รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 1. เด็กหญิงณัฏฐิชา  ดีวันดา
 
1. นางธัญสินี  สงฆ์โนนเหล็ก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงอนุตรา  บุปผา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุพัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ราชสีห์
 
1. นางสาวอุทุมพร  ฝอยเงิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 1. เด็กชายกรอัฑฒ์  สมัครเกษตรการ
 
1. นางสาวพรรณาราย  เกตุเกล้า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพนิมิต 1. เด็กหญิงพรรณฑิตรา  ทองสุพรรณ์
 
1. นางพรเพ็ญ  จีนจรรยา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงรัฐนันท์  ทวีจกิจ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ภูจอมเดือน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอาทมาฏ  เครือปันเป็ง
 
1. นางสาวจิราพร  เตียวตระกูล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงบุญณิสา  ทุมากรณ์
 
1. นางวิไลพร  แจ้งถิ่นป่า
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงจิรภา  ติยะศรี
 
1. นางสาวณัชชษา  รัตนะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองทา
 
1. นางสาวจีรนุช  พันธ์รุ่งมณี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพัชชา  พัฒนวรเวคิน
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงมนปริยา  ทับทิม
 
1. นางสาวญาณี  มิ่งใย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิรภัทร  มณีรัตน์
 
1. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพัชรพร  อำรุง
 
1. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จินตะกสิกรรม
 
1. นางสาวสุพัตรา  ภูจอมเดือน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แห้วเพ็ชร
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศิริธรรม
 
1. นายทศพร  ทองสอน
2. นางสาวพรสุดา  โกมล
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงนภัสสร  ประถมพาส
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ลำพึงกิจ
 
1. นางสาวญาณี  มิ่งใย
2. นางสาววิภาพร  คุปติเกษม
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงขวัญจีรา  บุญกมุติ
2. เด็กหญิงบงกชกร  ครุธพันธ์
 
1. นางวิไลพร  แจ้งถิ่นป่า
2. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เขียวสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดำสนิท
 
1. นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ
2. นางสาวประภาพร  เรืองผึ้ง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอนัญญา  จุ่นบุญ
 
1. นายสำราญ  วิชนี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายศุภกฤต  บรุณพันธ์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  จันทร์ศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กชายนิษฐ์อานัณย์  ทิพนงค์
 
1. นางพิมพ์พร  นันทสังข์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงญนันทิยา   บุญใบ
2. เด็กหญิงปัทมา  แสงเงิน
3. เด็กหญิงเพชรญาณิญร์  ชาวหล่ม
 
1. นางสาวสมคิด  สุทธินันท์
2. นายกริชณรงค์  ศิริโยธา
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายชนะชัย  แมลงภู่
2. เด็กชายชัยวัฒน์  วัชวงษ์
3. เด็กชายนุกูล  พันธ์นวล
 
1. นายสมกิจ  พุ่มพงษ์
2. นางประภาพร  วงษ์ที
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงจิราพร   ต้นทุน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   คำอิ่ม
3. เด็กหญิงภัทรวดี   ปานเจริญ
 
1. นายกริชณรงค์  ศิริโยธา
2. นางสาวเสาวภา  ชูศรี
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เสาวร
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แดนพรม
3. เด็กหญิงอลิษา  บางประเสริฐ
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  ปราศัย
2. นายอำนวยวิทย์  รุทระกาญจน์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนิรชา  จิอู๋
2. เด็กหญิงสุกฤตา  ปิ่นทศิริ
 
1. ดร.บุญรักษา  ราสี
2. นางพัชรา  วาสนา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. นายกิตตินันท์  พนมเวช
2. เด็กชายปัณณทัต  พุทโธ
 
1. นางสาวอนัญญา  เกษศิลป์
2. นายอิศวดล  วงษ์ดรมา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายวรปรัชญ์  ว่องวิการณ์
 
1. นางสาวบังอร  ธีระไพโรจน์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  ว่องวิการณ์
 
1. นางสาวบังอร  ธีระไพโรจน์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กชายเจษฎา  ก๋ากาศ
 
1. นายพัทยา  ภู่เปี่ยม
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฉันทิกา  โพธิพิทักษ์
2. เด็กหญิงศศิธร  แสนหาญ
 
1. นางสาวนวลจันทร์  จันทร์ศรี
2. ดร.บุญรักษา  ราสี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กชายนิธิ  เศรษฐกสิวิทย์
2. เด็กชายสุทธวีร์  รักวีรธรรม
 
1. นายพัทยา  ภู่เปี่ยม
2. นายวรัญญู  ปภาตา
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะนำ 1. เด็กหญิงสถลัชนันท์  โฮมบุญ
 
1. นายชัยสิทธิ์  ทองศรีสมบูรณ์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงพรวลัย  โมครัตน์
 
1. นายเศกสรร  ภัทรานุรักษ์โยธิน
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปริชญา  วิสุชาติ
 
1. ดร.บุญรักษา  ราสี
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายพีรัลวิชญ์  เสาวมาลย์
 
1. ดร.บุญรักษา  ราสี
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงรติมา  สารัตน์
 
1. นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กชายกันต์พจน์  เอี่ยมอรุณ
2. เด็กชายตรีทเศศ  อ่ำทุ่งพงศ์
3. เด็กชายศุภกฤต  ตัณฑพาทย์
 
1. นางสาววราพร  พูลศรี
2. นางปริศนา  กังวาฬ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ฮะฉั่ว
2. เด็กชายศรายุทธ  คุณการ
3. เด็กหญิงเสาวรักษ์  เหมือนกูล
 
1. นางสาวคมคาย  ชาญตะบะ
2. นางสาววสุกิจา  ทองแกมแก้ว
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงชวิศา   สีหาวัตน์
2. เด็กหญิงณฐพร   เวชสำเภา
3. เด็กชายรัฐภูมิ   แถมพยัคฆ์
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางสาวฐาณิตา   วัฒนวิกย์กรรม์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงดวงฤดี  เอี่ยมสุนทรวงศ์
2. เด็กหญิงปฑิตตา  อยู่กรุง
3. เด็กหญิงอาภัสรา  วงศ์ดี
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางสาวฐาณิตา  วัฒนวิกษ์กรรม์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กชายปิยพัทธ์  หัสแดง
2. เด็กหญิงวัณณิษา  จันทร์เอี่ยม
3. เด็กหญิงสมิตานันท์  ประสิทธิเขตรกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรชนีวรรณ  โยธารักษ์
2. นายทองมี  หนองคาย
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายบุญยกร  สุขใส
2. เด็กชายสุธิภัทร  ศรีพอ
3. เด็กชายอภิมุข  ประสิทธิ์
 
1. นางสาววิยะดา  เทียมคำ
2. นางสาวนิตยา  พรมบุตร
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  โสภา
2. เด็กหญิงพัชรพร  วงษ์คลัง
3. เด็กหญิงสรัสวดี  พลเมือง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พรมแปง
2. นางสาวเนตรนภา  แก่นแก้ว
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. นายอรรถพล  สีสัน
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  โทอรัญ
3. เด็กหญิงอุไรพร  ลือบัวใหม่
 
1. นางสาวคมคาย  ชาญตะบะ
2. นางสาววสุกิจา  ทองแกมแก้ว
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กชายศรัณย์  ม่วงแก้ว
2. เด็กหญิงอรณิชา  จำปาทอง
 
1. นายพิชิต  อินทโฉม
2. นางสาวนวลปราง  พรมเอี้ยง
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายกฤษณะ  อ่อนสนิทพะเนา
2. เด็กชายสรรเพชร  โหงมาตร
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางวรณัน  จงหม่อง
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายภัทรพล   คำคง
2. เด็กชายสรรพวิชญ์   สุขประชา
 
1. นางสายชล   วัฒนเกษกรณ์
2. นางสาวฐาณิตา   วัฒนวิกย์กรรม์
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. เด็กชายกรกฎ   พันธ์แจ่ม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สมรูป
 
1. นายจิราวุฒิ  ภู่สำอางค์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายณัฐธนิน   ศรัทธากุล
2. เด็กชายบุูรณศักดิ์  อินทร์สง่า
 
1. นายสุวิชา  แห้วเพ็ชร
2. นายประดิษฐ์  พันธ์ผา
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหวาย 1. เด็กชายนันทนัท  ทรัพย์เพ็ชร
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  พลนิล
 
1. นายสมพร  หมั่นเจียก
2. นายบรรลือ  ทองย้อย
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายกฤษตพงค์  คำมูล
2. เด็กชายนัฐธพงษ์   ชูศักดิ์
 
1. นางสาวสารินีย์   เกษมุติ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงชญานันท์  บัวลพ
2. เด็กหญิงชลิดา  อินชา
3. เด็กหญิงสิรภัทร  ดวงยี่หวา
4. เด็กหญิงอนัญญา  ศรีเดช
5. เด็กหญิงอะพัชชา  กำเลิบ
 
1. นางสาวกรรณิกา  คำเวิน
2. นางสาวอำนวยพร  สิงห์สม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชาดา  กล้ากสิกิจ
2. เด็กหญิงนัชชนันท์  สวัสดี
3. เด็กหญิงพัชรพร  ยิ้มหนองเต่า
4. เด็กหญิงอภิชญาดา  เข้มแข็ง
5. เด็กหญิงอังคณา  ยังกองแก้ว
 
1. นางณัฐิภรณ์  อัศวรัตน์
2. นางสาวกันยารัตน์  บัวผัน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พรมผิว
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  มาลาวงษ์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  บาลนคร
4. เด็กหญิงอัยญาดา  หัสเมตโต
5. เด็กหญิงเอวิตรา  เจเถื่อน
 
1. นางสาวญาณี  มิ่งใย
2. นายวัลลภ  จิตตะมุข
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา   สุขทวี
2. เด็กหญิงทัศนียา   แสงตันชัย
3. เด็กหญิงพรประภา   วงษ์อุปปา
4. เด็กหญิงวรัญรัตน์   ศิริโยธา
5. เด็กหญิงสุกมล   ลบจันทร์
 
1. นางสาวชฎาภา  เปิ้นสูงเนิน
2. นางสาวณัฐฐิรา  มากมี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจีรณา  มังกรแก้ว
2. เด็กหญิงธาริษา  จันทรังษ์
3. เด็กหญิงภิญญดา  โทนทอง
4. เด็กหญิงวีร์สุดา  เกตุหอม
5. เด็กหญิงเมษยา  เชยชม
 
1. นางพิมพการัง  บุญล้อม
2. นางสุพรทิพย์  จิตรพีระ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดาบเงิน
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ดาบเงิน
3. เด็กหญิงวรรณฉัตร  กลิ่นทอง
4. เด็กหญิงสิริมา  คณฑา
5. เด็กหญิงอาจารี  คันสร
 
1. นางสาวจันทนา  สังข์เงิน
2. นางสาวโศจิรัตน์  พวงถิ่น
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายกิตติกวิน   บุญชู
2. เด็กหญิงฐิติชญา   ศิริเลิศโกมล
3. เด็กชายนฤเบศร์   เดชอินทร์
4. เด็กหญิงวริศรา   เกิดท่าไม้
5. เด็กหญิงสุเบญจา   อัมพุธ
 
1. นายนิติธร   กุลโอฬารโชติ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายกิตติภพ  เกษมสุข
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีชุม
3. เด็กหญิงวาสิตา  คำแพง
4. เด็กหญิงวิรัญญา  บุญสมัคร
5. เด็กหญิงสุธาวัลย์  บุญสุริยวงศ์
 
1. นายพีรพงษ์  ประจันทร์นวล
2. นางน้ำทิพย์  ยอดดี
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปรางเลิศ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  สุขุประการ
3. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  คำฝอย
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  พุ่มทอง
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มทอง
6. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีโพธิ์
7. เด็กหญิงทิชากร  คำฝอย
8. เด็กหญิงธีราพร  จัดเขตรกรรม
9. เด็กชายนฤนาท  วนไธสง
10. เด็กหญิงปณิดา  อนุสรณ์
11. เด็กหญิงปรวีร์  ลิลา
12. เด็กชายปัชญาภัทร  เกษจันทร์
13. เด็กชายภูวิศ  เพ็ญเขตรกรณ์
14. เด็กชายวรัญญู  ตู้แก้ว
15. เด็กชายศิวัฒน์  ส้มเช้า
16. เด็กหญิงศุภสิรา  เกตุวิริยกรรม
17. เด็กชายสรวิศ  แรงกสิวิทย์
18. เด็กหญิงอธัญพร  รัตนพงศ์
19. เด็กหญิงอรพรรณ  พูนพิพัฒน์
20. เด็กชายเจนณรงค์  โพธิดี
 
1. นางอัจฉราพรณ์  แกล้วกสิกรรม
2. นายสามารถ  อยู่เย็น
3. นางสาวนิศรา  สุขเอี่ยม
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  วิทยารัตน์
 
1. นางอัจฉราพรณ์  แกล้วกสิกรรม
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปินโก
 
1. นายญาณภัทร  พิบูลย์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. นายสุรวุฒิ  โชคชัย
 
1. นายกล้านรงค์ฤทธิ์  พรมนิ่ม
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  กาฬภักดี
2. เด็กชายภัทราวุฒิ  จูสิงห์
 
1. นางสาวฉัตรประภา  อินทโชติ
2. นางสาวจีรนันท์  ปัณระสี
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายณรงค์กร  เกษทรัพย์
2. เด็กหญิงปราณปรียา  ทับทาบ
 
1. นางสาวปรินดา  เสลา
2. นางกรวรรณ  แย้มศรี
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงนันทิตา  ชั่งวัดดี
2. เด็กชายเจษฎา  คำฉัตร
 
1. นางสาวจันทพร  ธีรนันทน์
2. นางสาวนรัฐวัลล์  เกลี้ยงล่ำ
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกชกร  เนียมทอง
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  มุทธากรณ์
3. เด็กหญิงกัญฐิดาพร  แข่งเพ็ญแข
4. เด็กหญิงขนิษฐา  สถาวร
5. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  ใจโอบอ้อม
6. เด็กหญิงณัฐติยา  สงวนเผ่า
7. เด็กหญิงพิมพ์ทิพา  บุญงามขำ
8. เด็กหญิงวรัญญา  คำทอง
9. เด็กหญิงเกวลิน  จิตรโสม
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มั่นเจียก
 
1. นายนิธินันท์  พาณิชย์โศภณ
2. นายบุรินทร์  ดำสนิท
3. นางสุกัญญณัฐ  ตะคร้อ
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ต้วมสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฎฐา  ทองโสด
3. เด็กหญิงณัฐศรา  พุกวงษ์
4. เด็กหญิงตติยา  เมฆฉาย
5. เด็กหญิงพิยดา  วงศ์ไทยดี
6. เด็กหญิงภัสรา  จงชาญสิทธิ์โธ
7. เด็กหญิงมะยุรี  ชะรุมรัมย์
8. เด็กหญิงศุภิกา  มีทนงค์
9. เด็กหญิงสุชาดา  เสลารัตน์
10. นางสาวสุธิมา  บูรณะ
 
1. นายอิศวดล  วงษ์ดรมา
2. นางยุพดี  อร่ามสวัสดิ์วงษ์
3. นางสาวศศิธร  ผันผ่อน
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายกรวิทย์  แจ้งถิ่นป่า
2. เด็กชายกลวัชร  ตันหยง
3. เด็กชายธนภัทร  เชิดโฉม
4. เด็กชายนิรันดร์  ศรีจันทร์
5. เด็กชายปวริศ  วินัยพานิช
6. เด็กชายปวเรศ  วินัยพานิช
7. เด็กชายรัตนชัย  ชลิตพิรัตร
8. เด็กชายสุธี  รุ่งเรือง
9. เด็กชายอนุชา  ปิยะศรี
10. เด็กชายอนุภัทร  ขุนทอง
 
1. นายอำนาจ  พันธ์ุเขียน
2. ดร.บุญรักษา  ราสี
3. นางสาวพัชรี  สอนเมือง
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เริงเลื่อย
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  เล็กฉลาด
3. เด็กหญิงชวัลรัตน  แจ้งยุบล
4. เด็กหญิงพรชิตา  ชูช้าง
5. นางสาวภัทราพร  บัวสี
6. เด็กหญิงสุพรรษา  เขียวอ่ำ
7. เด็กหญิงสุพัฒน์ตา  ศรีวีวัลลภ
8. เด็กหญิงสุวิชาดา  แจ้งถิ่นป่า
9. นางสาวอมรรัตนย์  สุวรรณพยัคฆ์
10. เด็กหญิงเกตษดา  วงศ์ตรี
 
1. นางสาวณัฐฐา  ปานแดง
2. นางสาวญดาวรรณ  ประสพ
3. นางทัศนีย์  ผลเศรษฐี
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤษฎา  ฤทธิ์ไธสง
2. เด็กชายกิตติ  พะยิ้ม
3. เด็กชายณัฐพนธ์  โพธิ์ศรี
4. เด็กชายธนพัฒน์  ทุมากรณ์
5. เด็กชายพงศกร  บัวเทศ
6. เด็กชายพีรวิชญ์  สุพัฒน์
7. เด็กชายยศพัฒน์  อ่ำดอนกลอย
8. เด็กชายรัชชานนท์  สุขสุด
9. เด็กชายศุภกิจ  ห้อยฟัก
10. เด็กชายเมธัส  ศรีสนธิ์
 
1. นายทิวากร  อินเล็ก
2. นางสาววรรษมน  วโรตมะวิชญ
3. นางสาวสุดารัตน์  คุณชื่น
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายกฤษดา  ดีแถลง
2. เด็กชายคมสัน  เปาจีน
3. เด็กชายจินวัฒน์  ทองบุญ
4. เด็กชายณัฐนันท์  วันทาดี
5. เด็กชายทวีทรัพย์  สุขสะอาด
6. เด็กชายบารมี  เสือสุด
7. เด็กชายวีรภัทร  ผิวอ่อนดี
8. เด็กชายศุภลักษณ์  จันทร์สงเคราะห์
9. เด็กชายอนุวัฒน์  โพธิหา
10. เด็กชายอภิณัฐ  หาวิชา
 
1. นายธงชัย  สุทธิประภา
2. นายบุรินทร์   ดำสนิท
3. นางสาวภิญญาพัชญ์  อ่อนละม่อม
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีพล
2. เด็กหญิงนาถตะวัน  สายทอง
 
1. นายทิวากร  อินเล็ก
2. นางกนกวรรณ  พัฒโนทัย
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายณัฐพนธ์   บุญศรี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เกิดวังหิน
 
1. นางสาวณัชชษา  รัตนะ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มนัสตรง
 
1. นายไพโรจน์  บัวอุไร
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงกนกกร  ทองดอนใหม่
 
1. นายไพโรจน์  บัวอุไร
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงวรณัน  เข็มสอน
 
1. นางสาวเกศินี  แสงสาคร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงพรรณพัชร   รัตนเทพ
 
1. นางสาวฐิติพรรณ   จันทงามพูลผล
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กหญิงัพันญ์ชิตา  ชาญชาติ
 
1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงอารยา  ดีเทียน
 
1. นายสงกรานต์  นิ่มช้ำ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงนัชชา  สมการ
 
1. นายสงกรานต์  นิ่มช้ำ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะนำ 1. เด็กหญิงศิริพร  คณฑา
 
1. นางพัชราภรณ์  สุสุข
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เล้าการนา
2. เด็กหญิงมัทนา  ภุมรินทร์
 
1. นางสุพิณญา  พิมพ์ศรี
2. นางสาวรัตนา  บุตรสิงห์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงพัชนิดา  ศุภกิจวัฒนา
2. เด็กหญิงภัทราวลิน  อุปโภชน์
 
1. นางพวงเพชร  แสนพรม
2. นางสาวณัฐสุดา  พลอยแดง
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงปาริชาต  ก่อเกิด
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ไล้ทอง
 
1. นางณัฐญาดา  สุขุประการ
2. นางสมฤดี  โมกล้า
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายสุทธิสาร  สวัสดี
 
1. นายวชิรกฤษฎ์  วาสนา
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  พัฒนาศิริ
2. เด็กชายภัทรพล  ดงน้อย
3. เด็กหญิงเขมจิรา  กาจชัยการ
 
1. นางธัญณัฐ  เหล่าเที่ยง
2. นางธนาเนตร  อยู่เย็น
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายญาณภัทร  พุกมาก
2. เด็กหญิงณัชชา  ลวงกระโทก
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำบุตรดี
 
1. นายวชิรกฤษฎ์  วาสนา
2. นางกาญจนา  ขวัญไกรศิริ
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายชวนากร   คำมูล
2. เด็กชายธีรภัทร์   คำปก
3. เด็กชายนันทภัส   ทองกรัด
 
1. นายชิรกฤษฎ์  วาสนา
2. นางกาญจนา  ขวัญไกรศิริ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  สาแก้ว
 
1. นายโสฬส  อินทฤทธิ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายอัฐชานนท์   แสนชู
 
1. นายจักร์ชัย   ธรรมสอน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงนันทิมา  แก้วเขียว
 
1. นายโสฬส  อินทฤทธิ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายนธิพัฒน์  จำปา
 
1. นายจักร์ชัย   ธรรมสอน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงธนภร  ธรรมศิริ
 
1. นายโสฬส  อินทฤทธิ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายธนโชติ  ฉ่ำไกร
 
1. นายมงคล  ว่องวิกย์การ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายธงไชย   ไกรลำ
 
1. นายปิยะศักดิ์   แตงทรัพย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงเวธนี   ยิ้มพะ
 
1. นายสรวิศ  จันทรานุสรณ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. เด็กหญิงพจนีย์  บุรีสูงเนิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธ์  หงอนไก่
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงกิติญาพร  จันที
 
1. นายธีรธร  เหลืองสุวรรณ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. เด็กหญิงอรจิรา  ชันธุระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธ์  หงอนไก่
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  ดีโอด
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์จอม
 
1. นายปิยะศักดิ์  แตงทรัพย์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงโชติกา  แสงสุทธิเศรษฐ์
 
1. นายโสฬส  อินทฤทธิ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงอรชา  จาทา
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายปฏิภาณ   ช้างแรงการ
 
1. นายปิยะศักดิ์   แตงทรัพย์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายธนพัฒน์  เบญจประเสริฐ
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกนกพร  ธรรมศิริ
 
1. นายโสฬส  อินทฤทธิ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงอภิสรา  พรมมา
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พูลศรี
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เจนเกษกรณ์
3. เด็กหญิงณิชวรา  พูลศรี
4. เด็กชายดนัยเทพ  กระแหน่
5. เด็กชายนทีกานต์  บุญสุวรรณ์
6. เด็กชายพงษ์ศิริ  ดีโอด
7. เด็กชายพุฒิพงศ์  เอี่ยมมา
8. เด็กหญิงมาริษา  อ่อนศรี
9. เด็กหญิงศิรินกันยากานต์  ยาเล๊าะ
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
2. นางธัญณัฐ  เหล่าเที่ยง
3. นางธนาเนตร  อยู่เย็น
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พูลศรี
2. เด็กชายฐิติกร  สิทธิการ
3. เด็กชายณัฐภูมิ  เจนเกษกรณ์
4. เด็กหญิงณิชวรา  พูลศรี
5. เด็กชายดนัยณัฐ  กระแหน่
6. เด็กชายดนัยเทพ  กระแหน่
7. เด็กชายธีรภัทร  ศิริโยธา
8. เด็กชายนทีกานต์  บุญสุวรรณ์
9. เด็กชายพงษ์ศิริ  ดีโอด
10. เด็กชายพุฒิพงศ์  เอี่ยมมา
11. เด็กหญิงมาริษา  อ่อนศรี
12. เด็กชายวิวัฒน์  สุขประเสริฐ
13. เด็กหญิงศิรินกันยากานต์  ยาเล๊าะ
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เริงเขตร์กรณ์
15. เด็กชายเมธา  แก้วการไร่
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
2. นางธัญณัฐ  เหล่าเที่ยง
3. นางธนาเนตร  อยู่เย็น
4. นางอมราภรณ์  ทองอินทร์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกนกพร  ธรรมศิริ
2. เด็กหญิงกุลภรณ์  สาแก้ว
3. เด็กหญิงจิตติภัทรา  แห้วเพ็ชร
4. เด็กหญิงตรีสุคนธ์   ซาปิ
5. เด็กชายธนพล  รุ่งแจ้ง
6. เด็กหญิงธนภร  ธรรมศิริ
7. เด็กหญิงนันทิมา  แก้วเขียว
8. เด็กหญิงศศิปรียา  ชัยปา
9. เด็กหญิงสลิลทิพย์  มัดจุ
10. เด็กหญิงสุภัชชา  ปากิม
11. เด็กหญิงแพรวา  มูลวงศ์
12. เด็กหญิงโชติกา  แสงสุทธิเศรษฐ์
 
1. นายโสฬส  อินทฤทธิ์
2. นายชนาธิป  โตคำ
3. นางสายพิณ  ใจดี
4. นางหัทยา  ใยแจ่ม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ณรงค์มี
2. เด็กหญิงฐานันดร  บุญวรนุช
3. เด็กชายณัฐนันท์  วันทาดี
4. เด็กหญิงณิภาพร  ลองทอง
5. เด็กชายธนพัฒน์  เบญจประเสริฐ
6. เด็กชายพีรพล  บัวตูม
7. เด็กชายวรัชญ์  แก้วกัญหา
8. เด็กชายวิชชากร  ฉิมพลี
9. เด็กหญิงอภิสรา  พรมมา
10. เด็กหญิงอรชา  จาทา
11. เด็กชายอานนท์  ไตรยงค์
12. เด็กชายเดชา  สาโรจน์
 
1. นายดาวรุ่ง  ตะคร้อ
2. นายธงชัย  สุทธิประภา
3. นายบุรินทร์  ดำสนิท
4. นายปี่เพชร  คณนานนทธรรม
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงกิติญาพร  จันที
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ก้อนทอง
3. เด็กหญิงชาลิสา  อำรุง
4. เด็กชายณฐกร  คงเขา
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  กุลที
6. เด็กหญิงนลินนิภา  พุ่มทอง
7. เด็กหญิงปณิธาน  กองโย
8. เด็กชายปวริศร์  น้ำแก้ว
9. เด็กหญิงปวริศา  พรรณปัญญา
10. เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าเขตรกิจ
11. เด็กชายมงคล  อิ่มอ้วน
12. เด็กหญิงมัสยา  แดงทุ่ง
13. เด็กชายรัตนากร  กรงไกรราช
14. เด็กชายวงศกร  แจ่มศิริ
15. เด็กหญิงวรรณวิมล  มั่นจิตร
16. เด็กชายวัชรชัย  ขาวจันทร์
17. เด็กชายศุภกิตต์  เรืองเขตร
18. เด็กชายสรวิชญ์  อ่วมมาก
19. เด็กหญิงสุชาดา  แข็งเขตร
20. เด็กหญิงอาทิตยา  สุธาธรรม
 
1. นายธีรธร  เหลืองสุวรรณ
2. นางสาวชัสสุภา  นันทารมย์
3. นางสาววรรณา   เดชอำพร
4. นางสาวสมพิศ  เดชทอง
5. นางพัชรา  มั่นต่อพงษ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายชินวัตร  ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงบุญทวี  เจริญลักษณ์
3. เด็กชายปฏิภาณ  ขุนณรงค์
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุวรรณ
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กหญิงกนกพร  จีนวัง
2. เด็กชายกนกพล  จีนวัง
3. เด็กหญิงกานต์รวี  ศรีรัตน์
4. เด็กชายกิตตินันท์  ชุ่มมาตร
5. เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจน้อย
6. เด็กหญิงขวัญฤดี  อินทรานุสรณ์
7. เด็กหญิงจรรยพร  มะกรูดอินทร์
8. เด็กหญิงญาตาวี  สีรากอง
9. เด็กหญิงธนภรณ์  เนียมกลัด
10. เด็กชายธนวัฒน์  ทองดอนใหม่
11. เด็กชายธนวัฒน์  คล้ายน้อย
12. เด็กชายธนวัฒน์  คล้ายน้อย
13. เด็กหญิงนิภาพร  ภิญโย
14. เด็กหญิงนิรชา  ภูมิพันธ์
15. เด็กชายปฐมพร  หร่ายเนียม
16. เด็กชายพงศกร  จีนคล้าย
17. เด็กหญิงพรธิดา  กติกา
18. เด็กหญิงพรธิตา  อนุศรี
19. เด็กหญิงพรวิภา  ทองบุตร
20. เด็กหญิงพรไพลิน  ปุกคนโท
21. เด็กหญิงภรณ์อำภา  จันทร์ศรี
22. เด็กหญิงรัตนา  แสงจันทร์
23. เด็กหญิงวรรณษา  สายแวว
24. เด็กหญิงวิพาไร   พอสอน
25. เด็กชายศิริชัย  อนันตะวงษ์
26. เด็กชายสวิตต์  ลบจันทร์
27. เด็กชายสายชล  ศรีน้อย
28. เด็กชายอนิวัต  แสงสด
29. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศาลา
30. เด็กหญิงอรทัย  น้อยนิ่ม
31. เด็กชายอัครชัย  แก้วกัลยา
32. เด็กชายอุเทน  น่วมทิม
33. นางสาวเบญจวรรณ  น้อยนิ่ม
34. เด็กชายเพทาย  บัวลอย
35. เด็กชายโชคชัย  เลิศศิริสวัสดิ์
 
1. นายนาวิน   องค์ศิริมงคล
2. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
3. นางสาวสมใจ  มุมาน
4. นางสาวกาญจนา  หนูสุข
5. นางสาวพัชรินทร์  คำฉัตร
6. นางสาวสุพัตรา  จันทวัฒน์
7. นายปรมะ  สิงห์สม
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 1. เด็กชายพีรพัฒ   การวงษ์
 
1. นายบุญยืน   โฉมอัมฤทธิ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายจิรภัทร  สังข์ทิพย์
 
1. นางกฤษณา  สุทธิพงษ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  เย็นเพิ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธ์  หงอนไก่
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดีเทียน
 
1. นายธนบูรณ์  กอบสาริกรณ์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายศิรเดช  ธรรมชาติ
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  อำพิน
 
1. นางสาววรวลัญช์  ปินตา
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมอทอง 1. เด็กหญิงโศภิต  ไก่ลุ้ย
 
1. นางสมควร  เผ่าชวด
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงลินดา   เพ็ชรหนู
 
1. นางสาวณัชชษา  รัตนะ
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายพิพัฒน์  วงษ์อำมาตย์
 
1. นางสาวนิธิประภา   ยิ้มพะ
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายธนดล  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เฉลิมจาน
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  หล่อทอง
 
1. นางสาวสาวิตรี  มุสิราช
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กหญิงดรุณี  โค้จันทร์
 
1. นางสาวธัญวรัตน์  ผิวเหลือง
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายศิรเดช  ธรรมชาติ
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิพวรรณ์
 
1. นายณฐกร  สุขเสือ
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   โตสงคราม
 
1. นายวิสุทธิ์   เภตรา
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงบุญทวี  เจริญลักษณ์
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายชัยอนันต์  อนุบาลผล
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เจนเกษกรณ์
3. เด็กหญิงณิชวรา  พูลศรี
4. เด็กชายดนัยณัฐ  กระแหน่
5. เด็กชายดนัยเทพ  กระแหน่
6. เด็กชายนทีกานต์  บุญสุวรรณ์
7. เด็กชายพงษ์ศิริ  ดีโอด
8. เด็กชายพุฒิพงศ์  เอี่ยมมา
9. เด็กหญิงมาริษา  อ่อนศรี
10. เด็กชายวิวัฒน์  สุขประเสริฐ
11. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เริงเขตร์กรณ์
12. เด็กชายเมธา  แก้วการไร่
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
2. นางธัญณัฐ  เหล่าเที่ยง
3. นางธนาเนตร  อยู่เย็น
4. นางสาวอมรรัตน์  สุพัฒน์
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. นางสาวณัชนันท์  ฮาดดา
2. นางสาวณัฐกมล  คนทา
3. เด็กชายดนุสรณ์  ทองไทย
4. เด็กชายภาณุเดช  แก้ววิชัย
5. นางสาววนิดา  สุขเหลือง
6. เด็กชายวสันต์  พลกล้า
7. นางสาวหนูพลอย  เพ็งภู
8. เด็กหญิงอรยา  ฤมิตร
 
1. นายชัยวัฒน์  จันทหอม
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายกัณฑรัตน์  บัวประทุม
2. เด็กหญิงกันยกรณ์  ช่างทอง
3. เด็กหญิงกิตติพงษ์  วรศิ
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปิยะทัศน์
5. เด็กชายกุลชาติ  บรรพกุล
6. เด็กชายจิรภัทร  สอนศิริ
7. เด็กหญิงจิราภา  ศรีสด
8. เด็กหญิงชมพูนุท  ระบอบ
9. เด็กหญิงฐนิดา  กสิการ
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  หรรษา
11. เด็กชายณัฐพล  สุระดม
12. เด็กหญิงตรีชฎา  รงค์ทอง
13. เด็กชายธนพรรษ  ทองเกลี้ยง
14. เด็กชายธนวัฒน์  ประจุไทย
15. เด็กหญิงธนวันต์  นิ่มพระยา
16. เด็กชายธนัช  จีรดิษฐ
17. เด็กชายธนา  ก๊กศรี
18. เด็กชายพงศ์ธรณ์  วินัยพานิช
19. เด็กหญิงพรพรรณ  ลาวิลาศ
20. เด็กหญิงพศิกา  กุลพรศักดิ์
21. เด็กหญิงพัทรศยา  เหลือน้อย
22. เด็กหญิงมริสรา  ประสิทธิเขตกิจ
23. เด็กหญิงมุทิตา  สีแตง
24. เด็กชายรังสิโชติ  อรวรรณ มาทีฆะ
25. เด็กชายรัฐภูมิ  อยู่งาม
26. เด็กหญิงวรพร  วงศ์เฉลียว
27. เด็กหญิงศศิชา  ทุมมานาม
28. เด็กชายศิรเดช  ธรรมชาติ
29. เด็กชายศุภกฤต  ทิพวรรณ์
30. เด็กหญิงสวรรยา  ฉันศรี
31. เด็กหญิงสุดาทิพย์  ผ่องแผ้ว
32. เด็กหญิงสุมินตา  วรรณา
33. เด็กหญิงหทัยรัตน์  วรศิริ
34. เด็กชายอดิศร  เอี่ยวดอนข่อย
35. เด็กชายอนุวัตณ์  สุวาท
36. เด็กหญิงอภิชญา  มาหัวเขา
37. เด็กหญิงอามานี่  คาเรน บัวก์บา
38. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญทอง
39. เด็กหญิงเพชรธัญณา  แข็งเขตรการณ์
40. เด็กชายเอกภพ  วรรณา
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
2. นายอิสระ  กีตา
3. นางสาววรรษมน  วโรตะมวิชญ
4. นางสาวขนิษฐา  เอี่ยมโอษฐ
5. นายศรราม  สุดฤทธฺิ์
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวังสุข
2. เด็กชายธนพงษ์  ปรีชาจารย์
3. เด็กชายธีทัต  เยาวโรจน์
4. เด็กหญิงพิยดา  อินพรหม
5. เด็กหญิงวิภาพร  คำลี
6. เด็กชายสรธร  ทวิชศรี
7. เด็กชายสิรภัทร  นุ่มมาก
8. เด็กหญิงอภิชญา  ทองหล้า
9. เด็กหญิงอินทิรา  รูปปัทม์
10. เด็กหญิงเปมิกา  พรายอินทร์
 
1. นางสาวพฤษภา  ขุนสิงโต
2. นางสาวพัชรพรรณ  ปรากริม
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กชายชานนท์  สุภวาลย์
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพสุทธิ์
3. เด็กชายปิยะพงษ์  สุระภี
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  กัณณาลักษ์
5. เด็กชายวธัญญู  ธัญญเจริญ
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ  เอมสวรรค์
7. เด็กหญิงศิรภัสสร  วิชยา
8. เด็กหญิงสาธิตา  ศิริพิณ
9. เด็กหญิงสุกันยา  บุญกว้าง
10. เด็กหญิงอักษิพร  ทวีสกิจ
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  อาจปักษา
2. นางสุนีย์  สมพงษ์
3. นางสาวจิราพร  แก้วเทวี
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เจนเขตรการ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงชาลิสา  พินัยลำ
4. เด็กหญิงณัฐชา  มะโนสร้อย
5. เด็กหญิงธีรนาฎ  วิมูล
6. เด็กหญิงนรภัทร  กวระสูตร์
7. เด็กหญิงบุษยมาศ  แก่นทอง
8. เด็กหญิงปาณิศา  เพิ่มเขตกรรม
9. เด็กชายพนมรุ้ง   สุดาทิพย์
10. เด็กหญิงพิรยา  บุตรสิงห์
11. เด็กหญิงมนรดา  นาคบุญ
12. เด็กหญิงสุชาวดี  ดีสุ่ย
 
1. นางสุภัทรา  ทวีสิทธิโชคชัย
2. นางสาวศิรดา  เสลา
3. นายอำนาท  เหลือน้อย
4. นางพิชญ์ภัสสร   เอี่ยมอรุณ
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงณัฐชา  มาหัวเขา
2. เด็กหญิงนิชดา  พุ่มแย้ม
3. นางสาวปวีณา  จันทร์ศรี
4. นางสาวภัทรวดี  จันทร์เที่ยง
5. เด็กหญิงภัทราวดี  จิรภรณ์
6. เด็กหญิงไพลิน  ปาคำ
 
1. นางสาวอำนวยพร  สิงห์สม
2. นางสาวปาริชาติ  นะวงค์
3. นางสาวน้ำทิพย์  มั่นปาน
4. นางสาวกรรณิกา  คำเวิน
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  ต่ายธานี
2. เด็กหญิงจิรัชยา  เหล่าลูกอินทร์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ด้วงหนองบัว
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญพรม
5. เด็กหญิงญาณภา  โพธิ์พิทักษ์
6. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สวัสดี
7. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เหล่าคุ้ม
8. เด็กหญิงวรรณวิษา  สุขชิต
9. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศีลสุทธิ์
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  แตงบุญรอด
11. เด็กหญิงโชติกา  คำเลิศ
 
1. นางสาวพัชรพรรณ  ปรากริม
2. นางสาวพฤษภา  ขุนสิงโต
3. นางอัจฉราพรณ์  แกล้วกสิกรรม
4. นางสาวนัฐกานต์  ยิ้มพะ
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ภูฆัง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  แห้วเพ็ชร
3. เด็กหญิงณิชานันท์  บุญศรี
4. เด็กหญิงพิมพิกา  ศรศิริ
5. เด็กหญิงลลิตา  มุสิกาวัน
6. เด็กหญิงสุภัสสร  คำครองแก้ว
7. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บานไม่รู้โรย
8. เด็กหญิงเกร็ดมณี  สังกะสี
 
1. นายสิทธิพร  เสลา
2. นางศิริมาศ  สืบศรี
3. นางสาวนิชานันท์  รักไทย
4. นางสาวลักขณา  เขียนบัณฑิตย์
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายกฤธานนท์  มากมี
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เจนเขตรการ
3. เด็กชายฉัตริน  พิกุลทอง
4. เด็กหญิงชนิกานต์  ประสิทธิ์
5. เด็กหญิงชาลิสา  พินัยลำ
6. เด็กหญิงณัฐชา  มะโนสร้อย
7. เด็กหญิงธีรนาฎ  วิมูล
8. เด็กหญิงนรภัทร  กวระสูตร์
9. เด็กหญิงบุญยานุช  สินตรี
10. เด็กหญิงบุษยมาศ  แก่นทอง
11. เด็กหญิงปาณิศา  เพิ่มเขตกรรม
12. เด็กชายพนมรุ้ง   สุดาทิพย์
13. เด็กหญิงพิรยา  บุตรสิงห์
14. เด็กหญิงมนรดา  นาคบุญ
15. เด็กหญิงวชิรญา  ชีคงเนียม
16. เด็กหญิงสุชาวดี  ดีสุ่ย
 
1. นางสุภัทรา  ทวีสิทธิโชคชัย
2. นางสาวศิรดา  เสลา
3. นายอำนาท  เหลือน้อย
4. นางสาวดาหวัน    ไพเราะ
5. นางสาววราภรณ์  สุขพันธ์
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงชนาภร  แน่นอุดร
2. นายชัยมงคล  เจริญ
3. เด็กชายณัฐพล  เที่ยงธรรม
4. เด็กชายธนบดี  สมานกสิกรณ์
5. นางสาวธันยพร   ป้องไทสง
6. เด็กหญิงธิญาดา  บัวละภา
7. เด็กชายนราวิชญ์   นุ้ยปรี
8. เด็กหญิงปาริชาติ  มะโหฬาร
9. เด็กชายพัชรพล   เชื้อรื่น
10. เด็กชายพิชิตพงษ์  โพนแพงศรี
11. เด็กชายวรโชติ  คมพุดซา
12. เด็กหญิงศศิกานต์  นารอด
13. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุพรรณยศ
14. เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณ
15. เด็กหญิงอาทิตยา  ธัญญเจริญ
16. เด็กหญิงอิทธิพร  ทองจุน
 
1. นายชนัทนันต์  จินดาเลิศ
2. นายวชิรกฤษฎ์  วาสนา
3. นางสาวกมลชนก  โคกทอง
4. นางสาวสุภาฝัน   สุพรรณ์
5. นางสาวจิรนันท์  จิตจง
 
145 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  เข็มเงิน
2. เด็กชายจิรเมธ  บุตรตาวงษ์
3. เด็กชายณัฐฐาพล  พูลสวัสดิ์
4. เด็กชายณัฐพนธ์  เข็มทอง
5. เด็กหญิงศริณย์พร  อู่สิน
 
1. นายจิตกร  สมาคม
2. นางภัคจิรา  สมาคม
 
146 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายพุฒิพร  ผะหว่าง
2. เด็กชายอรัญ  ก้องเกียรติวานิช
 
1. นายประดิษฐ์  พันธ์ผา
2. นายวิวิว  ทองล้น
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธิษตยา  ยิ้มพะ
 
1. นางวัฒนา  ชื่นดอนกลอย
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ดิษเจริญ
 
1. นางสาวพัชรี  สอนเมือง
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงภานุมาศ  นุชแสง
 
1. นางสาวจีรนันท์  ปัณระสี
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายพิพัฒน์  วงษ์อำมาตย์
 
1. นางสาวนิธิประภา   ยิ้มพะ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชมชื่น
 
1. นางวิชา  แสนหาญ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กชายกมลภพ  ยศนันท์
 
1. MissCristina Gallila  Bayona
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   สีขำ
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา    จำปา
3. เด็กชายธีระพงษ์  ดีโคกน้อย
4. เด็กชายนาคเดชรภีร์   ไพรเราะ
5. เด็กหญิงศรัญญาภัทร   จอมวงศ์
 
1. นางไข่มุก  สดุดี
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงช่อลดา  ชินดง
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  คนซื่อ
 
1. MissMinjie  Huang
2. นางสาวพัชรี  สุวาท
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก่นสาร
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  คมสัน
 
1. นางพนิดา  รอดสัดถา
2. นางจารุวรรณ  วงษ์เกษกรณ์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปุณณภา  ฤทธิ์บุญ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงเวียง
 
1. นายอาณัฐ  ไตรศรีวิรัตน์
2. นางสาวชนันชิดา  หนองคาย
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงณิชการต์  ป้อมคำ
2. เด็กหญิงวรารัตน์  พรมมา
 
1. นางสาวสิริปอรินทร์  สิงห์โตทอง
2. นางสาวสุภาวดี  วงษ์ประทุม
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโหง่น 1. เด็กหญิงนภัสสร  รัดพัด
2. เด็กหญิงภัทราพร  ทองแฉล้ม
3. เด็กชายสหรัฐ  สามัญเขตการณ์
4. เด็กหญิงอันชิสา  นิ่มสวน
5. เด็กหญิงเกวลิน  พันธุ์ศรี
6. เด็กหญิงแพรวนภา  จันแก้ว
 
1. นายอุดมเดช  ฉัตรภูริธนากุล
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะนำ 1. เด็กชายทยากร  สุขวัฒน์
2. เด็กหญิงทาริกา  แห้วเพ็ชร
3. เด็กหญิงพิชชา  แห้วเพ็ชร
4. เด็กชายพีรดนย์  อ่อนศรี
5. เด็กชายอภิวิชญ์  พงษ์อุดทา
6. เด็กหญิงอริญชยา  สุขยืน
 
1. นางสุพัตตรา  น้อยคำมูล
2. นางสุภารัตน์  คำนวณสวัสดิ์
3. นายสมกิจ  น้อยคำมูล
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายกงพัฒน์  คำทำ
2. เด็กชายชาวี  อินทรีย์
3. เด็กชายณัฐพล  วะชู
4. เด็กชายมานัด  โตยอด
5. เด็กชายสรยุทธ  มีเจริญ
6. เด็กชายสหรัฐ  สุขยืน
7. เด็กชายสิทธิพล  จันทรแก้ว
8. เด็กชายเกริกฤทธิ์  เพชรรักษ์
 
1. นายสุระชัย  กลิ่นสุคนธ์
2. นายเทวัลย์  ร่วมศรี
3. นายโชค  สุจริตจันทร์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ยืนยง
2. เด็กชายจารุเดช  หุนนารา
3. เด็กชายชนะวงศ์  บุญอาจ
4. เด็กชายนนทกร  พงษ์ดี
5. เด็กหญิงน้ำฝน  ประทุมสูตร์
6. เด็กหญิงปภาดา  น้อยแสง
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กันจุล
8. เด็กชายปรินทร  ไชยชมภู
9. เด็กหญิงพันธิตรา  สัมพันธ์อภัย
10. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ศรีพรมมา
 
1. นายพีระศักดิ์  อาทิตย์ตั้ง
2. นางธัญญภรณ์  ไชยศิลา
3. นางสรินท์ณา  วรสิทธิ์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โสภา
2. เด็กชายธนพล  นาคเมือง
3. เด็กชายธนากร  เสืออินทร์
4. เด็กหญิงปลิตา  อ่ำคง
5. เด็กหญิงพรรษชล  คชอ่วม
6. เด็กหญิงรัตนา  กลิ่นทับทิม
7. เด็กหญิงวรนุช  จีนอ่อน
8. เด็กหญิงวรัญญา  ชมชื่น
9. เด็กหญิงสุภาพร  เผ่าโหมด
10. เด็กชายโพธิวงศ์  โพธิ์พรม
 
1. นางภัทรา  อินต๊ะอุ่นวงศ์
2. นางวิชา  แสนหาญ
3. นางสาวนรัฐวัลล์  เกลี้ยงล่ำ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บิณฑวิหค
2. เด็กชายธนกร  กุสุโมทย์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรัณย์พร
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
2. นางสาวศรีนวล  สัตยพงศ์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงฐิติพร  รังสร้อย
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พวงคต
3. เด็กหญิงสุธิตา  โพธิ์แจ้ง
 
1. นางสาวณิชาภา  แย้มกุล
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงณัชชา  คันทคง
2. เด็กหญิงศศิธร  ปรางสี
3. เด็กหญิงสิริยากร  นาคอินทร์
 
1. นางสุภัทรา  ทวีสิทธิโชคชัย
2. นางสาวณิชาภัทร  วงศ์สุรสีหนาท
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งโพ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แป้นพยอม
2. เด็กหญิงพิมพร  ฉ่ำเพ็ชร
 
1. นางสาวสุกัญญา  ห่านวิลัย
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  พักวงศ์ทอง
2. เด็กหญิงศิริปรียา  ศรีโพธิ์งาม
 
1. นางสาวชมพูนุท  พลนอก
2. นางสาวพิมณภาภรณ์  คำดี
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อิทธิประเวศน์
2. เด็กหญิงอัญมณี  คงใจมั่น
 
1. นางสาวศิรินทรา  ทาบ้านฆ้อง
2. นางสาวเกศินิ  แสงสาคร
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายจำเริญ  ไตรยพันธ์
2. เด็กชายธนภัทร   ทับอาษา
 
1. นางสาวกัญญมน   ไหวกลับ
2. นางพวงเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายทีปกร  เรือศรีจันทร์
2. เด็กชายธัญเทพ  มามี
 
1. นางวรณัน  จงหม่อง
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาทั่ง 1. เด็กชายทัตธนะ  ศรีเดช
2. เด็กชายศิวพล  จูมโสดา
 
1. นางสาวเขมณัฎฐ์  ตรัยคนันธรณ์
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายกระษิร  อินนุช
2. เด็กหญิงจันทร์ปรียา  ช่างกลึงเหมาะ
 
1. นางสาวศิรินทรา  ทาบ้านฆ้อง
2. นางสาวจารุวัลย์  ธรรมศิริ
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐนนท์  มั่นคง
2. เด็กหญิงวันวิสา  วิทยารัตน์
 
1. นางสาวทุติยาภรณ์  นพรัตน์
2. นายพงศ์พิทักษ์  ศรลัมพ์
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายณัฐนันท์  แก้วสุวรรณ์
2. เด็กชายพงศ์สฤษฎิ์   แก้วเฮียง
 
1. นางสาวกัญญมน   ไหวกลับ
2. นางพวงเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงอ่อน
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แตงทองคำ
 
1. นายพงศ์พิทักษ์  ศรลัมพ์
2. นางสาวทุติยาภรณ์  นพรัตน์
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายพงศพัศ  พิมพ์จันทร์คำ
2. เด็กหญิงวรรณภา  ฉ่ำเจริญ
 
1. นางสาวศิรินทรา  ทาบ้านฆ้อง
2. นางสาวชมพูนุท  พลนอก
 
177 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกานต์รวี  พุกบ้านเก่า
2. เด็กหญิงณัฐฑิตา  บำรุงเอื้อ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ภู่ระหงษ์
 
1. นายสมโภชน์  โสภณศักดิ์
2. นางสาวเบญจศีล  บัวสาย
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายชนัญญู  ทองมี
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  รุทรการณ์
3. เด็กหญิงอาลิษา  แห้วเพ็ชร
 
1. นายภานุวัฒน์  คลังสิน
2. นางสาวราตรี  เจนปัญญาวุฒิกุล
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  แจ้งถิ่นป่า
2. เด็กชายธนโชติ  รินทองมา
3. เด็กชายอณวัฒ  รินทองมา
 
1. นายพีระ  อินทร์เพ็ญ
2. นายไพรัตน์  สุพลจิตร
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงปิยนุช  พิกุลทอง
2. เด็กชายรัฐภูมิ   เสาวอน
3. เด็กหญิงอรดา  ทวนเงิน
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางวรณัน   จงหม่อง
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายธวัชชัย  พนัส
2. เด็กชายนนทวัช  สายศิลป์
3. เด็กชายภูวนาท  มาตรง
 
1. นางวรณัน  จงหม่อง
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายดนุพล  ง้อตระกูล
2. เด็กชายธนสร  ท่าขุมดิน
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ศรีใสสงค์
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางวรณัน   จงหม่อง
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายทรงชัย  แสวงสุข
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  บุญออน
3. เด็กชายอภิรักษ์  วรอินทร์
 
1. นายปิยะศักดิ์  แตงทรัพย์
2. นางวรณัน  จงหม่อง
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายณัฐดนธ์   ติ่งรวมญาติ
2. เด็กหญิงพิชชาภา   บำรุงศรี
3. เด็กชายอภิรักษ์  วารี
 
1. นางวรณัน   จงหม่อง
2. นายปิยะศักดิ์   แตงทรัพย์
 
185 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายกฤษณะ  อ่อนสนิทพะเนา
2. เด็กชายทีปกร  เรือศรีจันทร์
3. เด็กชายธเนศ  บุญมาน
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางวรณัน  จงหม่อง
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายชนาธิป  แก้วอารีย์
2. เด็กชายพิชชากร  เผือกยอด
3. เด็กชายอธิบดี  เซี่ยงฉิน
 
1. นางสาวณัฐชยา  ลิลา
2. นางสาวสำอางค์  เผือกยอด
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายธนดล  สุขแสง
2. เด็กชายนันทภพ  คัทรจันทร์
3. เด็กชายอริญชัย  ใจแสน
 
1. นายกฤษฎา  สุขสุวานนท์
2. นางสาวณัฐชยา  ลิลา
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 1. เด็กหญิงประภัสสร  นึกคิด
2. เด็กหญิงพายุพัชร  ติณชาติ
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ศรจีน
 
1. นางศิรินันท์  ภุมมา
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กชายวิโรจน์  สาระคาม
2. เด็กชายศิริชัย  อนันตะวงษ์
3. เด็กชายอุเทน  น่วมทิม
 
1. นายนาวิน  องค์ศิริมงคล
2. นายปรมะ  สิงห์สม
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 1. เด็กชายทนานะ  นามสีลี
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  หนูท่านา
3. เด็กชายสิงหา  ยอดดำเนิน
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เฟื่องฟู
5. เด็กหญิงอัญญาณี  เพียงไธสงค์
6. เด็กหญิงอินทิรา  ธรรมศิริ
 
1. นางวรรณทนีย์  ลือเปี่ยม
2. นางปัทมนันท์  อิสริยภานันท์
3. นางสาวณัฐพร  หัสแดง
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กหญิงดวงกมล  แข็งการนา
2. เด็กหญิงมลิวัลย์  ยอดนิโรจน์
3. เด็กหญิงวนิดา  การะเกตุ
4. เด็กหญิงวาสนา  เครือวัลย์
5. เด็กหญิงอมลณัฐ  รุ่งสว่าง
6. เด็กหญิงเกณิถา  เทียนรุ่งเรือง
 
1. นางน้ำผึ้ง  ทสะภาค
2. นางสาวขวัญตา  อุไรพันธ์
 
192 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงพฤษวรรณ  วงศ์ไทยดี
2. เด็กหญิงวริศรา  ทองคำ
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สัตนาโค
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สุระดม
2. นางชนัญชิดา  ครุธพันธ์
 
193 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. นางสาวปภาสรณ์  เจ็ดรัมย์
2. นายวุฒิชัย  มิลินทากาศ
3. นางสาวอมรวรรณ  ฟ้อนบำเรอ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สุระดม
2. นางชนัญชิดา  ครุธพันธ์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 1. เด็กหญิงกุสุมา  ไพรสิงห์
2. เด็กหญิงขวัญจิต  ฟ้าแลบ
3. เด็กหญิงธันยาพรณ์  สอาดเนตร์
 
1. นางจิตรา  มณีเสวตร์
2. นางวรรธนาพร  ถาวรสถิตย์
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กหญิงชลดา  ภูเหม็น
2. เด็กหญิงนภัสสร  ภูเหม็น
3. เด็กหญิงสุภัสชา  ภูเหม็น
 
1. นางประนอม  วงศ์มิตรวาที
2. นางสาวณัฐภรณ์  หัสแดง
 
196 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ทรัพย์ปราชญ์
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สำราญ
3. เด็กชายแทนคุณ  วงษ์วิกิจการ
 
1. นางปรางแก้ว  คำมี
2. นางรุ่งอรุณ  ทรงวารี
 
197 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. เด็กหญิงนิตยา  เดชมี
2. เด็กหญิงอรวรา  พงษ์สรรพัง
3. เด็กหญิงอัมพร  สมจิตร์
 
1. นางพนิดา  รอดสัตถา
2. นายกล้าณรงค์ฤทธิ์  พรมนิ่ม
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหวาย 1. เด็กหญิงชลิตา  กลิ่นสารท
2. เด็กหญิงวงพระจันทร์  พุดผาวง
3. เด็กหญิงอาภาภัทร  ทองทิพย์
 
1. นางสาวนุชจลี  สุขแจ่ม
2. นางกาญจนา  ทุ่งทอง
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหวาย 1. เด็กหญิงนิภาพร  ทาจำปา
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  คำภาภักดิ์
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วงค์อามาตย์
 
1. นางสาวภรณ์พรรณ  ขานคุปต์
2. นายสมพร  หมั่นเจียก
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  ต่อพล
2. เด็กหญิงพรรณปพร   นัยเนตร
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ดวงแข
 
1. นางกรองทิพย์   จำปาทอง
2. นางสาวสกลพร  เกษกร
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงสุนิสา  พุกบ้านเก่า
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สีสว่าง
3. เด็กหญิงอำพร  แป้นต่วน
 
1. นางสาววารุณี  ศรีใจ
2. นางสาวกัญญมน   ไหวกลับ
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาทั่ง 1. เด็กหญิงพรรณณาราย  ฉัตรไธสง
2. เด็กหญิงพิรยา  ป้อมคำ
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สิทธิการ
 
1. นางสันทนา  คณฑา
2. นางสุพรรณี  กสิกรณ์
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กหญิงดาวเรือง  กรึงไกร
2. เด็กหญิงพรณพา  ดีเทียน
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  ลิวไหม
 
1. นางสาวกมลนัทธ์  ศรีจ้อย
 
204 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกันตชา  ชำนาญเกษกรณ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  แสงสวรรค์
3. เด็กหญิงปวริศา  พัฒนวิริยะพิศาล
 
1. นางดารารัตน์  วารี
2. นางพนารัตน์  สุขศรีชวลิต
 
205 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกิดทวี
2. เด็กหญิงพรนิภา  วงษ์เกิด
3. เด็กหญิงสุภัสสร  สุขหมั่น
 
1. นางสาวจิระ  รู้อยู่
2. นางสาวอำไพ  ส้มกลีบ
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายบดินทร์  พันธ์ศรี
 
1. นางหัทยา  ใยแจ่ม
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายปภาวี  ภูปราง
 
1. นางสาววันวิสา  พูลศรี
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายอำพล  แซ่เตียว
 
1. นางสาวศิรประภา  พันธ์พงษ์
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายทินภัทร  ปุลิตา
 
1. นายจิตกร  สมาคม
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  สังสุด
2. เด็กหญิงสิญา  รอดโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงเมธิรา   มาพันนะ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  รื่นรวย
2. นางกรองทิพย์  จำปาทอง
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายกิติพงศ์   สมัครเขตการ
2. เด็กหญิงกิติยา  โต้งดัง
3. เด็กชายวรรณธิวา  ภู่สอน
 
1. นางสาวนรัฐวัลล์  เกลี้ยงล่ำ
2. นางสาวสำอางค์  เผือกยอด
 
212 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายพีรวิชญ์  บ่อกระโทก
2. เด็กหญิงวรรณิสา  บุตรสีดา
 
1. นางสาวจันทิมา  อินชา
2. นางสาวปาริชาติ  นะวงศ์
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายกิตติภัฎ  ก้อนแก้ว
 
1. นายขวัญชัย  รัตนธรรม
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ดอกบัว
 
1. นายคิมหันต์  สนิทม่วง
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชาวเกาะใหม่
 
1. นางสาวสิริวิมล  ปนรัตน์
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายชยพล  โพเนย
 
1. นางสาวอรอนงค์  ดีพูน
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายณภัทร  วชีระสูตร
 
1. นางสาวนิศรา  สุขเอี่ยม
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คณฑา
 
1. นางจรินกรณ์  ตะเภาทอง
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 1. เด็กชายชลธี  จันทร์เป็ง
 
1. นางสาววิลัยภรณ์  ทรัพย์ไพบูรณ์สุข
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายระพีพันธุ์  บัวลอย
 
1. นายปฐพี  อินทรีย์
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 1. เด็กชายอัธพล  คะลา
 
1. นายอภิวุฒิ  สงฆ์โนนเหล็ก
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายปฎิภาณ  รงค์ทอง
 
1. นางพิมลพรรณ  ประสิทธิ์
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายภัทราวุธ  วิเทศน์
 
1. นายกฤษฎา  สุขสุวานนท์
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงพฤกษา  พลพุทธ
 
1. นายพงศ์พร  อ่อนพุทธ
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายพีรภาส  หราหมสกุล
 
1. นางสมทรง  เหล่าลูกอินทร์
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กชายสวิตต์  ลบจันทร์
 
1. นายนาวิน  องค์ศิริมงคล
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ชื่นดอนกลอย
2. เด็กหญิงธิดาวัลย์  แก้วมุก
3. เด็กหญิงพรรณวดี  ตัวสะเกษ
4. เด็กหญิงพิชชาภา   จุลมุสิ
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจิมจันทร์
6. เด็กหญิงอารีรัตน์   ผาทอง
7. เด็กหญิงไปรยา  ศิริโยธา
 
1. นายกริชณรงค์   ศิริโยธา
2. นางเจียระไน  ธีระจารี
3. นางสาวณัฐฐิรา   มากมี
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 1. เด็กหญิงณัชชา   เศรษฐกสิกรณ์
2. เด็กหญิงพรพิมล   ตามพระหัส
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา   ก๋ากาศ
 
1. นางสาววันทนา  ทิมเเขียว
2. นางสาวชนัญญา   องค์กุย
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายธนาธิวัฒน์  แก้วกล้า
2. เด็กชายพลอธิป  รำพันเขต
3. เด็กชายวุฒิชัย  อินประดิษฐ์
 
1. นายประดิษฐ์  พันธ์ผา
2. นายฐานิส  ทนะแสง
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายนนทกร   บุญอ่วม
2. เด็กชายปราชญา   น้อยพระยา
3. เด็กชายพุทธจิต   กองมณี
 
1. นางกชพร   เปียมาลย์
2. นางเต็มดวง   เพชรสัมฤทธิ์
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายสุรธัช  โต๊ะทอง
2. เด็กชายอธิวัฒน์  สีวันนา
3. เด็กหญิงอารียา  ชาวป่า
 
1. นายทศพร  ทองสอน
2. นางสาวมยุรี  พรมดา
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นิลทัพ
2. เด็กหญิงวาศินี  อาจณรงค์
3. เด็กหญิงอาริสรา  นิลทัพ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  จำเรียง
2. นางสาวนงนุช  ศุภบุตร
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมอทอง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้ววิภา
2. เด็กชายรพีพัช  นาคบุตร
 
1. นางขนิษฐา  จันทร
2. นางสาวศศินา  พันธ์ทรัพย์
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กชายอดิศักดิ์  การภักดี
2. เด็กหญิงโสภณัฐ  บุญสนิท
 
1. นางสาวสุภินดา  ชัยนา
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายวิษณุ  ขุมทอง
2. เด็กชายศิวภัทร  อิทธิประเวศน์
 
1. นางสาวพิมณภาภรณ์  คำดี
2. นางสาวจารุวัลย์  ธรรมศิริ
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กชายกฤติพงศ์  มาลัยทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  เสือวงษ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อุทัศน์
 
1. นายธีรทัศน์  เจนสาริกรณ์
2. นางประนอม  วงศ์มิตรวาที
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายธนากร  แสนสุข
2. เด็กชายเจษฎา  ภู่สอน
3. เด็กชายไพฑูรย์  ทองขาว
 
1. นางสาวอำนวยพร  สิงห์สม
2. นายรุ่ง  รอดจาก