::sp-kpt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสุจิตรา เงินเมืองโรงเรียนวัดแสงอุทัยประธานกรรมการ
2. นางลำพรรณ์ คำทาโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาวนฤดี โพธิ์เสือโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริมา เข่งเงินโรงเรียนบ้านป่าเหียงประธานกรรมการ
2. นางสาวสายรุ้ง บุรานันท์โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกรรมการ
3. นางกชกร อุดรวงษ์โรงเรียนสักงามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางดวงธิดา กาลวงค์โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาววรินทร์ธร เปียจันทร์โรงเรียนวัดคลองเจริญกรรมการ
3. นางนิภาพร คงเมืองโรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
1. นางลำเพย ภูคลังโรงเรียนบ้านถนนน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตชญา เพชรสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองชะแอนกรรมการ
3. นางวริศรา วงศ์จรัสโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
1. นางอารียา สุวรรณโรงเรียนบ้านหัวรังประธานกรรมการ
2. นางสาคร ตั้งโตโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการ
3. นายเทิดศักดิ์ ปัญญาจิราธิวัฒน์โรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางยุเวช ทองนวมโรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ ลำโนรีโรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการ
3. นางสาวนพภัสสร หรรษาโรงเรียนบ้านท่าพุทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
1. นางกาญจนา แต้วัฒนาสกุลโรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27ประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ พงษ์พานิชโรงเรียนบ้านวังน้ำแดงกรรมการ
3. นางสาวอาจรีย์ เทพรักษ์โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
1. นางนวลทิพย์ ปานเงินโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางรวงทอง งามประเสริฐโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
3. นางอุษา ขำหลงโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางพรพิสุทธิ์ เปรมทวีวรกุลโรงเรียนบ้านชายเคืองประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส นิยมพงษ์โรงเรียนบ้านท่าพุทรากรรมการ
3. นางอ้อมสร้อย นาเวชโรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางสาวใกล้รุ่ง ท้องฟ้าโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพิรัชวิชช์ อุคตโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีกรรมการ
3. นางสาววิภาดา คำประเสริฐโรงเรียนบ้านแปลงสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางสาวจีระภา พึ่งกริมโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพร ทับเอี่ยมโรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ พันธ์ุเฮงโรงเรียนบ้านวังตาช่วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์วรา เมธินธนาพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานประธานกรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ ปันสีทองโรงเรียนบ้านหนองช้างงามกรรมการ
3. นางพรทิพย์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านสามขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสิริกานต์ สอดศรีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเกษร แซ่เจียมโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
3. นางสาวขวัญประภา กุลนราโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอุบล คงใหญ่โรงเรียนบ้านปากคลองลานประธานกรรมการ
2. นางวัชรี น้ำนุชโรงเรียนบ้านหัวเสลากรรมการ
3. นางสาวจรรยา โชติรัตน์โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตตรา แก้วโตโรงเรียนบ้านวังพลับประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์พร คำก้อนโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
3. นายเอกชัย กออำไพรโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสุภาวฎี สนพิทักษ์โรงเรียนบ้านหัวเสลาประธานกรรมการ
2. นายธราพงษ์ กรรขำโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนากรรมการ
3. นางนิภาพัทร ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายสาคร กอนจรโรงเรียนบ้านแปลงสี่ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ อยู่สุ่มโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสุชาดา คำภาศรีโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสาววิริยา แสงมณีโรงเรียนบ้านมอเจริญประธานกรรมการ
2. นางฉัตรอนงค์ เงินเมืองโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการ
3. นางสาวจิลาพร โหนนาโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางทัศนี ฟุ้งวิเศษโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ชนก เงินสายตาโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ทีปะนะโรงเรียนบ้านหินดาตราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวกลองทิพย์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ ๘๘ประธานกรรมการ
2. นายชาตรี หลำใจซื่อโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงกรรมการ
3. นางรจนา สิงห์เรืองโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการ
4. นางภัทราพร บุญมาดี โรงเรียนบ้านช้างคับกรรมการ
5. นางสาวชาลี อินทรฉัตร โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวณภัทร งามวิลัย โรงเรียนบ้านหนองชะแอนกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์พา คล้ายกมลโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
3. นางวลัยยา ยมมะลิวรวงศ์โรงเรียนวัดคลองเจริญกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภวนาพร โตน้อยโรงเรียนบ้านหนองโมกกรรมการ
2. นางจิติมา พลอาจโรงเรียนวชิรสารศึกษากรรมการ
3. นางวารุณี กันธิยะโรงเรียนบ้านวังน้ำซึมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ แป้นพุดเย็นโรงเรียนบ้านหนองผักหนามประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา อินสอาดพลโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นายนฤเทพ ทองนวล โรงเรียนบ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์”กรรมการ
4. นายประวีร์ ศรีระวัตรโรงเรียนอนุบาลทรายทองกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพร เมทาโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ปัญญาสุโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ พรหมากาศโรงเรียนบ้านแปลงสี่กรรมการ
3. นางสาวอำนวย จันทะวงษ์โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายชูศักดิ์ ศุภนครโรงเรียนบ้านทุ่งหันตราประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา อุทกังโรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนากรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ บุญประจักษ์โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา กรรมการ
4. นางสาวสิรินทิพย์ ญาณะพันธ์โรงเรียนบ้านแปลงสี่ กรรมการ
5. นางสาวชนิดาพร อ่อนฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียภัสสร์ อุปชิตโรงเรียนวัดหนองเหมือดกรรมการ
2. นางอำพร ค้าคล่องโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
3. นางอุษา นิ่มตรงโรงเรียนประชารักษ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวรินทร์ด้า นันตาโรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายชะราวุฒิ ฤทธิ์ทองโรงเรียนบ้านวังชะโอน กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา จันทร์จ้าโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
4. นางสาวปณิชา ชัยกุลภัทรโชติโรงเรียนบ้านอุดมสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวฐิติวรดา ศิริคงโรงเรียนบ้านวังตาช่วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสกล ยาใจ โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ กรรมการ
2. นางจุลนัฏ อยู่สุขยิ่งสถาพรโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขกรรมการ
3. นางธนัตฤนันท์ สุวรรณนำปนโรงเรียนบ้านท่าช้าง กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาววิภา บานเย็น โรงเรียนบ้านมอเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภา เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์”กรรมการ
3. นางคณาวรรณ ธณ์ธรรมโรงเรียนบ้านบ้านปากคลองลานกรรมการ
4. นายศุภฤกธ์ ใจหมั้นโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา กรรมการ
5. นางสาวนพมาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาววิภา บานเย็น โรงเรียนบ้านมอเจริญประธานกรรมการ
2. นายเดชศักดา ธงศรีโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายคมสัน ชาติสุทธิโรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการ
4. นางสาวประวีลดา กาทองทุ่งโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
5. นางสาววรวรรณ อินทร์ชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาววิภา บานเย็น โรงเรียนบ้านมอเจริญประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ วงษ์นุ่ม โรงเรียนบ้านพัดโพกกรรมการ
3. นางสาวกีระพา คันภูเขียว โรงเรียนบ้านปางตาไว กรรมการ
4. นางสาววริศรา อ้นเกษโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการ
5. นายพีรศักดิ์ ถิ่นน้อยโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายธงชัย เลิศหงิมโรงเรียนบ้านวังแขม“สว่างชัยวงษ์”ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลชวี แก้วลือโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการ
3. สิบโทสุรกิตติ์ สุวรรณเกษการโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม กรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ สมนึก โรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการ
5. นางสาวสมประสงค์ เงินเมืองโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายนภดล สืบวงษ์รอดโรงเรียนอนุบาลวังไทรกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร พระสุนินโรงเรียนบ้านวังตาช่วยกรรมการ
3. นางสาวอังคาร สุริยนต์โรงเรียนวัดอุเบกขารามกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายอารีย์ ฉิมพุฒโรงเรียนบ้านโคกเลาะประธานกรรมการ
2. นางสาววนัชพร ภิญโญโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
3. นางสาวนภัสรินทร์ คำมังโรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทองกรรมการ
4. นางสาวเพชรไพลิน แก้วสุขโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการ
5. นายมนัส พรมณีโรงเรียนบ้านโคกเลาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย โคตรภูงาโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการ
2. นายสัจจลักษม์ เนตรทองโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ศิริโยธาโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นายพรชัย เขม้นกิจโรงเรียนบ้านรังแถวประธานกรรมการ
2. นางสาวประมุข จันทวิโรงเรียนบ้านวังน้ำกรรมการ
3. นางมยุรีย์ หลำใจซื่อโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงกรรมการ
4. นางสาวนิลนารา เป็งกันทาโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนากรรมการ
5. นายปรีชา สุวรรณทองโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ เซี่ยงหลิวโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา กรรมการ
2. นางสาวมนต์ธิชา เพชรพาลีโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นางสาวภัทรพร พันธ์อุดมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังน้ำแดงกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางสาวยูริกา สิมะพรมโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการ
2. นายนพพร ศรีเดชโรงเรียนบ้านคลองไพรกรรมการ
3. นายสราวุธ จักรงามโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุขวิมล ขุนเทียนเขมชาติโรงเรียนวัดอุเบกขารามประธานกรรมการ
2. นางสาวธีราพร เมืองแก้วโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขกรรมการ
3. นางสาวศิรินาฎ โอสารโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ จันทร์บ้านโต้นโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางปรานอม นาวิกโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นางปาณิสรา ศิลาพลโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวเฉลาลักษณ์ นารอตโรงเรียนบ้านวังบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวตะวัน เขตคงโรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการ
3. นางสาวอมร มารเขตวิธีโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวนุจิฬา ฤทธิ์กระจายโรงเรียนบ้านชายเคืองประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ไชยธงรัตน์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางกุลพัชร ยศบุตรโรงเรียนคลองปลาสร้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางเกวะรินทร์ โคตรภูงาโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางศุภนิดา ไวเชียงค้าโรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการ
3. นางปัญจา ขันกสิกรรมโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ ๑๘๙กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางธวัลรัตน์ สังข์แสงโรงเรียนบ้านถนนงาม(มิตรภาพที่ ๒๗)ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สีลาดีโรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการ
3. นางกัสสุมา ขัติศรีโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางนันทวัน แก้วสว่างโรงเรียนบ้านชุมนากประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรส สมัครธัญญกิจโรงเรียนบ้านเพชรนิยมกรรมการ
3. นายพิทยา เขม้นเขตวิทย์โรงเรียนบ้านคอปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุฑาภรณ์ พินิจทะโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ พิลึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคีกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุนันทินี ศรีสุขโรงเรียนบ้านชุมนากประธานกรรมการ
2. นางสิรินทิพย์ จันทร์บ้านโต้นโรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนากรรมการ
3. นางเกษสุนีย์ ตู้สุพรรณโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติชัย ไชยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ประธานกรรมการ
2. นางศุวดี ชมพูวณิชกุลโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
3. นางพนารัตน์ ยอดสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายจงรักษ์ จูเปรมปรีโรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่นประธานกรรมการ
2. นายสันติ ขำสกลโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ ๑๘๙กรรมการ
3. นางสมัย บุญจันทร์โรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายชำนาญ กันรีโรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางยุพา ศรีบัวคำโรงเรียนประชารักษ์ศึกษากรรมการ
3. นายภานุวัตร พันธุ์ยี่โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายมารุต มินทร์เสนโรงเรียนบ้านท่าขึ้นประธานกรรมการ
2. นายอุทัย เพ็ชรหิน โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา กรรมการ
3. นายประสาน จริยภิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายชลอ เงินเมืองโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ กันทะชมภูโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนากรรมการ
3. นางสาวพรศิริ ปล้องมากโรงเรียนบ้านแปลงสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายลภัส เอ็นดูโรงเรียนบ้านคลองไพรประธานกรรมการ
2. นางสาวเข็มทิศ นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้กรรมการ
3. นายอาทิตย์ ราชรีโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางประเทืองทิพย์ แก้ววิเชียรโรงเรียนบ้านปางตาไวประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ทัศนศรโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ ๑๘๙กรรมการ
3. นายจิรายุทธ สงพิทักษ์โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวจุรีรัตน์ ขันติโยโรงเรียนบ้านพัดโบกประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ พะโยมโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
3. นางนิรมล สุขบุรีโรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายงา สุวรรณโรงเรียนบ้านหัวรังประธานกรรมการ
2. นายชัยลพ มระกรณ์โรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นางสาวสนม ครุฑธานุชาติโรงเรียนบ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพรทิพย์ คนสูงดีโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนา บัวบุญโรงเรียนบ้านใหม่หนองยางกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย สินธุบุญโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยวรรณ วงษ์ปู่โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธินี ทองไทยโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์กรรมการ
3. นางพิรุญ ไชยวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ มีขวัญรักโรงเรียนเขาพริกอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกอดุลย์ พิมพาทองโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการ
3. นางนิชนันท์ มัธยาโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวีระ ชาติบุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านสระตาพรมประธานกรรมการ
2. นางสาวสะใบพร รัตถาโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวนิติพร แก่งศิริโรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวีระ ชาติบุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านสระตาพรมประธานกรรมการ
2. นางสาวสะใบพร รัตถาโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวนิติพร แก่งศิริโรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางจิรภาส กล้ากสิการข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเฉลียว ม่วงทองโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขกรรมการ
3. นายจตุรภัทร์ พินิจโรงเรียนบ้านหนองชะแอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางจิรภาส กล้ากสิการข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเฉลียว ม่วงทองโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขกรรมการ
3. นายจตุรภัทร์ พินิจโรงเรียนบ้านหนองชะแอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวารินทร์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมชรัตน์ ผาทองโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการ
3. นางสุทธารัตน์ ขุนพิลึกโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางรุจิรา ขุมทรัพย์โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระภา จงจิตรโรงเรียนบ้านแปลงสี่กรรมการ
3. นางสาวนิลนารา เป็นกันทาโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวลี ชนะภัยโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิสา มะริดโรงเรียนบ้านช้างคับกรรมการ
3. นายณัฐกิจ ติ๊บปละโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางชณารัศมิ์ ติ๊บบุ่งโรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา พงษ์พรต โรงเรียนบ้านโพธิ์เอนกรรมการ
3. นายชินวัฒน์ ทรัพย์แก้วโรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา เหล่าทรัพย์โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ กรพิทักษ์โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัณย์ มหาวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ลาดประธานกรรมการ
2. นางจฬาพร พัชรศักดิ์สกลโรงเรียนบ้านสามเรือนกรรมการ
3. นายสุรันต์ ทอดเสียงโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายณรงค์ ก้อนทองโรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนวลลออ จันทรังษีโรงเรียนบ้านหนองโมกกรรมการ
3. นายกฤษติศักดิ์ ปองผดุงโรงเรียนบ้านสามเรือนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิกัญญา หงษ์เหินโรงเรียนวชิรสารศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพลินทิพย์ เสียงเย็นโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนากรรมการ
3. นางสาวแคทรียา ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายธิติ วัชรภัทรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแขยงประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เมืองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการ
3. นายสุทธา สายทัดครู โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสมชาย เมืองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส่องตาแลประธานกรรมการ
2. นายธิติ วัชรภัทรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแขยงกรรมการ
3. นายสุทธา สายทัดครู โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สุวรรณนำปนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมอแดงประธานกรรมการ
2. นายอาคม ทองนวมครู โรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นางฤทัยวรรณ มีบ้านหลวงครู โรงเรียนสักงามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สุวรรณนำปนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมอแดงประธานกรรมการ
2. นายอาคม ทองนวมครู โรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นางฤทัยวรรณ มีบ้านหลวงครู โรงเรียนสักงามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สุวรรณนำปนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมอแดงประธานกรรมการ
2. นายอาคม ทองนวมครู โรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นางฤทัยวรรณ มีบ้านหลวงครู โรงเรียนสักงามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ เงินเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ บุญจันทร์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรากรรมการ
3. นายนิมิตร คงประณีตครู โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤษณา สุวรรณเจริญครู โรงเรียนบ้านมอเจริญประธานกรรมการ
2. นายนเรศ คชฤทธิ์ครู โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์กรรมการ
3. นายสุพรรณ แสงประเสริฐครู โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายเกรียงศักดิ์ บุรีวงศ์ครู ร.ร.บ้านไร่ดอนแตงประธานกรรมการ
2. นางสาวพันภิทักษณ์ จันต๊ะตึงครู ร.ร.บ้านจอมทองพัฒนากรรมการ
3. นายสุชิน ช้างจั่นครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายเอนก ธรรมเจริญครู ร.ร. ชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี บุญธรรมครู ร.ร.บ้านคลองสุขใจกรรมการ
3. นายสมน้อย ดีสมครู ร.ร.บ้านทรัพย์มะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายทองอาน จ่าทองผอ.ร.ร.บ้านท่าขึ้นประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา สีบุญครู ร.ร.บ้านหนองน้ำแดงกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญครู ร.ร. ชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ทองก้อนครู ร.ร.บ้านมอเจริญกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ จันทะจรครู ร.ร.บ้านส่องตาแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายมนตรี ขันธหงษ์ครู ร.ร.บ้านแปรงสี่ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ การภักดีครู ร.ร.บ้านกระบวยทองกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ศิริอางค์ครู ร.ร.บ้านหนองน้ำแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเอนก ธรรมเจริญครู ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ บุรีวงศ์ครู ร.ร.บ้านไร่ดอนแตงกรรมการ
3. นางสาววาสนา สีบุญครู ร.ร.บ้านหนองน้ำแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ บุรีวงศ์ครู ร.ร.บ้านไร่ดอนแตงประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา สีบุญครู ร.ร.บ้านหนองน้ำแดงกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ จันทะจรครู ร.ร.บ้านส่องตาแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจิระ โตมะนิตย์ครู ร.ร.วัดปรีชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางเดช สุวรรณนำปนครู ร.ร.รอดนิลวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ จันทะจรครู ร.ร.บ้านส่องตาแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางอำไพ ท่าพริกครู ร.ร.บ้านปางตาไวประธานกรรมการ
2. นายเดช สุวรรณนำปนครู ร.ร.รอดนิลวิทยากรรมการ
3. นางสาวฉัตรชนก พุ่มพวงครู ร.ร.บ้านนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงษ์ครู ร.ร.บ้านอุดมทรัพย์ประธานกรรมการ
2. นางกัญณชัญ กรรณิการ์ครู ร.ร.บ้านปากคลองลานกรรมการ
3. นางสาวนุจรีย์ จ่อนตะมะครู ร.ร.สักงามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร มิ่งจันทึกครู ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนากรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงษ์ครู ร.ร.บ้านอุดมทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ การภักดีครู ร.ร.บ้านกระบวยทองประธานกรรมการ
2. นางรำจวน ยอดเกตุครู ร.ร.บ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์”กรรมการ
3. นางวงเดือน แสนบุญมาครู ร.ร.บ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางรำจวน ยอดเกตุครู ร.ร.บ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์”ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ยามาครู ร.ร.บ้านโนนตารอดกรรมการ
3. นายสุรินทอน บ่อถ้ำครู ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางวงเดือน แสนบุญมาครู ร.ร.บ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางรำจวน ยอดเกตุครู ร.ร.บ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์”กรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ เผ่าทองงามครู ร.ร.บ้านหนองชะแอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจิระ โตมะนิตย์ครู ร.ร.วัดปรีชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมิกา คำวงค์ครู ร.ร.บ้านพัดโบกกรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ ดีสมครู ร.ร.บ้านช้างคับกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ห้วยหงษ์ทองครู ร.ร.บ้านปากคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวรวิชา จันทร์พุ่มครู ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวจุรีพร ทาพวงครู ร.ร.บ้านใหม่หนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวรวิชา จันทร์พุ่มครู ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล เพ็งพันธ์ครู ร.ร.บ้านมอเจริญกรรมการ
3. นางสาวจุรีพร ทาพวงครู ร.ร.บ้านใหม่หนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ห้วยหงษ์ทองครู ร.ร.บ้านปากคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวรวิชา จันทร์พุ่มครู ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวจุรีพร ทาพวงครู ร.ร.บ้านใหม่หนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสาวรวิชา จันทร์พุ่มครู ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล เพ็งพันธ์ครู ร.ร.บ้านมอเจริญกรรมการ
3. นางสาวจุรีพร ทาพวงครู ร.ร.บ้านใหม่หนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสาวสมเงิน บุญสุขครู ร.ร.บ้านบึงสำราญประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ ปองผดุงครู ร.ร.ประชารักษ์ศึกษากรรมการ
3. นายสุชิน ห้วยหงษ์ทองครู ร.ร.บ้านปากคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมเงิน บุญสุขครู ร.ร.บ้านบึงสำราญประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ ปองผดุงครู ร.ร.ประชารักษ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์ครู ร.ร.อนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวสมเงิน บุญสุขครู ร.ร.บ้านบึงสำราญประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ ปองผดุงครู ร.ร.ประชารักษ์ศึกษากรรมการ
3. นายสุชิน ห้วยหงษ์ทองครู ร.ร.บ้านปากคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสมเงิน บุญสุขครู ร.ร.บ้านบึงสำราญประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ ปองผดุงครู ร.ร.ประชารักษ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์ครู ร.ร.อนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ เฉื่อยฉ่ำครู ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลานประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพพนักงานราชการ ร.ร.บ้านช่องลมกรรมการ
3. นางสาวสมคิด ศรีทรัพย์ครู ร.ร.บ้านโป่งดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติมา กลิ่นรองครู ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพพนักงานราชการ ร.ร.บ้านช่องลมกรรมการ
3. นายณัฐพล เพ็งพันธ์ครู ร.ร.บ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ เฉื่อยฉ่ำครู ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลานประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพพนักงานราชการ ร.ร.บ้านช่องลมกรรมการ
3. นางสาวสมคิด ศรีทรัพย์ครู ร.ร.บ้านโป่งดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมคิด ศรีทรัพย์ครู ร.ร.บ้านโป่งดู่ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพพนักงานราชการ ร.ร.บ้านช่องลมกรรมการ
3. นายณัฐพล เพ็งพันธ์ครู ร.ร.บ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชุติมา กลิ่นรองครู ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางอำพร อ้วนหินกองครู ร.ร.บ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการ
3. นางสาวศรัณภัสร์ นิธิวัฒน์สกุล ครู ร.ร.บ้านไร่ดอนแตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรวิชา จันทร์พุ่มครู ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมคิด ศรีทรัพย์ครู ร.ร.บ้านโป่งดู่กรรมการ
3. นางสาวศรัณภัสร์ นิธิวัฒน์สกุล ครู ร.ร.บ้านไร่ดอนแตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวชุติมา กลิ่นรองครู ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางอำพร อ้วนหินกองครู ร.ร.บ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการ
3. นางสาวศรัณภัสร์ นิธิวัฒน์สกุล ครู ร.ร.บ้านไร่ดอนแตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวรวิชา จันทร์พุ่มครู ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมคิด ศรีทรัพย์ครู ร.ร.บ้านโป่งดู่กรรมการ
3. นางสาวศรัณภัสร์ นิธิวัฒน์สกุล ครู ร.ร.บ้านไร่ดอนแตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวรวิชา จันทร์พุ่มครู ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุชิน ห้วยหงษ์ทองครู ร.ร.บ้านปากคลองลานกรรมการ
3. นายณัฐพล เพ็งพันธ์ครู ร.ร.บ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวรวิชา จันทร์พุ่มครู ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา กลิ่นรองครู ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนากรรมการ
3. นายณัฐพล เพ็งพันธ์ครู ร.ร.บ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายนักรบ สุวรรณกูลครู ร.ร.บ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางอำพร จิตตะครู ร.ร.บ้านถนนน้อยกรรมการ
3. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ อยู่เกษครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนักรบ สุวรรณกูลครู ร.ร.บ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางอำพร จิตตะครู ร.ร.บ้านถนนน้อยกรรมการ
3. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ อยู่เกษครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ เฉื่อยฉ่ำครู ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลานประธานกรรมการ
2. นางอำพร อ้วนหินกองครู ร.ร.บ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการ
3. นางสาวชุติมา กลิ่นรองครู ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรข้าราชการบำนาญ ร.ร.อนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพพนักงานราชการ ร.ร.บ้านช่องลมกรรมการ
3. นางสาวชุติมา กลิ่นรองครู ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรข้าราชการบำนาญ ร.ร.อนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์ครู ร.ร.อนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นางสาวชุติมา กลิ่นรองครู ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรข้าราชการบำนาญ ร.ร.อนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์ครู ร.ร.อนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นางสาวชุติมา กลิ่นรองครู ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภัตตา พุ่มเทียนครู ร.ร.วัดหนองเหมือดประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งณภา บุตรสำราญพนักงานราชการ ร.ร.อนุบาลวังไทรกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพพนักงานราชการ ร.ร.บ้านช่องลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งณภา บุตรสำราญพนักงานราชการ ร.ร.อนุบาลวังไทรประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล เพ็งพันธ์ครู ร.ร.บ้านมอเจริญกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพพนักงานราชการ ร.ร.บ้านช่องลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภัตตา พุ่มเทียนครู ร.ร.วัดหนองเหมือดประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งณภา บุตรสำราญพนักงานราชการ ร.ร.อนุบาลวังไทรกรรมการ
3. นางสาวนลัท ตันติกุลครู ร.ร.วัดแสงอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัตตา พุ่มเทียนครู ร.ร.วัดหนองเหมือดประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งณภา บุตรสำราญพนักงานราชการ ร.ร.อนุบาลวังไทรกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพพนักงานราชการ ร.ร.บ้านช่องลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล นิลสุ่มครู ร.ร.บ้านชายเคืองกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมครู ร.ร.บ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายณรงค์ บุญเกิดผอ. ร.ร.บ้านวังน้ำประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมครู ร.ร.บ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายบุญเลิศ บุญญาครู ร.ร.บ้านไพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายณรงค์ บุญเกิดผอ. ร.ร.บ้านวังน้ำประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมครู ร.ร.บ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายบุญเลิศ บุญญาครู ร.ร.บ้านไพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ จันทองผอ.ร.ร.อนุบาลปางมะค่าประธานกรรมการ
2. นางศศิธร นุชทรวงครู ร.ร.บ้านทรัพย์มะนาวกรรมการ
3. นางนิรมล สุขบุรีครู ร.ร.บ้านพัดโบกกรรมการ
4. นางกชพร โพธิ์อ่องครู ร.ร.บ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางศิรรัตน์ ดิษสละครู.ร.ร.บ้านดงดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ พิลึกครู ร.ร.บ้านคลองน้ำไหลใต้ประธานกรรมการ
2. ดร.กชพร โพธิ์อ่องครู ร.ร.บ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางศิรรัตน์ ดิษสละครู ร.ร.บ้านดงดำกรรมการ
4. นางศศิประภา แก่งอินทร์ครู ร.ร.อนุบาลคลองลานกรรมการ
5. นางศศิธร นุชทรวงครู ร.ร.บ้านทรัพย์มะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทองอาน จ่าทองผอ.ร.ร.บ้านท่าขึ้นประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ ศุภนครครู ร.ร.บ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นางศิรรัตน์ ดิษสละครู.ร.ร.บ้านดงดำกรรมการ
4. นางนิรมล สุขบุรีครู ร.ร.บ้านพัดโบกกรรมการ
5. นางศศิธร นุชทรวงครู ร.ร.บ้านทรัพย์มะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ พิลึกครู ร.ร.บ้านคลองน้ำไหลใต้ประธานกรรมการ
2. ดร.กชพร โพธิ์อ่องครู ร.ร.บ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางศิรรัตน์ ดิษสละครู.ร.ร.บ้านดงดำกรรมการ
4. นางศศิประภา แก่งอินทร์ครู ร.ร.อนุบาลคลองลานกรรมการ
5. นางศศิธร นุชทรวงครู ร.ร.บ้านทรัพย์มะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสวิง สายสุทธิ์ครู ร.ร.ชุมชนปนะชาสมัคคีประธานกรรมการ
2. นางชนกานต์ วชิรกมลกุลครู ร.ร.รอดนิลวิทยากรรมการ
3. นายวราบุตร อุทกังข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ บุญเกิดผอ. ร.ร.บ้านวังน้ำประธานกรรมการ
2. นางชนกานต์ วชิรกมลกุลครู ร.ร.รอดนิลวิทยากรรมการ
3. นายวราบุตร อุทกังข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสวิง สายสุทธิ์ครู ร.ร.ชุมชนปนะชาสมัคคีประธานกรรมการ
2. นางชนกานต์ วชิรกมลกุลครู ร.ร.รอดนิลวิทยากรรมการ
3. นายวราบุตร อุทกังข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ บุญเกิดผอ. ร.ร.บ้านวังน้ำประธานกรรมการ
2. นางชนกานต์ วชิรกมลกุลครู ร.ร.รอดนิลวิทยากรรมการ
3. นายวราบุตร อุทกังข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริญญา มหาโพธิ์ครู ร.ร.สักงามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนราพร พุ่มลัดดาครู ร.ร.บ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการ
4. นายพลชัย สระทองอินทร์ครู ร.ร.บ้านเขาน้ำอุ่นกรรมการ
5. นายสรัฎฐ์ ชีวรัตน์ครู ร.ร.บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก จาดดำศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวหนึ่งนภา อินทรสูตครู ร.ร.บ้านวังบัวกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา สถิตย์เกิดครู ร.ร.บ้านเขาพริกอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสวัฎฐ์ ชีวรัตน์ครู ร.ร.บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวนราพร พุ่มลัดดาครู ร.ร.บ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวศิริญญา มหาโพธิ์ครู ร.ร.สักงามประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพลชัย สระทองอินทร์ครู ร.ร.บ้านเขาน้ำอุ่นกรรมการ
5. นายสรัฎฐ์ ชีวรัตน์ครู ร.ร.บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก จาดดำศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวหนึ่งนภา อินทรสูตครู ร.ร.บ้านวังบัวกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา สถิตย์เกิดครู ร.ร.บ้านเขาพริกอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสวัฎฐ์ ชีวรัตน์ครู ร.ร.บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเชี่ยวชาญ แก้วสิงห์ครู ร.ร.ศรีทองสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อยู่เกษครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาววันวิสา บูชาครู ร.ร.วัดอุเบกขารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเชี่ยวชาญ แก้วสิงห์ครู ร.ร.ศรีทองสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อยู่เกษครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาววันวิสา บูชาครู ร.ร.วัดอุเบกขารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเชี่ยวชาญ แก้วสิงห์ครู ร.ร.ศรีทองสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อยู่เกษครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาววันวิสา บูชาครู ร.ร.วัดอุเบกขารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเชี่ยวชาญ แก้วสิงห์ครู ร.ร.ศรีทองสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา บูชาครู ร.ร.วัดอุเบกขารามกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ อยู่เกษครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ บุญเกิดผอ. ร.ร.บ้านวังน้ำประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ บุญญาครู ร.ร.บ้านไพรสวรรค์กรรมการ
3. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ บุญเกิดผอ. ร.ร.บ้านวังน้ำประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ บุญญาครู ร.ร.บ้านไพรสวรรค์กรรมการ
3. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเอนก จาดดำศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายสรัฎฐ์ ชีวรัตน์ครู ร.ร.บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการ
3. นายธีรพล จาดดำพนักงานราชการ ร.ร.บ้านหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ พิลึกครู ร.ร.บ้านคลองน้ำไหลใต้ประธานกรรมการ
2. นางศศิประภา แก่งอินทร์ครู ร.ร.อนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นายสรัฏฐ์ ชีวรัตน์ครู ร.ร.บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดวงรัตน์ สัตยพันธ์ครู ร.ร.วัดแสงอุทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียนเนตร นิ่มช้ำครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ ศุภนครครู ร.ร.บ้านวังตะล่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย หวังทรัพย์ครู ร.ร.บ้านบึงลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียนเนตร นิ่มซ้ำครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ ศุภนครครู ร.ร.บ้านวังตะล่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวเพียนเนตร นิ่มช้ำครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ ศุภนครครู ร.ร.บ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นางดวงรัตน์ สัตยพันธ์ครู ร.ร.วัดแสงอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวเพียนเนตร นิ่มช้ำครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ ศุภนครครู ร.ร.บ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นางดวงรัตน์ สัตยพันธ์ครู ร.ร.วัดแสงอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจุไรรัตน์ ศุภนครครู ร.ร.บ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ สัตยพันธ์ครู ร.ร.วัดแสงอุทัยกรรมการ
3. นางสาวเพียนเนตร นิ่มช้ำครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจุไรรัตน์ ศุภนครครู ร.ร.บ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย หวังทรัพย์ครู ร.ร.บ้านบึงลาดกรรมการ
3. นางสาวเพียนเนตร นิ่มช้ำครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางดวงรัตน์ สัตยพันธ์ครู ร.ร.วัดแสงอุทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียนเนตร นิ่มช้ำครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ ศุภนครครู ร.ร.บ้านวังตะล่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ สัตยพันธ์ครู ร.ร.วัดแสงอุทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียนเนตร นิ่มช้ำครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสุกานดา ลอบุญครู ร.ร.บ้านวังบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายทองอาน จ่าทองผอ.ร.ร.บ้านท่าขึ้นประธานกรรมการ
2. นางอังคณา จาดดำผอ.ร.ร.บ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการ
3. นางจันทรา อุทกังผอ.ร.ร.บ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางสาวอนงค์นาฏ ทองมีผอ.ร.ร.บ้านวังพลับกรรมการ
5. นางสุกัญญา มงคลศรีครู ร.ร.บ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายทองอาน จ่าทองผอ.ร.ร.บ้านท่าขึ้นประธานกรรมการ
2. นางอังคณา จาดดำผอ.ร.ร.บ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการ
3. นางจันทรา อุทกังผอ.ร.ร.บ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางสาวอนงค์นาฏ ทองมีผอ.ร.ร.บ้านวังพลับกรรมการ
5. นางสุกัญญา มงคลศรีครู ร.ร.บ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางมารศรี มูลสันโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรประธานกรรมการ
2. นางปิยาชนก ผิวลออโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการ
3. นางสาวรำไพ นาสิลพร้อมโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านกรรมการ
4. นางสาวณัฐฐา แสงเชยโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการ
5. นางวงเดือน ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวแคทรียา ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนางสาวรัชนีกรณ์ สิทธิพรมโรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวกรรมการ
3. นางสาวอุดมลักษณ์ บุญมีโรงเรียนวัดอุเบกขารามกรรมการ
4. นายนรินทร์ ดวงบุปผาโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์กรรมการ
5. นางสมคิด ผิวลออโรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาววาริน รูปทรงโรงเรียนคีรีวศ์วัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี แผ่นแก้วโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งนภา อินทรสูตโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการ
4. นายเอกอาทิตย์ ผาสุขจิตรโรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการ
5. นางสาวอมลวรรณ วงศ์ทองจันทร์โรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางจิรา โคตรประทุมโรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางเสาวพรรณ ราชทรัพย์ โรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นางสาวหยาดฝน เผียนอก โรงเรียนพิบูลวิทยาคารกรรมการ
4. นางเพ็ญประภา งามสันติชัย โรงเรียนบ้านหนองชะแอนกรรมการ
5. นายภาณุพงศ์ อู่แสนขันธ์โรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางศิวพร ประเสริฐสุขโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ดวงบุบผาโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์กรรมการ
3. นางฉันทลักษณ์ ภู่เกตุโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการ
4. นางอนันตญา สายนาคโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนากรรมการ
5. นางสาวสุกานดา หาญสุริย์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางน้ำเชื่อม แก้วอ่อนโรงเรียนบ้านบึงเสือเต้นประธานกรรมการ
2. นางวัชรี หงส์อนุรักษ์ โรงเรียนวัดหนองเหมือดกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านสามขากรรมการ
4. นางวสุกาญจน์ แซ่จันทร์ โรงเรียนบ้านวังน้ำแดงกรรมการ
5. นางสาวสกุลรัตน์ กองเกิดโรงเรียนหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางนงณภัส สุวรรณบุตโรงเรียนบ้านถนนงาม มิตรภาพที่ 27ประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา อินทร์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านหัวเสลากรรมการ
3. นางมัจฉา โครวัตร์โรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการ
4. นางสาวศรัณยา วีระบุตร โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการ
5. นางสาวหนึ่งนภา อินทรสูตโรงเรียนบ้านวังบัวที่ปรึกษา
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางรัชนี สุดใจโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางปราณิศา สมแวงโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา สถิตย์เกิดโรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์กรรมการ
4. นางกนกทิพย์ กันเกษรโรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการ
5. นางสาวเทพสิริรัตน์ เทพวังโรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางลินดา คำภาโรงเรียนบ้านท่าขึ้นประธานกรรมการ
2. นางสาวแคทรียา ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยากรรมการ
3. นางสาววริยา นิธิจินตนาโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนากรรมการ
4. นายประยูร คำภาโรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวกรรมการ
5. นางละออง ขันลุยโรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางพรณัฐชา อิ่มเนยโรงเรียนโป่งดู่ประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายพลชัย สระทองอินทร์โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่นกรรมการ
3. นางสาวศิริญญา มหาโพธิ์โรงเรียนสักงามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยลาโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวนราพร พุ่มลัดดาโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.1-ป.3
1. นางชนิกานต์ ชาญเชี่ยวโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลจันทร์ แพะขุนทดโรงเรียนบ้านแปลงสี่กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา แก้วบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองผักหนามกรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ โหงฉิมโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการ
5. นางสาวศิริวัน หาญนอกโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพิเชตร์ บัวเถื่อนโรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวิณี พัวงามประเสริฐโรงเรียนบ้านมอแดงฯกรรมการ
3. นายวิชาญ เหมะณีโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
4. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยลา โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ กรรมการ
5. นายนิพนธ์ เหลืองทองโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตงกรรมการ
6. นางสุภา บุญล้ำเลิศโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการ
7. นายสุริยันต์ ปาณคำ โรงเรียนวัดอุเบกขารามกรรมการ
8. นางสาวบุญเยื้อง สุขศิริ โรงเรียนบ้านหัวเสลากรรมการ
9. นายประสิทธิ์ สืบวงษ์รอดโรงเรียนอนุบาลวังไทร กรรมการ
10. นางศศิประภา แก่งอินทร์โรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
11. นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมรักษาโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
12. นายภานุมาศ นาเวช โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขกรรมการ
13. นายคมสันต์ ผลมั่งโรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายจักรภัทร ตุงคำ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ บุญเกิดโรงเรียนบ้านวังน้ำกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ ยอดคำโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
4. นายวิชิต อ่อนจันทร์โรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
5. นายศุภฤกษ์ ภู่ฤทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการ
6. นายแมนสรวง เสือสิงห์โรงเรียนบ้านสามเรือนกรรมการ
7. นางรุ่งทิพย์ พิลึกโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการ
8. นายธรรมประจักษ์ เอื้อทองขาวโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการ
9. สิบโทสุรกิตติ์ สุวรรณเกษการ โรงเรียนบ้านหนองผักหนามกรรมการ
10. นายสงกรานต์ ธรรมเส็นโรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคีกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสิทธินนท์ ห้อยพรมราชโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการ
12. นายสมศักดิ์ เสือสิงห์โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง กรรมการ
13. นายอภิศักดิ์ บุญล้ำเลิศโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการ
14. นายทัศนพงษ์ ไพฑูรย์โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ สืบวงษ์รอด โรงเรียนอนุบาลวังไทร ประธานกรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ บุญล้ำเลิศโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เสือสิงห์โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการ
4. นางศศิประภา แก่งอินทร์โรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมรักษาโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลยา โสธนะโรงเรียนบ้านบึงเสือเต้นประธานกรรมการ
2. นายธวัช พิลึกโรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการ
3. นายปฏิภาณ ขันทองดีโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางสาวสมประสงค์ เงินเมืองโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา จันทร์ต้น โรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการ
3. นางถนอมขวัญ อยู่ปานโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนากรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเบญจวรรณ เย็นอ่อน โรงเรียนบ้านวังบัว ประธานกรรมการ
2. นางนาตรยา สุขตระกูล โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส นิยมพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา กรรมการ
4. นางสาววรารักษ์ หริ่งกัน โรงเรียนบ้านคอปล้อง กรรมการ
5. นางสาวจันทร์จิรา เพ็ชรรี่ โรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางธัญญรัศม์ โรจน์วรวิช โรงเรียนบ้านท่าขึ้น ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ เนียมหุ่น โรงเรียนบ้านหนองปล้อง กรรมการ
3. นางนาฏนที การภักดี โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน กรรมการ
4. นางสาวระหัส ธรรมสอน โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา กรรมการ
5. นางสาวจิตรา เลี่ยมรัตน์ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนา ทีปะนะโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรา แตงโพธิ์ โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา กรรมการ
3. นางสาวเครือวรัญ แสนมูลโรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอุบล คงใหญ่โรงเรียนบ้านปากคลองลาน ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ แก้วสว่างโรงเรียนวชิรสารศึกษากรรมการ
3. นางสาวจิตรา เลี่ยมรัตน์โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวทัญญู เหล่าทองโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาพร โฉมอินทร์โรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการ
3. นางสาวชุติมา ตลอดภพโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นางปราณี ก๊กตระกูล โรงเรียนบ้านหนองชะแอนประธานกรรมการ
2. นางสาวปรารถนา มาเพชรโรงเรียนบ้านคลองลึกกรรมการ
3. นางสาวรังศิยา อินทศรโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางมลิวัลย์ แข็งธัญญกรรมโรงเรียนบ้านหนองชะแอนประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมาพร หวลหอมโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางพูนศักดิ์ จิระชีวีโรงเรียนบ้านท่ามะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ ตันหยงโรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร วิบูลย์ธนังกุลโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ ศรีมันตะโรงเรียนบ้านคลองมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ มั่นศักดิ์โรงเรียนบ้านพัดโบกประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก สุขเจริญโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวโสภาพร ณ นครโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสมัคร ปิ่นทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ จิราพงษ์โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวกรรมการ
3. นางสาวน้ำอ้อย ยอดแสงจันทร์โรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไพบูรณ์ วงค์เมืองคำโรงเรียนบ้านบึงหล่มประธานกรรมการ
2. นางขวัญฤทัย จำปาศักดิ์โรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการ
3. นายสถาพร คำเกิดโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสุทิพย์ ศิริเรืองโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพรรณ สิงห์คำโลโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อยกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา พัฒติกะพงษ์โรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางชญาภา เป็นแผ่นโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ เอมโอฐโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อยกรรมการ
3. นางสาวนภัสรพี นากงามโรงเรียนบ้านเพชรนิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวจีราวรรณ ทองมากโรงเรียนบ้านมอเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ เตชัยโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นายสินทารา เกษแก้วโรงเรียนวัดอุเบกขารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ นิมิตธรรมโสภณโรงเรียนประชารักษ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกฤษฏา เงินดีโรงเรียนประชารักษ์ศึกษากรรมการ
3. นายวีระ ชาติบุญญฤทธิ์โรงเรียนบ้านสระตาพรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สิงหเดชโรงเรียนบ้านวังชะโอนประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา หลวงพงษ์โรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นางสุรัตน์ดา เชื้อศรีโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวกรรณิการ์ กันศรโรงเรียนบ้านสักงามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวนัสนันต์ ไฉนงุ้นโรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการ
3. นายฐิตินันท์ จันทรกุมารโรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายจารึก อัตตะชีวะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาววนัสนันต์ ไฉนงุ้นโรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ กันศรโรงเรียนสักงานประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายนฤดล เทศประสิทธิ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน เมืองสองชั้นโรงเรียนบ้านใหม่หนองยางกรรมการ
3. นายฐิตินันท์ จันทรกุมารโรงเรียนคลองแขยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. นายศุภฤกษ์ ภู่ฤทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญญาพร จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการ
3. นางอำพร อ่อนวันโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวัชระ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหันตราประธานกรรมการ
2. นายสมชาย วงศ์จรัสโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นายอุดม มาน้อยโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวัชระ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหันตราประธานกรรมการ
2. นายนรเชษฐ รักษ์ไพรสาณฑ์โรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการ
3. นายอุดม มาน้อยโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย บางพานโรงเรียนสักงานประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ วินิจสรโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการ
3. นายณัฐพนธ์ ไผ่ชูโรงเรียนบ้านเกาะตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย บางพานโรงเรียนสักงานประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ วินิจสรโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการ
3. นายณัฐพนธ์ ไผ่ชูโรงเรียนบ้านเกาะตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางมารินทร์ พลอาจโรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ คำลาโรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการ
3. นายภัทธิรา จันทารัตน์โรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางมารินทร์ พลอาจโรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ คำลาโรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการ
3. นายภัทธิรา จันทารัตน์โรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางประไพ รักษ์ไพรสาณฑ์โรงเรียนบ้านพัดโบกประธานกรรมการ
2. นายส่งชัย จันทร์หาโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านกรรมการ
3. นางสมหหญิง พวงกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางประไพ รักษ์ไพรสาณฑ์โรงเรียนบ้านพัดโบกประธานกรรมการ
2. นายส่งชัย จันทร์หาโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านกรรมการ
3. นางสมหหญิง พวงกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ รอบุญโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตประธานกรรมการ
2. นายสมชาย แรมไธสงโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา กรรมการ
3. นางอัจฉรา คงอินทร์โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา คงอินทร์โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสมชาย แรมไธสงโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา กรรมการ
3. นายวัชระ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางกนิษฐา มณฑาเทศโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสังวน พุ่มหมอกโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการ
3. นางเมธิวรรณ ถ้วยอิ่ม โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอรสา กระต่ายทองโรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางอุไร พรหมตันโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนากรรมการ
3. นางกนิษฐา มณฑาเทศโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอรสา กระต่ายทองโรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางอุไร พรหมตันโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนากรรมการ
3. นางกนิษฐา มณฑาเทศโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางกิ่งแก้ว บุญศรีโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวไพรัตน์ พิมพาสอนโรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางกิ่งแก้ว บุญศรีโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวไพรัตน์ พิมพาสอนโรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสุพัตรา ขันกสิกรรมโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ ๑๘๙ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ กันทะชมภูโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นางศรีประไพ นิลสุ่มโรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา ขันกสิกรรมโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ ๑๘๙ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ กันทะชมภูโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นางศรีประไพ นิลสุ่มโรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกฤษณา สังข์วะระปรีชาโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ สิงหเดชโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นางรัศมี อ่วมน้อยโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางศิรินันท์ เกตุเกล้าโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการ
2. นางณัฎฐ์ธนัน สว่างดีโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
3. นางนงค์นุช ช่วยเพ็ญโรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวระหัส ธรรมสอนโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทวัน แก้วสว่างโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการ
3. นางสาวพัสตราภรณ์ เขตรวิทย์โรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางยุเวช ทองนวมโรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางลำเพย ภูคลังโรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการ
3. นางสาวฐิติวรดา ศิริคงโรงเรียนบ้านวังตาช่วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวระหัส ธรรมสอนโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทวัน แก้วสว่างโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการ
3. นางสาวพัสตราภรณ์ เขตรวิทย์โรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางยุเวช ทองนวมโรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางลำเพย ภูคลังโรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการ
3. นางสาวฐิติวรดา ศิริคงโรงเรียนบ้านวังตาช่วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวระหัส ธรรมสอนโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทวัน แก้วสว่างโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการ
3. นางสาวพัสตราภรณ์ เขตรวิทย์โรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางยุเวช ทองนวมโรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางลำเพย ภูคลังโรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการ
3. นางสาวฐิติวรดา ศิริคงโรงเรียนบ้านวังตาช่วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวระหัส ธรรมสอนโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทวัน แก้วสว่างโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการ
3. นางสาวพัสตราภรณ์ เขตรวิทย์โรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวพิกุล บรรดาโรงเรียนบ้านปางตาไวประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ พันธุ์เฮงโรงเรียนบ้านวังตาช่วยกรรมการ
3. นางชุลีรัตน์ ทองมีโรงเรียนหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพิกุล บรรดาโรงเรียนบ้านปางตาไวประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ พันธุ์เฮงโรงเรียนบ้านวังตาช่วยกรรมการ
3. นางชุลีรัตน์ ทองมีโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางดรรชนีย์ เมยไธสงโรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิลาพร โหนนาโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการ
3. นางสาวจิตชญา เพชรสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองชะแอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจีระภา พึ่งกริมโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางบุษบา เย้ยโพธิ์โรงเรียนบ้านวังน้ำแดงกรรมการ
3. นางสราญรัตน์ อิสระชัยเสาวกุลโรงเรียนบ้านโพธิ์เอนกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจีระภา จงจิตรโรงเรียนบ้านแปลงสี่ประธานกรรมการ
2. นางนิชนันท์ มัธยาโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
3. นางสาวสุรีย์รัตน์ คงคามีโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจีระภา จงจิตรโรงเรียนบ้านแปลงสี่ประธานกรรมการ
2. นางนิชนันท์ มัธยาโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
3. นางสาวสุรีย์รัตน์ คงคามีโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ทองก้อนโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
3. นางมยุรี บุญธรรมโรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ทองก้อนโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
3. นางมยุรี บุญธรรมโรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ เผ่าทองงามโรงเรียนบ้านหนองชะแอนกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงษ์โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ทองก้อนโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
3. นางมยุรี บุญธรรมโรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ เผ่าทองงามโรงเรียนบ้านหนองชะแอนกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงษ์โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ทองก้อนโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
3. นางมยุรี ธรรมสอนโรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ เผ่าทองงามโรงเรียนบ้านหนองชะแอนกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงษ์โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ทองก้อนโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
3. นางมยุรี บุญธรรมโรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับประธานกรรมการ
2. นายโสภณ ดวงปัญญาสว่างโรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการ
3. นายณัฐพล เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับประธานกรรมการ
2. นายโสภณ ดวงปัญญาสว่างโรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการ
3. นายณัฐพล เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวทัญญู เหล่าทองโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อยู่เกษโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายปรมัย เผือกเหลืองโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวทัญญู เหล่าทองโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อยู่เกษโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายปรมัย เผือกเหลืองโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมังกร บุญศรีโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอำพร จิตตะโรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการ
3. นายสมภพ ทิพยโสตถีโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเบญจวรรณ เย็นอ่อนโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการ
2. นางอุษา ขำหลงโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นางฉลวย ปกเกษโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจิรัฎฐ์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางปรียารัตน์ ปุราโนโรงเรียนบ้านวังน้ำแดงกรรมการ
3. นางอัญชลี วิชัยคำโรงเรียนวชิรสารศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ การภักดีโรงเรียนบ้านกระบวยทองประธานกรรมการ
2. นางธาริณี ด่านกลางโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการ
3. นางสาวปรียภัสสร์ อุปชิตโรงเรียนบ้านหนองเหมือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเรียน ศรีชาดาโรงเรียนบ้านโนนพลวงประธานกรรมการ
2. นางชุตินันนท์ เลิศวิริยะนนท์โรงเรียนบ้านร้อยไร่กรรมการ
3. นายภานุวัตร พันธุ์ยี่โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ เอี่ยมรักษาโรงเรียนบ้านหนองจอกประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ ค่ำยังโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงกรรมการ
3. นางอัจฉรา คงอินทร์โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสถาพร คำเกิดโรงเรียนบ้านชุมนากประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสรพี นากงามโรงเรียนบ้านเพชรนิยมกรรมการ
3. นางอุ่นเรือน เมืองสองชั้นโรงเรียนบ้านใหม่หนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ จักรงามโรงเรียนบ้านมอเจริญประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ พะโยมโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
3. นางสาวอัญญาพร หอมเนียมโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสถาพร คำเกิดโรงเรียนบ้านชุมนากประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน เมืองสองชั้นโรงเรียนบ้านใหม่หนองยางกรรมการ
3. นางสาวนภัสรพี นากงามโรงเรียนบ้านเพชรนิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจีระวรรณ ทองมากโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ พะโยมโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
3. นางสาวอัญญาพร หอมเนียมโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ รอบุญโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตประธานกรรมการ
2. นายสุรศิลป์ โคตรประทุมโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
3. นางสาวพันพิทักษ์ จันต๊ะตึงโรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภานุชิต ชาวด่านโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา โสธนะโรงเรียนบ้านบึงเสือเต้นกรรมการ
3. นางศุภานี นวนิตย์วรานนท์โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯSillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]