รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายจิรภิญญา  คงอยู่
 
1. นางสาวสาวิตตรี  เชี่ยวชาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 1. เด็กหญิงภูริชญา  กิ่งกันทร์
 
1. นางพวงพยอม  อินแตง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เข็มทอง
 
1. นางสุธีรา  ดวงเสา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงชุติมน   ชินวงศ์
 
1. นางสาวณัฐรดี   ณิชารียากุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงมัญชุพร  มีเครือรอด
 
1. นายกฤษดา  อุดทา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจณิสตา  เจียงกองโค
 
1. นางฉลาด  ภู่สวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพสุ  จงอัจฉริยกุล
 
1. นางสาวจันทิมา  สังบัวแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแถม
 
1. นางนฤมล  เรือนคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะ 1. นายนพรัตน์  อินชัยศรี
 
1. นางสุปราณี  ปิ่นนาค
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุภนิดา  จิ๋วอยู่
 
1. นางดวงเนตร  แขงามขำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  อ่ำคูณ
 
1. นางสุมาลี  เบญจวรรณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กหญิงนัฐชา  พรมกำเนิด
 
1. นางสาวหรรษา  ภูมิประเทศ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กชายพชรพล  คำชม
 
1. นางนงลักษณ์  สายกระจ่าง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองกระสัน
 
1. นางศิริรัตน์  โหมดประดิษฐ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แหยมยาคง
 
1. นายปัญญา  เกิดยิ้ม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 1. เด็กหญิงชลาลัย  เกิดชัง
2. เด็กหญิงณัฐวดี  อินลา
 
1. นางบุรินทรา  เกษร
2. นางพวงพยอม  อินแตง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันมา
2. เด็กหญิงวัชริฎา  แก้วคำเขียว
 
1. นางสาวนัฐฐนันธ์  สุวิลาวงษ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ชนะจน
2. เด็กหญิงวีรินทร์  แก้วใส
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปานานนท์
2. นางนฤมล  เรือนคำ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฐชาพร  นาคทอง
2. นายภาณุพงศ์  ภูมิดาจันทร์
 
1. นางกัลยา   พันถา
2. นางสาวภิฌามล   น่วมนุ้ย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงวันวิรัตน์  กรเพ็ชร
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ปาลาศ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายจัตุรงค์  บุตรชา
 
1. นางนิภาพร  สุขอร่าม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กชายกิตติพงศ์   ไชยานุพงศ์
 
1. นางสาวอภิรดา  บุณโยประการ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงนันท์ภัส  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายวีรพงษ์  สีมะโนดาษ
3. เด็กชายอภิชาติ  มากล้น
 
1. นางสมคิด  คงพูล
2. นางปราณี  ทาศรี
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงกัญญากร  นุ่มเอี่ยม
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  เรืองประพัด
3. เด็กหญิงสุวพร  มัฎฐาพันธ์
 
1. นางสาวศศิวิมล  เหล็กสิงห์
2. นางสาวศศิวิมล  อินปา
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธัชชัญ  พงษ์พานิช
2. เด็กชายวินทกร  ชุ่มทอง
3. เด็กหญิงสิริยากร  ทองศรีอ้น
 
1. นางณัฐกานต์  พลอาสา
2. นางสาวศิรินทรา  โปร่งแสง
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กหญิงกมลชนก  ปะวันนา
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แย้มชอบใจ
3. เด็กหญิงปรางค์บารมี  ออนสี
 
1. นางปกรณ์  ขวัญเขียว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกวิน  ชุ่มทอง
2. เด็กชายวรวิช  แก้วนาคแนว
 
1. นางสุดาพร  ภวภูตานนท์
2. นางนางปรีดา   งามอนันต์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชุติชัย  สีสา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ออง
 
1. นางสาวสุฐิพร  สอนอ่อน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายณิชกุล  สื่อสาร
 
1. นางอัมรินทร์  เหม็นต้นสาย
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายรณกร  คำสวน
 
1. นางสมคิด  คงพูล
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กหญิงสุนันทา  ศูนย์กลาง
 
1. นายศุภชัย  สิงห์โต
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  เหล็กเพชร์
2. เด็กชายภูมิภัทร  สิงห์เปรม
 
1. นางสาวชมนาด  กันภัย
2. นายณรงค์  ศรีวัฒนกุล
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาจคำพันธ์
2. เด็กชายราชัน  แก้วผดุง
 
1. นายพีรวัส   ทองตีฆา
2. นางนุชนารถ  เกิดยิ้ม
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กาสุด
 
1. นางสาวนิตยา  อินชาญ
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. นางสาวพรหมพร  พรหมรักษ์
 
1. นางวิไล  ลำอิน
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปภาวิชญ์  วงค์อ่อน
 
1. นางสาวณัฐกมล   สีแดงน้อย
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายจักรพันธ์  คำสวน
 
1. นางสมคิด  คงพูล
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  อ๊อดกัน
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  ฉัตรสุกาญจน์
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โม่มาลา
 
1. นางสุดารัตน์  นนท์คลัง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  จานแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  ลาวิน
3. เด็กหญิงเขมัสศิริ  ลอยทอง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  อินงาม
2. นางสาวกัญญารัตน์  ขอบคุณ
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 1. เด็กหญิงนันทพร  สมบัติ
2. เด็กหญิงลักษณารีย์  แวดศรี
3. เด็กหญิงสุธิมา   ทองแห้ว
 
1. นางสุภาวัญ  เข็มมงคล
2. นายโตมร  เข็มมงคล
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงทิพยา  แก้วแจ้
2. เด็กหญิงอรนาฏ  เดี่ยวประสพ
3. เด็กหญิงเมธิตา  ตะเพียน
 
1. นางสาวอำพร   ศิริกันทา
2. นางสาวนริศรา  รอดมั่น
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชามาดร  ดำริธรรมเจริญ
2. เด็กชายณฐภัทร  ดำริธรรมเจริญ
3. เด็กหญิงพาณิภัค  หมื่นเครื่อง
 
1. นางอำภา  มีเครือรอด
2. นางมะลิ  สังข์มูล
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กชายธันวา  เนื้อนุ้ย
2. เด็กชายรัฐภูมิ  จันทรี
3. เด็กหญิงอภิสรา  เณรพรม
 
1. นายจตุรงค์  บุญเสือ
2. นางสาวปาริฉัตร  มีจันทร์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชิดาวัลย์  มูลแสง
2. เด็กชายภูผา  เพ็ชรช้าง
 
1. นางสาวนารา  คำสอน
2. นางสาวนารถฤมล  ชังสิงห์
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ป้องพันธุ์
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ดีทา
 
1. นายนพดล  สารี
2. นายนิคม  ทนันไชย
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ปินตานำ
2. เด็กชายนพรัตน์  คงยืน
 
1. นายปรีชา  พุทธอินทรา
2. นายสุรพล  ถายา
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 1. เด็กชายชนะชัย  สุขยิ่ง
2. เด็กชายไกรรัตน์  ป๊อกหลง
 
1. นายวทัญญู  เทพทองคำ
2. นางนาตยา  เกตุวงศ์
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 1. เด็กชายธันวา  คำด้วง
2. เด็กชายมงคล  ธูปทอง
 
1. นางสาววาสนา  สวนสอน
2. นายธนสาร  เตปัญวงค์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กชายชัชวาล   ใจวุฒิ
2. เด็กชายวิชยา   ผาผึ้ง
 
1. นางสาวชนัญญา  กันหลวง
2. นางสาววิภาภรณ์  แก้วไพร
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 1. เด็กหญิงชาลิสา  พงษ์โสพล
2. เด็กหญิงสุวรรณภา  จิตรค้ำคูณ
 
1. นางกาญจนา  อุสาหะกานนท์
2. นางสาวสุทัศน์ดาว  จำปา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ทรงพระทัย
2. เด็กหญิงยุคลพรรณ  เพ็ญศรี
3. เด็กหญิงวรกาญจน์  ลอยทอง
4. เด็กหญิงวิชญาดา  เวียงทอง
5. เด็กหญิงอังสุมา  มั่งละมูล
 
1. นางสาวสุภาพร  พิใจ
2. นางลาวัลย์  ชื่นบาน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ฉัตรธง
2. เด็กหญิงนภัสสร  ไชยะเกิด
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  จอยทอง
4. เด็กหญิงพรหมรพี   โทนแจ้ง
5. เด็กชายวุฒิชัย   พระกำเนิด
 
1. นางลัฐิกา  ผาบไชย
2. นางนารีรัตน์  โทนแจ้ง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงกันธิชา  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงณีรนุช  กังบุญมา
3. เด็กหญิงวรรณนิชา  เดวงษ์
4. เด็กหญิงหทัยชนก   อารีเอื้อ
5. เด็กหญิงอริสา  ทับกลัด
 
1. นางพรทิพย์  หาญวัฒนา
2. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กชายคิมหันต์  วารินทร์
2. เด็กชายธนวัฒน์  เทศเอม
3. เด็กชายนัทธพงศ์  คล้ายเพ็ชร
4. เด็กหญิงพรจิรา  บุญช่วย
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  เมืองลาด
 
1. นางเดือนกวี  ทองก้อน
2. นางลัฐิกา  ผาบไชย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงอ่วม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จุ่นเขียว
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ก้อนคำ
4. เด็กหญิงศศิภา  แสงภักดี
5. เด็กหญิงอนันตยา  สิงห์อ้าย
 
1. นางปรานอม  โตงิ้ว
2. นางสุกัญญา  ไทยปิยะ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกิรณา   เพียดสิงห์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   บัวศรี
3. นางสาวธัญพัทธ์  ใสใหม่
4. เด็กหญิงอรวรรณ  ตันหิง
5. เด็กหญิงเปรมสินี   สิงห์เปรม
 
1. นางอรัญญา  กันยะมี
2. นางยุพิน  กันยะมี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  วงษ์หวาด
2. เด็กหญิงนงนภัส  แสนตา
3. เด็กหญิงพิชามญย์  มั่นต่อ
4. เด็กหญิงมนฑกาญจน์  สงวนทรัพย์
5. เด็กชายสุรชัย  คล้ายยิ่ง
 
1. นายสุภาพ  เชียงรอด
2. นางชิดาพร  อินใจ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อินยา
2. เด็กชายชวินรัฐ  แก้วสิน
3. เด็กชายปุณยวัจน์  กันหา
4. เด็กชายวรวัฒน์  คำภา
5. เด็กชายวีรัตน์  ร่ามแก้ว
 
1. นายสุริยะ  บัวสุข
2. นางสาวนิฤมล  ดาสี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กชายกรรชัย  พะยงค์น้อย
2. เด็กหญิงชาลิสา  แข็งการ
3. เด็กชายชำนาญ  หนึ่งสวรรค์
4. เด็กชายณัฐดนัย  ตระกลศักดา
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    โพธิกุล
6. เด็กหญิงดวงพร  ร่ามแก้ว
7. เด็กชายธนดล  เพกประโคน
8. เด็กหญิงธนัดภรณ์  ขันเงิน
9. เด็กหญิงนิลจามาพร  แก้วยิ่ง
10. เด็กชายพรศักดา   คำภา
11. เด็กหญิงภัทรวดี  ขันเงิน
12. เด็กหญิงรญาพร  มีเถื่อน
13. เด็กหญิงลักษิกา  แหนมไทย
14. เด็กชายวรวัส  โลหินา
15. เด็กหญิงสุจิรา  ผาผึ้ง
16. เด็กหญิงสุนิสา  ผาผึ้ง
17. เด็กชายอธิป  คำน้อย
18. เด็กชายอมรเทพ  โต๊ะวานิช
19. เด็กชายอลงกรณ์  อินอ่อน
20. เด็กหญิงเกศรา  ธูปโชติ
 
1. นางสมใจ  ยาป่าคาย
2. นางสาวชนัญญา  กันหลวง
3. นางสวรรค์  กองแก้ว
4. นายศราวุฒิ  มียา
5. นางสาววิภาภรณ์  แก้วไพร
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัจฉริยา   สรงสุวรรณ
 
1. นางสาวอำพา  สอนเพ็ง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กหญิงลิลนีย์  ทองดี
 
1. นางสิริบูรณ์  ใฝ่ใจ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กชายศุกลภัทร  บุญธูป
 
1. นางเชาวนี  อานุภาพ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กหญิงณิศาภักดิ์  ศักดิ์สวัสดิ์
2. เด็กชายธนากร  เถื่อนรอด
 
1. นางปราณี  ขาวนวล
2. นางฉวีวรรณ  สิงห์สถิตย์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  อ้นภู
2. เด็กชายบุญโชค  จันทร์ยวง
 
1. นางเสาวภาคย์  ณ ร้อยเอ็ด
2. นางสาวอุษาวดี  อ่อนมี
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กชายพงศกร   บุญนัน
2. เด็กหญิงพรพนิต   วรรณเครือ
 
1. นายบุญชุม   มีรัตน์
2. นางริสรา  ปั้นคุ่ย
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1. เด็กหญิงณิรมิตา  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงธัญรดา  มาลัยวงค์
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  เต่าทอง
4. เด็กหญิงบุญญิตา  ถิ่นพยัคฆ์
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ป้อมสาหร่าย
6. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  มณีใหม่
7. เด็กหญิงวรรณการณ์  เขียวแสนสี
8. เด็กหญิงสุภาวดี  สีหาทับ
9. เด็กหญิงเกวรินทร์  แก้วสอาด
10. เด็กหญิงเลอนันดา  สุขนวล
 
1. นางสาวรัชนี  ก้อนกลีบ
2. นางสุนิสา  ทองสุขแก้ว
3. นางสาวปิยวรรณ  คล้ายยา
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พรมอินทร์
3. เด็กหญิงณัฎธิญา  ใคร้คง
4. เด็กหญิงทิพยา  แก้วแจ้
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปุนปัน
6. เด็กหญิงปาริชาติ  เป้าสุวรรณ
7. เด็กหญิงมณีนิล   มีเรือง
8. เด็กหญิงวชิรวดี  เพ็งเปิ้น
9. เด็กหญิงศิริภรณ์  สินรวม
10. เด็กหญิงโชติกา  ปิ่นดอกแก้ว
 
1. นางอรัญญา  ขำวีระ
2. นางยุพิน  กันยะมี
3. นางสาวฐิติพร  มีเหลือ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงม้า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มาท้ายน้ำ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฮวดเกิด
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฮวดเกิด
4. เด็กหญิงทิพปภา  ปัญญาโล
5. เด็กหญิงธัญชนก  ปัญญาโล
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภู่ดัด
7. เด็กหญิงพิมมาราวดี  สุขวัฒน์
8. เด็กหญิงภัทราพร  ภวันตุ
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  พูลเกตุ
10. เด็กหญิงสุชาดา  เทศสิน
 
1. นางรัฐมา  จาดศรี
2. นางสาวกัลยา  ลิ้มวงศ์
3. นายอัครพล  บุญตั้ง
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ภู่ดอก
2. เด็กหญิงณัฐวดี  วิทยากุล
3. เด็กหญิงตันหยง  อินทิม
4. เด็กหญิงธาริสา  ฉิมผูก
5. เด็กหญิงปานชีวา  ดีมั่งมี
6. เด็กหญิงปารณีย์  อักษรไชย
7. เด็กหญิงผุสดี  เหลืองอ่อน
8. เด็กชายพงษ์รพี  ทั่งทอง
9. เด็กชายสินธุชา  ตันจ่าง
10. เด็กหญิงอินทุกร  จินดาประทุม
 
1. นางวันทนา  อู่ทรัพย์
2. นายถกลเกียรติ  ใหม่ตาจักร์
3. นางทองเพียร  โคเกิด
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  ยิ้มอ่ำ
2. เด็กชายณัฐณกร  สังข์ขำ
3. เด็กชายธีรเดช  แสงทั่ง
4. เด็กชายบุษกล  แหลมแก้ว
5. เด็กชายประวิณ  บุตรใส
6. เด็กชายภานุวัฒน์  รักฉาย
7. เด็กชายศิริศักดิ์  ยอดทรัพย์
8. เด็กชายสุรชัย  ศรีสวัสดิ์
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วนำ
 
1. นายณัฐกิจ  ขำฉา
2. นางสาวแสงทวี  ชิดโคกกรวด
3. นายประกิจ  สนโต
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธาวิน  เมฆหมอก
2. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  กล่ำเจริญ
 
1. นางสาววิมนมาศ  วงศ์วิเศษ
2. นายชยันต์  สินสกุล
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กชายธีระ  งามสง่า
2. เด็กชายนภัสกร  การจริงไพร
 
1. นางสาวธัญญพร  อ่องดา
2. นางสาวมนัสชนก  มณีจำนงค์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงมรุชา  แก้วน้อย
 
1. นางวรรณี  ณ ลำปาง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงดิศรินทร์  ขำเกตุ
 
1. นางสาวจุฑามาส  ชุ่มสุวรรณ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสิทธิพล  โชคชื่น
 
1. นางโชษิตา  หล่ำทุ่ง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  พุ่มพวง
 
1. นางสาวณัฐรดี  ณิชารียากุล
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  เชื้อบุญมี
 
1. นายสมบูรณ์  อินใจ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชัยมงคล
 
1. นางโชษิตา  หล่ำทุ่ง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวทัญญู  พรมสุวรรณ
 
1. นางโชษิตา  หล่ำทุ่ง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กันทะสอน
 
1. นางสาวชื่นกมล  กะไร
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงธนัญชนก  คำกระจาย
2. เด็กหญิงเรือนขวัญ   สีก้อน
 
1. นางน้ำฝน   ดีณรงค์
2. นายนิรันต์  ผ่องใส
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงปิยะธิดา   ฉิมชนะ
2. เด็กหญิงสุชานาถ  พรมเสน
 
1. นางน้ำฝน   ดีณรงค์
2. นายนิรันต์  ผ่องใส
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์   ชาวผาตั้ง
2. เด็กหญิงพิริษา   มาบุญ
 
1. นางน้ำฝน   ดีณรงค์
2. นางพิไลลักษณ์   จู่คำสี
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปิ่นชนก  คำเพ็ง
 
1. นางโชษิตา  หล่ำทุ่ง
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายกฤตภาส  บุญชื่น
2. เด็กชายณัฐศาสตร์  บุตรดี
3. เด็กหญิงอภิชญา  ภู่ฟัก
 
1. นายธนะรัตน์   อินชายเขา
2. นางตวงรัตน์   ตั้งฐานานุศักดิ์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงธิติญา   ม่วงพันธ์
2. เด็กหญิงรักษิกา  โชคดี
3. เด็กหญิงอิษฎา  ก่ำทอง
 
1. นายธนะรัตน์   อินชายเขา
2. นายทนงศักดิ์   คำยา
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายธิติวัช   ประโยตัง
2. เด็กชายรัชชาวงษ์   นันมิ่ง
3. เด็กชายเทพพิทักษ์   แสนมั่น
 
1. นางพิไลลักษณ์  จู่คำสี
2. นายกิตติศักดิ์  สายกระจ่าง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายปัณณวิญช์  กังสุกุล
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายศุภลักษณ์  เพชรสว่างเกิด
 
1. นายสุริยันต์  ใจหงิม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กชายกิจติศักดิ์   ทัพแสง
 
1. นางระพีพร  ระโส
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายนาวิน  คงเอม
 
1. นายเพ็ชรโสธร  เนื่องมี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายนวพล  ทองเพ็ชร์
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายภานุพงศ์  อยู่เชื้อ
 
1. นายสุริยันต์  ใจหงิม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กชายณัฐชานนท์  เรืองแตง
 
1. นายเพชรโสธร   เนื่องมี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายธาณุพงค์  รุ่งสองแคว
 
1. นายเพ็ชรโสธร  เนื่องมี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงชาริสา  กิตติสุนทราภรณ์
 
1. นางดาวิน  ชอบธรรม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงอินธิรา   ฉ่ำไกร
 
1. นางดาวิน  ชอบธรรม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงรัชต์รวีย์  ปานศักดิ์
 
1. นางสาวพิมพ์วิมล  ทองสวย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงเจณิษา  เคนาภูมิ
 
1. นายทิวา   เหมันต์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายไกรศรี  ฟั่นบ้านไร่
 
1. นายอักฤทธิ์  ถนอมคุณ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายธนพงษ์  วงพรวน
 
1. นางสาวภัทรรัตน์  เสนาขันธ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงรมิตา  นะบาล
 
1. นายทิวา  เหมันต์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  ทันนิเทศ
2. เด็กชายกรวิชญ์  ก้อนท้วน
3. เด็กชายจักรกฤษ  กัดฟัด
4. เด็กชายธนโชติ  กอนโพด
5. เด็กชายนวพล  ทองเพ็ชร์
6. เด็กชายปัณณวิญช์  กังสุกุล
7. เด็กชายพงศกร  ยาสา
8. เด็กชายพิษณุพรรณ  ธีระแนว
9. เด็กชายพีรพัฒน์  พุ่มจันทร์
10. เด็กชายฤทธิเดช  พวงปา
11. เด็กชายวัชระ  ไชยพร
12. เด็กชายศุภกิตติ์  หอมคำวะ
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
2. นายพงศ์ภรณ์  ปิ่นแจ้ง
3. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงกาญจนาพร   น้อยบ้านป่า
2. เด็กชายจิรภิญโญ   สิงห์อินทร์
3. เด็กหญิงฉันทะพิชญา   สุขนวน
4. เด็กหญิงชลธิชา   คำมา
5. เด็กชายทีปกร   ชุมแก้ว
6. เด็กหญิงธัญญรัตน์   หม่อมปุก
7. เด็กหญิงพัชรินทร์   อยู่เจริญ
8. เด็กชายพิพัฒน์   แจ้ใส
9. เด็กหญิงพุทธรักษา   ติ๊บกง
10. เด็กชายภูรินท์   พื้นผา
11. เด็กหญิงมยุรินทร์   ปิ่นทอง
12. เด็กชายรัชชานนท์   พุ่มพวง
13. เด็กชายฤทธิวงศ์   นันตา
14. เด็กชายศราวุฒิ  พรมบ้านไร่
15. เด็กชายศราวุธ   ฟั่นบ้านไร่
16. เด็กหญิงสิรินทรา   มาบ้านไร่
17. เด็กชายสุธีมนต์   ใจยา
18. เด็กหญิงอภิชญา   ทรัพย์สิน
19. เด็กชายอรรถชัย   เส็งสอน
20. เด็กชายอิทธิพัทธ์   ดาดวง
 
1. นายอนุสรณ์   จันทร์หอม
2. นางวิไลภรณ์   อรุณเพ็ง
3. นางจุรีย์  ชัยวงศ์
4. นายพิษณุ  ทองพืช
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กชายกมลพัชร  กิ่งเนตร
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ยากองโค
3. เด็กหญิงดวงฤดี  คำสี
4. เด็กหญิงดัญลยาณี  ตั้งมั่น
5. เด็กชายดำรงศักดิ์  โยกเกน
6. เด็กหญิงทัศนีย์  คำสี
7. นายธนวัฒน์  หาดทะมา
8. นางสาวธนัชชา  รอดบวบ
9. นางสาวนาฎนัฐฎา  อ้นน้อย
10. นายบุญพิทักษ์  บุญหล่อ
11. เด็กชายพชรพล  เอี่ยมสอาด
12. เด็กชายพัชระ  สุโทษา
13. เด็กชายพิชิตชัย  บุญมามอญ
14. เด็กหญิงรจนา  สุโทษา
15. เด็กชายวรวุฒิ  ใบทับทิม
16. เด็กหญิงศรัณยา  แสนจุ้ย
17. เด็กชายสุทธิภัทร  รัตนเสถียร
18. เด็กชายอภินันท์  ประฐม
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มากเกย
20. นางสาวเสาวลักษณ์  คงลอย
 
1. นายเชิดศักดิ์  สุขสาด
2. นายธิติ  เรืองเดช
3. นายจิตริน  ด้วงแห้ว
4. นางบุญญารัตน์  พุ่มเชย
5. นางสาวงามตา  บุญเสือ
6. นางสาวณัฐกาล  อะทะเสน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายณัฐดนัย  คงเอม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วพันธ์อ่ำ
3. เด็กชายปัณณธร  จีนอยู่มั่น
4. เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วดี
5. เด็กชายภัทรกร  ชัชวาล
6. เด็กชายอดิศักดิ์  นาควิจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์  เกตุทิม
2. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
3. นางสาวภัทรรัตน์  เสนาขันธ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายนิธิศ  สุขเกษม
 
1. นางสาววรวลัญช์  ขุนสุข
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายนที  อนันตศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์  เกตุทิม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงอธิวดา   มูลศิริ
 
1. นางสมพิศ  พิริยชนานันท์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. นางสาวศิริวิมล  สีนวนคำ
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1. เด็กชายนันทกร  กระต่ายทอง
 
1. นางอัญชลี  นามโชติ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. นายสุทธิพัฒน์   วงษ์ทันท์
 
1. นายภัทรพล  อ่อนคง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงภักดีพร  บางโม้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทวีแสง
 
1. นางอรัญญา  ขำวีระ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมนกแก้ว 1. เด็กชายณภัทร  แป้นเพ็ชร
 
1. นายนรโชค  ศรีพยอม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  แก้วบุตรดี
 
1. นายธีระพงษ์  ทัพอาจ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงนราทิพย์   นะแก้ว
 
1. นายสุเทพ   ทำนุพันธ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชวนากร  แบบวา
 
1. นางสาววรวลัญช์  ขุนสุข
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. นายสิรภพ  ยศเลิศ
 
1. นางยุพิน  กันยะมี
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปิ่นมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปริญญา  ดีอุดม
 
1. นางอรัญญา  ขำวีระ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยังอุ่น
2. เด็กหญิงกมินตรา  กรีรส
3. เด็กชายกล้าณรงค์  พรมต่าย
4. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทรัพย์ทอง
5. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มีดา
6. เด็กหญิงจตุรพร  บุญกลิ่น
7. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์เพ็ง
8. เด็กหญิงชญาน์นันท์  ต้นยศ
9. เด็กหญิงญาณาภรณ์  อินทรเทศ
10. เด็กหญิงณัฐกานต์  เซาะไธสง
11. เด็กหญิงณัฐชยา  ขำกัน
12. เด็กชายณัฐพร  จันทร์นัด
13. เด็กหญิงธนัญญา   ภัคดีณรงค์
14. เด็กชายธมกร  สมใจ
15. เด็กหญิงธัญชนก  หอมหวน
16. เด็กหญิงธัญชนก  ทรัพย์เมือง
17. เด็กชายธันวา  โพธิ์นิ่ม
18. เด็กหญิงนภัสสร  จักรพรรดิแก้ว
19. เด็กหญิงนัทชา  เกิดบำรุง
20. เด็กหญิงนิภาพร   ตรีโพธิ์
21. เด็กหญิงปุณยานุช  สมใจ
22. เด็กหญิงฝันธิฬา  ชูมิตร
23. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กิจสวน
24. เด็กหญิงพิชญธิดา  วิไลรัตน์
25. เด็กหญิงพิชญาภา  แย้มสวน
26. เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  เฮ้งจีน
27. เด็กชายพิทวัส  พิณราช
28. เด็กหญิงพุทธิดา  ตาคำชัย
29. เด็กหญิงภวิดา  นวลแหยม
30. เด็กชายรพีพัฒน์  อ่วมฟัก
31. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แปงเสาร์
32. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  เกตุเนตร
33. เด็กชายศุภณัฐ  จัดชาวนา
34. เด็กหญิงสุธีธิดา  ทวีกิจไพศาล
35. เด็กชายอภิสิทธิ์  นวลแหยม
36. เด็กชายอภิสิทธิ์  อินเรือน
37. เด็กหญิงอริศรา  จุ้ยม่วง
38. เด็กหญิงอลัดดา  ยังอุ่น
39. เด็กชายออมทรัพย์  สวนม่วง
40. เด็กหญิงเอกอนงค์  โรจน์บุญถึง
 
1. นายวัชระพงศ์  อิ่มเพ็ง
2. นางสาวนฤมล  เล็กคำด้วง
3. นางสาวสุรีย์รัตน์  เหล็กแก้ว
4. นางสาวนฤมล  กลั่นกลอน
5. นางสาวเสาวรส  ศรีอุ่นดี
6. นางสาวสุภารัตน์  อยู่หนู
7. นางสาวกรรธิการ์  เย็นใจมา
8. นางสาวสมหมาย  ลักษณะวิเชียร
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เพ็งตะโก
2. เด็กหญิงชญานี  ปลื้มบำเรอ
3. เด็กชายณัฏฐกฤต  อินจ๋อย
4. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  มาท้ายน้ำ
5. เด็กหญิงพิชามญธุ์  ด้วงบาง
6. เด็กชายวิชชุพงศ์  ศรีน้อยแนว
7. เด็กชายสามารถ  รอดแพ
8. เด็กชายสิรวิชญ์  ทาต่อย
9. เด็กหญิงสิริวิมล  คงเกตุ
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ไชยหงส์
 
1. นายพิชิต  เขียวสด
2. นางกาญจนา  พิมพ์ตะคุ
3. นางสาวภัทรรัตน์  เสนาขันธ์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤตธนกร  วิจิตรกูล
2. เด็กหญิงกฤษณา  สีตาล
3. เด็กหญิงกันตา  ทรัพย์มาก
4. เด็กหญิงณัฏฐมล  ถาวร
5. เด็กหญิงณัฐมล  หงษาวงค์
6. เด็กชายทักษ์ดนัย   มุสิแดง
7. เด็กชายบัณฑิต  จัตุพจน์
8. เด็กชายศิลา   สีทา
9. เด็กหญิงสุชัญญา  ฉายลี
10. เด็กชายอินทนนท์   แสงจันทร์
 
1. นางสาวสุณิชา  จันจีด
2. นางเตือนใจ   ชารีวัลย์
3. นางสาวตรีเพชร  ใจมั่น
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกชพร  แจ่มฤกษ์แจ้ง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   คำเพ็ง
3. เด็กหญิงกัลย์ธีรา  มะทะการ
4. เด็กหญิงจิณณา  ชารีวัลย์
5. เด็กหญิงปณาลี  สังข์จันทร์
6. เด็กหญิงพรนภัส  ถิ่นจอม
7. เด็กหญิงภัทรปภา  นันตา
8. เด็กหญิงวรงศพร  โควาบุญพิทักษ์
9. เด็กหญิงสุธิมา  ปันกฤษณ์
10. เด็กหญิงหทยา  น้อยนิล
 
1. นางเตือนใจ  ชารีวัลย์
2. นางสาวกมลทิพย์   นุ่มโฉม
3. นางสาวสุณิชา  จันจีด
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายธาดา  บุญรุฬ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  อ๊อตบำรุง
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ท้วมสน
4. เด็กชายศิลา  รัศมี
5. เด็กชายอลังการ  ทองเอีย
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
2. นายปัญญา  เกิดยิ้ม
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กชายทรงศักดฺิ์  ลัมวุฒิ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ม่วงอ่วม
 
1. นายสิทธา  เนยสูงเนิน
2. นางกนิฎฐา  ราวิน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปุญธีรา  พลีดี
 
1. นางสาวพรรณี  คล้ายชม
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงอัญมณี  พฤฒิวรกุลชัย
 
1. นางสาวพรสวรรค์  เขียวอ่อน
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤษตพงศ์  อาริยะทรัพย์
 
1. นางพิชญา  เฮอร์เรนดอร์ฟ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนัดดาพร  เกตุบำรุง
 
1. นางสุภาพร  แสงสุวรรณ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กชายธีรภัทร  จงสมชัย
 
1. นางสาวอัจฉริยา  บุญมาสืบ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธีนันทนัช  ปานานนท์
 
1. นางสาวปิยะเนตร  อ้วนสะอาด
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทิพย์ถา
2. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  อินทะ
3. เด็กหญิงยุวดี  จับมั่น
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองเฟือย
5. นางสาวฤทัยรัตน์  สนใบ
 
1. นางณัฐกานต์  คงกะศรี
2. นางสาวเมทินี  กล่อมนาค
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปรารถนา  ผาอินดี
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  วุฒิล้ำ
 
1. นายศังกร  มาทองแดง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงจิราภา  พรมอาจ
2. เด็กหญิงชนิศกาญน์  แสนทอง
 
1. นางสาวสรรยา  เหี่ยวนา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายวีรภัทร  สุขใจ
2. เด็กชายวีรภาพ  สุขใจ
 
1. นางสาวภัควลิญชญ์  ศรีใจมั่น
2. นางเรณู  เผือกกล่อม
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กชายปราโมทย์  บุญทิม
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แก้วผา
 
1. นางปิลันฎา  สังข์โพธิ์
2. นางรัดใจ  กู้เขียว
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 1. เด็กชายฐานันดร  พรมวัง
2. เด็กชายพัลลภ  ศิริเวช
3. เด็กชายสมพงษ์  เชื้อดีสืบ
4. เด็กชายอนุชาติ  สิงห์หมุด
5. เด็กชายอรรถพล  มิลรัมย์
6. เด็กชายเทพไท  ทาทองคำ
 
1. นายสุรพล  ทำนุพันธุ์
2. นางพนิดา  อรุณศรี
3. นายยงยุทธ  ยั่งยืน
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชัยกร  แก้วศล
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ดวงแก้ว
3. เด็กชายธินภัทร  คำสุข
4. เด็กชายนราธิป  สารวัดถี
5. เด็กชายพิเชษฐชัย  เคน้ำอ่าง
6. เด็กชายภูริณัฐ  เมตตา
 
1. นายแสน  รุ่งเรือง
2. นายธีรนันท์กรณ์  ทรัพย์เมือง
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกิตติคุณ   สัจจากุล
2. นายจีรพัฒน์  มากมี
3. เด็กชายชิษณุพงษ์  สุขใส
4. นายนววิช  จารุชาต
5. เด็กชายนิธิพงษ์  เสือเกิด
6. เด็กชายพนธกร  ติ๊บใจ
7. เด็กชายวรวุฒิ  อยู่นุช
8. เด็กชายวัชรพงษ์  ต่อสงค์
 
1. นายจำเรียง  มีเครือรอด
2. นายภูมินทร์  ชนะโลก
3. นายสุทธิชัย   เดโชชัย
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กหญิงชญานันท์  แสงมณี
2. เด็กหญิงทศนวรรณ  มีรอด
3. เด็กหญิงทักษิกานต์  สว่างแก้ว
4. เด็กหญิงธัญชนก  เรืองแตง
5. เด็กหญิงนุสราภรณ์  อินทร์แพรง
6. เด็กหญิงประภาศิริ  เนตรจำนงค์
7. เด็กหญิงปวริศา  ศรีประเสริฐ
8. เด็กหญิงปิ่นมณี  เนตรจำนงค์
9. เด็กหญิงพรปิยะ  สุยะ
10. เด็กหญิงพีรกานต์  พันตาแหวน
 
1. นางจิตรา  อาจศรี
2. นายบุญเสริม  อาจศรี
3. นางสาววาสนา  อู่แสนขัน
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายชัยชนะ  เนตรจ๋อย
2. เด็กหญิงญาโนทัย   ศิริน้อย
3. เด็กชายณรงศักดิ์   ดีทา
4. เด็กหญิงณิธิรัตน์   ชาวผาตั้ง
5. เด็กหญิงดวงกมล   ธิมาจร
6. เด็กหญิงธิดาทิพย์   รอดชาวนา
7. เด็กหญิงนภสร   แก้วส่ง
8. เด็กหญิงภาวิณี   คมด้วย
9. เด็กหญิงสุพัชรา  ทิพย์ลุ้ย
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดีแท้
 
1. นางสาวสายฝน   เกิดเจริญ
2. นางสาววิชุรีย์   วิริยานุกูล
3. นายนิรันต์  ผ่องใส
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสศิลป์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรมฤทธิ์
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  คำจันทร์
3. เด็กหญิงศิริยา  บัวนุช
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สุขเกษม
2. นางจิตราภรณ์  เอี่ยมสกุล
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงพรถวิล  สมบูรณ์ชัย
2. เด็กหญิงสาลิตา  เขียวทอง
3. เด็กหญิงอังคนา  โกกนท
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สนมฉ่ำ
2. นางสาวหทัยรัตน์  แม้นศรีทิพย์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงปวริศา  เกิดทรัพย์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  อ่อนอยู่
3. เด็กหญิงวรรณิพา  ศรีทะหา
 
1. นางสาวสาหร่าย  เกิดสา
2. นางสาวพจนา  สิงห์ทอง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกชวรรณ  สีสอนบุตร
2. เด็กหญิงนนทิภา  เผื่อนยิ้ม
3. เด็กหญิงพรสุดา  จันทร์ดุ้ง
 
1. นางสาวคันธมาทน์   คำบุญมา
2. นางสาวนงเยาว์   ใจกล้า
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฉิมแย้ม
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เริงหิรัญ
 
1. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ  นาคมี
2. นางวาสนา  ขีดขิน
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กชายพีรภัทร  บุญเลื่อน
2. เด็กชายเกียรติประวุฒิ  วรรณคีรี
 
1. นายประวิณ  แก้วอุดรศรี
2. นางวรารัตน์  อุ่นใจ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   สอยตา
2. เด็กหญิงเพียงตะวัน   อุ่นเจือ
 
1. นางสาวนิฤมล  ดาสี
2. นางสาวโสภิตา  คำด้วง
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงชลธิชา   โพธิ์ดี
2. เด็กหญิงภัณฑิรา   แสนหอม
 
1. นางสาวนิฤมล  ดาสี
2. นางรัตนา  ทนุชน
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  แสงสุรเดช
2. เด็กชายธนกฤษ  อ็อตศิริ
 
1. นางภัทร์ชลิกา   น้อยศิริ
2. นางสาวรัตติยากร  อินป้อม
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอม 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญเสือ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญมา
 
1. นายสัญชัย  บุญเสือ
2. นางสาวณิชกมล  เนื้อนุ้ย
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุจาจริง
2. เด็กชายสร้างสรรค์  จำปา
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอรัญญา  ภูนวน
2. เด็กหญิงเหวินยิง  หว่อง
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ดวงแก้ว
2. เด็กชายวุฒิชัย  วรรณกี้
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ดีบุญ
2. เด็กชายุบุญณภา  เพ็งแจ่ม
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เจียงกองโค
2. เด็กชายศุภชัย  ใจมิภักดิ์
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  เพลียสำบ้อ
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทนิลรัมย์
3. เด็กหญิงเพียงรวี  ดีเพียร
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กชายทาดะ  มาซึซิโอะ
2. เด็กชายอภิรักษ์   หงอนไก่
3. เด็กชายเมตไตร   เรืองฤทธิ์
 
1. นางนุชนารถ  เกิดยิ้ม
2. นายพีรวัส   ทองตีฆา
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กชายธนากร  ชุมนุมชล
2. เด็กชายนัฐวุฒิ   นะทะศิริ
3. เด็กชายวิทยา  นาคคำ
 
1. นายพีรวัส   ทองตีฆา
2. นางนุชนารถ  เกิดยิ้ม
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกนกพล  พรมสุวรรณ
2. เด็กชายชุติพนธ์   อินฮุย
3. เด็กชายธนภัทร   เข็มเพ็ชร์
 
1. นางสาวอภิชญา  เทียนไชย
2. นางสาวฉัตรมณี   พรมรักษ์
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญผล
2. เด็กชายธนกร  คิ้มแหน
3. เด็กชายธันย์นพัต  ขัดเกลา
 
1. นายเอกพันธ์  อิ่มเอิบ
2. นายสมรัฐ  ศุภเจริญลาภ
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤตมุข   ฤทธิแสง แสงวิจิตร
2. เด็กชายสรวิชญ์  ปาลาศ
3. เด็กชายอนุพงศ์  ก้อนสะเทือน
 
1. นางสาวนาตยา  พุ่มคำ
2. นางพิมพ์พิสุทธ์   สุทธหลวง
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนาดุล  ทองแท่ง
2. เด็กชายวิษณุวัฒน์  มุขวัฒน์
3. เด็กชายเมธาวี  ยินดีรส
 
1. นางสาวรัตติกาล   เจริญอินทร์
2. นางสาวธนภรณ์   ธรรมบุตร
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกรัณย์กร  เอี่ยมสกุล
2. เด็กชายชญานนท์  คงนวล
3. เด็กชายชาคริต  ห้อยไชยสงค์
 
1. นางสาวเยาน์วยศ  ถีปรี
2. นายจีรพงษ์  อัศววารี
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เกิดสา
2. เด็กชายธนกร  วิลาสุวรรณ
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  อยู่ยิ่ง
 
1. นายติณณภพ   ศรีนาค
2. นายมานนท์   โพธิ์คง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำตก 1. เด็กชายจิระโพธิ์  ป้องรอด
2. เด็กชายสมพร  ท้วมเนตร
3. เด็กชายอธิน  ถ่อนสันเทียะ
 
1. นายวิโรจน์  เทียนสีม่วง
2. นายทนงศักดิ์  บุญชู
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  วงศ์ใจ
2. เด็กชายวีรพงษ์  เที่ยงขันธ์
3. นายเอกภพ  สวนม่วง
 
1. นางจันทร์จิฬา  ศิริกุล
2. นางสาวผกามาศ  ยอดถา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กหญิงกัญธิมา  จันโฉม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญช่วยแล้ว
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์   เล่ายี
 
1. นางลาวัลย์  ชื่นบาน
2. นางศิริรัตน์  ถมยา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กหญิงนันทนา   โสภะสาระ
2. เด็กหญิงปภิญญา  ไตรเดช
3. เด็กหญิงวิภา  อิสสระ
 
1. นางศิริรัตน์  ถมยา
2. นางสาวอรทัย  ใจเยือกเย็น
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 1. เด็กหญิงจันทกานต์  การะเกษ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  อ่วมอ่ำ
3. เด็กหญิงบุญยาพร  เปี่ยมผล
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เปี่ยมผล
5. เด็กหญิงสมฤทัย  แสงเดช
6. เด็กหญิงโชติมา  เมฆหมอก
 
1. นางกนิษฐา  บุญเพลิง
2. นางสาวธัญวรัตม์  แย้มอ้น
3. นางสาวอัญชลี  อยู่สุขสวัสดิ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ตุ้ยวงษ์
2. เด็กหญิงธนกาญจน์  อินอุต
3. เด็กชายธีรเมธ  ขวัญมุข
4. เด็กหญิงลออรัตน์  พาสนิท
5. เด็กหญิงวรรณิศา  ใสยิ่ง
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ทองเลิศ
 
1. นางกัญญารัตน์  ศรีสมบัติ
2. นายสิทธิศักดิ์  อูปแก้ว
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 1. เด็กหญิงญาณิศา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงปภาดา  ไตรแก้ว
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แผลงศร
 
1. นายวุฒิไกร  มั่นเหมาะ
2. นางสาวสุชาริณี  แก้วอยู่
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กหญิงจิราภา  ฉัตรแก้ว
2. เด็กหญิงปริญากร  สร้อยสุวรรณ์
3. เด็กหญิงวัชรวัลย์  อินนุ่ม
 
1. นายสมนึก  พลฤทธิ์
2. นางดาวิน  ปิ่นนาค
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กหญิงฐิดาพร  หล้าพ่วง
2. เด็กหญิงธนัชชา  บุญไหว้
3. เด็กชายปัญญา  ทรัพย์เกิด
 
1. นายชัชวาลย์   ศรีจันทร์ตรา
2. นายวสุพล  ม่วงเล็ก
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กชายคฑาวุธ  ศูนย์กลาง
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ทองสุข
3. เด็กชายอิสระ  ประดับแก้ว
 
1. นายชัชวาลย์   ศรีจันทร์ตรา
2. นายศุภชัย  สิงห์โต
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เรียนแพง
2. เด็กหญิงธารทิพย์  เกตุตะมะ
3. เด็กหญิงมัณนิกา  ปาใจ
 
1. นายธิรพันธ์  อินจันทร์
2. นางสิริกัญญา  สถาปนศิริ
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 1. เด็กหญิงประภัศรา  อินทะรังสี
2. เด็กหญิงอัจฉรา  แสงเทียน
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงเทียน
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ธีรธนพงศ์
2. นางสาวสุธิมา  ทรกัณฑ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชาลิสา  จ๋อยก้อม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  โพธิ์จันทร์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  มะทาล้อ
 
1. นายธิรพันธ์  อินจันทร์
2. นางวาสนา  ปั้นจาด
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานกกก 1. เด็กชายพงศ์พันธ์  เงินหล้า
2. เด็กหญิงพรพิมล  คำเต่ย
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  เงินสมบัติ
 
1. นายอุดมเดช  หงิมรักษา
2. นางพิมพิดา  มาปุ้ง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกมลพัชร  สิงห์ชูโต
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  รอดเจริญ
3. เด็กหญิงพรฤดี  ไทยแสน
 
1. นายศุภกร  ทองสุขแก้ว
2. นายสายชล  เกิดแก้ว
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. นายจารุตน์  วรสร้อย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อรุณศรี
3. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์ดวงดี
 
1. นายสามารถ  สร้อยสาย
2. นางสาววันดี  สหะชาติ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทา
2. เด็กหญิงลลิตา  อ่อนโอน
3. เด็กหญิงศิริพรรณ  สีนวล
 
1. นางทองคำ  เนียมจันทร์
2. นางชุลีพร  มูลละ
 
185 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองละวาน 1. เด็กชายต้นกล้า  ศรีสำราญ
2. เด็กหญิงพรณัชชา  รักษา
3. เด็กหญิงเกวลิน  ภู่รักแก้ว
 
1. นางทวีนันท์  แย้มอ้นสุข
2. นางลัดดาวัลย์  แก้วสิงห์
 
186 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธิษตยา  โพธิ์คง
2. เด็กหญิงลภัสรดา  อินทร
3. เด็กหญิงสิตางศ์ุ  เชื้อเอี่ยมพันธุ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทำความชอบ
2. นางวาสนา   หล้าสุด
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ถุงจินดา
 
1. นางสาววารุณี  อยู่ยืน
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1. เด็กชายคริษฐ์  คชสิทธิ์
 
1. นางณัฐกฤตา  กะตะโท
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอวน 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ภูนวน
 
1. นายวัฒนา  เชื้อน่วม
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กชายสุกฤษฎ์  ทองเกิด
 
1. นางสุภาวดี  อุ่นไฝ
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กหญิงชุติมณทน์  อักษรไชย
 
1. นายนธี  มโนวงษ์
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายธันปกรณ์  เคหะไตรรัตน์
2. เด็กชายวัชรากร  แก้วหา
3. เด็กชายอนัญชนา  สายสุด
 
1. นางอัญชลี  เมืองก้อน
2. นางธนารัตน์  แก้วเกตุ
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ชื่นกิ่ง
2. เด็กหญิงสุภาวดี   เก่งกลาง
3. เด็กชายอมรินทร์  สีระสา
 
1. นายมัณฑนภัทร  ขุนจ้อน
2. นางสาวสาวิตรี  ขำฉา
 
194 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ชาวนา
2. เด็กหญิงวิลัยพร  ผาผึ้ง
 
1. นายสมชาย  พุฒโต
2. ว่าที่ร้อยตรีพัชรา  เเย้มบัว
 
195 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กหญิงลริตา  ดวงตาน้อย
2. เด็กชายอนุชา  ศรีเมือง
 
1. นายนธี  มโนวงษ์
2. นางกนิษฐา  ท่ากระเบา
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กหญิงณัชชา  เศวตสุจริตกุล
 
1. นายกฤษฎา  คงเกตุ
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายวรินทร  มีส้ม
 
1. นางจิตรา  พงศ์วุฒิศักดิ์
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงเบญญาภา  เสือแสง
 
1. นางสุธีรา  ดวงเสา
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอวน 1. เด็กหญิงรัชนีกร  มอญสิน
 
1. นายวัฒนา  เชื้อน่วม
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. เด็กชายสุรัตน์   บุญเงิน
 
1. นางวัตธนา  เรืองพิทยา
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงณฐพร   สิงห์ฆะ
 
1. นางสาวสุทธิพร   หวังศิริเจริญ
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พาครุฑ
 
1. นายสุริยา  มาติดต่อ
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 1. เด็กชายบุญเธอ  มีจันทร์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  คำเวียง
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอวน 1. เด็กชายกิตติพศ  บุญหลุ่น
 
1. นางสาวศุภรักษ์  ท้วมจันทร์
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่เฉย 1. นางสาวสุธิดา  ชิดชม
 
1. นางสาวนงคราญ  กันธิยา
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณทิชา   บุญมีโพธิ์
 
1. นางนิตยา  อินอิว
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กหญิงอริศรา  มีปิ่น
 
1. นายชัยวัฒน์  สีนวนแตง
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กหญิงพุฒธิพร  สีระสา
 
1. นางสาวดารารัตน์  พระวงษ์วัน
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรางคณา  โกสินทร์
 
1. นางสาวอรอุมา  สงพอ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายวุฒิชัย   ทับทิม
 
1. นางสาวจิรพรรรณ  ตุ้ยแก้ว
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เล็กแกมเงิน
2. เด็กหญิงจันทมณี  เอี่ยมแฟง
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปันเปียง
4. เด็กหญิงนธิตา  สีมา
5. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  สุขเกษม
6. เด็กหญิงลลิตา  ลำอะนา
7. เด็กหญิงศศิมา  วัติวงศ์
 
1. นางป้อมเพ็ชร  เกตุทิม
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงศ์  เกตุทิม
3. นางนิพัทธา  นาคมี
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายจักรภพ  เมืองก้อน
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทรัพย์ขลิบ
3. เด็กชายอัฐธรพล  ชื่นสงค์
 
1. นายเชาวฑิต  จารุชาต
2. นางสาวสุชาดา  กล่ำใย
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงปณิตา  บุญกัน
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  คำอิน
3. เด็กหญิงวนิดา  วรชุน
 
1. นายวิรัต  ล่าแยง
2. นางสาวปาวิณี  เล็กคำด้วง
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กชายณัฐพล  สุปินะ
2. เด็กชายอนุพงษ์  พุกพัก
3. เด็กชายเจษฎา  บุญสุ
 
1. นางสุธีรา  ดวงเสา
2. นายธวัช  ไชยมะจักร์
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กชายนาคินทร์   โนนแย้ม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   แหลมหลัก
3. เด็กชายเตชินท์  สุกศรีทอง
 
1. นางวิภา  พลขุนทด
2. นางวรรณิดา  รุ่งทอง
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กชายปีรติ  คงอภัย
2. เด็กชายศิริพล  เพ็งเปิ้น
3. เด็กชายเอกรินทร์  อินมูลติ่ง
 
1. นายขวัญชัย  หุ่นลำภู
2. นายคาน  ม่วงโมด
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายอโยธยา   พุ่มเทียน
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   เขียวเขิน
 
1. นางสาวสายสร้อย  เหล็กสิงห์
2. นางสาวมณีรัตน์  สุทธิศร
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงนิลิตรสลา  คำเจริญ
2. เด็กหญิงวิรัญญา  เพ็ชรกล้า
 
1. นางสาวมนัสชนก  มณีจำนงค์
2. นางสาวธัญญพร  อ่องดา
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กหญิงธิดา  เมาลิชาติ
2. เด็กชายนิวุฒ   เมืองเสือ
3. เด็กชายสิทธิชัย  ตั่งมั่น
 
1. นายชัชวาลย์   ศรีจันทร์ตรา
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กหญิงกมลชนก   จันทร์เกิด
2. เด็กชายนพวิชญ์  รอดบวบ
3. เด็กหญิงอภิสรา  เอี่ยมโอน
 
1. นายชัชวาลย์   ศรีจันทร์ตรา