งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   20 ธ.ค. 2561   21 ธ.ค. 2561   22 ธ.ค. 2561   23 ธ.ค. 2561   24 ธ.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 ธ.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 811,812 22 ธ.ค. 2561 09.00-10.30
2 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 813,814 22 ธ.ค. 2561 09.00-10.30
3 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 815,816 22 ธ.ค. 2561 09.00-10.30
4 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 826,827 22 ธ.ค. 2561 09.00-10.30
5 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 828 22 ธ.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 824,825 22 ธ.ค. 2561 09.00-10.00
7 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคารหอประชุม 22 ธ.ค. 2561 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 123-124 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
2 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 422-427,435-436 22 ธ.ค. 2561 09.00-16.30
3 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 321-326,334-335 22 ธ.ค. 2561 09.00-16.30
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 513-514 22 ธ.ค. 2561 09.00-16.30
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (Library) ชั้น 3 22 ธ.ค. 2561 09.00-16.30
6 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หอประชุม Golden pagoda 22 ธ.ค. 2561 09.00-16.30
7 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 133-134 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
8 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้องประชุมเจดีย์คำ 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา (ภาคเช้า) อาคารอุบาลี ห้องประชุมคุณหญิงไขศรี (ภาคบ่าย) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SC1307 22 ธ.ค. 2561 09.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลานอเนกประสงค์ อาคาร 7 22 ธ.ค. 2561 09.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารพละศึกษา ชั้น 1 22 ธ.ค. 2561 09.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม หอประชุม 22 ธ.ค. 2561 09.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารพละศึกษา ชั้น 2 22 ธ.ค. 2561 09.00
6 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 22 ธ.ค. 2561
23 ธ.ค. 2561
09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 121 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 128 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 213-216 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 223-226 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ห้องเกียรติยศ 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม หอประชุม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ที่ว่าการอำเภอจุน หอประชุม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 321 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 328 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 311 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 311 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 วัดห้วยข้าวก่ำ 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 44
09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม โดมกีฬา 22 ธ.ค. 2561 09.00
2 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม หอประชุมชอมพอ 22 ธ.ค. 2561 09.00
3 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม หอประชุมอนุสสรราชกิจ 22 ธ.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 611-612 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 613-614 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 513-514 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 515-516 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 615-616 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ลานประติมากรรม 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม พุทธศาลา 22 ธ.ค. 2561 09.00
2 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 314 22 ธ.ค. 2561 09.00
3 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 322 22 ธ.ค. 2561 09.00
4 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 326 22 ธ.ค. 2561 09.00
5 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 431 22 ธ.ค. 2561 09.00
6 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 435 22 ธ.ค. 2561 09.00
7 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 421 22 ธ.ค. 2561 09.00
8 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 425 22 ธ.ค. 2561 09.00
9 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 441 22 ธ.ค. 2561 09.00
10 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 445 22 ธ.ค. 2561 09.00
11 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม ห้องประชุมรัตนปัญญา 22 ธ.ค. 2561 09.00
12 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม โรงยิม 22 ธ.ค. 2561 09.00
13 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 สวนสุขภาพเทศบาลเมืองพะเยา ริมกว๊านพะเยา 22 ธ.ค. 2561 09.00
14 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ข่วงวัฒนธรรม ลานพ่อขุนงำเมือง พะเยา ริมกว๊านพะเยา 22 ธ.ค. 2561 09.00
15 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม หอประชุม 22 ธ.ค. 2561 09.00
16 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 22 ธ.ค. 2561 09.00
17 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 22 ธ.ค. 2561 09.00
18 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 728 22 ธ.ค. 2561 09.00
19 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 22 ธ.ค. 2561 09.00
20 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้องศตวรรษที่ 21 22 ธ.ค. 2561 09.00
21 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง 22 ธ.ค. 2561 09.00
22 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้องเฉลิมพระเกียรติ ฯ 22 ธ.ค. 2561 09.00
23 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หอประชุม 22 ธ.ค. 2561 09.00
24 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนพะเยา หอประชุม 22 ธ.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 22 ธ.ค. 2561 09.00
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 22 ธ.ค. 2561 09.00
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ห้องประชุมโรงอาหาร 22 ธ.ค. 2561 09.00
4 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ตึกอำนวยการ ห้อง หอประชุม 22 ธ.ค. 2561 09.00
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เวทีกลางแจ้ง สนามวอลเล่ย์บอล 22 ธ.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อาคารหอประชุม และสนามฟุตบอล 22 ธ.ค. 2561 09.00-16.00
2 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง โสติทัศนศึกษา 22 ธ.ค. 2561 09.00-16.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อาคารสิรินธร ห้อง เทิดพระเกียรติ 22 ธ.ค. 2561 09.00-15.00
4 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อาคารศรีนครินทร์ ห้อง เพชรพระศรีสังวาลย์ 22 ธ.ค. 2561 09.00-21.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
3 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สโมสร สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน 22 ธ.ค. 2561 09.00-21.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดมลานกิจกรรม และโรงจอดรถครู 22 ธ.ค. 2561 09.00-13.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ทางเดินเชื่อมอาคารระหว่างอาคาร 2 ,อาคาร 4 และบริเวณชั้นล่างอาคาร 2 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม หอประชุมภูขวาง 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
4 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา อาคารโดม 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
5 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
6 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม หอประชุมภูกามยาว 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
7 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดมการงานอาชีพ 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
8 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ลานใต้ต้นโพธิ์ 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]