รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายอดิศร  โชคนิรมิตร
 
1. นางสาวนงนุช  เสือโต
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวลลิตา  ดวงศรี
 
1. นายไพศาล  เกิดสมจิตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวพรรวษา  ศรีกุณะ
 
1. นางสาวนงนุช  เสือโต
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายเล็ก  จะหลิ่ง
 
1. นางสาวนงนุช  เสือโต
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวลลิตา  ดวงศรี
 
1. นายไพศาล  เกิดสมจิตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขัติทจักร์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวพรรวษา  ศรีกุณะ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. นางสาวเมทินี  คุ้มวงษ์
 
1. นางสาววิมล  เทพรักษา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวมาริสา  ทะนันชัย
 
1. นางนงนุช  จาแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวอรพิน  เพ็งนุ่ม
 
1. นางสาวขนัฐตา  เหมันต์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกิติยา  ร่มพนาธรรม
 
1. นางชนัญชิดา  นันทะสุธา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวรรณภา  ปานชิยา
 
1. นางสาวรสริน  รินคำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอุษณีย์  นิยมบรรพต
 
1. นางสาวรสริน  รินคำ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงภัสสร  แก่นสาลี
 
1. นางพนิดา  สมบูรณ์ชัย
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวลัยภรณ์  สายชลศรีจินดา
 
1. นางสาวเอราวัณ  อินทะรังษี
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวศุภกานต์   สุดแดง
 
1. นางสาวพนิดา  เถื่อนกูล
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวชนาดา  แอเจือ
 
1. นางศุภาพิชญ์  ตาคำมา
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  แสนนา
 
1. นางชรัญญา  หาญคำ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นางสาววารี  ศรีศักดิ์แดง
 
1. นางปริมล  คงดี
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกัลยา  เวียงคำฟ้า
 
1. นางผ่องศรี  อู่เงิน
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นางสาวนภัสสร  พุทธศรี
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  แดงศักดิ์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวพิมพ์นิภา  นาใจแก้ว
 
1. นางชรัญญา  หาญคำ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจินตนา  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวชนม์ณัฐธีร์  ศิริลา
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวเบญจมาศ  อินทรชัย
 
1. นางอัญชลี  คำฟู
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวมนฑกานต์  อักษร
 
1. นางนิชาภัทร  โกย
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายสุรัตน์  ศรีเพชร
 
1. นางสาวเนตรนภา  ใจยืน
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายวีรภัทร   จ้อยภูเขียว
 
1. นางรัตนประภา   ธิดาราม
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กชายชินภัทร์  จิรเขษม
 
1. นางสาวปนัดดา  ปัญญานะ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นางสาวสกาวเดือน  ศรีเพชร
 
1. นายกฤษณะ  อินสูนย์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พวงซ้อน
 
1. นางสาวรวินันท์  หนูสลุง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นายนิธิชัย  คำฟูเพ็ญ
 
1. นางสาวผกามาศ  กุลหนาน
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายน้องไอซ์  กิจธรรม
 
1. นายภูมิพัฒน์  เขื่อนคำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  เวียงคำฟ้า
 
1. นางสาวอรทัย  ชมภูใส
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายพุฒิพงศ์   โชติรสอนุตรกุล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  วัฒนโชคกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายภูชานนท์  อินจุ้มสาย
 
1. นางสาวภาวิณี  เทียนวันวิสาข์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวิภาดา  โวยยึ
 
1. นายอัศวิน  นาจันทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาววรินดา  อภิธรณ์พงศ์
 
1. นายภูริทัต  คงบางปอ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวกุลณัฐ  บุญเหมือน
 
1. นางสาวพรหมภัสสร์  ดีเจ้ยวาระ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายวายุ  สมพงษ์พันธ์
 
1. นางสาวชลหทัย  วิเศษสิงห์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายกฤษณะ  พลาพล
 
1. นางพจนีย์  คำแหลง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวเบญจมาศ  อินทรชัย
 
1. นางธัญลักษณ์  ต้นหนองดู่
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวสุธิชาดา  จันทร์ต๊ะ
 
1. นางธัญลักษณ์  ต้นหนองดู่
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขัติทจักร์
 
1. นางสาวภารดี  ปัญญานาค
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงภคพร  กวางแก้ว
 
1. นางสาวขนัฐตา  เหมันต์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายพิชิต  อำนาจปฏิการ
 
1. นางศิริพร  วงศ์รุจิไพโรจน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวขนัฐตา  เหมันต์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวมาริสา  ทะนันชัย
 
1. นางสาวภารดี  ปัญญานาค
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวอรพิน  เพ็งนุ่ม
 
1. นางอัญชนา  ก่อมาลัยพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  วุ่นแม่สอด
2. เด็กชายภูวไนย  ก่อมาลัยพันธ์
3. เด็กหญิงลลิตา  ดวงศรี
 
1. นายวรพจน์  ภูชนานันต์วิษิต
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา  วงศ์อ๊อด
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขัติทจักร์
2. เด็กชายสมศักดิ์  ลุงทุน
3. เด็กชายอดิศร  โชคนิรมิตร
 
1. นางสาวพัทยา  ใจแช่ม
2. นางสาวนฤรงค์  แสนผาบ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กชายซอสะทีซี  -
2. เด็กชายซอเล่อพอ  -
3. เด็กชายหม่องล่าวี  -
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เครือเต็ม
2. นายแปง  โกดแสง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายคณัสนันท์  เงินคำ
2. นายชาตรี  นันตรี
3. นายอนันต์  วิเทศสุขสม
 
1. นางชญาภา  ธนาพิสิษฐ์
2. นางสาวพัทยา  ใจแช่ม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. นางสาวชรินดา  เครืออินตา
2. เด็กชายณรงค์พล  อินจันทร์
3. นางสาวสุกัญญา  พินิจวงค์
 
1. นางสาวอณัญญา  คิดลึก
2. นางสาวสุธีร์ตา  สกีแพทย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายพุทธพิทักษ์  มาเต
2. เด็กชายสินธนา  ฟูเสาร์
3. นางสาวอรพิน  เพ็งนุ่ม
 
1. นายวรพจน์  ภูชนานันต์วิษิต
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา  วงศ์อ๊อด
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายคณาวุฒิ  นิลคง
2. เด็กชายปุริมพัฒน์  เบ้าทองธนานันท์
3. นางสาวศิรดา  บุญสง่า
 
1. นายวิชญ์ยุทธ  ไชยพรพัฒนา
2. นางสาวจุฑามาศ  บุหงา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกันต์ฤทัย  กวีวัฒน์
2. นางสาวภัทรพร  โคสอน
3. นางสาวสายน้ำผึ้ง  ลุงทูน
 
1. นางนิภาพร  เกิดไทย
2. นางกรรณิการ์  สีนวลตา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงปูริดา  ศิวกรภัทรศัย
2. นายศิลา  โนราช
3. นางสาวอรพรรณ  จันทร์หยวก
 
1. นางสาวคณิศร  พุ่มมา
2. นางธนัตถ์กัญจน์  เนตรทิพย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายชวพล  ยิ้มละม้าย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สระทองพิมพ์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  พุกราชวงษ์
2. นางสาวพนิดา  สิงห์เรือง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กชายชุติพนธ์  เก่งสาริการ
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  แสนบุญศิริ
 
1. นางสาวทัศนีย์   เพ็งกระจ่าง
2. นางสาวศิริพร  พันธุ์พิทักษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  อุปลี
2. เด็กชายปรัญชัย  ชมมัย
 
1. นางวรรณรัตน์  ลังกาวงศ์
2. นางสาวอุมาพร  ประกอบนันท์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นายศักดิ์สิทธิ์  ทวีสกุลรัตน์
2. นางสาวสุภาพร  กิติพงษ์
 
1. นางสาวทัศนีย์   เพ็งกระจ่าง
2. นางฐิติกานต์  ขุมโมกข์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  นนทะโคตร
2. เด็กชายเด็กชายวิทยา  ร้อยจันทร์
 
1. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
2. นางสุธิตา  ราชพรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายก้องภพ   ราศรีชัย
2. นางสาวพิมพ์นิภา  นาใจแก้ว
 
1. นางสุธิตา  ราชพรม
2. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวณัชญาภรณ์  อำไพ
2. นายศรีทอง  ปอดอแก้ว
 
1. นายอดุลย์  ภู่เจริญ
2. นายสมาน  เครือแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวลัดดาพร  จะฟะ
2. นายเอกภพ  วุฒิวงค์วอ
 
1. นางสาวกาญจนา  กันทวงค์
2. นางสาววีราภรณ์  สุวรรณเมือง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายกายเพชร  สังยี่
2. เด็กหญิงจิตมาศ  สระทองวี
 
1. นางสาววัลลภา  กินกิฬา
2. นางสาวณัฐชภา  แนมบัว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปาพันธ์
2. เด็กชายสาธิต  จุติ
 
1. นางสายสมร  ปัทมาภรณ์
2. นางสาวอรณี  ทองปอด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงฉันทนา  ชัยชนะ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  นาคเลี้ยง
 
1. นางสายสุนีย์  แสงเมือง
2. นางธารทิพย์  สุขสำราญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  บุญเขต
2. เด็กหญิงเมฑากานต์  น้อยวัง
 
1. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
2. นางภรธิดา  อินาวัง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวปิยภรณ์  มอโป๊ะ
2. เด็กชายอิทธิกร  แก้วเกตุ
 
1. นางสาวประชารัตน์  เต็งสุวรรณ
2. นางสาวศุภรัตน์  เลิศมโนกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวยุพา  ชุ่มใจรักษ์
2. นายสุทัศน์  มาสวัสดิ์
 
1. นางสุธิตา  ราชพรม
2. นางภรธิดา  อินาวัง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายบุญมานะ  ยันสันเที๊ยะ
2. นางสาวสุชาวดี  เอนโด
 
1. นางสาวอมรา  ศิริโภคาสมบัติ
2. นางสาววรรณธิดา  มีกิจ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอนุรดี  อภิวันทนาการ
2. นายเจษฎา  สิทธิชัย
 
1. นางสาววันทนีย์  เรียงไรสวัสดิ์
2. นางสาววิมลรัตน์  สิทธิโอสถ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายอภิวัฒน์  วันจันทร์
2. เด็กหญิงอัญชิสา  แย้มสุคนธ์
 
1. นายเสกสรรค์  ยอดวงค์
2. นางสาวเบ็ญจมาศ  ปุระเสาร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กชายซอเล่อพอ  -
2. เด็กหญิงน้ำฝน  -
 
1. นางสาวณิชากานต์  เขียวมุ่ย
2. นางสาวธิดารัตน์  เครือเต็ม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงวริญญา  อุทธิยา
2. เด็กชายวรเมธ  ทองนาค
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  กันทาทอง
2. นางสาวยุวธิดา  ดาวันดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวพรรวษา  ศรีกุณะ
2. นายสุรชัย  หยกพณิชกิจ
 
1. นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
2. นางเพ็ญทิวา  จิตวรางคณา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวบุญญานุช  เหมลา
2. นายสินธนา  ฟูเสาร์
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  กันทาทอง
2. นางสาวยุวธิดา  ดาวันดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงจันทรา  จุปะมัดตัง
2. เด็กชายณรงค์พล  อินจันทร์
 
1. นางสาวสุธีร์ตา  สกีแพทย์
2. นางสาววิมล  เทพรักษา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชาตรี  นันตรี
2. นางสาวมาริสา  ทะนันชัย
 
1. นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
2. นางสาวสุมาลี  เรือนตื้อ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกานต์  พูลประเสริฐ
2. นางสาวธาริณี  ปรีเปรม
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  กันทาทอง
2. นางสาวยุวธิดา  ดาวันดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายฐานิต  แซ่หล่อ
2. นายณัฐวุฒิ  มหาไม้
3. นายทรงยศ  นาตะเปิ้น
4. นายนพพล  แซ่ลี้
5. นางสาวนุชจิลา  คำแก้ว
6. นางสาวปฏิญญา  ละวงศ์เยอ
7. นายปิยะพงศ์  ภูมิวนาดอน
8. เด็กหญิงปิยะภา  ผลเชวง
9. นางสาวภันทิลา  กันทะเนตร
10. นางสาวยุวดี  แกดู
11. นางสาววนิดา  ปิแล
12. เด็กชายสิงหา  แชหมื่อ
13. นางสาวหมวยฟอง  ปัญญา
14. นางสาวอริสา  น้ำทิพย์
15. นางสาวอาหมี่  อาจอ
 
1. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
2. นางวันเพ็ญ  บุญเรือง
3. นายผดุงเวศน์  กาวิโล
4. นางณัฐธิดา  บัวหนา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นางสาวชนาภา  สวัสดิ์เมือง
2. เด็กชายชาญชัย  ฉัตรทอง
3. เด็กชายณรงค์ชัย  โตชาวนา
4. เด็กชายณัฐพงษ์  หอมหวล
5. นายธีระ  จะโต๊ะ
6. เด็กหญิงนรมน  แซ่โล้
7. เด็กหญิงปดิวรัดา  คุ่ยแคะ
8. นางสาวพิมพิศา  กร่อมจิตสุข
9. นายภัทรพล  มงคลรัตน์
10. เด็กหญิงวนิดา  สดนวล
11. นายวรพรต  เพ็ชรคง
12. นายวันพิศุทธิ์  ทับปะนานนท์
13. นางสาวศุภรัตน์  อุปะจันทร์
14. นางสาวเอลียาห์  แสนสุด
15. นายไกรศร  คงทับ
 
1. นายลิขิต  ถาวร
2. นายณัฐวุฒิ  นันทะแพทย์
3. นางสาวศิริพร  หนานแก้ว
4. นางสาวดาริน  รื่นชด
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายกร  ลุงตะ
2. นายณรงค์ฤทธิ์  เลาย่าง
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กันธิยะ
4. เด็กหญิงธิดา  จะฟะ
5. นายนพพล  แซ่ลี้
6. นางสาววนิดา  ปิแล
7. นายวิโรจน์  สมคิดวิไล
8. นายสมรักษ์  เลาซางเปลีย
9. นางสาวสิรามล  สารชัย
10. นางสาวสุจารี   แสนหมี่
11. เด็กหญิงสุพนิต  คนหลวง
12. เด็กชายเทพพิทักษ์  แก้วมา
 
1. นางกานดา  คำจันทร์แก้ว
2. นางสาวอภิชญา  ศรีทอง
3. นางสาวเอราวัณ  อินทะรังษี
4. นายจรินทร์  เทียนไม้
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวชนาดา  แอเจือ
2. นางสาวชลธิชา  หล้าหม่น
3. นางสาวชุติกาญจน์  แซ่ย่าง
4. นายธนชัย  กันทรจามรี
5. เด็กชายปริวัตร  แซ่ฝู่
6. นางสาวพรนภัส  สุตะวงค์
7. นางสาวสายสุนีย์  สายชลศรีจินดา
8. นางสาวสาริณี  ใจทิศ
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญเรือง
2. นางสุทธินี  แสงแสน
3. นางพรนิภา  กันธวงศ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นายกันตพงศ์  จันทา
2. นางสาวจิรพรรณ  สุกันทะ
3. นายญาณวุฒิ  มะลิทอง
4. เด็กหญิงทิพาศรี  กล้าพิทักษ์
5. นายวรเดช  สมแสน
6. เด็กชายอดิศร  บริบูรณ์
7. นางสาวอรพิน  รูปสม
8. นายเฉลิมชัย  แซ่ว่าง
 
1. นายผดุงวิทย์  ทองมา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพิมล  นันต๊ะปิน
3. นางรัชนีวรรณ  บุตรแก้ว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายคณิต  เกตุกร
2. นายถวิล  หอมหวล
3. นายปิยวัฒน์  บุญหล้า
4. นายพิชิตชัย  ภูกัณฑ์
5. นายวิศรุต  อินทรชิต
6. นายเอนกพงษ์  สุภาผล
7. นายไกรศร  คงทับ
8. นายไชยา  ประวิง
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีบุญเรือง
2. นายภัทรพงษ์  ชูมาลัยวงศ์
3. นายระบิล  ตระกูลทิพย์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงคณาพร  สายหล้า
2. นายจิรภัทร  แซ่ต้วน
3. นายจิรวิทย์  อินทะวัง
4. เด็กหญิงชนะวัน  ใจเย็น
5. นางสาวนิสริน  อนุวงศ์เจริญ
6. นางสาวรัตติยา  ดื่นตา
7. นางสาววรรณรัตน์  ไชยนันท์
8. เด็กหญิงศิริพร  กันทะแต้
 
1. นางดวงสมร  ศิริ
2. นายมานพ  คำสิทธิ์
3. นางสาวรุ่งทิวา  ศิริ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวธาริณี  ปรีเปรม
2. เด็กหญิงนฤดี  วันเมือง
3. เด็กชายนัฐวุฒิ  บุญพวง
4. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เรืองฉาย
5. เด็กหญิงพรทิพย์  วุ่นแม่สอด
6. เด็กหญิงวริญญา   อุทธิยา
7. เด็กชายสุพศิน  ฟูเสาร์
8. เด็กชายโพธิกร  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวยุวธิดา  ดาวันดี
2. นายวรพจน์  ภูชนานันต์วิษิต
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา  วงศ์อ๊อด
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงคำออน  ลุงหม่อง
2. เด็กชายภูธิเบศ  ศรเดช
3. เด็กหญิงรอด  ลุงตอ
4. นางสาวศิริบุตร  มุสิกะโปดก
5. นายสุรชัย  หยกพณิชกิจ
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ศรีสดใสดาวเรือง
7. นายอาชัญ  บุญพรม
8. นางสาวเยาวลักษณ์  รักษ์คีรีเขต
 
1. นางฟองศรี  มอนไข่
2. นายศุภกร  ทองไหล
3. นางสาวรุ่งนภา  ป๊อกฝ้าย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายณรงค์ศักดิ์  จะอื่อ
2. เด็กชายทีโอ๊ะ  คีรีรัตนไพบูลย์
3. นายธนวัฒน์  แข่งขัน
4. เด็กชายธนากร  คำวรรณ
5. เด็กชายธเนศพล  วงศ์ปางมูล
6. นายวิชัย  เย่เบียง
7. นายสกลเกียรติ  สองแสน
8. นายสัภยา  แซ่ยะ
 
1. นายณัฐกฤษฎ์  กาญจนาธิวัฒน์
2. นายสุริยา  เดชอินทร์
3. นายเพชรวิชญ์  หวลคำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  รักสีขาว
2. เด็กชายยุทธการ  มาเยอะ
3. เด็กหญิงวลัยภรณ์  สายชลศรีจินดา
4. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่ย่าง
5. เด็กชายสุวิทย์  ธรรมจารี
6. เด็กหญิงอัจฉรา  เวียงคำฟ้า
7. เด็กชายเทพพิทักษ์  แก้วมา
 
1. นางสาวณัชชา  กรมแสง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  โตปินใจ
3. นางสายอรุณ  ณ ลำพูน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ฯ 1. เด็กชายนวพล  วิงวอน
2. เด็กชายพิชชากร  อินปัญญา
3. เด็กชายสุทธิราช   เครืออินตา
4. เด็กชายสุรัตน์  แซ่ท้าว
5. เด็กชายสุเมธ  โกวฤทธิ์
6. เด็กหญิงอรพรรณ  จันหนิ้ว
7. เด็กชายเกียรติก้อง  โนพิชัย
 
1. นายกษิดิศวร์   สายเปียง
2. นางสาวฤดี   พานิช
3. นางสาวระวิวรรณ   พนาลีจารุ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกวีวัธน์  ยวมไพบูลย์
2. นางสาวกันต์ฤทัย  กวีวัฒน์
3. นางสาวกัลยา  เวียงคำฟ้า
4. นางสาวปฏิญญา  ละวงศ์เยอ
5. นางสาวลัดดาพร  จะฟะ
6. นางสาววริศรา  คำปัน
7. นางสาวอารีย์  เสจาน
 
1. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
2. นางสาวนิภารินทร์  ปาละสอน
3. นางนิภาพร  เกิดไทย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 1. นางสาวกาญจนาพร  สุดเสือ
2. นางสาวชโลธร  นาคพานิชย์
3. นางสาวณัฐญาดา  พ่วงมี
4. นางสาวถิรพร  เสนานุช
5. นางสาวสุภาพักตร์  เพ็งพูล
6. นางสาวหงษ์หยก  คำยอด
7. เด็กหญิงอภิชญา  พุทธา
 
1. นางสาวสุจินดา  มานักฆ้อง
2. นางสาวภัคศรัณย์  มีเง้า
3. นางสาวศศิธร  เฉยศร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกันต์ฤทัย  กวีวัฒน์
2. นางสาวชลธิชา  หล้าหม่น
3. นางสาวชุติกาญจน์  แซ่ย่าง
4. นายทศพล  ชื่นจิตต์
5. นายธนชัย  กันทรจามรี
6. นางสาวภันทิลา  กันทะเนตร
7. นางสาวสุธิดา  วุยยือกุ
8. นางสาวสุธีธิดา  แซ่ซ้ง
 
1. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
2. นางนิภาพร  เกิดไทย
3. นางสาวจิตรเบญญา  สิทธิ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นางสาวกชพร  สินเมือง
2. นางสาวกรองแก้ว  พิมพ์พา
3. นางสาวธัญญารัตน์  คงชูศรี
4. นายมินธาดา  อินทร์เติม
5. นางสาวมีนา  วงค์พุฒ
6. เด็กหญิงวันวิเศษ  บุญทอง
7. นางสาววิรัชดา  ศรีคง
8. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงจันดา
 
1. นางสุธิดา  ชูมาลัยวงศ์
2. นายรัตนะ  นันเขียว
3. นางสาวดวงกมล  สานนอก
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. นางสาวกรวิภา   คชวงค์
2. เด็กหญิงชมพูนุช   แซ่ม้อ
3. เด็กหญิงชิงชิง    ใจเย็น
4. เด็กหญิงฐิธาดา  ผิวงาม
5. เด็กหญิงณัฐพร   เป็งคดี
6. นางสาวพิชิรากร    เจิมเฉลิม
7. นางสาววิภาพร    สกุลปรีชารักษ์
8. เด็กหญิงสายรุ้ง  สุรินทร์
 
1. นางพัทริกา   โพธิ
2. นางสาวณัฐกฤตา   ไชยชมภู
3. นางศศิวิมล   คำขัติ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวชลนิชา  วรรณภา
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชัยเพ็ญ
3. เด็กหญิงปริศนา  ผาแก้ว
4. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ใจมุข
5. เด็กหญิงลลิตภัทร  ศรีวังพล
6. เด็กหญิงวัชราวรรณ  ลาภเสนา
7. เด็กหญิงเขมมิกา  สุมาลัย
8. เด็กหญิงเมธาพร  ราชกันธร
 
1. นางพวงเพ็ชร  ศรีโสภารัตน์
2. นายณัฎฐ์ธวัฒน์  ศรีมะลิกร
3. นางสาวสุพิชญ์นันท์  ไชยมงคล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงคำออน  ลุงหม่อง
2. เด็กชายภูธิเบศ  ศรเดช
3. เด็กหญิงรอด  ลุงตอ
4. นางสาวศิริบุตร  มุสิกะโปดก
5. นายสุรชัย  หยกพานิชกิจ
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ศรีสดใสดาวเรือง
7. นายอาชัญ  บุญพรม
8. นางสาวเยาวลักษณ์  รักษ์คีรีเขต
 
1. นางฟองศรี  มอนไข่
2. นางสาวภรณ์รัชต์  บุญมาก
3. นายกรกฏ  ศรีบาล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กชายเกรียงไกร  ปิยะ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ทิมทอง
3. เด็กชายเอกราช  มั่นคง
 
1. นายวิชาญ  จิตต์ผ่องอำไพ
2. นายแปง  โกดแสง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายฉ่วย  -
2. เด็กชายธนวัฒน์  อุ่นถิ่น
3. เด็กชายอดิศร  โชคนิรมิตร
 
1. นายศักดิ์ชัย  ศรีวิชัย
2. นางสาววรรณผกา  ตาลกูล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายภัทรภณ  แก้วดี
2. นายรังสรรค์  สิริสุทธิ์
3. นายศักดินันท์  โพธิ์ทอง
 
1. นายอรรถณพ  คุ้มมี
2. นายกรรกฎ  ศรีบาล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกนกพล  นาทัน
2. นายกานต์  พูลประเสริฐ
3. นายนัฐวุฒิ  บุญพรม
 
1. นายวันใหม่  ก่อมาลัยพันธ์
2. นายไพรวุฒิ  ธูปนิ่ม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายณรงค์ศักดิ์  จะอื่อ
2. นายวิชัย  เย่เบียง
3. นางสาวอาจู  คำแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
2. นางวิฬามาตย์  เมธาพิสุทธิ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงฟู
 
1. นางสาวกนกอร  จุ่มแก้ว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  เสารางทอย
 
1. นางรวิสรา  อินธิยา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายชลวีร์  ศิริพุฒิ
 
1. นายสุเทพ  น้อยทุ่ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกวีวัธน์  ยวมไพบูลย์
 
1. นายประสงค์  ปริวัตรสกุลชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงชลดา  หนูประเสริฐ
 
1. นางสมฤทัย  พรมถานา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. นายเสรีวัฒน์  แฟงอ๊อด
 
1. นายจำลอง  ธรรมมัง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายนพวินท์  บัวทุม
 
1. นางสุรีรัตน์  เบ้าทองคำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวกนกอร  จุ่มแก้ว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายวรชาติ  คำก๋อง
 
1. นางกนกวรรณ  บุญอริยเทพ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอัมพร  จาจา
 
1. นายประสงค์  ปริวัตรสกุลชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กชายนันธ์ธชาติ  ขันหลวง
 
1. นายสิทธิชัย  คำแดง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายชัยณรงค์  ล้านคำ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ทินมาศ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายทีโอ๊ะ  คีรีรัตนไพบูลย์
 
1. นายอัฐพงค์  บุญเจ็น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวราตรี  ทุนหลู่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายอาเบต  บัวดอกตูม
 
1. นางสาวพรธิดา  ถิระวัฒน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  หนูวงศ์
 
1. นายประยงค์  ราชพรม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นายพงศธร  สิทธิกัน
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายปิยวัฒน์  บุญหล้า
 
1. นายเถกิง  กล่ำน้อย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นายพิสิฐพงษ์  แซ่ม้า
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวท่อ  แซ่เฮอ
 
1. นางสาวพรนพิน  อินต๊ะ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายณัฐวัศ  จันทร์เต็ม
 
1. นางสาวเกษรินทร์  หมื่นยอด
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  หนูวงศ์
 
1. นายประยงค์  ราชพรม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายนภัค  พัฒนศรีศักดา
 
1. นายอากรณ์  ศรีลารอด
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. นายถิรวัฒน์  ก๋าการ
 
1. นางสาวเกษรินทร์  หมื่นยอด
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายอาชัย  เตอเช
 
1. นายคเชน  หงษ์สอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐนนท์  อธิพรหม
 
1. นางมณิชญา  ยอดมูลดี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายจิรายุ  เลายะ
 
1. นายส่งศักดิ์  ปัญญาจิระ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงพัชราภา  ภู่สะอาด
 
1. นายณัฐวรรธน์  พูพวงจันทร์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กชายอนุพงษ์  คันทะมูล
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชญานนท์  ยังสุข
 
1. นางพวงเพ็ชร  ศรีโสภารัตน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นายสุวรรณ  แซ่เฮ้อ
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นายอนุพงษ์  รกไพร
 
1. นายสิทธิชัย  คำแดง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายทักษ์ดนัย  รัตนพิทักษ์
 
1. นายจักรพันธ์  เม่นบางผึ้ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวสาวิตรี  พันธ์ชัยลือ
 
1. นายอภิชาติ  ปูเขียว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายจุลจักร  คำลือ
 
1. นายชินกฤต  สืบสาย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวทัศน์วรรณ  ชะนิดไทย
 
1. นางสาวทัศนีย์  ทินมาศ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. นางสาวอรุชา  จำปาเทศ
 
1. นางสาวชญาณ์ธนิดา  บัวผัน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายธนานพ  เขื่อนคำ
 
1. นายอัฐพงค์  บุญเจ็น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายฐิติกร  งามเสมอพันธ์
2. เด็กหญิงภนัดดา  สาลี
 
1. นางสาวกันตณัช  วงค์คูณ
2. นางสุภาภรณ์  พันธ์วิไล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายนพวินท์  บัวทุม
2. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่หลอ
 
1. นางสาวราตรี  สุทธหลวง
2. นางสาวนารีรัตน์  ศิริเจริญเสริมสุข
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  สอนเขียว
2. เด็กหญิงโสรญา  ยูอันเงาะ
 
1. นางสาวสิริประภา  นุชสวาด
2. นางสาวประนอม  เพี้ยมแตง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวชลธิชา  หล้าหม่น
2. นายธนชัย  กันทรจามรี
 
1. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
2. นางณัฐกานต์  ชุ่มใจ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายปริญญา  ชมมัย
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ภูเขียว
 
1. นางสาวราตรี  สุทธหลวง
2. ว่าที่ร้อยตรีราเมศร์  สุขเป็งทวี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวกมลวรรณ  บำรุง
2. นายสิทธิกร  แก้วทอง
 
1. นางนันทยา  แสนนรินทร์
2. นางสาวพนิดา  เถื่อนกูล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายจิรายุ  เลายะ
2. เด็กหญิงศิริพร  กันทะเเต้
 
1. นางอัจฉรา  ชินกระจ่างกิจ
2. นางสาวรุ่งทิวา  ศิริ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงพรพิมล  แสงสว่าง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เนียมอยู่
 
1. นางสาวดวงกมล  สานนอก
2. นางสาวสุธารัตน์  ตุ้มสุข
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กชายพงศ์พิทักษ์  เลิศอาชารัก
2. เด็กหญิงศิริประภา  เรียนอิน
 
1. นางสาวนฤมล  คำรศ
2. นางพัชรินทร์  บุญเสริฐ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายจิรวิทย์  อินทะวัง
2. นางสาวนีสรีน  อนุวงศ์เจริญ
 
1. นางดาวประกาย  แก้วนพรัตน์
2. นางสาวบุญญาพร  สอนใย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นายสมรส  แซ่ท้าว
2. นางสาวเจนจิรา  เหลาเหล็ก
 
1. นางสาวสิริประภา  นุชสวาด
2. นางสาววิรัจฉรา  แก้วคุ้ม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นายธีรพัฒน์  อุทธิยัง
2. นายวิสุทธิ์  ทรงศิริเลิศวัฒนา
3. นายสัภยา  ชัยศิลป์
 
1. นางสาวพัชรี  สุเรนทร์
2. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ก้องพนาไพร
2. นายนคร  เตชะเลิศพนา
3. นายปรีดี  ปรีดาศักดิ์
 
1. นายประสงค์  ปริวัตรสกุลชัย
2. นายชินกฤต  สืบสาย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชยานันท์  คำสัตย์
2. นายทรงยศ  นาตะเปิ้น
3. นางสาวปิยะฉัตร  เววน
4. นางสาวรุ่งไพลิน  พะแหละหน่อแฮะ
5. นายวีรยุทธ  ชัยชะนะ
6. นางสาวสุธิดา  วุยยือกุ
7. นายโพธิ์พงศ์  อินจันทร์
8. นายไกรเพชร  นิพัทธ์สกุล
 
1. นางสาวจันทร์แรม  แก้วคำหน้อย
2. นางสาวนิภารินทร์  ปาละสอน
3. นายวรเชษฐ์  สิงห์ใจ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงการะเกด  สมสะอาด
2. นายกิตติชัย  ตาซ้อน
3. เด็กหญิงพิจิตรา  ทาทาน
4. นายพีรพัฒน์  พรหมเถา
5. เด็กชายวรชาติ  คำก๋อง
6. นางสาวอรุชา  จำปาเทศ
7. เด็กชายอรุณชา  อ้ายซอง
8. นายเสรีวัฒน์  แฟงอ๊อด
 
1. นางสาวแสงเทียน  ธารกมลโสภา
2. นายพงษ์พันธ์  จิรัตถิติกุล
3. นางกนกวรรณ  บุญอริยเทพ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชนภัทร  พิศาลวชิโรภาส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอาจู  คำแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  แซ่ซ้ง
 
1. นายวันใหม่  ก่อมาลัยพันธ์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุภัชชา  โปธา
 
1. นายศักดิ์ชัย  ศรีวิชัย
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงนิภา  วงค์เดือน
 
1. นายปัญญา  อภิวงค์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายพิชิต  อำนาจปฏิการ
 
1. นายอรรถณพ  คุ้มมี
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายนัฐวุฒิ  บุญพรม
 
1. นายไพรวุฒิ  ธูปนิ่ม
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. นางสาวชรินดา  เครืออิตา
 
1. นายวิชาญ  จิตต์ผ่องอำไพ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกานต์  พูลประเสริฐ
 
1. นายวันใหม่  ก่อมาลัยพันธ์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายณัฐวุฒิ  เถาวัลย์
 
1. นางสาววรรณผกา  ตาลกูล
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  กรรณิการ์
 
1. นางรุ่งนภา  แสงงาม
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงอุสรา  แซ่ซ้ง
 
1. นายทัศนัย  สอนทอง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายธนดล  ผ่องศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิติกานต์  ดี้ปัญญา
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายชญานนท์  มณีนิล
 
1. นายนัฐพงษ์  จำนงค์วัย
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี
 
1. นางภาวนา  จันทราภานนท์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นายยอดมณู  สิงห์เถื่อน
 
1. นางสาวอัจฉรา  น้ำแก้ว
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นางสาววิรัชดา  ศรีคง
 
1. นางปนัดดา  จันทร์เกลี้ยง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายยุทธนันท์  บุญเรือง
 
1. นายภูวิศ  แว่นแจ้ง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นายญาณวุฒิ  มะลิทอง
 
1. นายประธาน  ขันทะยศ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชนภัทร  พิศาลวชิโรภาส
2. นางสาวธิดา  วงค์แสง
3. นางสาวอรญา  ปัญญาสา
4. นางสาวอาจู  คำแก้ว
5. เด็กหญิงอาซือเมะ  แซ่หว้าง
 
1. นายนวพล  คมบาง
2. นายเพชรวิชญ์  หวลคำ
3. นางสาวกาญจนา  ไชยโย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจันทมณี  วุทฒิลานนท์
2. นางสาวชมัยพร  เปล่าเปรี่ยว
3. นางสาวนก  บุญคง
4. นางสาวศศิธร  ขอนขะแจ๊ะ
5. นางสาวอำไพ  ดีดั้น
 
1. นางสุมล  ศรีใจ
2. นางธนัญชนก   ใจสัก
3. นางสาวรุ่งรัตน์  สีแสง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงกิตติภาพร   ทับทิมไพร
2. เด็กหญิงจามจุรี  เล่าหมี
3. เด็กหญิงชมพูนุช    แซ่ม้อ
4. เด็กหญิงชิงชิง  ใจเย็น
5. เด็กหญิงสายรุ้ง  สุรินทร์
 
1. นางพัทริกา  โพธิ
2. นางนิภากร  โภคาสัมฤทธิ์
3. นางสาวรัชดาวรรณ  ไชยวงศ์ทอน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวนิภาธร  แซ่หลิม
2. เด็กหญิงวัชราวรรณ  ลาภเสนา
3. เด็กหญิงวิไลวัลย์  มาอ้าย
4. นางสาวสุทธิพร  จะเจ๊ะ
5. เด็กหญิงเนตรสวรรค์  มาตันบุญ
 
1. นางดวงสมร  ศิริ
2. นางอัจฉรา  ชินกระจ่างกิจ
3. นายมานพ  คำสิทธิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวปิ่นไพร  สุนเจิม
2. นางสาวพิมพ์ชนก  อนุไชย
3. นางสาวรัตติยา  ดื่นตา
4. นางสาววรรณรัตน์  ไชยนันท์
5. นางสาวสุกัญญา  แซ่ท้าว
 
1. นางดวงสมร  ศิริ
2. นางดาวประกาย  แก้วนพรัตน์
3. นางสาวบุญญาพร  สอนใย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นางสาวกชพร  สินเมือง
2. นางสาวธัญญารัตน์  คงชูศรี
3. นางสาวมีนา  วงค์พุฒ
4. นางสาววิจิตรา  คำมี
5. นางสาวอาริสา  ธรรมวิสุทธิ์
 
1. นางสาวปภารติยา  ทะนิต๊ะ
2. นางสาววิจิตตรา  เต่าแก้ว
3. นางสาวณัฐกฤตา  ประสพสิน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกณิการ์  พรหมไพร
2. นางสาวกรชนก   อุบลแย้ม
3. นางสาวรัชนีวรรณ  พูลแสง
4. นางสาวศันสนีย์  แซ่ย่าง
5. นางสาวสุทธิดา  หล่ายแก้ว
 
1. นางสุมล  ศรีใจ
2. นางธนัญชนก   ใจสัก
3. นางสาวรุ่งรัตน์  สีแสง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายบุญเหลือ  อินมา
 
1. นายวัชชิระ  หาญกล้า
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชนวีร์  แซ่ย่าง
 
1. นายสืบศักดิ์  จอมธรรม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวภัทรพร  โคสอน
 
1. นายอิทธิพล  ต๊ะศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กชายอดุลวิทย์  กันทะกาลัง
 
1. นายจีระวัฒน์  วังกะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายณัฐวุฒิ  รอดคุ้ม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ทินมาศ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอรญา  ปัญญาสา
 
1. นางธัญทิพย์  จันทร์มะโน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายกิตติโชค  วิชาธรรม
 
1. นายมงคล  จิตรอาษา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายพีรยุทธ  นรการ
 
1. นายมนตรี  มณีใส
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอุบลวรรณ  กันทา
 
1. นายเสฐียรพงษ์  อาศนะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายธนกร  ศรีหลิ่ง
 
1. นายธีรพงษ์  มาทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นายนราวุธ  มุขตัน
 
1. นายวสิษฐ์พล  มหานิล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่หลอ
 
1. นายศีลวัต  โคตรพรม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายอำนาจ  ลุงห่าน
 
1. นายกฤติณภัทร  ใจสุบรรณ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กชายอนุภัทร  ดวงแก้ว
 
1. นายจีระวัฒน์  วังกะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายแปะดา  คีรีรัตนไพบูลย์
 
1. นางสาวอธิชา  ลือโฮ้ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายนันทภัทร  ชมศิลป์
 
1. นายนิติ  ญานะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กชายปิยะ  แดงจ๋า
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เครือสาร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายอุกฤษฎ์  ไชยสิงห์
 
1. นายอภิรักษ์  ทองดี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ศรีเมือง
 
1. นายชรินย์  แกล้วกล้า
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายประเสริฐ  ภารพงษ์
 
1. นางสาวรัฐญา  อิ่มจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายสุทัศน์  มาสวัสดิ์
 
1. นายมงคล  จิตรอาษา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายณัฐภูมิ  อนงค์นาฏ
2. เด็กชายพาสะลา  โชติรสอนุตรกุล
3. นายวิชัย  แซ่ว่าง
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์บุตร
2. นายสุเทพ  น้อยทุ่ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธนาธาร  เหล่าเพชร์
2. เด็กชายสิทธิโชค  แซ่หลอ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันสุริวงศ์
 
1. นายปรัตถกร  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวชุติกาญจน์  อมรรัตนวาที
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจันทิมา  สีไอ้
2. นางสาวพัชรินทร์  สุขเจือ
3. เด็กชายอาหมื่อ  เชอหมื่อ
 
1. นางศิริวรรณ  ปาลี
2. นางสุทธินี  แสงแสน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายธีรพันธ์  กิตติวรบุตร
2. เด็กชายปิติภัทร  วนาผาติกุล
3. เด็กชายวิชากร  สร้อยฟ้า
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์บุตร
2. นายสุเทพ  น้อยทุ่ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกันตพงษ์  พ่อคำ
2. นายสุวิชัย  จาจา
3. เด็กชายอธิป  ตามี่
 
1. นายสมพร  สีนวลตา
2. นายจรุง  รัตนบรรณสกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นางสาวทิพวรรณ  รักงาม
2. นายนพพร  จุลมุสิก
3. นายอัคเดช  เทพเภา
 
1. นายจิตติ  คู่กระสังข์
2. นายณัฐวุฒิ  อุทาทิศ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นายธีรพัฒน์  อุทธิยัง
2. นายอดุลวิทย์  กันทะกาลัง
3. นายอนุพงษ์  รกไพร
 
1. นายโยธิน  พระคุณวิสุทธ์
2. นายวิศิษฎ์  จิรนันทนุกูล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายทินบัติ  อุไรรุ่งโรจน์
2. นายประพันธ์ุ  เพชรสังข์
3. นายวิเวช  กรองทอง
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์บุตร
2. นายสุเทพ  น้อยทุ่ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายนิติภัทร  เดชวรรคณีย์
2. เด็กชายสิทธิกร  จิรสกุลดี
3. เด็กชายหม่อง  จองทอน
 
1. นางสาวบัวเรียม  พรมจีน
2. นายเจษฎา  กันทวงค์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนันทิชา  จันตา
2. เด็กหญิงหยกประภา  บุษบาจรูญ
3. นายเก่ง  ลุงคำ
 
1. นางสาวจิรัชญา  ลอยมี
2. นางสาวอลิษา  บุญมา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกนกวรรณ  สันลำปาง
2. นายณัฐมัย  แก้วหล้า
3. นายวิชัย  เย่เบียง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ยาวิชัย
2. นางสาวธันย์ชนก  พาศิริ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนฤวรรณ  อัญชูฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ตุลาทอง
3. เด็กชายไผ่พันลำ  ชาญสุจริต
 
1. นายกฤตภพ  นิลภูศรี
2. นางสาวจีระนุช  นาคแก้วเทศ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายกิติพงษ์  เลิศแตง
2. เด็กชายพงศกร  บุดดา
3. เด็กชายอัฏธชัย  ช้ำกล่ำ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ยืนยงคีรีมาศ
2. นายฉัตรชัย  บุญเลิศ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายกวิน    จันนาวัน
2. เด็กชายกษิดิศ    ติ๊บประสอน
3. เด็กชายกษิดิ์เดช    ติ๊บประสอน
 
1. นางสาวรำพัน   คำขา
2. นางนงนุช   เกษมราษฎร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. นายชัชวาล  อะชัน
2. นายธนกฤต    อภิธนัง
3. เด็กชายยุทธภูมิ   แซ่เฮ้อ
 
1. นายทวีศักดิ์    มังกร
2. นายเฉลิมวุฒิ   คำขัติ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายพิชิตชัย  ภูกัณฑ์
2. นายวีรพัฒน์  มั่นคง
3. นายอำนาจ  พานเงิน
 
1. นายประวิทย์  พาลิตา
2. นายสาณุรักษ์  กรุดอินทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. นางสาวสุนิสา  ซือมือ
2. เด็กชายอนุกร  หาญรักษ์
3. เด็กชายอนุกูล  หาญรักษ์
 
1. นายภาณุพงศ์  มาอุ่น
2. นางสุภา  เหลาธรรม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นายกิตติกร  ยารังษี
2. นายชานนท์  วงเกตุ
3. นายเฉลิมชัย  แซ่ว่าง
 
1. นายธนวรรธน์  ศิริเลิศ
2. นางวราภรณ์  ศิริเลิศ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายกุลกร  บุตรกจี
2. นายธีรภัทร  มาดกาด
3. เด็กชายธีระศักดิ์  เท่าเทียม
 
1. นายปรัตถกร  ผ่องแผ้ว
2. นายนรา  ชาลีชาติ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. นายชานนท์    แซ่ย่าง
2. นายสมชาย    ศรีมูล
3. นายเจษฎา    ใจนันตา
 
1. นายอนุชาติ    พุทธมูล
2. นายนิรันดร์   เกษมราษฎร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กชายซอเล่อพอ  -
2. เด็กหญิงน้ำฝน  -
3. เด็กหญิงศุภิสรา  อามอ
 
1. นายแปง  โกดแสง
2. นางฐานนนันท์  ใจเย็น
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายฉ่วย  -
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตาดี
3. เด็กชายสุรพันธ์  คาจู
 
1. นางสาวจินจิรา  ชัยวงค์
2. นางสาวสุนิสา  โปธิ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกิตติพัฒน์  ธนพัฒน์นนทชัย
2. นายพลพล  ภูผาไพรวัลย์
3. นายสมรักษ์  ภูภัพ
 
1. นางสาวฐิติมา  นิธิมหามงคล
2. นางสาวศริณญา  วงศ์ฝั้น
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายบุญเหลือ  อินมา
2. นางสาวศิริบุตร  มุสิกะโปดก
3. นางสาวเยาวลักษณ์  รักษ์คีรีเขต
 
1. นางสาวชุตินธร  เหล่าโกศลวัฒน์
2. นางสาวฌิิลลี  ศรีนุ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวธาริณี  ปรีเปรม
2. เด็กชายสินธนา  ฟูเสาร์
3. นางสาวอรพิน  เพ็งนุ่ม
 
1. นางสาวศิริลภรณ์  กำปนาด
2. นางนภาพร  กำทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวมลิวัลย์  เสจาน
2. นางสาวยุวดี  แกดู
3. นางสาวอรนภา  ดีหมั่น
 
1. นางสาวประจง  วงศ์สวย
2. นางสาววาสนา  เพลัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวชุฎาพร  ปักษี
2. นางสาววันวิสาข์  ควิโด
3. นายวีระ  แซ่เฮ่อ
 
1. นางมัลลิกา  ดอกไม้โชติ
2. นางจันทรา  บุญสา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายกิตติพงษ์  เขียนแก้ว
2. นายนพดล  ธงชัย
3. เด็กชายสลัน  ถาจันทร์
 
1. นายดวงเดช  ผาดี
2. นางวิภาพร  ชาลีชาติ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. นายนารี   เบียงแลกู่
2. นายพิชากร   ซอลี
3. นายไกรสร   เฌอหมื่อ
 
1. นางสาวรำพัน   คำขา
2. นางสาวปวริศา   ศิริตัน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกรกนก   บัวศรี
2. นางสาวนุชนาถ  แซ่ย่าง
3. เด็กชายสิทธิพล  พิศจาร
 
1. นางอังสุมา  วิชาเหล็ก
2. นางสาวขวัญดาว  บัวบุญ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกิตติกวินทร์  ใจนา
2. นายศุภวัฒน์  แปงชมพู
3. นายอภิสิทธิ์  เมืองตา
 
1. นางสาวสุภาพร  ทากลม
2. นางเฉลิมศรี  คำจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวกุลณัฐ  บุญเหมือน
2. นางสาวธันยพร  สนิทผล
3. เด็กหญิงปูริดา  ศิวกรภัทรศัย
 
1. นางสาวธนะรัชต์  ศรีเสมอ
2. นางสาวพรหมภัสสร์  ดีเจ้ยวาระ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวรดา  ชัยทาน
2. นายวิเวช  กรองทอง
3. นางสาวเนาวรัตน์  อาชาวัฒนกุล
 
1. นางสุภาณี  สุขภาเนตร์
2. นางผ่องศรี  อยู่ม่วง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นางสาวปฎิมา  สุขสถาน
2. นางสาวปวีณา  หงษ์ดำเนิน
3. นายพงษ์ธร  แก้วทับทิม
 
1. นางพัชรี  โมราราย
2. นางแสงเดือน  ทองเนื้อแปด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกิตติศักดิ์  พอใจ
2. นายชนวีร์  แซ่ย่าง
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  มาเยอะ
 
1. นางสาวณัฐณิชา  กองจันทร์
2. นางสาวหทัยรัฐ  ศรีวิลัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. นางสาวดวงดาว   ดึแฮ
2. นางสาววรัชยา   วงค์เขื่อน
3. นางสาวอานุบ   เชอหมื่อ
 
1. นางสาวพัชริน   นันไชย
2. นางเบญจพร    ใจจินา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายประเสริฐ  ภารพงษ์
2. นายวิศรุต  อินทรชิต
3. นายไชยา  ประวิง
 
1. นางสาวเจนจิรา  กล้ารบ
2. นางสาวรสสุมาลย์  สุบินตัน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นางสาวนวลอนงค์  ดีอ๊อด
2. นางสาวมุกชิตา  กองเนตร
3. นางสาวอรณิชา  พัฒนาสันติสุข
 
1. นางพัชรี  โมราราย
2. นางแสงเดือน  ทองเนื้อแปด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวศิริบุตร  มุสิกะโปดก
2. นายสุรชัย  หยกพณิชกิจ
3. นางสาวเยาวลักษณ์  รักษ์คีรีเขต
 
1. นางสาวชุตินธร  เหล่าโกศลวัฒน์
2. นางสาวฌิิลลี  ศรีนุ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. นายวสันต์  มหาพรม
2. นายศักดิ์ชัย  ดาบกาง
3. นายอธิป  ใจเหิน
 
1. นายวุฒิกร  ปงคำ
2. นางสาวระพีพรรณ  สมลังกา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายกิตติโชค  วิชาธรรม
2. นายก้องภพ   ราศรีชัย
3. เด็กชายสลัน  ถาจันทร์
 
1. นางสาวทวี  แสนนนท์
2. นายวชิรวิทย์  พิมพาพันธ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกัญรักษ์  คงสำเร็จผล
2. นางสาวชลธิชา  ฟองคำ
3. นายดวงกมล  เกิดผล
 
1. นางณัฐชนา  ลาวัณยกุล
2. นางสาวอังคณา  ดาวเรือง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายธนวัฒน์  แข่งขัน
2. นายอาหล่อง  หล่อนา
3. เด็กชายเอกพล  ลักษณาการ
 
1. นางสาวโสรยา  สะกล
2. นายไกรวิชญ์  พุทธโยธา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายรังสิมันต์  มาตย์ผดุง
2. นางสาวอารียา  หิรัญพต
3. นางสาวเจนจิรา  อินจันทร์
 
1. นางชรัญญา  หาญคำ
2. นางสุธิตา  ราชพรม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. นายนิติเทพ    เชอหมื่อ
2. เด็กชายยุทธภูมิ   แซ่เฮ้อ
3. นายไกรสร    เฌอหมื่อ
 
1. นางสาวกรรณิกา   เมืองมูล
2. นางสาวธัญญภรณ์   ปาสำลี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นายทวีศักดิ์  แซ่ม้า
2. นายพิสิฐพงษ์  แซ่ม้า
3. นายภูวดล  กำธรธีรเดช
 
1. นางอัมพร  ชุ่มวงศ์
2. นางสุพรรณิกา  วิชาเป็ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวณัชชา  หิรัญโรจน์
2. นางสาวภรณ์ฑิตา  สุขประเสริฐ
3. นางสาวเสาวรส  แสงจันทร์
 
1. นางสาวราตรี  สุทธหลวง
2. นางอัญญารัตน์  สายเพชร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐณิชา  สุดทะโส
2. เด็กหญิงนัชชา  มากมี
3. นางสาวรัตนา  พรหมศรี
 
1. นางอริศรา  สุริวงค์
2. นางสาวปนัดดา  ปัญญานะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 1. นางสาวขวัญจิรา  แสนหลวงตา
2. นางสาวถิรพร  เสนานุช
3. นางสาวสุภาพักตร์  เพ็งพูล
 
1. นางสาวสิรินทรา  พิมสาร
2. นางสาวสิรินภา  มั่นแดง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายวรภพ  สมอดี
2. เด็กหญิงวรรณภา  ปานชิยา
3. นางสาวอุษณีย์  นิยมบรรพต
 
1. นางสาวณัฐณิชา  กองจันทร์
2. นางสาวเกศรินทร์  วงค์ร้อย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายกษิดิศ   ติ๊บประสอน
2. เด็กชายกษิเดช    ติ๊บประสอน
3. เด็กชายชานน เจมส์   ฟินนีย์
 
1. นายพีระพงศ์   ไชยมงคล
2. นางสาววรรณรัตน์   แรกเลียง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกรกนก  ผลเจริญ
2. นายบุญหลง  ศรีสงคราม
3. นางสาวปวีณา  ศิริโยธา
 
1. นางอริศรา  สุริวงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร  ธิอ้าย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บรรจง
2. เด็กชายพลกฤต  แซ่่จ๋าว
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สมณะช้างเผือก
 
1. นางมาติกา  ศรีอ่อน
2. นางสาวจันทร์สิมา  ตุ้ยยวง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  สุกันทะ
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  แซ่ผ่าน
3. นางสาวอรพิน  รูปสม
 
1. นางมาติกา  ศรีอ่อน
2. นางปุญชรัสมิ์  พสิษฐ์วัฒนา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายคุณากร    แซ่อึ้ง
2. นางสาวสุดารัตน์   วงศ์ทอง
3. นายอนุสรณ์   ระตะวงค์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์   ชาวส้าน
2. นางศศิวิมล    คำขัติ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 1. นางสาวปทิตตา  กาศชัยกรรม
2. นางสาวศุภิสรา  อ่อนสา
3. นางสาวสุวกุล  จิตโสภา
 
1. นางสาวสุพรรษา  ใจทน
2. นางสาวจรรยา  โตกำแพง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายยศกร  มณีทรัพย์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขาวละมูล
 
1. นางสุกัญญา  ตรงต่อกิจ
2. นางน้ำผึ้ง  ศรีแย้มวงศ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายศดายุ  ยอดน้ำคำ
2. เด็กชายศักดิ์พัฒน์  ขันทอง
 
1. นางชวนพิศ  เรืองน้อย
2. นายวณิสิทธิ์  เกษศรีไพร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงนาตาลี  ปัญญาจักร์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ภูมิดวง
 
1. นายธีราสิทธิ์  วิไลรุจิกรณ์
2. นางสุภัสสร  อินสูนย์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายรังสิมันต์  มาตย์ผดุง
2. นางสาวเจนจิรา  อินจันทร์
 
1. นางสาวทวี  แสนนนท์
2. นายวชิรวิทย์  พิมพาพันธ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 1. นายชัยพล  มั่นคง
2. นายนที  สวัสดี
 
1. นายนพดล  ศรีแก้ว
2. นายธีรพงษ์  มาทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. นางสาวดวงดาว   ดึแฮ
2. นางสาวอรพรรณ   เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวพัชริน  นันไชย
2. นางเบญจพร  ใจจินา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาววิสุนีย์  วิรัตน์เกษม
2. นางสาวสุธิชาดา  จันทร์ต๊ะ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จุ่มปี
2. นายไกรวิชญ์  พุทธโยธา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นางสาวธนิตฐา  แช่มชื่น
2. นางสาวนภัสสร  พุทธศรี
 
1. นายเชาวฤทธิ์  แย้มเอม
2. นางสาวจรัสศรี  ไทยอู่
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 1. นางสาวขวัญจิรา  แสนหลวงตา
2. นางสาวเบญจมาพร  ทิศอาจ
 
1. นายจะเด็จ  ชาติพจน์
2. นางสาววิภารัตน์  จันต๊ะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวธันยพร  สนิทผล
2. เด็กชายวิทยา  ร้อยจันทร์
 
1. นางสาวทวี  แสนนนท์
2. นายวชิรวิทย์  พิมพาพันธ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นางสาววันวิสา  กลิ่นขจร
2. นายสุพร  สุทธิชัย
3. นางสาวอธิชา  พานรอง
 
1. นางเสาวนีย์  ทาอุปรงค์
2. นางกรองทอง  อยู่ใจ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายณัฐชัย  ยศปัญญา
2. นายทักษ์ดนัย  รัตนพิทักษ์
3. นายพีรยุทธ  นรการ
 
1. นายวราวุธ  คำพันธ์
2. นายบดินทร์  พงศ์จันทร์เพ็ญ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 1. นายกฤษณะ  บุญไทยกลาง
2. นายณัฐวัฒน์  เมฆยิ้ม
3. นางสาวหงษ์หยก  คำยอด
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีแย้มวงศ์
2. นางสุกัญญา  ตรงต่อกิจ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นางสาวณิชารีย์  พุกดวง
2. นายปัญจพล  พชรรตน
3. นายไกรฤกษ์  ผลเจริญ
 
1. นางเสาวนีย์  ทาอุปรงค์
2. นางสาววิรัจฉรา  แก้วคุ้ม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวพลอยไพลิน  อินตะนน
2. นายยุทธศาสตร์  แซ่โซ้ง
3. นายอติคุณ  ยอดทอง
 
1. นางสาวนิตยา  เมฆอุส่าห์
2. นายวีรพงษ์  ตระกุลรุ่งอำไพ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงทิพาศรี  กล้าพิทักษ์
2. เด็กชายธีรยุทธ  แซ่พ่าน
3. เด็กชายวีรลักษณ์  แซ่ท้าว
 
1. นางวิมาลา  มาแสน
2. นางวราภรณ์  ศิริเลิศ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายพงศกร  สารุณา
2. นายสุธินันท์  ทอสวัสดิ์วงศ์
3. นายอาเบต  บัวดอกตูม
 
1. นายณัฐพงษ์  ปู่ดี
2. นายปิยณัฐ  ก่ำแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายอรรถสิทธิ์  เจิมเฉลิม
 
1. นางสาวบัวเรียม  พรมจีน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกนกพล  นาทัน
 
1. นางสาวบุญศิริ  พึ่งแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเอเชีย  ไฮน่า
 
1. นางสาวพิชญนันท์  กุลนุชิต
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายเจียเป่า  เฉิน
 
1. นายปัญญา  อภิวงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวพรรวษา  ศรีกุณะ
 
1. นางสุชานาถ  ยอดอินทร์พรหม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวอรพิน  เพ็งนุ่ม
 
1. นางนภาพร  กำทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายวชิรวัฒน์  ศรีเจริญ
 
1. นางอัจฉรา  ชินกระจ่างกิจ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายนาวา  บัวศรี
 
1. นางสาวศิริพร  หนานแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกฤตหทัย  ประเสริฐสันติสุข
 
1. นางอรพรรณ  แสนคำแพ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กชายศุภกิตติ์  คำรังษี
 
1. นางอังสุมา  วิชาเหล็ก
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สิงห์กวาง
2. เด็กหญิงวรรณธิดา  ท่อนกระพี้
 
1. นางสาวศิรินภา  ช้างทอง
2. นางสาวสุกันยา  ไทยเจริญ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายชาตโยดม  ชมสมบัติ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  นิ่มปากน้ำ
 
1. นางนันท์นภัส  ทองดี
2. นางสาวดลนภา  เฉยศร
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัท  ยางฮึม
2. เด็กชายกายฟ้า  มุขแฉล้ม
 
1. นางพนิดา  เวรุริยะ
2. นางสุภาพร  น้อยเอี่ยม
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  เชาว์ไว
2. เด็กหญิงลภัสรดา  จองส่างปัน
 
1. นางอทัยรัตน์  คำสุรีย์
2. นางสาวสุกัญญา  ชะวาเขตร
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงปริญญา  ยี่ป๋า
2. เด็กหญิงมินตรา  แย้มเมล์
 
1. นางลำพันธ์  ราษี
2. นางสาววิชิตา  เกศะรักษ์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายพัด  ลุงติ
2. เด็กชายมารีย์  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวสาลินี  ศรีเรืองเดช
2. นายศิรินภา  เสงี่ยมวงศ์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กชายศุภกิจ  แกว่นกสิกรรม
2. เด็กหญิงอโรชา  วงศ์เต็ม
 
1. นางสาวเมสิตรา  แก้วหน่อ
2. นางสาวสุจิตรา  ชัยเครื่อง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายธีรเทพ  อุดมสมาธิวัฒน์
2. เด็กชายเสรี  แซ่ว้าง
 
1. นางกนิษฐา  กวาวสิบสาม
2. นายจิรวัฒน์  ต๊ะตา
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายคานาอัน  ถวิลกิจไพศาล
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่เล่า
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พนมพิบูลย์
2. นางกิตติมา  เผ่าพันธุ์เหนือ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงสรัญญา  ทิมวงษ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  พงษ์สระพัง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เปี่ยมงาม
2. นางสาวจุฑามาศ  บุหงา
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชาลิสา  สุดแสวง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสนดี
 
1. นางสุรีย์พร  จ้อยสูงเนิน
2. นางสาวจันทร์ณี  กันทรนารา
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายจิรายุ  แขมน้อย
2. เด็กชายพีรณัฐ  เข็มเมือง
 
1. นางสาวจีรวัฒน์  วงค์แสนสี
2. นางสาวจุฑามาศ   ยี่แก้ว
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงรัตนากร  ศรชัยปัญญา
2. เด็กหญิงรัตน์สุดา  ประวินไพร
 
1. นางพัชราภรณ์  หิรัญวงค์
2. นางสาวกัญญา  ญี่นาง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพุทธพร  ไตรคุณ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พนมพิบูลย์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงอภิญญา  หนูปิน
 
1. นางสาวศิรินภา  ช้างทอง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายวชิรวิทย์   ตาคำ
 
1. นางสาวบุณรดา  ชัยบุญเรือง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายอภิชะพัช  อาริยสุธรรม
 
1. นางพนิดา  เวรุริยะ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายคานาอัน  ถวิลกิจไพศาล
2. เด็กหญิงจรุวรรณ์  หงษ์ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงรัชชาภา  มณีศรีรักษ์
4. เด็กหญิงรุ่งดาริณ  ตาลา
5. เด็กชายวิศรุต  อรัญชนแดน
6. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่เล่า
7. เด็กชายสุธิมนต์  ชัยเดชาภัค
 
1. นางสาวกันตณัช  วงค์คูณ
2. นางสาวสุดารัตน์  พนมพิบูลย์
3. นางสาวจันทร์แรม  แก้วคำหน้อย