::sm-pck41

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสมบูรณ์ ปัญญาอินทร์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางดอกใหม่ ชื่นโพธิ์ชัยโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา แสงสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริพิมล ถาวรกูลโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นางกุลิสรา ครุฑหลวงโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวสะอาด ยังบุญช่วยโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา มีสงฆ์โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นายสายัณ สุขเกตุโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุษกรณ์ ท้าวทองโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งนภา บรรเจิดกิจโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาลี่ ชาญณรงค์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิราภรณ์ ยาแก้วโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิลาสินี จอมหารโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเชาวนีนาถ อินทมินทร์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิลาวัณย์ จุลพันธ์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิศากร ชมภูนุชโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ฉิมสุดโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางน้ำฝน แสงกระจ่างโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางอัจฉรา ตุ้มสุวรรณโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนาภัทร จินดาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางรวิวรรณ พิมพาวะโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวลำใย ทองใบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี พรมแตงโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
4. นายภัทรธียศ รอดเหล็งโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นางนวพร เสริมศิริกาญจนาโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางยุราวรรณ สิงห์โตโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปรียานุช มีจาดโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา สาถิตย์โรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริพร เมืองทองโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายกัมปนาท คำอ่อนโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นายพัฒร ลอยเด่นโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ปัญจศิลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางนิตยา ศรีชาติโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
4. นางวรณัน คุ้มเขตรโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นายวิศรุติ อินทร์เลี้ยงโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวลลิตา แสงรงค์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ สุวรรณวัฒน์โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
4. นางวันเพ็ญ เทพโสภาโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวรจมารี โฉมอุดมโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา บิดพันลำโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายภัทรพงศ์ จำปาวันโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา เจิมปลั่งโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางกฤษณา มีลาภโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสมบัติ เทศขำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางอรุณี บุญแก้วโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฐกร ยศมาภัทรชัยโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพชรากรณ์ เป็นใจโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประวีณา วิริตโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางบุญชอบ สายทองโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพิไลลักษณ์ หิรัญวิริยะกุล โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางสาวปวีณา แก้วกองโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรางทิพย์ ฮอนบุตร โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ เผ่าวิทยานนท์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา เสนานิมิตรโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางแสงอรุณ เปี่ยมงามโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ มงคลรัตน์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุรพงศ์ เผ่าวิทยานนท์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางศิรินทิพย์ ปิยธรรมวิบูลย์ โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร สุขวิถีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา บุญหนูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมนัสนันท์ อินต๊ะจักรโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญลักษณ์ จุ้ยเรืองโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ สิงห์จันทร์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายธวัช ให้พรโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพักตร์ประภา บุญหนักโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นายชิณ สละชุ่มโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมทรง ยาสุขโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรรษา รื่นรวยโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวศรีสุคนธ์ สิทธิโชติโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวลัยพรรณ กมเลศรังสรรค์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางอาภามาส อุษณรัศมีโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางสาววาสนา ต้อมยิ้มโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริพร พรมศิริเดชโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นางดาวเรือง จันทร์เชื้อโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ธนะมั่นโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ จินตเวกโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา ทีดีโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางศรีไพร จันทร์ทักษ์โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
5. นายนวพล ชัยชนะโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางศรีไพร จันทร์ทักษ์โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
2. นางภิรัญญา ขาวพรายโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางกาญจนา ธนะมั่นโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ จินตเอกโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นายนวพล ชัยชนะโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสุภา ดีมีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางพัชรีญา สุวรรณคีรีโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. นางศศิภา หอมสะอาดโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
4. นางเปรียววลี ชมประเสริฐโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางณิชาภา อ่อนน้อมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวนุชนาฏ มีทองโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางพัชรีญา สุวรรณคีรีโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. นางศศิภา หอมสะอาดโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
4. นางส้มลิ้ม ศรีทิมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวอริสา แก้วทิพย์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ บุญสุขโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวนวพร กลีบประทุมโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางศิริวรรณ เมืองเหลือโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางราตรี บุญมีโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางกัญจณ์นภา สุขล้อมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ บุญสุขโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวนวพร กลีบประทุมโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางศิริวรรณ เมืองเหลือโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางราตรี บุญมีโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางกัญจณ์นภา สุขล้อมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์สอนโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นางสาวพัชรพร ศรีนารางโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยธิดา หอมบุปผาโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
4. นางนพคุณ บุญพระคุ้มครองโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ทับทิมโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวผุสดี กล่อมวงษ์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนิตยา สายแววโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางมุกดา ใจรักษาโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางถนอมทรัพย์ ปกรณ์ณรงค์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธรารัตน์ ทับทิมโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
4. นายชลชรัส นุกองโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบุญญรัตน์ สินทรัพย์โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
6. นางปรียาภรณ์ ชาติวรรณโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
7. นายนิธิพล พุฒิโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวชวินนา สว่างงามโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางสาววรีย์ วงราชโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นายทรงยศ สกุลยาโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณิศราภรณ์ ภูมิโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นางสุนทรา คัชมาตย์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางสาวชวินนา สว่างงามโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางสาววรีย์ วงราชโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นายทรงยศ สกุลยาโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณิศราภรณ์ ภูมิโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นางสุนทรา คัชมาตย์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ พลายเอมโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นางสาวกัญชริญา เดชาศตานันท์โรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิติกร อ้นนาคโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายพีรภัทร เรืองเพชรโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีชุติชล ทรวงกำเนิดโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนารี พุ่มนิลโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางนพรัตน์ พันธ์กสิกรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิติกร อ้นนาคโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิสาลักษณ์ บุญผ่องโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสาวกฤษณา สร้อยทิพย์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางเครือมาส คำเขียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา แย้มครวญโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายโอบบุญ บูรพาโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายลิขิต เสนรังษีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสาวสิริพร ออมสินโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสวนีย์ เพ็ชรพงศ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสิริรัตน์ คำพิมูลโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทวัน หงสไกรโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางหฤทัย อุดคำมี โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชกมล มีศิริโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุพรรณี มีศรโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัณนิดา ใจยาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายอิศรา อยู่หว่างโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวสุภาวิดา หงษ์สี่โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ ประมูลชัยโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นางวิไล ปานแสงโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประริดา สุดสงวนโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยา เที่ยงอยู่โรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโสมฐาดา พงษ์สาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายบุญญฤทธิ์ ปิงเมืองเหล็กโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นางวราภรณ์ เนียมประเสริฐโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวละออง คิมอิ๋งโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุณีย์ พุทธาโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิพัชญา เพียรเงินโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรวิภา สวนมะลิโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางมันทนา ปิดตาระโพธิ์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัชรี สายโตโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐกิตติ์ วันประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฏฐิรา คำพันธ์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายสราวุธ กิ่งภาพโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายจักรี เบญจรัตนฉัตรโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปริณดา วิเศษผลโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ ภู่ทองโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพจีพร ศรีแก้วโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ ทิพย์เคลือบโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
2. นางนารีรัตน์ สุขเรืองโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ดำรงชัยโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางศิริพร รอดกำเหนิดโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางภัครมัย ด้วงฉุนโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายธนพล ถัดทะพงษ์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาวจินตนา ประสมทองโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นามบุญโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาววริษฐา อรพิมพ์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางวัชรินทร์ ท่านมุขโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววันทนา งาเนียมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางรัชนี โสดถานาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวรรณา ธงไชยโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางกาญจนวรรณ ตุงคะศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางสาวฌานีกร ปรารถนารักษ์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ สีพรมโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนิภาดา แย้มพิกุลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายนฤดล จันดาหาญโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
4. นางเคลือวัลย์ บุญพวงโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นางกรรณิกา คุ้มดีโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ หาญพงศ์เจริญโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ฉายศรีโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยา ทองดอนพุ่มโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายอัชฌา ราวินโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นายวุฒิกร พันธุ์หวยพงศ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวดวงจันทร์ แก้วบัวดีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ หาญพงศ์เจริญโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ฉายศรีโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยา ทองดอนพุ่มโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายอัชฌา ราวินโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นายวุฒิกร พันธุ์หวยพงศ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวดวงจันทร์ แก้วบัวดีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวรวัตร ธรานีรโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นางสาวภัทริน เย็นขันโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์ เรืองฤทธิ์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
4. นางสาวอัญญรัตน์ ฉายทองโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายรัฐกิตติ์ สุคนธ์ปิยสิริโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายเรืองวิทย์ กลิ่นอำพรโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายเกรียงไกร ทัพใหญ่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรวิทย์ ดีไทยโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุกานดา แก้วลอยโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ทองชุบโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายพนม ไชยพรพัฒนาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสมคิด พิศวงโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุกานดา แก้วลอยโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ทองชุบโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายพนม ไชยพรพัฒนาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสมคิด พิศวงโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางวัชรีย์ บัวเพ็งโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นางสาวอัมพร สารวัตรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ใจ สมศรีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นายเกื้อสิรกาณฑ์ ศรีมิตรานนท์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางวัชรีย์ บัวเพ็งโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นางสาวอัมพร สารวัตรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ใจ สมศรีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นายเกื้อสิรกาณฑ์ ศรีมิตรานนท์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางพินิจ บุญอินทร์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายธนัญกรณ์ ก้อนแก้วโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรณเรศ พิพิธพรสิริกุลโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ ปานอยู่โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ ภู่ผะกาโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ นามโสวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางลิ้นจี่ พิบูลศิลป์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ทองแจ่มโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ แก้วทาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์ แสงเย็นโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายนิรุตติ์ หัทยังโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางธีรารัตน์ จุลพันธ์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์พรรณ หอมเจริญโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
3. นางสาวนภาวรรณ เหลืองทองคำโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
4. นางครองทรัพย์ มณีวรรณโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. นายอุบล พิมพาวะโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางทองหยิบ บุษบกโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นางปราณี ดำมินเสกโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิภา พูลสวัสดิ์โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพร ทัพใหญ่โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางอุษณีย์ บุญคงโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางนิษณา วัลลภโรงเรียนวังตะกูราษฏร์อุทิศกรรมการ
3. นางสาวชลันธร เกียรติวัชรภรณ์โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
4. นายสังวร นิลขาวโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายวัชรพงศ์ มีศรโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางสมควร อานทองโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภานัน อยู่ทิมโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา อ่อนจันทร์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางกลิ่นแก้ว อินตาเพ็ชรโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายสุทัศน์ ชมภูน้อยโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายสิทธิพร เทพนาคินโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
3. นายอานันทิราช ลี้สกุลโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ แรงขิงโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ ชมภูน้อยโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายสิทธิพร เทพนาคินโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
3. นายอานันทิราช ลี้สกุลโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ แรงขิงโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพยงค์ ดิดจาดโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายเหมวัฒน์ สิงห์มณีโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางลดาวัลย์ เถาวัลย์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพัลลพ นวนปันโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภานัน อยู่ทิมโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุรืยา ทองจรัสโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นายสังเกษ เจ๊กมาโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายอุทัย ทวีรัตน์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นายดนัย เนื้อไม้โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภานัน อยู่ทิมโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายพิษณุ วิชนีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
3. นายสมโภชน์ พูลเขตกิจโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายพิษณุ วิชนีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
3. นายสมโภชน์ พูลเขตกิจโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุขุมพัฒน์ กันธะมาโรงเรียนวังตะกูราษฏร์อุทิศกรรมการ
2. นายพลสิทธิ์ ฤทธิ์คงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายวีระ สิงหนารถโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุขุมพัฒน์ กันธะมาโรงเรียนวังตะกูราษฏร์อุทิศกรรมการ
2. นายพลสิทธิ์ ฤทธิ์คงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายวีระ สิงหนารถโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธเนศ โกวิทย์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
2. นายนิมน สร้อยเปี้ย โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเอกชัย นุใจมาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิสระ บุตรมารศรีโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายธเนศ โกวิทย์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
2. นายนิมน สร้อยเปี้ย โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเอกชัย นุใจมาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิสระ บุตรมารศรีโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ อานทองโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
2. นายกฤณพงษ์ กรรณิกาโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรยุทธ เจียมวิศิษฐ์กุลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ อานทองโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
2. นายกฤณพงษ์ กรรณิกาโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรยุทธ เจียมวิศิษฐ์กุลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางขวัญใจ โสภากาศโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นายสุทัศน์ บุญพรหมโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
3. นายมานพ บุญยิ่งโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายจำเริญศักดิ์ สุดคุ้มโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เพ็งแตงโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นายภูวดล สังขพาลีโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายจำเริญศักดิ์ สุดคุ้มโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เพ็งแตงโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นายภูวดล สังขพาลีโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายภูเบศ ภวัตพิบูลโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายประสาร พัฒยาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
3. นายพสุธันย์ จูทัยโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายภูเบศ ภวัตพิบูลโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายประสาร พัฒยาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
3. นายพสุธันย์ จูทัยโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายทรงวุฒิ คุฒแก้วโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธนากร มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายทรงวุฒิ คุฒแก้วโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธนากร มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายไชยเชษฐ์ คงรอดโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายทรงวุฒิ คุฒแก้วโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธนากร มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายทรงวุฒิ คุฒแก้วโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธนากร มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรภวิทย์ พ่วงสุขโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
4. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนากร มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรภวิทย์ พ่วงสุขโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
4. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนากร มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรภวิทย์ พ่วงสุขโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
4. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรภวิทย์ พ่วงสุขโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
4. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวทาริกา เมินดีโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
4. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสาวทาริกา เมินดีโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
4. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวทาริกา เมินดีโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
4. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวทาริกา เมินดีโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
4. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวทาริกา เมินดีโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
4. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาวทาริกา เมินดีโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
4. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
4. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
4. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นายพรภวิทย์ พ่วงสุขโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นายภีระเมศร์ ประสิทธิ์เมธี มีช้างโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นายพรภวิทย์ พ่วงสุขโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นายภีระเมศร์ ประสิทธิ์เมธี มีช้างโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ ใจดีโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธนากร มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
5. นายภีระเมศร์ ประสิทธิ์เมธี มีช้างโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ ใจดีโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธนากร มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
5. นายภีระเมศร์ ประสิทธิ์เมธี มีช้างโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ ใจดีโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
4. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
5. นายภีระเมศร์ ประสิทธิ์เมธี มีช้างโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายทรงวุฒิ คุฒแก้วโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธนากร มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
6. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายทรงวุฒิ คุฒแก้วโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธนากร มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
6. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายภูเบศก์ เข็มทองโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรุณวัฒน์ อินทร์แนมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายกฤษดา แสนยะโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
6. นายยุทธนา เตชรังศรีโรงเรียนห้วยภูกรรมการ
7. นายพสิษฐ์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายภูเบศก์ เข็มทองโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรุณวัฒน์ อินทร์แนมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายกฤษดา แสนยะโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
6. นายยุทธนา เตชรังศรีโรงเรียนห้วยภูกรรมการ
7. นายพสิษฐ์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสมชาย สุขดิษฐ์โรงเรียน สพม.เขต 41กรรมการ
2. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
6. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
7. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
8. นายภูเบศก์ เข็มทองโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
9. นายณัฐพล สิฎฐกุลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
10. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
11. นายยุทธนา เตชรังศรีโรงเรียนห้วยภู จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมชาย สุขดิษฐ์ผอ.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 41กรรมการ
2. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
6. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
7. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
8. นายภูเบศก์ เข็มทองโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
9. นายณัฐพล สิฏฐกุลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
10. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
11. นายยุทธนา เตชรังศรีโรงเรียนห้วยภู จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สุขดิษฐ์ผอ.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 41กรรมการ
2. นายพสิษฐ์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมชาย สุขดิษฐ์ผอ.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 41กรรมการ
2. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สุขดิษฐ์ผอ.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 41กรรมการ
2. นายพสิษฐ์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมชาย สุขดิษฐ์ผอ.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 41กรรมการ
2. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
2. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมชาย สุขศิษฐ์สพม.41กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
2. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมชาย สุขศิษฐ์โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤดิ์มณี พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายนพพร วัฒน์พันธุ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นายพสิษฐ์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤดิ์มณี พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายนพพร วัฒน์พันธุ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นายพสิษฐ์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤดิ์มณี พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายนพพร วัฒน์พันธุ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤดิ์มณี พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายนพพร วัฒน์พันธุ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นายพสิษฐ์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายอรุณวัฒน์ อินทร์แนมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจามจุรี ทองคำ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายอรุณวัฒน์ อินทร์แนมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจามจุรี ทองคำ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายอรุณวัฒน์ อินทร์แนมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจามจุรี ทองคำ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายอรุณวัฒน์ อินทร์แนมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจามจุรี ทองคำ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรุณลักษณ์ ธัญรัตน์ทวีลาภโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางภัทราพร นิธิธรรมกรโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรุณลักษณ์ ธัญรัตน์ทวีลาภโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
3. นางภัทราพร นิธิธรรมกรโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ โตเทศโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ เกิดเพ็งโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายชลรวี อ้นอินทร์โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
4. นางภัทราพร นิธิธรรมกรโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางกนกวรรณ บุญเสรฐโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นายไตรภพ กองจันทร์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
4. นางภัทราพร นิธิธรรมกรโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายวันชัย บุญสองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายชลรวี อ้นอินทร์โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
3. นางภัทราพร นิธิธรรมกรโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางนฏกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายชลรวี อ้นอินทร์โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
3. นางภัทราพร นิธิธรรมกรโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางนฏกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ กิตติบัวพันโรงเรียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายชลรวี อ้นอินทร์โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
4. นางภัทราพร นิธิธรรมกรโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางนฏกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายชลรวี อ้นอินทร์โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
3. นางภัทราพร นิธิธรรมกรโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางนฏกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ กิตติบัวพันโรงเรียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวันชัย บุญสองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นางสาวเด่นนภา โพพิมลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางสาวเสาวณี บุญอินทร์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภนันท์ คิดยาวโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวณภัทร พูลเส็งโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางสาวพัชรา สุภอมรพันธุ์โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายปรีชา บุญญาโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
5. Mrs.Dianna Endersto Denoraโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรพรรณ จุ้ยวงศ์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางกรกช รุ่งทองโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวลลิตา เนตรแสงศรีโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ศิลาพันธ์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวน้ำฟ้า สิงห์เรืองโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. Mr.Peter Parelโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. MissTaylor Rae Murphyโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐวดี มากไหมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนาถนภัส แพรเขียวโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐณิชา มีศรีโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
4. นางสาวณัฐกาญจน์ เทียมเย็นโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
5. นายโชคชัย จาดเมืองโรงเรียนวังตะกูราษฏร์อุทิศกรรมการ
6. MissKatelyn Laridaโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑามาศ ริยะขันโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกันต์ฤทัย กุลศรีวรินทร์โรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
3. นางสกาวเดือน นุใจมาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุกฤษฎิ์ มณีโชติโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นายสถาพร นิยมโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
6. MissChochie Sardidoโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพรภิมนต์ สิริเศรษฐนนท์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิราพร พวงไทยโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรยุทธ เล็กพลอยโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. MissBlesille Cainoyโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
6. Mr.Ivanjoe Truitaโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาววีรญา เมฆกระจายโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ ฤทธิ์นุขโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายธนรัชต์ จันทรสกุนต์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายอรรถพร บุญภักดีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา นาคอนุรักษ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
6. Mrs.Shelma Truitaโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางขวัญเรือน บุญมาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวภัสราภรณ์ สุขแสวงโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางสาวเมธินี ศรีละโพธิ์โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรทัย บุญยิ่งโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
6. MissKirchia Du Randtโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณิภา นุ่มเกลี้ยงโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นายประวิทย์ นิลวิลาศโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายบูรณากร จันทรวรชาดโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
4. นางวัชรินทร์ ทิพย์กองลาศโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเมวิกา บุญเชยโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Jezer Olongan Suri-enโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ แซ่โกโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายปริญญา พวงทองโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางสาวฉันทนา ชะนะคุณโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวรังสิยา ฉิมพาลีโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ แซ่ตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นายภุชงค์ ไพศาลพิสุทธิ์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววราพร ศรีอินทร์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวรัตนา นาต๊ะโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอารีย์ แสงพระเวชโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปริศนา งามทวีกุลโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา มาลีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
6. MissLin Chunlinโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดหทัย ขมินธกูลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางนันท์นภัส น่าบัณฑิตโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายจตุรงค์ นรมัตถ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ยศสอนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. MissWakana Kosakaโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Sasaki Hisoshiโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดหทัย ขมินทกูลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางนันท์นภัส น่าบัณฑิตโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายจตุรงค์ นรมัตถ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. MissWakana Kosakaโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Sasaki Kosakaโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
6. นางสาวชลทิชา ยศสอนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวสุขจิตร ไชยูปถัมภ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร แก้วมาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาพร พิชญ์ภักดีอนันต์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางสาวสุภิญญา กองสวรรค์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. Mr.Paul Antoine Fongeresโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ แซ่โกโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสายสุนีย์ สิงห์เวียงโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ ลือชาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางสาวอารีย์ แสงพระเวชโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายปฐมินทร์ อินว่านโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
6. MissLin Chunlinโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดหทัย ขมินทกูลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางนันท์นภัส น่าบัณฑิตโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายจตุรงค์ นรมัตถ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. MissWakana Kosakaโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Sasaki Hisoshiโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวสุขจิตร ไชยูปถัมภ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร แก้วมาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาพร พิชญ์ภักดีอนันต์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางสาวสุภิญญา กองสวรรค์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. Mr.Paul Antoine Fongereโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวบุษยมาส บุญจันทร์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกวิสรา ภูอภิชาตดำรงโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
3. นายปริญญา พวงทองโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายภุชงค์ ไพศาลพิสุทธิ์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. MissLin Chunlinโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดหทัย ขมินทกูลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางนันท์นภัส น่าบัณฑิตโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. MissWakana Kosakaโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Sasaki Hisoshiโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวสุขจิตร ไชยูปถัมภ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร แก้วมาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาพร พิชญ์ภักดีอนันต์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางสาวสุภิญญา กองสวรรค์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. Mr.Paul Antoine Fongeresโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสายสุนีย์ สิงห์เวียงโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวอารีย์ แสงพระเวชโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรังสิยา ฉิมพาลีโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
4. นายปฐมินทร์ อินว่านโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. MissLin Chunlinโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกวิสรา ภูอภิชาติดำรงโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดหทัย ขมินทกูลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางนันท์นภัส น่าบัณฑิตโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. MissWakana Kosakaโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Sasaki Hisoshiโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุภารัตน์ กุลคงโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภมาศ มโนวชิรสรรค์โรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นางสาวนพรัตน์ ทสะสิงคินทร์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา วงศ์ชมภูโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจรรยาลักษณ์ เทียมศรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นายพัชรพงษ์ จันทน์เทศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ทัดเที่ยงโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางปริศนา รอดอ่องโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัชชา สังข์หิรัญโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางอารีวรรณ์ แร็พพ์สโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววาสนา เอี่ยมปฐมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายภคพล เอมเอี่ยมโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
2. นายมานิตย์ สุวรรณคีรีโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายฌาณวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา สภาภักตร์โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
5. นางศศิภา หอมสะอาดโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายธีระ สุทธิโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายอานันทิราช ลี้สกุลโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
3. นายวิเชียร เทพโสภาโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
4. นายสนธิ ติระสาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายสาโรจน์ พะลาดโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
6. นายไสว พิมพ์ลำพาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางอุมาพร เดชจบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ ขมินทกูลโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสมฤดี ทาแดงโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา พวงสดโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางบุญก้าน ต่อมยิ้มโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางอรสา ศิลปวรณ์วิวัฒน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศรีนวล ขิระนะโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวิชา เนตยานันท์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายชูชาติ ยืนยาวโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสาวใจยา คงเจริญโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางอรสา ศิลปวรณ์วิวัฒน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศรีนวล ขิระนะโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวิชา เนตยานันท์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายชูชาติ ยืนยาวโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสาวใจยา คงเจริญโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ศรีใจวงค์โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางนิตยา เอี่ยมแดงโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางกรองแก้ว เมทาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางธัญศญา บูรพาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมนัสนันท์ ภู่หนูโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางอำนวยพร ศรีประเสริฐโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางสาวนภาพร สิงห์ราโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ นิลขาวโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางช่อทิพย์ กองเทียมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางอำนวยพร ศรีประเสริฐโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางสาวนภาพร สิงห์ราโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ นิลขาวโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางช่อทิพย์ กองเทียมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่มโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร รอดสุขเจริญโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางสาวกฤตยา บริบูรณ์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสรวิศ ไล้ทองคำโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นายณิชพน คุ้มคำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเรือง ชูมาลัยวงษ์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
3. นางวารุณี ลิขิตศรัณย์โรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิณัฎฐ์ แก้วเนตรโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. นางสาวเฉลิมพร เพชรนิลโรงเรียนหัวดงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวบัณฑิตา จันทมาสโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา สุดแก้วโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา งอกขึ้นโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยยะ สว่างวงษ์โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
5. นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงินโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกิ่งแก้ว เรืองจุ้ยโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
2. นางสาวนภาพร สิงห์ราโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกฤตยา บริบูรณ์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายณิชพน คุ้มคำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสวีณา วัชรสุนทรกิจโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ ตระการศิริโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายชัยยะ สว่างวงษ์โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลีโรงเรียนโพธิืไทรงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล พลเจียกโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิจิตรา หมอกมืดโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวรพจน์ ตระการศิริโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายชัยยะ สว่างวงษ์โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลีโรงเรียนโพธิืไทรงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล พลเจียกโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิจิตรา หมอกมืดโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นางวราพร สุรินทร์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายศรรธรรศ กุลวงศ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
3. นายไพบูลย์ พละกสิกรโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายจีระพงษ์ โพพันธุ์โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
5. นายฐานกรณ์ พงษ์สุขโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายเรือง ชูมาลัยวงษ์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมพร เพชรนิลโรงเรียนหัวดงชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิภาวรรณ ฤกษนันทน์โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นายอดุลย์ คำตันโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ ตระการศิริโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางนิรันตรี อาจเอื้อโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
3. นายจีระพงษ์ โพพันธุ์โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรรธรรศ กุลวงศ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายไพบูลย์ พละกสิกรโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายไกรวิทย์ รากแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายไพศาล ศิวเวทพิกุลโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายมาโนชญ์ แสงศิริโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกชัย ศิลป์วัลย์โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอุเทน โค้งนอกโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นางสาวสุริยา หย่ำวิลัยโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสวีณา วัชรสุนทรกิจโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายอดุลย์ คำตันโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายวรวุฒิ ศิริอ่อนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงินโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางนริสลา ทองคำโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
4. นางสาวสุริยา หย่ำวิลัยโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกิ่งแก้ว เรืองจุ้ยโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายมาโนชญ์ แสงศิริโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางนริสลา ทองคำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
4. นางสาวสุริยา หย่ำวิลัยโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกิ่งแก้ว เรืองจุ้ยโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ ประมูลชัยโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นายไพศาล ศิวเวทพิกุลโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายศราวุธ ตั้งใจโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายปัญณธร เพ็งยอดโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
5. นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่มโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกชัย ศิลป์วัลย์โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายนนทศักดิ์ ศรีน่วมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายปริวรรต แสงโชติโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
4. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายนนทศักดิ์ ศรีน่วมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายปริวรรต แสงโชติโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
4. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายนนทศักดิ์ ศรีน่วมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายปริวรรต แสงโชติโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
4. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายนนทศักดิ์ ศรีน่่วมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายปริวรรต แสงโชติโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
4. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายนนทศักดิ์ ศรีน่่วมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายปริวรรต แสงโชติโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
4. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายนนทศักดิ์ ศรีน่่วมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายปริวรรต แสงโชติโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
4. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายนนทศักดิ์ ศรีน่่วมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายปริวรรต แสงโชติโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
4. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายนนทศักดิ์ ศรีน่่วมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายปริวรรต แสงโชติโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
4. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายฐิติ ภาคถารีย์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
2. นางสมใจ คงคะชาติโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายปรีชา ดามาพงษ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสีแพร ธรรมนามโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายฐิติ ภาคถารีย์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมใจ คงคะชาติโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายปรีชา ดามาพงษ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสีแพร ธรรมนามโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอินทร์ สินสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายประเวศ เพ็ชรโตโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ตระกูลศศิธรโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
4. นางสาวพัชชา มิ่งสมรโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปานทิพย์ กองกันภัยโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรอินทร์ สินสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายประเวศ เพ็ชรโตโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ตระกูลศศิธรโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
4. นางสาวพัชรา มิ่งสมรโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปานทิพย์ กองกันภัยโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ดีมั่นโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญดุฉาวโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมรศรี กาหาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ดีมั่นโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญดุฉาวโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมรศรี กาหาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค์โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
2. นางอรกัลยา จันทรสมบัติโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายวัลลภ สุขดิษฐ์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค์โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
2. นางอรกัลยา จันทรสมบัติโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายวัลลภ สุขดิษฐ์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธนืตศักดิ์ พันธุ์นวลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นายวัชระ สุขเกษมโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ฉิมปานโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐภรณ์ พันธวงศ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมชาย อินทะเสนโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
2. นายชาติชาย ด่านประเสริฐชัยโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ ขมินทกูลโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายบุญลือ จิราพงษ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายอิสริยะ สติใหม่โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
2. นางนาถอนงค์ ทสะสังคินทร์โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางนิศารัตน์ ยกให้โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางคนึงนิจ สีโสภาโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายอิสระ สติใหม่โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
2. นางนาถอนงค์ ทสะสังคินทร์โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางนิศารัตน์ ยกให้โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางคนึงนิจ สีโสภาโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางดวงกมล เรืองเพชรโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวลินดา จำปาโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรจนา ตระการศิริโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางสาวแสงอรุณ ทั่งกรณ์โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางดวงกมล เรืองเพชรโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวลินดา จำปาโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรจนา ตระการศิริโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางสาวแสงอรุณ ทั่งกรณ์โรงเรียนโพธิธรรมสสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นายอิสระ สติใหม่โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
2. นายนาถอนงค์ ทสะสังคินทร์โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางนิศารัตน์ ยกให้โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางคนึงนืจ สีโสภาโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นายอิสริยะ สติใหม่โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
2. นางนาถอนงค์ ทสะสังคินทร์โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางนิศารัตน์ ยกให้โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางคนึงนิจ สีโสภาโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพเยาว์ ศรีพงษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวบุญเลี้ยง อินทระโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางสมรศรี กาหาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพเยาว์ ศรีพงษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวบุญเลี้ยง อินทระโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางสมรศรี กาหาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย นุใจมาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางรัชกรณ์ ทองจั่นโรงเรียนเทศบาล ตะพานหินกรรมการ
3. นายมานพ บุญยิ่งโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิรมล ด้วงลาโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
5. นายภานุ ชุ่มใจโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สุขดิษฐ์ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.41กรรมการ
2. นายเอกชัย นุใจมาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชกรณ์ ทองจั่นโรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
4. นายภานุ ชุ่มใจโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย นุใจมาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางรัชกรณ์ ทองจั่นโรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
3. นายมานพ บุญยิ่งโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิรมล ด้วงลาโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอกชัย นุใจมาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางรัชกรณ์ ทองจั่นโรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
3. นายมานพ บุญยิ่งโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิรมล ด้วงลาโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ โทร.081-0394646 และนางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข 081-8866790
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]