1. นางสาวสุมนา  ผิวสานต์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 1. เด็กหญิงณีชกมล   คำหมู่
 
1. นางปนัดดา   มณีราช
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายจิรภัทร  วันเย็น
 
1. นางสำรวล  คำยิ่ง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ขวัญเดิน
 
1. นางสาวสกาวเดือน  จันหน่าย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ทุมวงศ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 1. เด็กหญิงทริกา  ไชยแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  จงอ่อนกลาง
 
1. นางนงเยาว์  นาพิมพ์
2. นายพงษ์ศักดิ์  อินดีคำ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 1. เด็กหญิงพจนา  ทิมให้ผล
2. เด็กหญิงพจนี  ทิมให้ผล
 
1. นางธัญญพัฒน์  แก้วกุลพิสิษฐ
2. นายทศพล  ชัยสงค์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงปณัฐดา  จ้อยจำปา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มารอด
 
1. นางรัชนีย์  ด้วงมูล
2. นายประสพ  มีตา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 1. เด็กหญิงวรกมล  เชื้อไพบูลย์
2. เด็กชายเจษฎา  โสมทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  คำสุม
2. นางสาววราภรณ์  สวัสดิ์คีรีกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงเปมิกา  ศรียาภัย
 
1. นางสาวอัญชลีพร  นันทะเนตร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1. เด็กหญิงฐิติพร  กิตติธาราทรัพย์
 
1. นางอนุสรณ์  ธัญญศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงสุภาพร  นันทะพรม
 
1. นางอรวรรณ  ใจกล้า
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กหญิงธีรดา  โซ่เงิน
2. เด็กหญิงปณิดา  อิ่มนาง
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ขวัญกุล
 
1. นางปภัสรา  สารพวง
2. นางผ่องศรี  นวลจอน
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงฐิดายุ  แซ่หลอ
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  วุฒิกรโสภณ
3. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  โพธิ์เจริญชัย
 
1. นางสาวจตุพร  ศรีทับทิม
2. นางสาวโสรญา  เตือนสติ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงนันทิตา  เพชรกันหา
3. เด็กหญิงเบญญาภา  พรมพุทธ
 
1. นางนิศรา  รักษาศรี
2. นางหนึ่งฤทัย  อินทรปาสาณ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองริ้ว
2. เด็กหญิงปิติชานันท์  อ่างคำ
 
1. นางสาวจตุพร  ศรีทับทิม
2. นางสาวอรวรรณ  พิมพ์แผลง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กชายพงศธร  กองเงิน
2. เด็กหญิงมานิตา  ตาเห็น
 
1. นางณัฐธิดา  ชัยดิษฐ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายธนัช  พรมภักดี
 
1. นางวิมลพร  จันทร์มี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายธีธัช  อินทมงคล
 
1. นางวิมลพร  จันทร์มี
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงณฑกมล  กงคำ
 
1. นางกอบแก้ว  จำคำ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กชายธนพล  ตันตุลา
2. เด็กชายพลาธิป  เอี่ยมขำ
 
1. นางศิริลักษณ์  กิด่วน
2. นางกุสุมา  เหมมั่น
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดกลอย 1. นางสาวกวินทิพย์  คำแกม
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ลาคำ
 
1. นางสาวรัตนา  คำตุ้ม
2. นางนิจวดี  มูลวงศ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ปทุมรุ่ง
 
1. นางสาวปณิศราภรณ์  สุขรดากุล
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กชายฤชานนท์  ขวัญนาง
 
1. นางสาวยุวธิดา  เป้าทอง
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงสิริพร  ภาพเสน่ห์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พิมพ์แผลง
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณวิทยา 1. เด็กหญิงพิรญา  ภักดีเจริญ
 
1. นางสาวฐิตารีย์  โสชู
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กหญิงภัทราวดี  นักร้อง
 
1. นางสกาวรัตน์  ศรีอุดกัน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  กีรติสิทธิกุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำขะ
3. เด็กหญิงปณิสรา  ดวงกำเนิด
 
1. นายสุเทพ  สังเกตุดี
2. นางสาวสิรินทรา  บั้งทอง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขาม 1. เด็กชายผลสิทธิ์  บุญมาก
2. เด็กชายรัชพล  คนมาก
3. เด็กหญิงอภิญญา  วันเพ็ง
 
1. นางสาวศิวาลัย  โนนคำ
2. นายฤทธิไชย  แก้วแท้
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทองมาก
2. เด็กหญิงณภัสวรรณ  พยัคประโคน
3. เด็กหญิงวรรณิษา  ดวงจำปา
 
1. นางสาวประคองรัตน์  รูปโฉม
2. นางสาวสิรินทรา  บั้งทอง
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 1. เด็กหญิงปนัดดา  แซ่เฮอ
2. เด็กหญิงปริชาติ  เตจะวัน
3. นางสาววิมาลา  สวัสดิ์ภักวงศ์
 
1. นางจารุวรรณ  อินวรรณ์
2. นายวิวรรธน์  อินวรรณ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  มงคลวัจน์
2. เด็กหญิงรวิสรา  ครองสิน
3. เด็กหญิงโยษิตา  พาทอง
 
1. นายสุเทพ  สังเกตุดี
2. นางสาวอนุสา  พงศ์จำรัส
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สมจันทร์เพ็ญ
2. เด็กหญิงชนากานต์  สิมมากรม
3. เด็กชายสหรัฐ  คำเพียง
 
1. นางนุชนารถ  ปัจจุบัน
2. นางพรทิพย์  ทูลธรรม
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  อักษรพิมพ์
2. เด็กหญิงบุญค้ำ  ชุ่มมะมล
3. เด็กหญิงพรพิมล  ชนทองหลาง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พาคำ
2. นางสาวนารีนาท  บุญสิงห์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโง่น 1. เด็กหญิงกาญจนาพร   ทุมรี
2. เด็กหญิงนริสา  วังคีรี
3. เด็กหญิงหฤทัย  ไชยะ
 
1. นางมัทธียา  กันแสง
2. นายสมพร  พุทธา
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายพจน์ดนัย  ถึงเจริญ
2. เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีกุลศศิธร
 
1. นายสุเทพ  สังเกตุดี
2. นางสาวอนุสา  พงศ์จำรัส
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดุก 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  นวลฟอง
2. เด็กหญิงวนิษฐ์ชญา  จันทร์มูล
 
1. นางเพชรา  เดชรักษา
2. นายคมสันต์  บุญเผย
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 1. เด็กชายจิรันธนิน  แซ่ทอร์
2. เด็กชายจีรศักดิ์  แซ่เถา
 
1. นายอานนท์  สนเทียนวัด
2. นายชูชาติ  รัฐวงษา
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 1. เด็กชายนพพร    แก้วดียิ่ง
2. เด็กชายอนุวัตร    คำดี
 
1. นายปราการ    สว่างจิตร
2. นางสาวกนกวรรณ   ศรีบุญเรือง
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 1. เด็กชายชนะพล  กุสันเทียะ
2. นายภูมินทร์  ทองดี
 
1. นายสมควร  ปิ่นขาว
2. จ.ส.อ.เสกสรรค์  แก้วงาม
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 1. เด็กหญิงกิตติยา  ดีเลิศ
2. เด็กหญิงยุพาวรรณ  คร้ามปั่น
 
1. นายสมควร  ปิ่นขาว
2. จ.ส.อ.เสกสรรค์  แก้วงาม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 1. เด็กหญิงจารุณี  ศรีบุญไทย
2. เด็กหญิงชุติมา  จันลา
3. เด็กหญิงชุลีมา  จันลา
4. เด็กหญิงนลินทิพย์  สารีเกิด
5. เด็กหญิงอรัญญา  บัวพันพิมพ์
 
1. นางสาวณัฏฐา  พรมมูล
2. นางสาวรติพร  ศรีเจริญ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงกชรัตน์  ทับทัน
2. เด็กหญิงภัทรินญ์  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงยลรดา  สายคำติ่ง
4. เด็กหญิงสุทญาณ์  มาป้อง
5. เด็กหญิงอินทุภา  กุลมล
 
1. นางนวมินตรา  จันทกูล
2. นายธวัช  บุญกล้า
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 1. เด็กหญิงดอกอ้อ  คำตีด
2. เด็กหญิงประกายดาว  พรมมาวัน
3. เด็กหญิงปัดนัดดา  คำปอม
4. เด็กหญิงวารุณี  โสประดิษฐ
5. เด็กหญิงอภิชญา  สุระทัด
 
1. นายไพฑูรย์  วรรณรัตนพันธ์
2. นางโสภา  ขันยศ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 1. เด็กหญิงศศิธร  สัตถาผล
2. เด็กชายศิวกร  ใสไหม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สารียง
4. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ปั่นเจริญ
5. เด็กหญิงเหมือนฝัน  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวฝน  คำใส
2. นางสาวรัชนีพร  เพชรดำ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตราเงิน
2. เด็กหญิงณัฐฐิญาณี  ชนะกิจ
3. เด็กหญิงธิญาดา  ภูมิพิพัฒ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  กานคาน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ประเสริฐศรี
 
1. นายชัยพร  ภักดีอำนาจ
2. นายสวัสดิ์  ศรีทอนสุด
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โนนวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มารศรี
3. เด็กหญิงธนัญญา  บุญเกษม
4. เด็กชายสุทธิชา  บางสูงเนิน
5. เด็กหญิงอาทิตยา  วิทยเวชย์
 
1. นายชัยพร  ภักดีอำนาจ
2. นางวรรณนภา  เรืองเจริญ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สมสี
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  น้อยวงค์
3. เด็กชายวิชชุกร  แก้วสอน
4. เด็กหญิงศิริจินต์  มุขแก้ว
5. เด็กหญิงเอมมิกา  มาเรือง
 
1. นางไพรวรรณ  อุปโคตร
2. นางสังวาล  ใหม่สวัสดิ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 1. นางสาวธนพร  ขวัญเขียน
2. เด็กหญิงนันณภัทร  กองมา
3. นางสาวน้อย  อินทร์สุรันต์
4. นายศิวัช  ขวัญเขียน
5. เด็กหญิงอลีนา  พาทา
 
1. นายประชา  ตรีศรี
2. นางสาววันทนา  สุพรมอินทร์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายธนากร  อินสังข์
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กหญิงปาริชาด  ความเพียร
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองแบบ
 
1. นางสงกรานต์  มานะกิจ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธีรพร   ทองนิ่ม
2. เด็กชายพงศธร    มีนนท์
 
1. นางปิยะพร   กองเตย
2. นางอรนุช  หม้อบุญมี
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กหญิงพัชรพร  ภาพสิงห์
2. เด็กชายภูมินทร์  บานบุรี
 
1. นางสาวนารี  ปรีดี
2. นางอมรลักษณ์  บุญมา
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. นางสาววรรณวิศา  คำโสม
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เพชรกันหา
 
1. นางรัศมี  ครองสิน
2. นางสาวขวัญจิตร์  ทองจันทร์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กชาย กิตติศักดิ์   ขันทรัพย์
2. เด็กหญิงกรวิกา   นวนทัด
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   บุญเสริม
4. เด็กชายกิตติชัย   ขันทรัพย์
5. เด็กหญิงณฐิกา    หวลระลึก
6. เด็กชายนนทชา   ฆ้องลา
7. เด็กหญิงศิวาภรณ์   ก้อนเทียน
8. เด็กหญิงสิริโสภา   นวนน้อม
9. เด็กหญิงอรุณี   นวลตาล
10. เด็กหญิงเจตตราพร    กงเกียน
 
1. นางจงกลนี  อินดีคำ
2. นายพีรยุทธ   น้อยกรม
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. นางสาวกวินทรา   แซ่หว้า
2. นางสาวณัฐวิภา   ลีปรีชา
3. นายณัฐวุฒิ  แซ่ลี
4. เด็กชายตุลาการ  แสงวิริยนันท์
5. เด็กหญิงธิติพร    แซ่หยาง
6. นางสาวนภา   แซ่โซ้ง
7. เด็กหญิงนันทิตา  แซ่หญ้า
8. นางสาววนิดา   แซ่ย่าง
9. นางสาวสุพรรษา   ศักดิ์เจริญชัยกุล
10. เด็กหญิงสุวรรณี   ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นายอำพล  ช้างพินิจ
2. นายอรรถพล  เสาธง
3. นายครรชิต  โสภา
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  กายา
2. เด็กชายกฤติพงศ์  แก้วชาย
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพียศรสุรักษ์
4. เด็กหญิงปัทมาวดี  จันทร์ศรี
5. เด็กหญิงภัทรภรณ์  พิมเขตร
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองแบบ
7. เด็กชายมงคล  เทียนทอง
8. เด็กชายวรินทร  จันโท
9. เด็กชายสุรศักดิ์  มามาก
10. เด็กหญิงอัญธิสา  ติดโนน
 
1. นายปรีชา  สุรินาม
2. นางสมนึก  สืบกินนอน
3. นางพิสมัย  ไสลภูมิ
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กชายกอบชัย  ราชสมจิตร
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  คำแก้ว
3. เด็กชายนัทพงศ์  สุขแสนเนตร
4. เด็กหญิงปัญญาพร  แฝงทรัพย์
5. เด็กหญิงพสินี  ดอกแก้ว
6. เด็กชายวรกานต์  หอมหวล
7. เด็กหญิงวรรณวิษา  สุวรรณรัตน์
8. เด็กหญิงวิชิดา  สามงามยา
9. เด็กหญิงวิภาดา  กงยนต์
10. เด็กหญิงวิลาสินี  กองเงิน
 
1. นายกฤษฎา  สารพวง
2. นายสุธี  บุญฤทธิ์
3. นางสาวจุฑารัตน์  ทองหมู่
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 1. เด็กชายธนพงศ์   สีดาจร
2. เด็กหญิงนันทิชากรณ์  วงค์แสนศรี
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองที
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์   คำจุ่น
5. เด็กหญิงสุกัญญา   รอดแสน
6. เด็กชายอนุชา   คำภา
7. เด็กชายเฉลิมเกียรติ   ธูปสารี
 
1. นางขันทอง   ปานันท์
2. นายนรุต   รักษาศรี
3. นายอรรถพล   พรมรักษา
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายชยธร  ติยานนท์
2. เด็กชายณชพล  ติยานนท์
3. เด็กชายณัฐภูมิ  สังข์ทอง
4. เด็กชายธนกฤต  คำโสม
5. เด็กชายธนบดี  กองเพ็ง
6. เด็กชายปาฏิหาริย์  โป้แล
7. เด็กชายสุรเดช  คีรีรัตน์สกุล
8. เด็กชายอชิรวัฒน์  กึ้นทอง
9. เด็กชายอรรถกฤต  แซ่หลอ
10. เด็กชายเมธา  พิมพา
 
1. นายมรุตพงศ์  วงษ์แหวน
2. นางภารดี  จุมรี
3. นางสาวปิ่นปินัทธ์  บุญคง
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1. เด็กหญิงชฎาพร  เกตุดี
2. เด็กชายนิติธร  ธีรธรรมธาดา
 
1. นางสาวประโลมจิต  สายบุญชื่น
2. นางสาวสุภาพร  ไกรสิงห์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงนันทิดา  เสมาทอง
2. เด็กหญิงศศิมา  ป้องท้าว
 
1. นายอรรถพล  อุดอินทร์
2. นางสุพัฒตรา  สามนทา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กระวีวงศกร
 
1. นางสาวภาวินี  สีมา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  จันทักษ์
 
1. นางทศพร  น่วมเจิม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กหญิงกัญกมล  กุลสง
 
1. นายอนุชิต  จันทรนุช
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงอัยญารินทร์  เรืองโต
 
1. นางสาวณญามนตร์  บุญเพ็ง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงนภัสร   ฟักคง
 
1. นางกนกวรรณ  ทองศรี
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กหญิงอริศา  วรวงปา
 
1. นายวิสุทธิ์  สุขศรี
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 1. เด็กหญิงภักษร  แซ่ลี
 
1. นายสุพจน์  จันทร์เถร
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กชายฉัตรมงคล  มะโนฮอง
 
1. นายอนุชิต  จันทรนุช
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กชายศุภกิตติ   ติดผาย
2. เด็กชายสุริยา   สอนจุมพล
 
1. นางวันเพ็ญ   ทองหม่อม
2. นายพีรยุทธ   น้อยกรม
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงสุชาดา   มัสสุ
2. เด็กหญิงอินทร์ธุอร   ขวัญพุก
 
1. นายพีรยุทธ   น้อยกรม
2. นางวันเพ็ญ   ทองหม่อม
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ขวัญเขียน
2. เด็กหญิงนันทภัทร  กองมา
 
1. นางเพ็ญพิชญา  มนแพวงศานนท์
2. นายวิทยา  โตเร็ว
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำปอม
 
1. นายวุฒิชัย  เฉนียง
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายจตุพล  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพรปวีร์  บุญมี
3. เด็กชายเพชร  ลีพงษ์ภัค
 
1. นายกรวิท  นวลตาล
2. นางสาวภาวินี  สีมา
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ชุมเสน
2. เด็กหญิงทิราทิพย์  ราชเพียแก้ว
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ผมงาม
 
1. นางสีแพ  พั้วป้อง
2. นางสิริกานต์  บุญมี
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 1. นายสมหวัง  แซ่ท่อ
2. นายอภิวัฒน์  แซ่เฮ่อ
3. เด็กชายไตรภพ  แซ่เถา
 
1. นายชูชาติ  รัฐวงษา
2. นายอานนท์  สนเทียนวัด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงกนกนาฏ  จันสา
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กชายเจษฎา  ยอดคำ
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  คหะวงษ์
 
1. นางจิราภรณ์  เมฆาพันธุ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงณฐวรรณ  นาบุตรดี
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงจิราพร  ศรทะโชติ
 
1. นางจิราภรณ์  เมฆาพันธุ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงเบญจพร  สังข์ทอง
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงกนกนาฏ  จันสา
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงวรรณธนา  สมสี
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงวรางคณา  แก้วบุดดี
 
1. นางแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงภัทรกานต์  เพชรบูรณ์
 
1. นางแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันทะสอน
 
1. นางพจนา  เศรษฐะ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์แซ
 
1. นางแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำภาพ
 
1. นายเอกสิทธิ์  ทองยอด
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ขัดสี
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงศุภาพิชย์  จูเกษม
 
1. นางจิราภรณ์  เมฆาพันธุ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กชายชยพล  แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงชลธิชา  พรมคำ
3. เด็กชายประสบโชค  วันสา
4. เด็กหญิงวรรณธนา  สมสี
5. เด็กหญิงศิริณา  ผุ้ยเพชรพุ้ย
6. เด็กชายสุภนัย  มุยคำ
7. เด็กชายอดิรุจ  พาทา
8. เด็กชายอภิรักษ์  มารอด
9. เด็กชายเจษฎา  ยอดคำ
10. เด็กหญิงเบญจพร  สังข์ทอง
11. เด็กชายเมธาพร  พุ้ยชัย
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
2. นางบุญเกิด  แก้วหล้า
3. นางธีรารัตน์  พวงคำ
4. นางสุพัฒตรา  สามนทา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อารี
2. เด็กชายกฤตเมธ  ทองพา
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วบาน
5. เด็กชายธีรภัทร  ป้องท้าว
6. เด็กชายธีรโชติ  พานตา
7. เด็กชายนฤพนธ์  อ่อนนิ่ม
8. เด็กชายปฎิภาณ  ผิวผ่อง
9. เด็กชายปรมินทร์  พาพิน
10. เด็กหญิงปิยะวรรณ์  จันทะมิน
11. เด็กชายพลากร  คำโฉม
12. เด็กหญิงพาลินี  มุยคำ
13. เด็กหญิงพิชญา  ตุ่นอ้น
14. เด็กชายพีรวิชญ์  ไพรวัน
15. เด็กหญิงมัติกาญ  เทียมเพ็ง
16. เด็กหญิงรติกาล  กาศรี
17. เด็กชายศิริชัย  สาโท
18. เด็กชายศิริโชค  สาโท
19. เด็กชายอัทพล  รุ่งเรือง
20. เด็กหญิงเนตรดาว  คำโสม
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
2. นายคำรณ  บุญจันทร์
3. นางลาวัณย์  ละดาดก
4. นางสอาด  คำพู
5. นางสมจิตร์  ธิกะ
6. นางสาวทิศารัตน์   แก้วไขแสง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำจุ่น
2. เด็กชายธนพัฒน์  คำวงษ์
3. เด็กชายธนารักษ์  เสมอ
4. เด็กชายศราวุฒิ  คำจุ่น
5. เด็กชายศิริชัย  คำวงษ์
6. เด็กชายศุภวิชญ์  จำปาแก้ว
 
1. นายนิติ  ศรีอินทร์
2. นายอนุชิต  จันทรนุช
3. นายอินจันทร์  เทพโพธา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 1. เด็กหญิงกชกร  เพียสอน
2. เด็กหญิงกนกรัศม์  สุขกล่ำ
3. เด็กชายกฤษฎ์หิรัญ  กลึงกลมเกลียว
4. เด็กชายกฤษณะ  อินช้างคำ
5. เด็กชายกฤษณะ  คาเนโลโพลส์
6. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วตา
7. เด็กชายกันตพล  สอนสุภาพ
8. เด็กหญิงจตุพร  อยู่ทิม
9. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองแจ้ง
10. เด็กชายชนกนันท์  ศรีคง
11. เด็กหญิงฐานิดา  นาทอง
12. เด็กชายณัฐภัทร  พละศักดิ์
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  แจ่มมี
14. เด็กชายทักษ์  อุ้ยวงศ์ษา
15. เด็กชายธนดล  หนานไหว
16. เด็กชายธีรภัทร  เขตนิมิตร
17. เด็กหญิงนิชานาฏ  เขียวขำ
18. เด็กหญิงน่านฟ้า  รุ่งฤทธิ์
19. เด็กหญิงพีมลดา  เกิดมงคล
20. เด็กหญิงภัทรธิดา  นาคผ่อง
21. เด็กหญิงภาริตา  พาทา
22. เด็กชายศิวกร  พรมวงศ์
23. เด็กหญิงสุกัญญา  ทิอ่อน
24. เด็กชายสุรัตน์  แซ่เฮอ
25. เด็กชายสุริยา  จ่าเพ็ง
26. เด็กชายอภินันท์  เตี๊ยะเพชร
27. เด็กชายอโณทัย  กวนครสาร
28. เด็กหญิงเนตรนภา  พรหมดี
29. เด็กชายเอกราช  แซ่เฮอ
30. เด็กหญิงโสภิดา  ใยอิ้ม
 
1. นายสุกิจ  ผมเพ็ชร์
2. นางสาวมาริษา  บัวทอง
3. นายธนพัฒน์  แดงจันทร์
4. นางสาวจุฑามาศ  คนมาก
5. นางสาวสุพัตรา  พินิจจิตร
6. นางชญาณ์นันท์  กลึงกลมเกลียว
7. นางรติชา  คงศรีไพร
8. นางชัญญานุช  กาฬษร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 1. เด็กชายภทร  เปียชาติ
 
1. นายชุมพร  อินหมู
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำภู 1. เด็กชายอนุรักษ์  หน่อท้าว
 
1. นางมัฒณา  เตินขุนทด
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงอรปรียา  เพ็ญงาม
 
1. นางยุพิน  เสาจู
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีบุญเรือง
 
1. นางอรวรรณ  ใจกล้า
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายรัตนเดช  พรหมจรรยา
 
1. นางสาวรัชนีพันธุ์  อุ่นไทย
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กชายพิษณุ  วังคีรี
 
1. นางดรุณี   วัฒนพลาศาสตร์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วดอก
 
1. นางยุพิน  เสาจู
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เสริมวิเศษ
 
1. นางสมใจ   วงษา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กชายพัชรพล  สิทธิพุทธ
 
1. นายนพดล   มามอม
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายอำนวย  หาญรักษ์
 
1. นางจุฑามณี  สิงห์สถิต
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงนภเกตน์  แซ่สง
 
1. นายสุรณโชค   ทองบุ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. นางสาวศุภกัญญา  กันผง
 
1. นางเจียมจิต  สุวรรณโภคัย
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 1. เด็กชายณัฐดนัย  คณะแพง
 
1. นายนิติพงษ์  บุญส่ง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขาม 1. เด็กชายอภิวัฒน์  สุขมา
 
1. นายฤทธิไชย  แก้วแท้
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงกานต์รวี  นิระกิจ
 
1. นายปานศักดิ์  บัวระพันธ์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. นางสาวศุภกัญญา  กันผง
 
1. นางเจียมจิต  สุวรรณโภคัย
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกรวิชญ์   ศรีชัยนาท
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันเกิด
3. เด็กชายธนโชติ   ทองอ่าง
4. เด็กหญิงปวีณา   อ้อมชมภู
5. เด็กชายปิติภักดิ์   ศรีสุระ
6. เด็กหญิงพลอยนิตา   เจริญโชคไกรเลิศ
7. เด็กชายศุภวัฒน์   คำอ่อน
8. เด็กหญิงสมพร   พรมพันธ์
9. เด็กหญิงเมย์มิการ์   กาฬสินธุ์
10. เด็กชายไกรวิชญ์   ท่อรุ่งเรือง
 
1. นางสาวรัตนา   ทองนอ
2. นางสาวนิตยา   ทองมาก
3. นางสาวแสงเดือน  แดงด้วง
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กชายคนาธิป   จันทร์วิเชียร
2. เด็กหญิงญานิกา  ยอดเกตุ
3. เด็กหญิงนัทธิดา  โคตะสา
4. เด็กชายปฏิภาณ  ศรจันทร์
5. เด็กหญิงปาณิศา  นารินทร์
6. เด็กชายพิพรรศ  สายแก้วเกิด
7. เด็กชายภาณุวิชญ์  คำภีระ
8. เด็กชายวัชรวงศ์  ครองสัตย์
9. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญส่ง
10. เด็กหญิงอนัฏญา  สายคำมี
 
1. นางจิราพร  จันทร์โท
2. นางสมประสงค์  ราชพรมมินทร์
3. นางสาวอารยา  สิงห์นนท์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์มี
2. เด็กหญิงญาณี  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  แซ่เฮ้อ
4. เด็กหญิงปณิตา  ศรีชัยวัฒน์กุล
5. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ค้อศุภฤกษ์สกุล
6. เด็กหญิงพิมพกา  นาคคงคำ
7. เด็กหญิงพิมล  แซ่ลี
8. เด็กหญิงศศิวิมล  วิสุทธิยากร
9. เด็กหญิงสุภาพร  พรมสุข
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  ประทีปคีรี
11. เด็กหญิงเบณจวรรณ  แซ่ลี
12. เด็กหญิงเมธาวดี  วรจันทร์เพ็ญศรี
 
1. นายจิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชากุล
2. นางสายทอง  เสนะจำนงค์
3. นางสาวจิระภา  แก้วจิตร
4. นายพิชญุตม์  กระจ่างวงษ์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  กายา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพียศรีสุรักษ์
3. เด็กหญิงปัทมาวดี  จันทร์ศรี
4. เด็กหญิงภัทรภรณ์  พิมเขตร
5. เด็กหญิงอัญธิสา  ติดโนน
6. เด็กหญิงเปมิกา  พิลา
 
1. นายปรีชา  สุรินาม
2. นางมยุรี  บุญนิล
3. นางคนึงนิตย์  จันทร์แซ
4. นางสาวอนงค์  ฤทธิ์เนติกุล
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 1. เด็กหญิงจิตตาภา  วียารัตน์
2. เด็กหญิงลลิตา  กางพรม
3. เด็กหญิงวรรวิษา  วรพุฒ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  สุวรรณลพิศ
5. เด็กหญิงอรทัย  พิชัย
 
1. นางสาวกนกพรรณ  บุญเพชร
2. นางสาวนาตยา  แสงพรม
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงชนาภา  บัวเงิน
2. เด็กหญิงช่อรฎา  จันทร์พิลา
3. เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วแสนมณี
4. เด็กหญิงณัฐพร  ไกรสิงห์
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อ้นศรีวงศ์
6. เด็กหญิงธัญสินี  โฉมทอง
7. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ปัญญา
8. เด็กหญิงพรณัชชา  สียา
9. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสนสะอาด
10. เด็กหญิงภาลฎา  พงษ์ประภาส
11. เด็กหญิงรัตตินันท์  บารมีพุทธะ
12. เด็กหญิงวรัชยา  กงดี
13. เด็กหญิงสุธีมนต์  แก้วอ่ำ
14. เด็กหญิงอนัญญา  ชิ้นพรม
15. เด็กหญิงอัจฉรา  บัวแดง
16. เด็กหญิงเนตรขวัญ  ยิ้มเฉิม
 
1. นายชวัลวิทย์  ทองสุข
2. นางสาวปิ่นปินัทธ์  บุญคง
3. นางสุทิศา  จันทร์ทอง
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์   ดาแพง
2. เด็กชายสุวิจักษณ์   วิเชียรโชติ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   สีจันทร์
4. เด็กชายเดชบดินทร์   เพ็งอังคาร
5. เด็กชายเนติธร   บานเทือง
 
1. นางวราพร   คำน้อย
2. นายอนุรักษ์   อ้อมนอก
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  เกียรติวนิชวิไล
 
1. Mr.Didito P.  Huera
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ศัพท์พันธ์
 
1. นางสาวกุลวรรณ  เดชะคุปต์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กหญิงพรฉวี  บุญสิงห์
 
1. นายสุธี  บุญฤทธิ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ็งพา
 
1. นายสุธี  บุญฤทธิ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำภู 1. เด็กหญิงปิยะพร  สมศักดิ์
 
1. นางณัฐนันท์  อั้งน้อย
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  จงเพิ่มพรวัฒนา
 
1. นางกัณฐพร  ทิพยานุรักษ์สกุล
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กหญิงภานุชนาถ  ลาดเลา
 
1. นายสุธี  บุญฤทธิ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กหญิงกรกนก  สมสร้อย
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ทองเกลี้ยง
3. เด็กหญิงดวงพร  แก้วอุสา
4. เด็กหญิงปนัดดา  รักก้อน
5. เด็กชายวิชิตชัย  ยงคำ
 
1. นางชนิสรา  เพชรกันหา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินคริสเตียน 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ทอแสงสิริกุล
2. เด็กหญิงอรจิราญ์  วงศ์ประสงค์ชัย
 
1. Mr.Hu  Bohan
2. นางสาวดวงใจ  พั้วทา
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1. เด็กหญิงชัญญากานต์  บุรพพงษานนท์
2. เด็กหญิงปริยากร  เทียมเศวต
 
1. นางขนิษฐา  ทองอิ่ม
2. นายภิญญา  กิ่งกันยา
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 1. เด็กหญิงปวิตรา  ตรีถัน
2. เด็กหญิงพัชรียา  เริญศรี
 
1. นางสาววีรยา  สนทอง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายจิรายุ  นิสา
2. เด็กชายณัฐภาส  จันทชาด
3. เด็กชายธนากร  ทองยศ
4. เด็กชายยศกร  แทนพรมมา
5. เด็กชายวรจักร  บุญอารีย์
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีรักษา
 
1. นางสาวสมรักษ์  วงศ์ศรีรักษ์
2. นายสุทธิศักดิ์  พวงคำ
3. นางนงลักษณ์  รามศิริ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กชายขัณฑพงษ์  แซ่วื่อ
2. เด็กชายณัฐพล  ถ่ำแก้ว
3. เด็กชายบัณฑิต  แซ่สง
4. เด็กชายวีรพล  แซ่มัว
5. เด็กชายศุภกร  กะทิศาสตร์
6. เด็กชายสุทธิพงศ์  แซ่หว้า
 
1. นางสาวจารุชา   ธนัญชนกดุลธร
2. นางผกากาญจน์  ทะสวัสดิ์
3. นางสาวฐาปนีย์  พรหมมี
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโง่น 1. เด็กชายชัยนรินทร์  คำอาบ
2. เด็กชายนนธวัตร  วังคีรี
3. เด็กชายบุณยากร  โกมาน
4. เด็กชายมงคล  แก้วเพียร
5. เด็กชายศุภานิช  คำอาบ
6. เด็กชายอภิเดช  คำย้อม
7. เด็กชายเหมราช  ศรีบัวริน
8. เด็กชายเอกภพ  อยู่สุข
 
1. นายเสรีรัฐ  คำตุ้ม
2. นายมนัส  แก้วบท
3. นางสาววรรณจันทร์  ก้อนดี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยมหิน
2. เด็กหญิงชุลดา   อินทะ
3. เด็กชายธนกฤต   หนูกลิ่น
4. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  หนูกลิ่น
5. เด็กชายภาณุวิชญ์   พาแก้ว
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  ขันทอง
7. เด็กหญิงสุนิศา  ปักอินทรีย์
8. เด็กหญิงเพชรดาพร  จันทร์แพง
9. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นาคสุวรรณ
 
1. นายพิฑูรย์  อุตม์อ่าง
2. นางสุภาพ  สมทอง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงชนิศา  กลั่นเรือง
2. เด็กหญิงปุณยภา  สายสิงทอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คงคุ้ม
 
1. นางสาวสุนัน  ยาคำ
2. นางสอนนรินทร์  วงศ์หงษา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กชายชยพล  วิจิตร
2. เด็กหญิงพรรณิภา  แจ่มจันทร์
3. เด็กชายหาญนรินทร์  ยินดี
 
1. นางพรรณทิภา  น้ำค้าง
2. นางสาวละมัย  พิมเสน
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วยม
2. เด็กหญิงนิรากร  เหลือน้อย
3. เด็กหญิงภัทร์นฤน  กันแต่ง
 
1. นางสำรวล  คำยิ่ง
2. นางสาวสุนัน  ยาคำ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาว 1. เด็กชายชนศักดิ์  เสือสาง
2. เด็กหญิงปิยมล  กุดวงค์แก้ว
 
1. จ.ส.อ.หญิงดวงเพ็ญ  มลวัง
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวสุวรรณ
2. เด็กหญิงนปภา  มีป้อม
 
1. นายชลธี  มุยคำ
2. นางรัตนา  ศิริวิบูลย์ชัย
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุลมล
2. เด็กชายธราเทพ  ภิญโญฤทธิ์
 
1. นางนริศรา  สุวรรณชาติ
2. นายสมชาย  โสประดิษฐ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายกฤษฎา  ขันธ์บุญ
2. เด็กหญิงศศิภา  คำเลิศ
 
1. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
2. นางหวานเย็น  หินนนท์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 1. นายภัทรพงษ์  เบ้าทอง
2. นายมิ่งขวัญ  ชาติพหล
 
1. นายเสกสิทธิ์  เหง้ากันหา
2. นายธนวัฒน์  สามารถ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กชายวัฒชระ  ตีเงิน
2. เด็กชายอัครพล  เชื้อบุญมี
 
1. นายสุรไกร  แก้วเต็ม
2. นายชูชาติ  ทองเย้า
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กหญิงกุสุุมาลย์  พรมภักดิ์
2. เด็กหญิงณิชารีย์  น้อยมี
 
1. นายวันเฉลิม   ละพรมมา
2. นายโกวิทย์  ฝ่ายเทศ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กหญิงชนกภัทร์  ลอดเอี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  คำเสียง
 
1. นางนริศรา  สุวรรณชาติ
2. นายสมชาย  โสประดิษฐ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กชายขวัญชัย  ทองแจ้ง
2. เด็กชายยุทธนา  ศรีคำภา
 
1. นายเจริญ  สมสร้อย
2. พันจ่าเอกจีระศักดิ์  สิงห์มนต์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณภัสพงษ์  อินแนน
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ลี
 
1. นายทองบัว  ภู่ทับทิม
2. นางจุฑาทิพย์   ภู่ทับทิม
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักด่าน 1. เด็กชายสุเมธ  ขวัญพรม
2. เด็กชายเฉลิมชนม์  วังคีรี
 
1. นางวิชุลดา  ดิษฐกร
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  เสือเล็ก
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงธวัลพร  คงเมือง
2. เด็กหญิงบัญธิตา  บุมี
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำแพง
 
1. นายอนุวรรตน์  บัวเรือง
2. นายติณณชัย  การกิ่งไพร
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กชายธนพนธ์    แซ่จาง
2. เด็กชายพรชัย  ชัยยงวิทย์
3. เด็กชายวิวัฒน์   แซ่เฮอ
 
1. นายณรงค์  แก้วมา
2. นางณัฐกานต์   จันทร์สุริย์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 1. นายณัฐพงษ์  ขวัญเต็ม
2. นายวิษณุ  นิ่มนวล
3. นายอภิเดช  บุญฑะจันทร์
 
1. นายเฉลียว  พุ่มเจริญ
2. นายประชา  ตรีศรี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 1. เด็กชายชัยมงคล  แก้วกอง
2. เด็กชายดวงเด่น  จันตุ
3. เด็กชายสิทธิโชค  ทัศษ์วงษ์
 
1. นายกรไชย  บูรณปัณณพร
2. นางธัญรดี  บูรณปัณณพร
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 1. นายจีรภัทร   ยาพรม
2. นายฉันฑิต  เหล่าดี
3. นายสุทธินันท์  วรรณฑิตย์
 
1. นายวชิระ  แก้วเข้ม
2. นางธิษะณา  ตุ้มคำ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 1. เด็กชายธีรยุทธ   ชมมา
2. เด็กหญิงนุชนาฎ   บรรดาสุข
3. เด็กชายพิชัย   มาต่าง
 
1. นางกาญจนา   แก้วพิลา
2. นางวิไลรัตน์  อินตาคำ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำชุน 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ถนอมซื่อ
2. เด็กหญิงพัชธริดา  แสนพรม
3. เด็กหญิงสุชาวดี  สิงหา
4. เด็กหญิงสุนันทา  อินชานนท์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  เสมาทอง
6. เด็กหญิงเนตรนภา  แพงขะ
 
1. นายบดินทร์  บุตรพรม
2. นายสาคร  ปิ่นปั่น
3. นางสาวอมรรัตน์  อุตม์อ่าง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีทา
2. เด็กหญิงธิดา  สอนปัน
3. เด็กหญิงนภัสสร  สีสอนการ
4. เด็กหญิงศรัญญา  ยอดอ่อน
5. เด็กหญิงอรจิรา  คุ้มพุ่ม
6. เด็กหญิงอรอุมา   พวงไพร
 
1. นางขนิษฐา  อุมาลี
2. นางสาวศิริรัตน์  หมื่นเดช
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 1. เด็กหญิงชนิกานต์   ตาเกิด
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์   คำซา
3. เด็กหญิงนูรนาซูฮา   เจ๊ะโซะ
 
1. นายพรเทพ   จันทร์อนุรักษ์
2. นางกกมลรัตน์    สุริยเมธีกุล
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองสุข
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ขวัญพรม
3. เด็กหญิงแพรแกมทอง  บุญแลบ
 
1. นางดรุณี   วัฒนพลาศาสตร์
2. นายวุฒิ  วัฒนพลาศาสตร์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  แซ่หญ้า
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชัชวาลย์ครรชิต
3. เด็กหญิงประภาพร  แซ่หลอ
 
1. นางสาวภัทรภร  บุญรักษา
2. นางสาววราภรณ์  คำแท่ง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 1. เด็กหญิงฐิติยา  มงคลสถิตย์
2. เด็กชายอนุชา  สะเดี่ยง
3. เด็กหญิงอารียา  บางสูงเนิน
 
1. นายก้องนคร  เติมพันธุ์
2. นางสาวสุภาวดี  ชีพอุบัติ
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กหญิงตรีทิพย์  รักมะณี
2. เด็กชายรัตนากร  ลาคำ
3. เด็กหญิงแพรวา  กองทอง
 
1. นายรัชตะ  สุขศรี
2. นางสาวปาณิตา  แก้วใหญ่
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กหญิงวิชุดา  คำจุ่น
2. เด็กหญิงวีสวัสดิ์  แก้วเบาะคำ
3. เด็กชายอนุพัฒน์  มูลทอง
 
1. นางดรุณี   วัฒนพลาศาสตร์
2. นายวุฒิ  วัฒนพลาศาสตร์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  อุประ
3. เด็กหญิงวณิดา  พรยิ่ง
 
1. นางประภา  จันทหอม
2. นางสาวกุลจิรา  กันยาประสิทธิ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงกชมน  วงษ์บุตรดี
2. เด็กหญิงรินลณี  หาญรักษ์
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ชาอุ่น
 
1. นางเบญจวรรณ  อารีสุก
2. นางสงกรานต์  นารี
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  รูปคำ
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  สุขเสมอ
3. เด็กหญิงสุขิตา  นามแดง
 
1. นางจำนง  วันเพ็ง
2. นายแดนไทย  คำภีร์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กหญิงขนิษฐา   สอนจันสี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทรงทอง
3. นางสาวศิริปรีดา   วังคีรี
 
1. นางมะลิ  อินทร์พงศ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  จันลา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มเลา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ป้องท้าว
2. เด็กหญิงวรัญญา  คนมาก
3. เด็กหญิงศิรินภา  ภาษีแก้ว
 
1. นางศุภลักษณ์  จันมา
2. นางวราวัลย์  ป้องนนท์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงวริศรา  ทิพย์เคลือบ
2. เด็กหญิงสุริสา  ชมชื่น
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บัวไพริน
 
1. นางดวงสมร  นามวิจิตร
2. นางรัตนา  เนาว์แก้ว
 
180 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายฉัตรชัย   จันลิ
2. เด็กหญิงปวีณา   อั่งน้อย
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์   แก้วเกษศรี
 
1. นางสาวณัฐพร   อุดทา
2. นางณธิดา  พูลทอง
 
181 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองดี
2. เด็กหญิงนันทัชพร  แซ่สง
3. เด็กชายมนัสชนก  ปัญจอาม
 
1. นางอัญชลี  เพชรนันท์
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กชายวทัญญู  ใจเย็น
 
1. นางเนตรนภา  ผลประเสริฐ
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กชายปฏิภาณ  ศรจันทร์
 
1. นางสาวน้ำค้าง  กลิ่นมิ่ง
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เดชะรัตนางกูร
 
1. นางกานต์กมล  สังข์ทอง
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กหญิงธนภรณ์   ขยิ่ม
 
1. นางเนตรนภา  ผลประเสริฐ
 
186 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กชายชัชพล  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กหญิงศิรดา  อยู่สุข
 
1. นางสาวอาทิตยา  วิเศษกันทรากร
2. นางสาวนุชนาฎ  ขวัญพร้อม
 
187 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โสภา
2. เด็กชายเตโชดม   เปิดโปร่ง
 
1. นางเนตรนพิศ  โฉมเฉลา
2. นางสาวิตรี  เชยกิจ
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 1. เด็กหญิงสุจิรา   แสนใจ
 
1. นายสิทธิกร  ด้วงทอง
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายนาธาร  เสียงเย็น
 
1. นายธวัช  โศกค้อ
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  จำรัสวงษ์
 
1. นางดวงลักษณ์  เพ็ญธิสาร
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงปิยากร  รุณทอง
 
1. นางสาวสมพิศ  วะยาคำ
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรู 1. เด็กชายเอกรินทร์  คำสุข
 
1. นางวรรณิกา  ศรียา
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 1. เด็กหญิงกิตติพัชญ์   พรมน้อย
 
1. นางประสพศรี  ชีพอุดม
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1. เด็กหญิงภณิดา  นนทโคตร
 
1. นางฉลวย  ตรีถัน
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 1. เด็กหญิงรุ้งไพลิน   ขวัญมาก
 
1. นายสมาน   แห้วเหมือน
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ขยิ่ม
 
1. นายวสุพล  ชินอาจ
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงกนกพร   สีเสือ
2. เด็กหญิงสมฤดี   อุประ
3. เด็กชายสุธี   วงศ์จันทร์
 
1. นางพะเยาว์   กันตุ่ม
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กหญิงนัฐนันท์   ศรีวงษ์
2. เด็กหญิงปิยากร   กรมมะดา
3. เด็กหญิงพิชชาอร   จันทร์เพ็ง
 
1. นายกฤษฎาพงษ์   แก่นแก้ว
2. นางสาวทิพย์รัตน์   เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักด่าน 1. เด็กชายคามิน  เชื้อบุญมี
2. เด็กชายวิชยะ  คำภีร์
3. เด็กชายเมธิชัย  ดีอินทร์
 
1. นายสมหมาย  แสงมณี
2. นางสาวจงรักษ์  ภูมิใหญ่
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายณัฐพล  โง่นใหญ่
2. เด็กชายสาริน  จันทร์อุ่น
 
1. นางอารมย์  คำสองสี
2. นางดารินทร์  เขียวทิพย์
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายพลาธิป  มามั่ง
2. เด็กชายสรธัญ  คำน้อม
 
1. นางอรชร  บางทับ
2. นางหวานเย็น  หินนนท์
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. นายกันต์ศักดิ์  ศุภลักษณ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำน้อม
 
1. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
2. นางละออศรี  ทิลารักษ์
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  แสนใจ
2. เด็กหญิงนรนุช  ถองทอง
3. เด็กชายประธาน  ภักดีสุจริต
 
1. นางประคอง  มาสี
2. นางสาวธารกมล  แสนฝั้น