งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   20 ธ.ค. 2561   21 ธ.ค. 2561   22 ธ.ค. 2561   23 ธ.ค. 2561   24 ธ.ค. 2561   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 811,812 21 ธ.ค. 2561 09.00-10.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 811,812 22 ธ.ค. 2561 09.00-10.30
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 813,814 21 ธ.ค. 2561 09.00-10.30
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 813,814 22 ธ.ค. 2561 09.00-10.30
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 815,816 21 ธ.ค. 2561 09.00-10.30
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 815,816 22 ธ.ค. 2561 09.00-10.30
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 826,827 21 ธ.ค. 2561 09.00-10.30
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 826,827 22 ธ.ค. 2561 09.00-10.30
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 828 21 ธ.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 828 22 ธ.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 824,825 21 ธ.ค. 2561 09.00-10.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 824,825 22 ธ.ค. 2561 09.00-10.00
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2561 08.30 เป็นต้นไป
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคารหอประชุม 22 ธ.ค. 2561 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 123-124 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 123-125 23 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 422-427,435-436 22 ธ.ค. 2561 09.00-16.30
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 422-427,435-436 23 ธ.ค. 2561 09.00-16.30
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 321-326,334-335 22 ธ.ค. 2561 09.00-16.30
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 321-326,334-335 23 ธ.ค. 2561 09.00-16.30
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 513-514 22 ธ.ค. 2561 09.00-16.30
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 513-514 23 ธ.ค. 2561 09.00-16.30
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (Library) ชั้น 3 22 ธ.ค. 2561 09.00-16.30
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (Library) ชั้น 3 23 ธ.ค. 2561 09.00-16.30
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หอประชุม Golden pagoda 22 ธ.ค. 2561 09.00-16.30
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หอประชุม Golden pagoda 23 ธ.ค. 2561 09.00-16.30
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 133-134 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 133-134 23 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้องประชุมเจดีย์คำ 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา (ภาคเช้า) อาคารอุบาลี ห้องประชุมคุณหญิงไขศรี (ภาคบ่าย) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SC1307 22 ธ.ค. 2561 09.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยพะเยา (ภาคเช้า) อาคารอุบาลี ห้อง UB004 (ภาคบ่าย) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SC1307 23 ธ.ค. 2561 09.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลานอเนกประสงค์ อาคาร 7 22 ธ.ค. 2561 09.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลานอเนกประสงค์ อาคาร 7 23 ธ.ค. 2561 09.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารพละศึกษา ชั้น 1 22 ธ.ค. 2561 09.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารพละศึกษา ชั้น 1 23 ธ.ค. 2561 09.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม หอประชุม 22 ธ.ค. 2561 09.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม หอประชุม 23 ธ.ค. 2561 09.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารพละศึกษา ชั้น 2 22 ธ.ค. 2561 09.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารพละศึกษา ชั้น 2 23 ธ.ค. 2561 09.00
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสงวนเสริมศรี 23 ธ.ค. 2561 09.00
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสงวนเสริมศรี 24 ธ.ค. 2561 09.00
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 22 ธ.ค. 2561
23 ธ.ค. 2561
09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 121 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 128 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 213-216 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 223-226 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ห้องเกียรติยศ 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม หอประชุม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ที่ว่าการอำเภอจุน หอประชุม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 321 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 328 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 311 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 311 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 วัดห้วยข้าวก่ำ 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ลานสนามกีฬาฟากกว๊านฯ 21 ธ.ค. 2561 09.00
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม โดมกีฬา 21 ธ.ค. 2561 09.00
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม โดมกีฬา 22 ธ.ค. 2561 09.00
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม หอประชุมชอมพอ 22 ธ.ค. 2561 09.00
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม หอประชุมอนุสสรราชกิจ 21 ธ.ค. 2561 09.00
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม หอประชุมอนุสสรราชกิจ 22 ธ.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 611-612 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 611-612 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 613-614 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 613-614 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 513-514 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 513-514 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 515-516 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 515-516 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 622-623 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 615-616 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 615-616 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ลานประติมากรรม 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ลานประติมากรรม 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม พุทธศาลา 21 ธ.ค. 2561 09.00
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม พุทธศาลา 22 ธ.ค. 2561 09.00
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 314 21 ธ.ค. 2561 09.00
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 314 22 ธ.ค. 2561 09.00
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 322 21 ธ.ค. 2561 09.00
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 322 22 ธ.ค. 2561 09.00
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 326 21 ธ.ค. 2561 09.00
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 326 22 ธ.ค. 2561 09.00
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 431 21 ธ.ค. 2561 09.00
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 431 22 ธ.ค. 2561 09.00
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 435 21 ธ.ค. 2561 09.00
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 435 22 ธ.ค. 2561 09.00
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 421 21 ธ.ค. 2561 09.00
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 421 22 ธ.ค. 2561 09.00
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 425 21 ธ.ค. 2561 09.00
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 425 22 ธ.ค. 2561 09.00
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 441 21 ธ.ค. 2561 09.00
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 441 22 ธ.ค. 2561 09.00
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 445 21 ธ.ค. 2561 09.00
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 445 22 ธ.ค. 2561 09.00
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม ห้องประชุมรัตนปัญญา 21 ธ.ค. 2561 09.00
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม โรงยิม 21 ธ.ค. 2561 09.00
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม ห้องประชุมรัตนปัญญา 22 ธ.ค. 2561 09.00
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม โรงยิม 22 ธ.ค. 2561 09.00
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สวนสุขภาพเทศบาลเมืองพะเยา ริมกว๊านพะเยา 21 ธ.ค. 2561 09.00
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 สวนสุขภาพเทศบาลเมืองพะเยา ริมกว๊านพะเยา 22 ธ.ค. 2561 09.00
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 ข่วงวัฒนธรรม ลานพ่อขุนงำเมือง พะเยา ริมกว๊านพะเยา 21 ธ.ค. 2561 09.00
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ข่วงวัฒนธรรม ลานพ่อขุนงำเมือง พะเยา ริมกว๊านพะเยา 22 ธ.ค. 2561 09.00
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม หอประชุม 21 ธ.ค. 2561 09.00
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม หอประชุม 22 ธ.ค. 2561 09.00
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 21 ธ.ค. 2561 09.00
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 22 ธ.ค. 2561 09.00
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 21 ธ.ค. 2561 09.00
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 22 ธ.ค. 2561 09.00
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 728 21 ธ.ค. 2561 09.00
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 728 22 ธ.ค. 2561 09.00
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 21 ธ.ค. 2561 09.00
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 22 ธ.ค. 2561 09.00
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้องศตวรรษที่ 21 21 ธ.ค. 2561 09.00
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้องศตวรรษที่ 21 22 ธ.ค. 2561 09.00
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง 21 ธ.ค. 2561 09.00
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง 22 ธ.ค. 2561 09.00
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้องเฉลิมพระเกียรติ ฯ 21 ธ.ค. 2561 09.00
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้องเฉลิมพระเกียรติ ฯ 22 ธ.ค. 2561 09.00
45 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หอประชุม 21 ธ.ค. 2561 09.00
46 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หอประชุม 22 ธ.ค. 2561 09.00
47 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนพะเยา หอประชุม 21 ธ.ค. 2561 09.00
48 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนพะเยา หอประชุม 22 ธ.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 22 ธ.ค. 2561 09.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 23 ธ.ค. 2561 09.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 22 ธ.ค. 2561 09.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 23 ธ.ค. 2561 09.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ห้องประชุมโรงอาหาร 22 ธ.ค. 2561 09.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ห้องประชุมโรงอาหาร 23 ธ.ค. 2561 09.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ตึกอำนวยการ ห้อง หอประชุม 22 ธ.ค. 2561 09.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ตึกอำนวยการ ห้อง หอประชุม 23 ธ.ค. 2561 09.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เวทีกลางแจ้ง สนามวอลเล่ย์บอล 22 ธ.ค. 2561 09.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เวทีกลางแจ้ง สนามวอลเล่ย์บอล 23 ธ.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 436 20 ธ.ค. 2561 09.00
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 446 20 ธ.ค. 2561 09.00
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 421 20 ธ.ค. 2561 09.00
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 426 20 ธ.ค. 2561 09.00
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 411 20 ธ.ค. 2561 09.00
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 416 20 ธ.ค. 2561 09.00
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 20 ธ.ค. 2561 09.00
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 21 ธ.ค. 2561 09.00
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 421 21 ธ.ค. 2561 09.00
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 426 21 ธ.ค. 2561 09.00
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 211 21 ธ.ค. 2561 09.00
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 218 21 ธ.ค. 2561 09.00
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 521 21 ธ.ค. 2561 09.00
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 538 21 ธ.ค. 2561 09.00
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 514 21 ธ.ค. 2561 09.00
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 436 21 ธ.ค. 2561 09.00
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 221 21 ธ.ค. 2561 09.00
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 532 21 ธ.ค. 2561 09.00
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 528 21 ธ.ค. 2561 09.00
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 446 21 ธ.ค. 2561 09.00
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 228 21 ธ.ค. 2561 09.00
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 518 21 ธ.ค. 2561 09.00
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 512 21 ธ.ค. 2561 09.00
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 416 21 ธ.ค. 2561 09.00
25 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 215 21 ธ.ค. 2561 09.00
26 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 531 21 ธ.ค. 2561 09.00
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม หอประชุม 20 ธ.ค. 2561 09.00
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม หอประชุม 20 ธ.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อาคารหอประชุม และสนามฟุตบอล 21 ธ.ค. 2561 09.00-16.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อาคารหอประชุม และสนามฟุตบอล 22 ธ.ค. 2561 09.00-16.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อาคารเวลโลโดม 23 ธ.ค. 2561 09.00-16.30
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง โสติทัศนศึกษา 21 ธ.ค. 2561 09.00-16.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง โสติทัศนศึกษา 22 ธ.ค. 2561 09.00-16.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อาคารสิรินธร ห้อง เทิดพระเกียรติ 22 ธ.ค. 2561 09.00-15.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อาคารสิรินธร ห้อง เทิดพระเกียรติ 23 ธ.ค. 2561 09.00-1ุ5.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อาคารศรีนครินทร์ ห้อง เพชรพระศรีสังวาลย์ 22 ธ.ค. 2561 09.00-21.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อาคารศรีนครินทร์ ห้อง เพชรพระศรีสังวาลย์ 23 ธ.ค. 2561 09.00-21.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
3 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
5 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
6 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
7 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
8 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
9 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สโมสร สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สโมสร สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อาคารสิรินธร ห้อง เทิดพระเกียรติ 20 ธ.ค. 2561 09.00-21.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อาคารสิรินธร ห้อง เทิดพระเกียรติ 21 ธ.ค. 2561 09.00-21.00
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อาคารศรีนครินทร์ ห้อง เพชรพระศรีสังวาลย์ 20 ธ.ค. 2561 09.00-21.00
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อาคารศรีนครินทร์ ห้อง เพชรพระศรีสังวาลย์ 21 ธ.ค. 2561 09.00-21.00
5 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน 20 ธ.ค. 2561 09.00-21.00
6 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน 21 ธ.ค. 2561 09.00-21.00
7 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน 22 ธ.ค. 2561 09.00-21.00
8 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน 23 ธ.ค. 2561 09.00-21.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดมลานกิจกรรม และโรงจอดรถครู 21 ธ.ค. 2561 09.00-13.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดมลานกิจกรรม และโรงจอดรถครู 22 ธ.ค. 2561 09.00-13.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ทางเดินเชื่อมอาคารระหว่างอาคาร 2 ,อาคาร 4 และบริเวณชั้นล่างอาคาร 2 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ทางเดินเชื่อมอาคารระหว่างอาคาร 2 ,อาคาร 4 และบริเวณชั้นล่างอาคาร 2 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม หอประชุม ภูขวาง 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม หอประชุมภูขวาง 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา อาคารโดม 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา อาคารโดม 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สโมสรสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู 20 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สโมสรสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม หอประชุมภูกามยาว 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม หอประชุมภูกามยาว 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดมการงานอาชีพ 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดมการงานอาชีพ 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ลานใต้ต้นโพธิ์ 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ลานใต้ต้นโพธิ์ 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร 4 อาคารแคร์ฝรั่ง ชั้น 1 ห้อง 401 20 ธ.ค. 2561 09.00-15.00
2 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร 4 อาคารแคร์ฝรั่ง ชั้น 1 ห้อง 403 20 ธ.ค. 2561 09.00-15.00
3 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร 4 อาคารแคร์ฝรั่ง ชั้น 1 ห้อง 404 20 ธ.ค. 2561 09.00-15.00
4 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร 4 อาคารแคร์ฝรั่ง ชั้น 1 ห้อง 405 20 ธ.ค. 2561 09.00-15.00
5 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร 4 อาคารแคร์ฝรั่ง ชั้น 1 ห้อง 406 20 ธ.ค. 2561 09.00-15.00
6 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร 2 อาคารอินทนิล ชั้น 1 ห้อง 213-216 20 ธ.ค. 2561 09.00-15.00
7 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร 2 อาคารอินทนิล ชั้น 1 ห้อง 213-216 21 ธ.ค. 2561 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 303 20 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 304 20 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 301 20 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 313-314 20 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 305 20 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อาคารหอประชุม 20 ธ.ค. 2561 09.00
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อาคารหอประชุม 20 ธ.ค. 2561 09.00
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อาคารหอประชุม 20 ธ.ค. 2561 09.00
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อาคารหอประชุม 20 ธ.ค. 2561 09.00
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อาคารหอประชุม 20 ธ.ค. 2561 09.00
11 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2561 09.00
12 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2561 09.00
13 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2561 09.00
14 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2561 09.00
15 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 20 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 20 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 20 ธ.ค. 2561 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]