งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   20 ธ.ค. 2561   21 ธ.ค. 2561   22 ธ.ค. 2561   23 ธ.ค. 2561   24 ธ.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 ธ.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 811,812 21 ธ.ค. 2561 09.00-10.30
2 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 813,814 21 ธ.ค. 2561 09.00-10.30
3 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 815,816 21 ธ.ค. 2561 09.00-10.30
4 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 826,827 21 ธ.ค. 2561 09.00-10.30
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 828 21 ธ.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 824,825 21 ธ.ค. 2561 09.00-10.00
7 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2561 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 121 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 128 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 213-216 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 223-226 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ห้องเกียรติยศ 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม หอประชุม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ที่ว่าการอำเภอจุน หอประชุม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 321 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 328 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 311 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 311 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 วัดห้วยข้าวก่ำ 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ลานสนามกีฬาฟากกว๊านฯ 21 ธ.ค. 2561 09.00
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม โดมกีฬา 21 ธ.ค. 2561 09.00
3 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม หอประชุมอนุสสรราชกิจ 21 ธ.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 611-612 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 613-614 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 513-514 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 515-516 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 622-623 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 615-616 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ลานประติมากรรม 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม พุทธศาลา 21 ธ.ค. 2561 09.00
2 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 314 21 ธ.ค. 2561 09.00
3 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 322 21 ธ.ค. 2561 09.00
4 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 326 21 ธ.ค. 2561 09.00
5 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 431 21 ธ.ค. 2561 09.00
6 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 435 21 ธ.ค. 2561 09.00
7 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 421 21 ธ.ค. 2561 09.00
8 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 425 21 ธ.ค. 2561 09.00
9 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 441 21 ธ.ค. 2561 09.00
10 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 445 21 ธ.ค. 2561 09.00
11 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม ห้องประชุมรัตนปัญญา 21 ธ.ค. 2561 09.00
12 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม โรงยิม 21 ธ.ค. 2561 09.00
13 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สวนสุขภาพเทศบาลเมืองพะเยา ริมกว๊านพะเยา 21 ธ.ค. 2561 09.00
14 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 ข่วงวัฒนธรรม ลานพ่อขุนงำเมือง พะเยา ริมกว๊านพะเยา 21 ธ.ค. 2561 09.00
15 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม หอประชุม 21 ธ.ค. 2561 09.00
16 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 21 ธ.ค. 2561 09.00
17 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 21 ธ.ค. 2561 09.00
18 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 728 21 ธ.ค. 2561 09.00
19 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 21 ธ.ค. 2561 09.00
20 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้องศตวรรษที่ 21 21 ธ.ค. 2561 09.00
21 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง 21 ธ.ค. 2561 09.00
22 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้องเฉลิมพระเกียรติ ฯ 21 ธ.ค. 2561 09.00
23 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หอประชุม 21 ธ.ค. 2561 09.00
24 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนพะเยา หอประชุม 21 ธ.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 21 ธ.ค. 2561 09.00
2 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 421 21 ธ.ค. 2561 09.00
3 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 426 21 ธ.ค. 2561 09.00
4 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 211 21 ธ.ค. 2561 09.00
5 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 218 21 ธ.ค. 2561 09.00
6 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 521 21 ธ.ค. 2561 09.00
7 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 538 21 ธ.ค. 2561 09.00
8 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 514 21 ธ.ค. 2561 09.00
9 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 436 21 ธ.ค. 2561 09.00
10 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 221 21 ธ.ค. 2561 09.00
11 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 532 21 ธ.ค. 2561 09.00
12 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 528 21 ธ.ค. 2561 09.00
13 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 446 21 ธ.ค. 2561 09.00
14 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 228 21 ธ.ค. 2561 09.00
15 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 518 21 ธ.ค. 2561 09.00
16 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 512 21 ธ.ค. 2561 09.00
17 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 416 21 ธ.ค. 2561 09.00
18 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 215 21 ธ.ค. 2561 09.00
19 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 531 21 ธ.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อาคารหอประชุม และสนามฟุตบอล 21 ธ.ค. 2561 09.00-16.00
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง โสติทัศนศึกษา 21 ธ.ค. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
2 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
3 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อาคารสิรินธร ห้อง เทิดพระเกียรติ 21 ธ.ค. 2561 09.00-21.00
2 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อาคารศรีนครินทร์ ห้อง เพชรพระศรีสังวาลย์ 21 ธ.ค. 2561 09.00-21.00
3 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน 21 ธ.ค. 2561 09.00-21.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดมลานกิจกรรม และโรงจอดรถครู 21 ธ.ค. 2561 09.00-13.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ทางเดินเชื่อมอาคารระหว่างอาคาร 2 ,อาคาร 4 และบริเวณชั้นล่างอาคาร 2 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม หอประชุม ภูขวาง 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
4 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา อาคารโดม 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สโมสรสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
6 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
7 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม หอประชุมภูกามยาว 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
8 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดมการงานอาชีพ 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ลานใต้ต้นโพธิ์ 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร 2 อาคารอินทนิล ชั้น 1 ห้อง 213-216 21 ธ.ค. 2561 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2561 09.00
2 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2561 09.00
3 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2561 09.00
4 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2561 09.00
5 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]