งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   14 ก.ย. 2561   15 ก.ย. 2561   16 ก.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 ก.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 2 ห้อง 2/1 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 2 ห้อง 2/2 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 2 ห้อง 2/3 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 2 ห้อง 2/4 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการ ป.1 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
8 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.1/3 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 3 ห้อง ห้องสมาคมครู 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 3 ห้อง ห้อง DLTV ป.1 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
11 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 3 ห้อง ห้องสมาคมผู้ปกครอง 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
12 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.1/4 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนเทพ ชั้น 2 ห้อง ป.4 15 ก.ย. 2561 9.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนเทพ ชั้น 2 ห้อง ป.6 15 ก.ย. 2561 9.00-12.00
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า ระเบียงชั้นล่าง อาคารเรือนเทพ 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า ระเบียงชั้นล่าง อาคารเรือนเทพ 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนแก้ว ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
6 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนแก้ว ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
7 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนเทพ ชั้น 1 ห้อง ป.1 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
8 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนเทพ ชั้น 1 ห้อง ป.2 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
9 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคาร ม.ต้น ชั้น 2 ห้อง ม.1 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
10 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคาร ม.ต้น ชั้น 2 ห้อง ม.2 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
11 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารวันครู ห้อง ม.5 15 ก.ย. 2561 9.00-12.00
12 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารวันครู ห้อง ม.6 15 ก.ย. 2561 9.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารวันครู ห้อง วิทยาศาสตร์ 15 ก.ย. 2561 9.00-12.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า หอประชุมเทพสโมสร โซนA 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า หอประชุมเทพสโมสร โซนB 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนแก้ว ชั้น 1 ห้อง ประชุมศิริวัฒนา 15 ก.ย. 2561 9.00-12.00
5 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนแก้ว ชั้น 1 ห้อง ประชุมศิริพัฒนา 15 ก.ย. 2561 13.00-16.30
6 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า หอประชุมเทพสโมสร โซนC 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
7 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงยิม(สวนสาธารณะหนองแค) โซน A 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
8 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงยิม(สวนสาธารณะหนองแค) โซน B 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
9 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงยิม(สวนสาธารณะหนองแค) โซน C 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 รร.ชุมชนบ้านติ้ว โดม โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 รร.ชุมชนบ้านติ้ว โดม โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว โดม โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 รร.ชุมชนบ้านติ้ว โดม โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
6 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมปลาย ห้อง ป.4 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมปลาย ห้อง ป.5 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมปลาย ห้อง ป.6 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคาร ม.ปลาย ห้อง ม.6 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคาร ม.ปลาย ห้อง ม.5 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคาร ม.ปลาย ห้อง ม.4 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมต้น ชั้น ล่าง ห้อง ป.1 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมต้น ชั้น ล่าง ห้อง ป.2 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคาร ม.ต้น ห้อง ม.2 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคาร ม.ต้น ห้อง ม.1 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคาร ม.ต้น ห้อง ม.3 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมต้น ชั้น ล่าง ห้อง ป.3 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล หอประชุม โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ห้อง หอประชุม 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล หอประชุม โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ห้อง หอประชุม 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล หอประชุม โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 3 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 3 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 3 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 3 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
10 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
11 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
12 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
13 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
14 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
15 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 3 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
16 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 3 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
17 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 3 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
18 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 หอประชุมอรุณญาเขต 15 ก.ย. 2561 13.00
19 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 หอประชุมอรุณญาเขต 15 ก.ย. 2561 13.00
20 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 หอประชุมอรุณญาเขต 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
21 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุมอรุณญาเขต 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
22 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 หอประชุมอรุณญาเขต 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
23 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุมอรุณญาเขต 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราชย์ 60 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.3/3 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราชย์ 60 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4/1 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราชย์ 60 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4/2 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราชย์ 60 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.3/1 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราชย์ 60 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.3/2 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6/5 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 15 ก.ย. 2561 10.30 -12.00
10 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
11 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6/4 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว หอประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 รร.พ่อขุนผาเมืองรำลึก สนามกีฬาโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2561 13.00-16.00
2 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2561 13.00-16.00
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2561 13.00-16.00
4 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2561 9.00-12.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2561 9.00-12.00
6 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2561 9.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า ใต้ถุนอาคารเฉลิมราชย์ 60 ปี 15 ก.ย. 2561 09.30-13.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า ระเบียงหน้าอาคาร 2 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.5/2 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า ระเบียงหน้าอาคาร 1 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า โรงอาหารโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า โรงอาหารโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 หอประชุมอรุณญาเขต 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 หอประชุมอรุณญาเขต 15 ก.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
3 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 หอประชุมอรุณญาเขต 15 ก.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
4 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 หอประชุมอรุณญาเขต 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 หอประชุมอรุณญาเขต 15 ก.ย. 2561 09.00 น. เป็นไต้นไป
6 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 หอประชุมอรุณญาเขต 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]