งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   19 ธ.ค. 2561   20 ธ.ค. 2561   21 ธ.ค. 2561   22 ธ.ค. 2561   23 ธ.ค. 2561   24 ธ.ค. 2561   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07201 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07202 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07202 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07309 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07302 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07302 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 - 14.30
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07108 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07108 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 - 14.30
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07108 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
14.30-16.00
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07201 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 - 14.30
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07202 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 - 14.30
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07201 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07310 และ CE 07208 (ห้องพักนักเรียน) 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 เป็นต้นไป
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07301 และ CE 07208 (ห้องพักนักเรียน) 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 เป็นต้นไป
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07310 และ CE 07309 (ห้องพักนักเรียน) 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 เป็นต้นไป
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07214 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
9.00-10.00
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07214 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
9.00-10.00
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07203 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 เป็นต้นไป
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07203 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 4 ห้อง 402-403 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 4 ห้อง 404-405 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 4 ห้อง 402-403 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 (บุษกร) ชั้น 2-3 ห้อง 202-207 และ 301-305 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 (บุษกร) ชั้น 2-3 ห้อง 202-207 และ 301-305 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 3 (สัตตบุษย์) ชั้น 2-3 ห้อง 202-206 และ 302-306 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 3 (สัตตบุษย์) ชั้น 2-3 ห้อง 202-206 และ 302-306 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 (บุษกร) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1-2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-12.30
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 (บุษกร) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1-2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-12.30
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 4 ห้อง 406 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-12.30
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 4 ห้อง 401 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-12.30
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 4 ห้อง 406 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-12.30
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 6 (บุษบัน) ชั้น 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 6 (บุษบัน) ชั้น 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 3 ห้อง 306 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 3 ห้อง 306 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 2 ห้อง 202-203 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 3 ห้อง 302-303 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 3 ห้อง 302-303 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก CE ห้อง ห้อง CE 07102 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก CE ห้อง ห้อง CE 07102 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ชั้น ชั้นลอย ห้อง โซน1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ชั้น ชั้นลอย ห้อง โซน1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ชั้น ชั้นลอย ห้อง โซน2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ชั้น ลอย ห้อง โซน 2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB 002 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB 002 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ชั้น ลอย 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ชั้น ลอย 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.30
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสงวนเสริมศรี 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสงวนเสริมศรี 19 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสงวนเสริมศรี 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสงวนเสริมศรี 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสงวนเสริมศรี 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 21 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 22 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 23 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน เอนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน อาคารเอนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน อาคารเอนกประสงค์ 23 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.พะเยา เขต 2 ห้อง ประชุมภูลังกา 21 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.พะเยา เขต 2 ห้อง ประชุมภูลังกา 22 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 13

23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 14 - 22
9.00-17.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอจุน หอประชุม 50 ปี 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 7

24 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 8 - 10
9.00-17.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.พะเยา เขต 2 ห้อง ประชุมภูนาง 21 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.พะเยา เขต 2 ห้อง ประชุมภูนาง 22 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.พะเยา เขต 2 ห้อง ประชุมภูนาง 23 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยางขาม ห้องประชุม 21 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม ห้องประชุม 22 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางขาม ห้องประชุม 23 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดพระธาตุขิงแกง 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 43
9.00-17.00
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดพระธาตุขิงแกง ศาลาการเปรียญ ชั้น 2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 37
9.00-17.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ อาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ อาคารหอประชุม 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) อาคารหอประชุม 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) อาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) อาคารหอประชุม 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) อาคารหอประชุม 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (เพาะวิทยาการ) หอประชุม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (เพาะวิทยาการ) หอประชุม 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 ห้อง 422,423 21 ธ.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 424, 425 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 432, 433 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 434, 435 21 ธ.ค. 2561 13.00-16.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 442,443 21 ธ.ค. 2561 13.00-16.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 444, 445 21 ธ.ค. 2561 13.00-16.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 422, 423 22 ธ.ค. 2561 9.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 424, 425 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 432, 433 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 434, 435 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 442,443 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 422, 423 22 ธ.ค. 2561 13.00-16.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 424, 425 22 ธ.ค. 2561 13.00-16.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 432, 433 22 ธ.ค. 2561 13.00-16.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 434, 435 22 ธ.ค. 2561 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ม.4/1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ม.4/1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ม.4/2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ม.4/2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ม.1/1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ม.1/1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ม.1/2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ม.1/2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.4/3 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.4/3 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ม.5/1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ม.5/1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ม.5/2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ม.5/2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ม.5/3 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ม.6/1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร2 ชั้น 4 ห้อง ม.6/1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) ห้อง ประชุมราชพฤกษ์ 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) ห้อง ประชุมราชพฤกษ์ 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) ห้อง ประชุมราชพฤกษ์ 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB003 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB003 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB004 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
30 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB004 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
31 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 เทศบาลตำบลแม่กา 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
33 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 2 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
34 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 2 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 3 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
37 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 3 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 3 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
39 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 3 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
40 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 4 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
41 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 4 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
42 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 4 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
43 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 4 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
44 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 5 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
45 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 5 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
46 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 5 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
47 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 5 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
48 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB001 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
49 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB002 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
50 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารคณะศิลปศาสตร์ ห้อง CE 10206 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
51 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารคณะศิลปศาสตร์ ห้อง CE 10206 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB 001 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB 001 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง ห้อง AR 091 - 092 /โรงอาหาร 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง ห้อง AR 091 - 092 /โรงอาหาร 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB 005 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB 005 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB 005 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB 005 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง ห้อง AR 101 - 102 /โรงอาหาร 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง ห้อง AR 101 - 102 /โรงอาหาร 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา CE ห้อง CE 05202-05203 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา CE ห้อง CE 05204-06205 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา CE ห้อง CE 05203-06204 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา CE ห้อง CE 05302-05303 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา CE ห้อง CE 05302-05303 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา CE ห้อง CE 05402-05403 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.30
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา CE ห้อง CE 05402-05403 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.30
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง ห้อง UB 001 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก CE ห้อง ห้อง CE 06303-06304 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก CE ห้อง ห้อง CE 06303-06304 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก CE ห้อง ห้อง CE 05202-05203 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 สพป.พะเยา เขต 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมดอยหลวง 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 สพป.พะเยา เขต 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมดอยหลวง 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 เทศบาลตำบลท่าวังทอง หอประชุม 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 น เป็นต้นไป
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สนามฟุตบอล 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 น เป็นต้นไป
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สนามฟุตบอล 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 น เป็นต้นไป
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 เทศบาลตำบลแม่กา หอประชุม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 น เป็นต้นไป
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 เทศบาลตำบลแม่กา หอประชุม 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 น เป็นต้นไป
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก อาคารสีครีม ชั้น 2 ห้อง ม.2 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 น เป็นต้นไป
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ห้องชมพู อาคาร ไม้ ชั้น 2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 น เป็นต้นไป
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ห้องชมพู อาคาร ไม้ ชั้น 2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 น เป็นต้นไป
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ห้อง อนุบาล 3 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
ลำดับ 1-22 เวลา 09.00น ลำดับ 23-44 เวลา 13.00 น
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ห้อง อนุบาล 3 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
ลำดับ 1-22 เวลา 09.00น ลำดับ 23-44 เวลา 13.00 น

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1102 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-11.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1103 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1103 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1104/1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
5 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1102 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
6 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1102/1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
7 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1102/1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1103/1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1103/1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1104 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1104 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ศิลปศาสตร์ ห้อง CE 10206 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา อาคารหอประชุม 19 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำกัด อาคารหอประชุม 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำกัด อาคารหอประชุม 19 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำกัด อาคารหอประชุม 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำกัด อาคารหอประชุม 19 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
6 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำกัด อาคารหอประชุม 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
7 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำกัด อาคารหอประชุม 19 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
8 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำกัด อาคารหอประชุม 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต๋อม อาคารเอนกประสงค์ ด้านหลัง ชั้น 1 ห้อง 1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-13.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต๋อม อาคารเอนกประสงค์ ด้านหลัง ชั้น 1 ห้อง 1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-13.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต๋อม อาคารเอนกประสงค์ ด้านหน้า ชั้น 1 ห้อง 1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต๋อม อาคารเอนกประสงค์ ด้านหน้า ชั้น 1 ห้อง 1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 โรงยิม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 โรงยิม 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อาคารเอนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อาคารเอนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 1 ห้อง 1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
2 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 1 ห้อง 1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
3 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 2 ห้อง 1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
4 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 3 ห้อง 3 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
5 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 2 ห้อง 2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
6 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 3 ห้อง 4 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
7 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 3 ห้อง 1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
8 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 3 ห้อง 2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
9 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 3 ห้อง 2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
10 749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 1 ห้อง (ห้องประชุม) 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
11 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 3 ห้อง 3 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
12 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 3 ห้อง 4 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
13 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 3 ห้อง 1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
14 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 2 ห้อง 1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
15 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 2 ห้อง 2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
16 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 วัดศรีโคมคำ ศาลาปฏิบัติธรรม มจร. พะเยา 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
17 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 วัดศรีโคมคำ ศาลาปฏิบัติธรรม มจร. พะเยา 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารพระปริยัติธรรม ชั้น 1 ห้อง พรมแดง 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารพระปริยัติธรรม ชั้น 1 ห้อง พรมแดง 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารพระปริยัติธรรม ชั้น 1 ห้อง พรมแดง 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคาร MEP ชั้น 2 ห้อง 1-2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 12.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคาร MEP ชั้น 2 ห้อง 1-2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 - 16.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคาร MEP ชั้น ชั้น 2 ห้อง 3-4 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 12.00
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคาร MEP ชั้น 2 ห้อง 3-4 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 - 16.00
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคาร MEP ชั้น 1 ห้อง 1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 12.00
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคาร MEP ชั้น 1 ห้อง 1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 - 16.00
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคาร MEP ชั้น 3 ห้อง 1-2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 12.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคาร MEP ชั้น 2 ห้อง 1-2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 - 16.00
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคาร MEP ชั้น 2 ห้อง 1-2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 12.00
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคาร MEP ชั้น 2 ห้อง 3-4 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 12.00
11 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
12 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 ใต้ถุนอาคารพระอุบาลี 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
14 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
15 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
16 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
17 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 ใต้ถุนอาคารพระอุบาลี 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
18 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 ใต้ถุนอาคารพระอุบาลี 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
19 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
20 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 ใต้ถุนอาคารพระอุบาลี 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
21 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยบง บริเวณสนาม 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยบง บริเวณสนาม 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยบง อาคารอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยบง อาคารอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยบง บริเวณสนาม 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยบง บริเวณสนาม 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
7 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยบง บริเวณสนาม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
8 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยบง บริเวณสนาม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
9 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยบง อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
10 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยบง อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1102 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
12 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1103 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
13 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1103/1 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
14 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1104 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
15 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1104/1 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
16 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1105 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
17 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยบง อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
18 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยบง อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.080-1268093 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]