งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ
วันที่ ๒๑-๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2561   16 พ.ย. 2561   17 พ.ย. 2561   18 พ.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 พ.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารมิตรภาพ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.5 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร มิตรภาพ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.6 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร ร่วมใจ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง อาคารหอประชุม 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง อาคารหอประชุม 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง อาคารหอประชุม 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารร่วมใจ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนอนุบาล 2 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารร่วมใจ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนอนุบาล 3 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง อาคารหอประชุม 18 พ.ย. 2561 13.00-17.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง อาคารหอประชุม 18 พ.ย. 2561 13.00-17.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร มิตรถาพ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องภาษาไทย 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร มิตรถาพ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องภาษาไทย 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร มิตรถาพ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ PEER 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารร่วมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องพยาบาล 18 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-17.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารร่วมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนสังคม 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารร่วมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนป.2 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารคุณธรรม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารคุณธรรม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา หอประชุม 18 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
2 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา หอประชุม 18 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
3 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา อาคาร 3 ชั้น (สีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ห้องสังคม 18 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง มัธยมสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 321 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง มัธยมสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 322 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง มัธยมสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 323 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง มัธยมสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 324 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง มัธยมสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 331 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง มัธยมสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 332 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00
7 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง หอประชุม 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
2 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
3 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
4 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
5 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
6 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
7 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
8 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
9 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
10 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง 411 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
11 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง 414 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
12 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง หน้าอาคารอนุบาล 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
13 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ห้อง อาเซียน 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
14 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
15 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
16 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
17 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 2 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
18 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 2 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
19 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 3 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
20 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 3 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00
21 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 2 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00
22 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 2 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ห้องประชุมขวัญถุง 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง วิบูล 18 พ.ย. 2561 09.00-10.30
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง วิบูล 18 พ.ย. 2561 10.30-12.00
3 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ห้องคฤหบดี 18 พ.ย. 2561 09.00-15.00
4 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ห้องคฤหบดี 18 พ.ย. 2561 09.00-15.00
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ห้องปลอดภัย ห้อง ห้องปลอดภัย 18 พ.ย. 2561 09.00-15.00
6 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ห้องปลอดภัย ห้อง ห้องปลอดภัย 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เต้นท์ 2 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงจอดรถ 2 18 พ.ย. 2561 13.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงจอดรถ 3 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงจอดรถ 3 18 พ.ย. 2561 13.00-16.00
5 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงจอดรถ 3 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00
6 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เต้นท์ 1 18 พ.ย. 2561 13.00-16.00
7 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงจอดรถ 1 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00
8 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงจอดรถ 1 18 พ.ย. 2561 13.00-16.00
9 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงจอดรถ 3 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯSillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]