งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   19 ธ.ค. 2561   20 ธ.ค. 2561   21 ธ.ค. 2561   22 ธ.ค. 2561   23 ธ.ค. 2561   24 ธ.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 20 ธ.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07201 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07202 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
3 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07309 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
4 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07302 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
5 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07302 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 - 14.30
6 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07108 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
7 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07108 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 - 14.30
8 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07108 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
14.30-16.00
9 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07201 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 - 14.30
10 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07202 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 - 14.30
11 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07310 และ CE 07208 (ห้องพักนักเรียน) 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 เป็นต้นไป
12 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07301 และ CE 07208 (ห้องพักนักเรียน) 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 เป็นต้นไป
13 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07214 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
9.00-10.00
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07203 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 4 ห้อง 402-403 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 4 ห้อง 404-405 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 (บุษกร) ชั้น 2-3 ห้อง 202-207 และ 301-305 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 3 (สัตตบุษย์) ชั้น 2-3 ห้อง 202-206 และ 302-306 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 (บุษกร) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1-2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-12.30
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 4 ห้อง 406 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-12.30
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 4 ห้อง 401 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-12.30
8 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 6 (บุษบัน) ชั้น 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป
9 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 3 ห้อง 306 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
10 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 2 ห้อง 202-203 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
11 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 3 ห้อง 302-303 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก CE ห้อง ห้อง CE 07102 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ชั้น ชั้นลอย ห้อง โซน1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ชั้น ชั้นลอย ห้อง โซน2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB 002 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
5 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสงวนเสริมศรี 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
6 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสงวนเสริมศรี 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) อาคารหอประชุม 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ม.4/1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ม.4/2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ม.1/1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ม.1/2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.4/3 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ม.5/1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ม.5/2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
10 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ม.6/1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
11 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
12 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) ห้อง ประชุมราชพฤกษ์ 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
13 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB004 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
14 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 เทศบาลตำบลแม่กา 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
15 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
16 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 3 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
17 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 4 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
18 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 5 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง ห้อง AR 091 - 092 /โรงอาหาร 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB 005 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
3 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง ห้อง AR 101 - 102 /โรงอาหาร 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา CE ห้อง CE 05202-05203 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา CE ห้อง CE 05204-06205 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา CE ห้อง CE 05203-06204 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา CE ห้อง CE 05302-05303 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
5 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา CE ห้อง CE 05402-05403 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.30
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง ห้อง UB 001 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
7 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก CE ห้อง ห้อง CE 06303-06304 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
8 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 สพป.พะเยา เขต 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมดอยหลวง 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 เทศบาลตำบลท่าวังทอง หอประชุม 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 น เป็นต้นไป
2 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ห้องชมพู อาคาร ไม้ ชั้น 2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 น เป็นต้นไป
3 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ห้อง อนุบาล 3 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
ลำดับ 1-22 เวลา 09.00น ลำดับ 23-44 เวลา 13.00 น

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1102 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-11.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1103 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1104/1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1102/1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
5 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1103/1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
6 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1104 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำกัด อาคารหอประชุม 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
2 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำกัด อาคารหอประชุม 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
3 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำกัด อาคารหอประชุม 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
4 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำกัด อาคารหอประชุม 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต๋อม อาคารเอนกประสงค์ ด้านหลัง ชั้น 1 ห้อง 1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-13.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต๋อม อาคารเอนกประสงค์ ด้านหน้า ชั้น 1 ห้อง 1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
5 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
6 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
7 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 1 ห้อง 1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
2 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 2 ห้อง 1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
3 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 2 ห้อง 2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
4 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 3 ห้อง 1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
5 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 3 ห้อง 2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
6 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 3 ห้อง 3 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
7 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 3 ห้อง 4 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
8 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 วัดศรีโคมคำ ศาลาปฏิบัติธรรม มจร. พะเยา 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารพระปริยัติธรรม ชั้น 1 ห้อง พรมแดง 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคาร MEP ชั้น 2 ห้อง 1-2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 12.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคาร MEP ชั้น 2 ห้อง 1-2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 - 16.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคาร MEP ชั้น ชั้น 2 ห้อง 3-4 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 12.00
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคาร MEP ชั้น 2 ห้อง 3-4 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 - 16.00
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคาร MEP ชั้น 1 ห้อง 1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 12.00
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคาร MEP ชั้น 1 ห้อง 1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 - 16.00
7 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
8 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 ใต้ถุนอาคารพระอุบาลี 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
9 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยบง บริเวณสนาม 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยบง บริเวณสนาม 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยบง อาคารอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยบง อาคารอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.080-1268093 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]