รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษาและปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ณ โรงเรียนบ้านต๋อม
ระดับประถมศึกษาและปฐมวัย วันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) วันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงปพิชญา   สิงหธนากร
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ   งามชัยวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงสุชัญญา  จันทร์ทะระ
 
1. นางกัลย์ลภัส  อภัยโรจน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  คำใบสี
 
1. นางอัมรา  ศรีชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงศุภิชญา   ภูวลานนท์
 
1. นางกรรณิการ์   นาวา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงพิชชาพร   กาติ๊บ
 
1. นางจินตหรา   พร้าวไธสง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงชฎาพร  ศรีรินแปง
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ทมไพร
 
1. นางกรองกาญจน์   กันทะวงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงญาราภรณ์   พละศักดิ์
 
1. นางสาวมินตรา   อินต๊ะไชย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขใหญ่
 
1. นางสาวอารีย์  ยอดใจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   สารเชื้อ
 
1. นางกัลยา   ดอนมูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์   นิเทศก์บัณฑิต
 
1. นางสาวศิริพร   สวัสดิ์สุข
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. นางสาวรัตติกาล  เรืองรุ่ง
 
1. นางสาวแสงเดือน  ลาภใหญ่
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงอภิชญา   ซาววงค์
 
1. นางเสาวลักษณ์  กีพงษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงปณิตา  ใจคำ
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงอรธิกา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายสมพงษ์   เครือมูล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงกนกพร  อนุวงค์
2. เด็กหญิงมัลลิษา  รื่นอารมณ์
 
1. นางกัลย์ลภัส  อภัยโรจน์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายครรชิต  ทรัพย์มิด
2. เด็กหญิงพรญาณี  อาทิใจ
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
2. นางสาวสุนิสา  อุตจันทร์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กหญิงกัญญาวรรณ  โยธา
2. เด็กหญิงฐิตาภา   ผิวทอง
 
1. นางสุดารัตน์  สีทิอ้าย
2. นายศรัญยู  สีทิอ้าย
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงฐิติพร  ฟองกาวี
2. เด็กหญิงภัทริยา  อยู่สบาย
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
2. นางแสงเดือน  ลาวตุม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงปาณิสรา   แก้วมูลคำ
 
1. นางวาสนา   เสมอเชื้อ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กหญิงมัททวา   เลาหกรรณวณิช
 
1. นายจีระวัฒน์   เหล็กกล้า
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ยารังษี
 
1. นางจินตนา  กัลยา
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ผิวทอง
2. เด็กหญิงสิรีธร   มาหล้า
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปิกะเข็ม
 
1. นางสุทธิวรรณ  ปิติภาคย์พงษ์
2. นางสาวชุติพันธุ์  ไชยคำ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 1. เด็กหญิงกานต์สิริ  คำยอด
2. เด็กหญิงปริณดา  นะสีดา
3. เด็กชายพัสกร  ชุมพูเมืองชื่น
 
1. นางสาวทิพยดาวรรณ  พุทธรักษา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัณรัชต์  สกุลนา
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. นางสาวยุพารัตน์  อินผ่อง
2. เด็กหญิงยุรา  แซ่สง
3. นางสาววินิธา  แซ่โซ้ง
 
1. นายจำรัส  เขียวงาม
2. นายศรีศักดิ์  วงศ์ประสิทธิ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  คำเมืองใจ
2. เด็กหญิงสุพิชญา   จันต๊ะนา
 
1. นายสุริยนต์   อุนจะนำ
2. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   บุญหลง
2. เด็กชายธราวุธ   ขอดแก้ว
 
1. นายสุริยนต์   อุนจะนำ
2. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กชายศุภกานต์   ปัญญาทิพย์
 
1. นางสาวนิศารัตน์  จิณะเสน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายวชิรวิทย์   วิสุทธินันท์
 
1. นายไพโรจน์   ศรีภา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำปวง
 
1. นายเกรียงไกร   มาตรมูล
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กหญิงณิชากร  คำอ้าย
2. เด็กหญิงปพิชญ์มณฑ์  สีแหล้
 
1. นายศรัญยู  สีทิอ้าย
2. นางสุดารัตน์  สีทิอ้าย
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงพรรณภา  ดูการดี
2. เด็กชายวีรศรุต  รำไพ
 
1. นางสาวชนัญทิตา  กันทะวงศ์
2. นางสาวอำไพ  พรมมี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชญาดา   ไชยลังกา
 
1. นางสาวภาสินี  ธิศรี
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายมนต์เทียน  ธิปัญจะ
 
1. นางสาวพิชญาภา  ฟองคำ
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายชยกร  ชูวรรธนะปกรณ์
 
1. นายพีรันธร  ยาคำ
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายพอพล  เผือกงาม
 
1. นายพีรันธร  ยาคำ
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่สง
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา   เก่งแรง
2. เด็กชายภูธเรศ  ไชยวุฒิ
3. เด็กชายภูวดล  แก้วราช
 
1. นายบัณฑิต  ศรีสุวรรณ์
2. นายเอกนรินทร์  พรมแปง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงฐิติยา  มะโนทัย
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  รัชสมบูรณ์
3. เด็กชายวิษณุสรรค์  อยู่เวชวัฒนา
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นางปาริชาติ  กลิ่นหอม
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  พุทธสอน
2. เด็กชายปภาวิน   คำดี
3. เด็กหญิงเปรมศิณี   ห่วงนา
 
1. นางจิตรลดา   ธรรมขัน
2. นางสาววิชญาพร   ปัญญา
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำปวง
2. เด็กหญิงพรทิพา  สมศรี
3. เด็กชายศตวรรษ  ทานะมัย
 
1. นายเอกนรินทร์  อินสมบัติ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กหญิงดรุณี  ดุเหมา
2. เด็กหญิงปพิชญา  อินวงศ์วรรณ
3. เด็กชายพีรดนย์  สิงห์แก้ว
 
1. นายพิทักษ์  ไชยะป๋าน
2. นายสถาพร  สุริยะชัย
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายกฤษนัย  ธรรมสอน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มณีวงศ์
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  บุญเรือง
 
1. นางดวงดาว  ธรรมสอน
2. นายปิติ  ตรีสุวรรณ
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงณัฐชา   ชัยวร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   คำอินเหลา
3. เด็กหญิงเพชรลดา   พิมค์ชัย
 
1. นางมาริสา  ศรีรัตนพัฒน์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายกัมปนาท  แก้วเทพ
2. เด็กหญิงทักษพร  อพโพ
3. เด็กหญิงนิชา  รักคำมี
 
1. นายเอกนรินทร์  อินสมบัติ
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงฐิตาภา   ยอดมิ่ง
2. เด็กหญิงมัทรินทร์   วิรัตน์เกษม
 
1. นางอำนวย   เมฆบุญส่งลาภ
2. นางสุวิมาส   ใจเที่ยง
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญใจ 1. นายจิรายุ  แซ่เย่า
2. นายไตรภพ  แซ่พ่าน
 
1. นายประหยัด  ใฝ่จิต
2. นางสาวนฤมล  อ่อนหวาน
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กชายศรุต   สุคูมินทร์
2. เด็กชายเจริญสุข   ยะนา
 
1. นายจารุวัฒน์  ไชยเทพ
2. นางอัญชลี  เทวินทร์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายกรรชัย  อิ่นคำ
2. เด็กชายเอกภาพ  แซ่โซ้ง
 
1. นางสุชาดา  อินต๊ะสาร
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายชนนัช  จินะวรรณ์
2. เด็กชายชินดนัย  บุญยศ
 
1. นางวนิษา  สายหยุด
2. นายวัชรพงษ์  ปาลี
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เมืองใจ
2. เด็กชายภูมิบดินทร์  อุทธโยธา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ไชยบาล
2. นางสาวกรกวรรณ  ภาชนนท์
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กชายนครินทร์  จอมภา
2. เด็กชายเทมรินทร์  เจริญ
 
1. นายสิรภพ  ฟูคำมี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกนกพิชญา   เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. เด็กหญิงจิรัชญา   ทิพย์ชมภู
3. เด็กหญิงณญาดา   มุงเมือง
4. เด็กหญิงนริศรา   อินทะสิงห์
5. เด็กหญิงอชิรญา   ตุ้มกุล
 
1. นางวัชรี   เทพจันตา
2. นางรุ่งทิพย์   ขันคำ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจริยา  คะนันศรี
2. เด็กหญิงจิณณพัฒน์  ปัญโญ
3. เด็กหญิงชนิสรา  นามวงค์
4. เด็กหญิงชัชภารี  ไชยวุฒิ
5. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ชูเกิด
 
1. นางสาวณุภัทรณีย์  ธนัตถ์ดาราพร
2. นางสาวนิตยา  กิติ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ท้าวตัน
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  จันทาพูน
3. เด็กหญิงขนิษฐา  ตาสิทธิ์
4. เด็กชายทฤษฎี  สำอางค์
5. เด็กหญิงปณิสา  เงินสม
 
1. นางพัชรณัฏฐ์  จันทร์ถนอม
2. นางวรรณรัตน์  ประวงค์เทพ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชลดา   วิถีอุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงธนัชพร   เอื้อพรจิรชัย
3. เด็กหญิงนิชาภา   สิริบรรสพ
4. เด็กหญิงพรกมล   ชิดสนิท
5. เด็กหญิงภัณทิรา   หมื่นจันทร์
 
1. นางวัชรี   เทพจันตา
2. นางรุ่งทิพย์   ขันคำ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 1. เด็กหญิงชีวาพร   บัวนาค
2. เด็กหญิงนพรัตน์   ยาโน
3. เด็กหญิงศศิวิมล   อินตา
4. เด็กชายสุกลภัทร   สุริยะชัย
5. เด็กชายอนุรักษ์   เผ่าต๊ะใจ
 
1. นางอัมภาพันธุ์   วชิรเดชา
2. นางสาวสุพัฒตรา  สุริยะ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงนภัสกร   แซ่แต้
2. เด็กหญิงภควรรณ   คงเปี่ยม
3. เด็กหญิงศิริประภา   จันทร์นา
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์   อ่อนแล
5. เด็กหญิงเกวลิน   ธรรมสอน
 
1. นายวชิรศรณ์   เครือธิ
2. นายกฤษณะ   เมืองมา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายชนกันต์   คำวิหาร
2. เด็กชายบุญชรัช   รัศมี
3. เด็กชายปาณัสม์   สุยะต๊ะ
4. เด็กชายปิยพล   ถิ่นโสภณ
5. เด็กหญิงเปมิกา   มะโนวัง
 
1. นางปราณี   แก้วเทพ
2. นางสาวผริดา   ปัญญาดา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงปพิชญา   ศรีธนะ
 
1. นางสาวพรพิไล   เทียนเงิน
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชนิดาภา   พงศ์วรินทร์
 
1. นางปราณี   แก้วเทพ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สุตา
 
1. นางจุฑามาศ  วงศ์ประสิทธิ์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจิตตานันท์   เพลัย
2. เด็กชายภีมเดช   เขื่อนแก้ว
 
1. นายสมัย   เชียงแสน
2. นางอำพร   คงอยู่
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงต้นข้าว   กันทะวงค์
2. เด็กชายภาคย์โภคิน   แสนธิการ
 
1. นางอำพร   คงอยู่
2. นายสมัย   เชียงแสน
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงฐิตารีย์   ใจปัน
2. เด็กชายธิติวุฒิ  แก้วจันทร์
 
1. นางประนอม   อ้อยบำรุง
2. นายสุขสันต์   เทพสืบ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพชรนิล
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  หัสกิจ
3. เด็กหญิงธนิสร  คำอ้าย
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรมวงค์
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  เทพสืบ
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันวันชัย
7. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  อัฐปัน
8. เด็กหญิงวิภาวี  ไชยเลิศ
9. เด็กหญิงสลิลทิพย์  นันต๊ะคำมี
10. เด็กหญิงเกสรา  ไพโรจน์
 
1. นางนฤมล  ปัญสุวรรณ์
2. นางสาวศิรภัสสร  คำถาวร
3. นายเกริกเกียรติ  ขุ่ยคำ
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงกนกอร   หอมนาน
2. เด็กชายณัฐชานนท์   ใจประการ
3. เด็กหญิงธนัชพร   จ๊ะเอ
4. เด็กชายปาณชัย   ใจประการ
5. เด็กหญิงลลิดา   คันธศร
6. เด็กชายวรเชษฐ   ดีเพ็ชร์
7. เด็กหญิงสุชานันท์   ใจยะคำ
8. เด็กชายอภิวิชญ์   พลเพ็ง
9. เด็กหญิงอารีรัตน์   คล้ายวงค์
10. เด็กหญิงเทียนทอง   หล้าแก้ว
 
1. นายวชิรศรณ์   เครือธิ
2. นายกฤษณะ   เมืองมา
3. นางสาวสริตา   สุธรรม
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   เงินเย็น
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์   จันทร์มูล
3. เด็กหญิงญาณิศา   ปิ่นกา
4. เด็กหญิงธนิตา   ดวงต๋า
5. เด็กหญิงธนิษฐา   ก้อนคำ
6. เด็กหญิงธิตินันต์   พงษ์พันธ์
7. เด็กหญิงนิจฉรา   ก๋าซ้อน
8. เด็กหญิงพิมลรัตน์   แสงเป็ก
9. เด็กหญิงสุพิชญา   เงินเย็น
10. เด็กหญิงอภิสรา   พรชมพู
 
1. นายบรรจง   ภิญโญ
2. นางสาวปรีดาวรรณ   แป้นชูผล
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายกฤตยชญ์  บัวเทศ
2. เด็กชายกัณตภณ  แก้วจันทร์
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  วรรณโสภา
4. เด็กชายณัฏพงศ์  เผ่าต๊ะใจ
5. เด็กหญิงณิชาภา  แก้วพนา
6. เด็กหญิงนิจวรีย์  ไชยทอง
7. เด็กชายปรมัตถ์  มั่งมีสิทธิโชติ
8. เด็กหญิงพัชยาพร  ค้าสม
9. เด็กชายรัชพล  ยะตา
10. เด็กชายวีรชัย  แสงศรี
 
1. นางรัชดาพรรณ  ติ๊บคำ
2. นางสาวพิมพ์วรา  ธนะวัฒน์อังกูร
3. นายวิทวัส  ค้าสม
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายกิตตินันท์   ฉลอม
2. เด็กหญิงจิรัชญา   พ่วงขำ
 
1. นางสาวพิมพ์วรา   ธนะวัฒน์อังกูร
2. นายอภิสิทธิ์   วิทยาวาณิตย์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. นางสาวชาลิสา  ใจมิภักดิ์
2. เด็กชายสิรวิขญ์  จินาเฟย
 
1. นางสาวจตุพร  ทะนุ
2. นางอุทัยวรรณ   ต๊ะคำ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตามฝันแม่ใจ 1. เด็กหญิงหนึ่งธารา   สถาน
 
1. นางสาวอัญชลี  สิริวงศ์ใจ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงปอยฝน  กาจารี
 
1. นางลักษณะ  พวงสุวรรณ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ไชยคำ
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกฤตภัค   เจริญกุล
 
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กหญิงปาลิตา   แซ่ว่าง
 
1. นางกฤษฎาพร   นครไทยภูมิ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   อินจุมปู
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงศิริพร  ใจมา
 
1. นางพรรณทิพย์  วงศ์ช่างเงิน
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันนา
 
1. นายวิสิทธิ์  บุญเรือง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ก๋าใจ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ใจมั่น
 
1. นางฐิติชญา  ทวีใบชา
2. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายธนวัชร์  สินเปียง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันเฟย
 
1. นางฐิติชญา  ทวีใบชา
2. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงพัชราภา  ทองคำ
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  เบ็ดพาด
 
1. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
2. นายถนอม  นาแพร่
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงนภสร  ศิริสวน
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงชญานิศ   บัวเงิน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ตันวงค์
3. เด็กหญิงพิชญา   อาทรศรี
 
1. นางสาวอัญชลี   อัศวจินดาพล
2. นายวรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงธีราพร  สีเสียดค้า
2. เด็กหญิงปพิชญา  ปูเลย
3. เด็กชายภัทร  หุ่นสุนทร
 
1. นางพัฒนา  ศรียอด
2. นายสุมิตร  สบบง
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กชายณัฏฐพงษ์  มาเมืองกล
2. เด็กชายพัชรพล  คำลือ
3. เด็กชายพิพัฒน์พล  บุญมา
 
1. นายวิสิทธิ์  บุญเรือง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงอนัญญา   สิงห์วี
 
1. นายณรงค์ชัย   ดำรงพุฒิเดชา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงประกาย  อันทะปัญญา
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงอภิญญา   คำศรีนวล
 
1. นางสาวพัทยา   พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรมวงค์
 
1. นางตรีรัตน์  แก้วมูลคำ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   พงษ์ศรียา
 
1. นางสาวพัทยา   พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ภูด่านงัว
 
1. นางสาวพัทยา   พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   พันภักดี
 
1. นางสาวถาวรนิชา   ยารังษี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงวิภาวดี  เจริญชีพ
 
1. นางสาวถาวรนิชา  ยารังษี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงจุไรวรรณ  สมศรี
 
1. นายวันชัย  โรจน์โยธินพิพัฒน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายวรพรต  มณีวรรณ
 
1. นายนครินทร์  ปัญจขันธ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   พงษ์ศรียา
 
1. นางสาวถาวรนิชา   ยารังษี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงเอสรา  เฮวชัยภูมิ
 
1. นางสาวพัทยา   พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายณภัทร   คุณากรปิยชาติ
2. เด็กหญิงนคนันทินี   สดคมขำ
3. เด็กหญิงนลิลทิพย์   แสงศรีจันทร์
4. เด็กหญิงบัณฑิตา   ใจเที่ยง
5. เด็กชายพงศธร   สอนใจ
6. เด็กชายอัครพงษ์   ลิมสันติสัมพันธ์
7. เด็กหญิงเบญจมาศ   เพชรพรหม
8. เด็กชายโธปกรณ์   สำอางค์
 
1. นางกัญธนิดา   โอภาสฐิติยศ
2. นางนัยนา   ยะตา
3. นายปิยะวุฒิ   โนขัติมา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีมากรณ์
2. เด็กหญิงประกาย  อันทะปัญญา
3. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงวิภาวดี  เจริญชีพ
5. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ภูด่านงัว
6. เด็กหญิงสุวรรณา  ถนอมศรี
7. เด็กหญิงอนันตญา  ศรีประสงค์
8. เด็กหญิงเอสรา  เฮวชัยภูมิ
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
2. นางสาวพัทยา   พิทักษ์โพธิ์ทอง
3. นางสาวถาวรนิชา  ยารังษี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงกัลยา   สมศรี
2. เด็กชายจารุพัฒน์   กันทะวงค์
3. เด็กชายชัยนรินทร์   อินอร
4. เด็กชายชโนดม  อินสุวรรณ
5. เด็กชายซัรกอวี   สมศรี
6. เด็กหญิงณัฐวดี   สมศรี
7. เด็กชายตรีภพ   นิลคล้าม
8. เด็กชายธนภัทร   สมศรี
9. เด็กชายธนากร   พูนกอก
10. เด็กชายธินภัทร  มหาพรม
11. เด็กหญิงปิยธิดา  เงินปิง
12. เด็กชายพงษ์ศกร   บุญมาก
13. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  สมศรี
14. เด็กชายพีรพัฒน์   สมศรี
15. เด็กหญิงมลดา   สมศรี
16. เด็กหญิงศุภกานต์   สมศรี
17. เด็กชายสุทธิพงษ์  สมศรี
18. เด็กหญิงอนิสา   โกวาน
19. เด็กชายอภิวรรธน์   สมศรี
20. เด็กหญิงเกวลิน  สมศรี
 
1. นายกฤษณพล  สมศรี
2. นายเอกนรินทร์  อินสมบัติ
3. นางสาวพรกมล  ธรรมวงค์
4. นางสาวผกาวดี  ธิวงศ์
5. นางพรทิวา   เตชา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  วาเพ็ชร
2. เด็กชายทินบัติ  นามเมือง
3. เด็กชายพรภวิษย์  เภตรา
4. เด็กหญิงลักษมน  บัวเทศ
5. เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วจันทร์
6. เด็กชายเด่นชัย  ชัยมงคล
 
1. นายประทาน  พวงสุวรรณ
2. นางจินดา  พวงสุวรรณ
3. นางสาวพรรณี  ศรีสวัสดิ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายรฐนนท์  จำนงภักดิ์
 
1. นางนงลักษณ์  วงค์ประกาย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายนฤดม  ดวงวงค์
 
1. นายทะวัฒ  ทองจันทร์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1. เด็กหญิงสโรชา  เพ็ชรชัยสร
 
1. นางรตา  เซ็นนันท์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงอินทิรา   อวิสุ
 
1. นางอรัญญา   สุขเกษม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 1. เด็กชายศุภณัฐ   ชัยตามล
 
1. นางสาวผุสดี   คำมี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายเด่นชัย  ชัยมงคล
 
1. นางประนอม   อ้อยบำรุง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงสุรีพร  จันทร์เมือง
 
1. นางรจนา  คำดี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงพรญาณี  อาทิใจ
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กชายธัญธาดา  หน่อแก้ว
 
1. นายชลิตพันธ์  สำราญสุข
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. นายภราดร  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1. เด็กหญิงสโรชา  เพ็ชรชัยสร
 
1. นางรตา  เซ็นนันท์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงพิชญานิน    อินต๊ะกุม
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายรฐนนท์  จำนงภักดิ์
 
1. นางนงลักษณ์  วงค์ประกาย
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายเด่นชัย  ชัยมงคล
 
1. นางประนอม   อ้อยบำรุง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1. เด็กหญิงปภาดา  ปัญญาฟอง
 
1. นางสาวคนึงรัตน์  ถุงเงิน
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. นางสาวอรสินี  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกฤตพร  ขายของ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รวดเร็ว
3. เด็กหญิงจามิกร  จิตตางกูร
4. เด็กหญิงจารุพิชญา  อุทา
5. เด็กหญิงจุฑามาศ   อุตจันทร์
6. เด็กหญิงชญาดา  ใจมั่น
7. เด็กหญิงชญาทิพย์  ทิพย์วิชัย
8. เด็กหญิงชมพูนุท    วงศ์มา
9. เด็กหญิงชุติกาญจน์   กิตติภานุภัคค์
10. เด็กหญิงณัชฌิตา   ธรรมวงศ์
11. เด็กหญิงณัฏฐวิตรา   วิโยค
12. เด็กหญิงณัฐกานต์   มาฟู
13. เด็กหญิงณัฐธิดา   บุญดัด
14. เด็กหญิงณาริณี   เสมอเชื้อ
15. เด็กหญิงณิชกมล  ตึ๋งเถือน
16. เด็กหญิงณิรัชญา   ธรรมวงศ์
17. เด็กหญิงถลัชนันท์  อุดทา
18. เด็กหญิงธนัญชนก   ธนะสมบัติ
19. เด็กหญิงธนัญชนก  พวงมาลัย
20. เด็กหญิงธนัสถา  พวงสุวรรณ
21. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   คำเฮือน
22. เด็กหญิงธัญธร  ปาเอื้อม
23. เด็กหญิงธิดาเทพ  ภูเชตวัน
24. เด็กหญิงนันทนัช  วรภัทรพิทักษ์
25. เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคปิ่น
26. เด็กหญิงพชรพร   ปัญสุวรรณ
27. เด็กหญิงพรนัชชา  สีราช
28. เด็กหญิงพรพิรุชา  คันธภูมิ
29. เด็กหญิงพลอยภัทรา  บ้านกลาง
30. เด็กหญิงพัชรกัญญ์   วิไลรัตน์
31. เด็กหญิงพิชชาภา  ชาวเหนือ
32. เด็กหญิงพิชญธิดา  กัณธะคำ
33. เด็กหญิงพิมพกานต์  พันธ์ปัญญา
34. เด็กหญิงพิยดา  นิลลออ
35. เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยเมือง
36. เด็กหญิงสุธาศิณี  ธารสุขปรีดา
37. เด็กหญิงสุวิตรา  แก้วพนัส
38. เด็กหญิงหยาดเพชร   สันตะรัตติวงศ์
39. เด็กหญิงเขมจิรา   ราชสาร
40. เด็กหญิงเขมัสศิริ   การเร็ว
 
1. นายสุรฉัตร   พีระพล
2. นายเกียรติศักดิ์   เสมอใจ
3. นางเนาวรัตน์   ปาวิชัย
4. นางอุบลรัตน์   พีระพล
5. นายพีรันธร   ยาคำ
6. นายคมกริช   เป็งเมือง
7. นายธนกร   ธนะสังข์
8. นางนงลักษณ์   มังคลาด
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงดลพร  ฟองแก้ว
2. เด็กหญิงทิพาพร  โลราช
3. เด็กหญิงธัญรัตน์  ผัดวงศ์
4. เด็กหญิงนฤตยา  กันทะชัย
5. เด็กชายพงศรันย์  กันทะวงศ์
6. เด็กชายรัชชานนท์  หอมสด
7. เด็กชายวรภัทร  คะหาร
8. เด็กหญิงสิริวิมล  อินตานนท์
9. เด็กชายสุทธิวีย์  จินดา
10. เด็กชายอัครพนธ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางอรวรรณ  ชัยเรืองวุฒิ
2. นางนิตยา  ทังสนิมิตสกุล
3. นางพัชรี  ต่างใจ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ท้าวตัน
2. เด็กชายจิรภัทร  จันทร์เทพ
3. เด็กชายณัชพงษ์  เทือกเถาแปง
4. เด็กชายธีรพนธ์  หอมหวาน
5. เด็กชายวีรภัทร  จารี
6. เด็กหญิงศุภิสรา  ด้วงคำจันทร์
7. เด็กหญิงหทัยกาล  ตุ้ยคำ
8. เด็กหญิงโยทกา  วงค์เรือง
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
2. นางนัยนา  ยะตา
3. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงกฤตพร  ไพรบูรณ์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  วรรณพรหม
3. เด็กหญิงพรรณปพร  ดวงคำ
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้ววรรณรัตน์
5. เด็กหญิงพิมพ์บูรพา  คำวงศ์ษา
6. เด็กหญิงรัญธิดา  เรือนกูล
7. เด็กหญิงสมศรี  อีเด่อ
8. เด็กหญิงสุลิษา  พ่อนา
 
1. นางอรวรรณ  ชัยเรืองวุฒิ
2. นางนิตยา  ทังสนิมิตสกุล
3. นางพัชรี  ต่างใจ
4. นางลลิศตา  มีสุข
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงฐิตาภา  พิมวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สีน้อย
3. เด็กหญิงณิชกานต์  เผ่ากันทะ
4. เด็กหญิงธัญชนก  ยังคลัง
5. เด็กหญิงปุณิการ์  เผ่าดี
6. เด็กหญิงพรรณวิศา  เผ่ากันทะ
7. เด็กหญิงพาทินธิดา  เผ่าดี
8. เด็กหญิงวรกมล  นิลโฉม
9. เด็กหญิงวริศรา  นันธิเสน
10. เด็กหญิงวิราวรรณ  วิจิตร
11. เด็กหญิงศรัณย์พร  เผ่ากันทะ
12. เด็กหญิงสุชาดา  นามจักร
13. เด็กหญิงสุภัทรธิดา  การเร็ว
14. เด็กหญิงอภิสรา  การเร็ว
15. เด็กหญิงอัครยาภรณ์  โพนปลัด
16. เด็กหญิงเนติการณ์  ขันตี
 
1. นางจุรีรัตน์  สุขอินต๊ะ
2. นายชวลิต  เผ่ากันทะ
3. นางสาวนิรุชา  นาวา
4. นางสาวผกามาศ  เรือนสอน
5. นางสาวธันวาลักษณ์  พินิจ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจิตตกานต์   ปัญจขันธ์
 
1. นางวาสิฏฐี   คงเปี่ยม
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชนัญชิตา   พันธ์วงศ์
 
1. นางบังอร   ปอใจ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงธัญภรณ์   บุญเกิด
 
1. นางวิลาวรรณ   ศีติสาร
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงภัชริยา   ธีระพันธ์พิเชฎฐ์
 
1. นางเนาวรัตน์   กองตัน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงพรญาณี  อาทิใจ
 
1. นางพชรภัทร  ปินตานา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงษิญาภา   จังขันธ์
 
1. นางวรัญญา   เมืองเจียง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายครรชิต  ทรัพย์มิด
 
1. นางพชรภัทร  ปินตานา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายนนทวัฒน์  นิ่มละมูล
2. เด็กชายพงศ์เทพ  ปัญญาจันทร์
3. เด็กหญิงพรทิวา  ชุ่มวงค์
4. เด็กหญิงวรรณนิสา  คำตุ้ย
5. เด็กชายวิษณุสรรค์  อยู่เวชวัฒนา
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
2. นางจิตตราภรณ์  ตันกูล
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงซินญาภัส   ตุมแก้ว
2. เด็กชายต่อตระกูล   สุภา
 
1. นายนิวุฒิ   เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวอรวรรณ   อนุสสรราชกิจ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายธีรพนธ์  หอมหวาน
2. เด็กหญิงศิริพร  พบสูงเนิน
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายปิยะราช  ธรรมใจสุ
2. เด็กชายวายุ  ทาจีน
 
1. นายนรวัชร  คำใบศรี
2. นางสาวพวงผกา  ตาเบ้า
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายจอมทัพ  มุสิกะ
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  กับปินะ
 
1. นางสาวพวงผกา  ตาเบ้า
2. นางอัจฉรา  ยานะธรรม
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กชายชานนท์  เตชะไกล
2. เด็กชายณัฐพงศ์   สมศรี
3. เด็กชายณัฐภูมิ   ปิยะตา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยวุฒิ
5. เด็กชายพีรพล  สมศรี
6. เด็กชายวรวิชญ์  สมศรี
 
1. นายบรรจง  ศรีสมบัติ
2. นางสาวพัชรี  มูลเมือง
3. นางรุ่งทิวา  กาญจนวาส
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กชายฐิติพงษ์  สมศรี
2. เด็กชายณัฐพงศ์   แก้วตุ้ย
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญมี
4. เด็กชายพิพัฒน์  ถาเขียว
5. เด็กชายอริยพงษ์  สมศรี
6. เด็กชายอิษวัต  สมศรี
 
1. นายบรรจง  ศรีสมบัติ
2. นางสาวพัชรี  มูลเมือง
3. นางรุ่งทิวา  กาญจนวาส
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กชายชยานันต์   นาระจิตต์
2. เด็กชายนพรัตน์   คำเป็ง
3. นายนาคินทร์  ชื่นจิต
4. เด็กหญิงพรรณนิภรณ์   เผ่าเครื่อง
5. นายยศภัทร   ดาษดา
6. เด็กหญิงรัชนีกร   แก้วอินทะจัก
7. นายอภิเดช   ทรัพย์แสง
8. นายเทวราช    แก้วแปง
 
1. นายสินชัย  ไชยโพธิ์
2. นางหนูทิพย์  ไวไธสง
3. นายธเนศ  ก้อนคำ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สุนสะดี
2. เด็กหญิงจินตนา  ปัททุม
3. เด็กหญิงชฎาพร  ศรีรินแปง
4. เด็กหญิงพิยดา  ฟองคำ
5. เด็กชายอังคเดช  จันทิ
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางเนตรนภา  โกสม
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   คำหวาน
2. เด็กหญิงปวิชญา   นามไธสงค์
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์   ปัญโญ
 
1. นางรัชดาพรรณ   ติ๊บคำ
2. นางสาวผริดา  ปัญญาดา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. นางสาวกัญญาณัฐ์  คำลือ
2. นางสาวขวัญฤทัย  ชาวเหนือ
3. นางสาววิจิตรา  สมศรี
 
1. นางศิริรัตน์  ชูกร
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ใจเที่ยง
2. เด็กหญิงมุกตาภา   วงค์จันทร์มา
3. เด็กหญิงศิริพร  วงค์จุมปู
 
1. นายวรวัฒน์   ไชยวงค์
2. นางสาวณัฐจริยา  สุริยะวศุตม์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ด้วงคำจันทร์
2. เด็กหญิงหทัยกาล  ตุ้ยคำ
3. เด็กหญิงโยทกา  วงค์เรือง
 
1. นางนัยนา  ยะตา
2. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงภารดี   งานหมั่น
2. เด็กหญิงสิริกร   เกิดโมลี
 
1. นางสาวธัญวลัย   ฟูเชื้อ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายศักดินนท์  แก่นแก้ว
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  หล้าแก้ว
 
1. นายเกษม  กาจินา
2. นางสาวสุดาวดี  นามวงศ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงญาณิศา   โยมา
2. เด็กหญิงอินทิรา   จุมปูนา
 
1. นายจาตุรันต์  ไชยบาล
2. นายธีรวัฒน์   ต๊ะต้นต้อง
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายชินวัตร   ปิงวงค์
2. เด็กชายณัชพงศ์   ก๋าอินตา
 
1. นายจาตุรันต์  ไชยบาล
2. นายธีรวัฒน์   ต๊ะต้นต้อง
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายธนภัทร  จันพรหม์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  นราจร
 
1. นายชิตินทรีย์  สุภโกศล
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กชายกิตติภพ  นามวงค์
2. เด็กชายสุทธินันท์  โพละ
 
1. นางจันทรรัตน์  เลิศทอง
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายภูบดี  นฤทัต
2. เด็กหญิงลลิตา  เรือนเฟย
 
1. นายจาตุรันต์  ไชยบาล
2. นายธีรวัฒน์   ต๊ะต้นต้อง
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงชฎารัตน์   เพียรจริง
2. เด็กหญิงบุญมาศ   บุญมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสรี   งามดี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กหญิงขวัญหทัย   ปิงเมือง
2. เด็กหญิงชลธิชา   ใฝ่ใจ
 
1. นายมงคล   ปราศรัย
2. นางสาวปราณี  ใฝ่ใจ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญใจ 1. นายนิธิกร  สิงห์รัว
2. นายไตรภพ  แซ่พ่าน
 
1. นายประหยัด  ใฝ่จิต
2. นางสุชาดา  ใฝ่จิต
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายฐานวุฑฒ์   ทองศิลป์
2. เด็กชายธนกร  คำรังษี
3. เด็กหญิงวิราวรรณ   ราชเนตร์
 
1. นายพีรันธร   ยาคำ
2. นายธนากร   แจ้งสว่าง
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายกันติทัต    แจ้งสว่าง
2. เด็กชายอภิภู   ใจสะอาด
3. เด็กชายอิงควัฒน์   วิรัตน์เกษม
 
1. นายสุรฉัตร   พีระพล
2. นายธนากร   แจ้งสว่าง
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายฐานันท์  ติรักษา
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  วรรณพรหม
3. เด็กชายสุรพงษ์  แก้วประภา
 
1. นายดิเรก  สุปิ
2. นางสาวซื่อหญิง  อินปั๋น
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์  ใจพรม
2. เด็กชายสุรพิชญ์  ปวนมณี
3. เด็กชายอัศฐศิวกร  ยอดวงค์
 
1. นางสาวอัมภาพรรณ  สุโรพันธ์
2. นางสาวชุติพันธ์ุ  ไชยคำ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายธัชพล  กันต๊ะรักษา
2. เด็กชายธีรภัทร  บัวนาค
3. เด็กชายพีรภาส  เศรษฐกิจมั่งมูล
 
1. นายวินิจ  ราชเนตร์
2. นางสาวนัยนา  ยะกาศ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงดรุณรัตน์   นันตา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   กันทา
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    ศรีบุญเรือง
 
1. นางอำนวย   เมฆบุญส่งลาภ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   เยอส่อ
2. เด็กหญิงนันฐิกา    แก้วสอง
3. นางสาวพรรวษา  เชียรชนา
 
1. นางจุฑามาศ  งามจิต
2. นางสุพรรณ   สันทราย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญเกิดแสงส่องหล้า 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ศรีบัวบาน
2. เด็กหญิงชลธิชา   วิยานันท์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   นาแพร่
4. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   วรรณพรม
5. เด็กหญิงวรัชยา   ดวงดาว
6. เด็กหญิงสุภัสสรา   ใสสม
 
1. นางสาวฐรินภา  ใจสุภาพ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ใจมา
2. เด็กหญิงกวิสรา  จินะปัญญา
3. เด็กหญิงณัฐพร  ขอนาคกลาง
4. เด็กหญิงดวงกมล  เสือไพรงาม
5. เด็กหญิงธัญชนก  บุญมา
6. เด็กหญิงเรณุกา  จิตอารี
 
1. นางสาวเหมยพิมพ์  ชุมพูเมืองชื่น
2. นางสาวจตุพร  ทะนุ
3. นางกรรณิกา  อินเป็ง
 
163 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 1. เด็กหญิงจารุมน  จันทร์คำ
2. เด็กหญิงธัญวลัย  คนดี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาวเบญญาภา  ไชยวงค์
2. นางพัชรินทร์  กาบแก้ว
 
164 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายรัฐนันท์  วิบูลจันทร์
2. เด็กชายอรรถพล  เรือนแก้ว
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  เรือนคำ
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นายชิตินทรีย์  สุภโกศล
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงซุ่ยบี  แซ่อัง
3. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเที่ยง
 
1. นางอัมพร  ขันแก้ว
2. นายชลิตพันธ์  สำราญสุข
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงชวณี    วงศ์ไชย
2. นางสาวสุกัญญา   นักไร่
3. เด็กหญิงเมธกานต์   เรียบร้อย
 
1. นายกฤษฎา  เดชะบุญ
2. นางบุษบา  ชอบจิตต์
 
167 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงญารินดา  เอี่ยมวิจิตร
2. เด็กหญิงธันยาพร  บำรุงผล
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุทัง
 
1. นางวันดี  ปินใจ
2. นางมาลี  นันตาลิต
 
168 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมวิจิตร
2. เด็กหญิงทักษินี  ยอดบริสุทธิ์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ลือเรือง
 
1. นางมาลี  นันตาลิต
2. นางชไมพร  มะโรเรือง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนาธิป  เต็มกาญจนกิติ
2. เด็กชายนันทพงษ์  นิ่มนงค์
3. เด็กหญิงพิมมาดา  โกดี
 
1. นางสาวณุภัทรณีย์  ธนัตถ์ดาราพร
2. นางสาวนิตยา  กิติ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงฐิติพร  ฟองกาวี
2. เด็กชายณัฐธิดา   นามปน
3. เด็กชายภัทริยา  อยู่สบาย
 
1. นางมาลี  นันตาลิต
2. นางชไมพร  มะโนเรือง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พริก 1. เด็กหญิงจารุกร  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงพิสินี  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงสุนิสาน  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวรุจิรา  พินิจ
2. นางมันทนา  สักออน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. นางสาวชุติมา  หมื่นแก้ว
2. นางสาวชุติมาศ  หมื่นแก้ว
3. นางสาวเอมิกา  อินต๊ะเขียว
 
1. นางเพ็ญศรี  ไชยวงศ์
2. นางลำดวน  ปิงยศ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ทะลิ
2. เด็กหญิงอิชญาพร  อ่องประกฤติ
3. เด็กหญิงไหนฮั่น  แซ่จ๋าว
 
1. นางจุรีรัตน์  สุขอินต๊ะ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวริศรา  พินิจ
 
174 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงพิชชาภา   ณ เตียบทอง
2. เด็กชายรัชพล   จุมพลนิรมล
3. เด็กชายเด็กชายณัฏฐวุฒิ   คำลือ
 
1. นางสาวชนม์นิภา   พรหมวัลย์
2. นางสาวหยาดพิรุณ   สมนึก
 
175 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1. เด็กหญิงกันยกร  นาวา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขประเสริฐ
3. เด็กชายศิริมากรณ์  นาควัน
 
1. นางฑิฆัมพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาววันวิสา  พรหมเสน
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ไชยสุระ
 
1. นางสาวปนิตา  อุตรชน
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายอภิเชษฐ์   เส้นเศษ
 
1. นายเสน่ห์   ร่องสุวรรณ
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  อ่อนหวาน
 
1. นายฉันทพัฒน์  อุตตะมา
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายอัครเดช   ผิวจันทร์
 
1. นางจุฑามาศ   งามจิต
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  ประเสริฐนอก
 
1. นายสายยนต์  บุญเรือง
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ตั้งฝาย
 
1. นางสาวจุฑามาส  วงค์สีดา
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายสิทธิเขต    สุขโข
2. เด็กหญิงสิริกร   อินต๊ะสุวรรณ์
3. เด็กชายเตชัส   สุขศรี
 
1. นางสาวพิมพ์วรา   ธนะวัฒน์อังกูร
2. นางรัชดาพรรณ   ติ๊บคำ
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ใจดี
2. เด็กชายอนันตศักดิ์  อุ่นเอ้ย
3. เด็กหญิงอาลียา  ปรีชา
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
2. นางสาวสุนิสา  อุตจันทร์
 
184 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  อุ่มละออ
2. เด็กชายธนากร  ศรีวิไชย
 
1. นางณัฎฐณิชา  ฉั่ว
2. นางประนอม  เชื้อเมืองพาน
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงปฐมพร   ดอนทิพย์ทราย
 
1. นางสาวบังอร   ศรีใจ
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายญาณวุฒิ   เตชะโส
 
1. นางประนอม   ถาเป็ง
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายธนภัทร  มุมวงค์
 
1. นางสาวอภิญญา  ใจมิภักดิ์
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  ประเสริฐนอก
 
1. นายสายยนต์  บุญเรือง
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  มั่นเพ็ง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวราเมธ   นามหน่อ
 
1. นางโชษิตา   ศรีอูด
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ปิงยศ
 
1. นางศิรินทรณ์  จันทร์ทัน
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธีรภัทร   ชำนาญหล่อ
 
1. นางโชษิตา   ศรีอูด
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงกชนิภา   บุญมาตุ้ย
 
1. นายพรเลิศ   คำมาเร็ว
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยลังกา
 
1. นายนันทพล  ฟูสีกุล
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 1. เด็กหญิงนภัสกุล  เรืองเดช
 
1. นางวันเพ็ญ  ไชยมงคล
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายวรโชติ  ปิงยศ
 
1. นางศิรินทรณ์  จันทร์ทัน
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทิพย์ปัญญา
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กหญิงณปภา   ธนะวงศ์
 
1. นางสาวรัตนา   อินทฉิม
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 1. เด็กหญิงชลธิชา   เงินเย็น
2. เด็กหญิงรัตติกา   นันตา
3. เด็กชายสุทธิพงษ์   งามจิต
 
1. นางนงคราญ   คำหล่อ
2. นางสาวสุพัฒตรา   สุริยะ
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กชายณัฏธกิตติ์  ใจวงค์
2. เด็กชายเกษตร  โท๊ะวัง
3. เด็กชายเมธาวี  เงาเรือง
 
1. นายศรัญยู  สีทิอ้าย
2. นางสาวสุดาวรรณ  สีตะบุตร
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายชนาธิป  จิโนต๋า
2. เด็กชายชนาเทพ  จิโนต๋า
3. เด็กหญิงพศิกา  จินะวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาภรณ์  ใจวงค์
2. นางสาวอำพร  มูลติ๊บ
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  รัตนวงค์
2. เด็กชายเอกชัย  ใหญ่วงค์
 
1. นายฉันทพัฒน์  อุตตะมา
2. นางสาวปนิตา  อุตรชน
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กชายพงษ์สิริ  เฉพาะธรรม
2. เด็กหญิงสิริวิมล  ปาสาวัน
 
1. นายทวีศักดิ์  เผ่าปัญญา
2. นางสาวสุธาทิพย์  เทพสิงห์
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายธีรวุฒิ  สระชมภู
2. เด็กชายนครินทร์  สมนึก
 
1. นางสาวอำไพ  ใจกว้าง
2. นางทัศณีย์  ทะนันไชย
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  หล้าคำแก้ว
2. เด็กชายนพชัย  ปินตา
3. เด็กชายสถาพร  รักญาติ
 
1. นางอัมพร  ขันแก้ว
2. นายชลิตพันธ์  สำราญสุข
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กชายวราวุธ  บุญเรือง
2. เด็กชายวิธวินทร์  จันทาพูน
3. เด็กหญิงสิรินันท์  โยธา
 
1. นางสาวแสงเดือน  ลาภใหญ่
2. นางสาวพัชราวดี  แก้วบุญเรือง