งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ
วันที่ ๒๑-๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ห้องวิบูล 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ห้องวิบูล 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง 411 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง 411 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง 414 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง 414 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง หน้าอาคารอนุบาล 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง หน้าอาคารอนุบาล 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ห้อง อาเซียน 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ห้อง อาเซียน 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
30 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
31 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 2 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00 จะดำเนินการแข่งขันในประเภทชายก่อน
33 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 2 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00 จะดำเนินการแข่งขันในประเภทชายก่อน
34 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 2 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00 จะดำเนินการแข่งขันในประเภทชายก่อน
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 2 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00 จะดำเนินการแข่งขันในประเภทชายก่อน
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 3 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00 จะดำเนินการแข่งขันในประเภทชายก่อน
37 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 3 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00 จะดำเนินการแข่งขันในประเภทชายก่อน
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 3 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00 จะดำเนินการแข่งขันในประเภทชายก่อน
39 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 3 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00 จะดำเนินการแข่งขันในประเภทชายก่อน
40 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00 จะดำเนินการแข่งขันในประเภทชายก่อน
41 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00 จะดำเนินการแข่งขันในประเภทชายก่อน
42 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00 จะดำเนินการแข่งขันในประเภทชายก่อน
43 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00 จะดำเนินการแข่งขันในประเภทชายก่อน
44 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 1 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00 จะดำเนินการแข่งขันในประเภทชายก่อน
45 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 1 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00 จะดำเนินการแข่งขันในประเภทชายก่อน
46 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 1 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00 จะดำเนินการแข่งขันในประเภทชายก่อน
47 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 1 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00 จะดำเนินการแข่งขันในประเภทชายก่อน
48 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
49 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
50 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 2 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00 แข่งรายการแรก
51 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 2 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00 แข่งรายการแรก


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯSillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]