งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.ให้นำเสื่อ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆไปด้วยในวันแข่งขัน
 โรงเรียนใดที่มีการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน นำเอกสาร DOC 5 ที่แก้ไขแล้ว  ให้คณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม ในวันแข่งขัน


 
ติดต่อ-ประสานงานการแข่งขัน หมายเลขโทรศัพท์
ภาษาไทย : ศน.ริรดา  ธนวังศรี 08-6204-1848
ภาษาไทย : ศน.อรจิรา  นามวงษา 08-2225-4272
คณิตศาสตร์ : ศน.เทิดชาย  สุขโทน 09-4629-8665
วิทยาศาสตร์ : ศน.พจนา  คงสัตรา 08-9707-9165
นักบินน้อย สพฐ : ศน.ลัดดาวัลย์  คำเขียน 08-4814-3650
สังคมศึกษาฯ : ศน.สละ  พาดี 08-6735-4913
สุขศึกษาฯ: ศน. สมทรง  ศรีอุดกัน 08-6440-2419
ศิลปะ(ดนตรี-นาฎศิลป์) : ศน.เปรมยุดา  สายบุญตั้ง 09-8798-8392
ศิลปะ(ทัศนศิลป์),ภาษาจีน : ศน.สกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ 08-9856-1421
ภาษาต่างประเทศ : ศน.กวินพัฒน์ ขวัญแน่น 09-7956-5859
คอมพิวเตอร์ : ศน.รัตนา  จันทร์สิน 08-8273-5822
หุ่นยนต์: ศน.กชนันท์  โนรินทร์ 08-0848-4745
การงานอาชีพ : นางพจรินทร์  จันทึง 08-6927-6082
ปฐมวัย : ศน.วราภรณ์  ใบภักดี 09-3149-0501
การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) : ศน.ปาณชีพ เกษามูล 09-6669-7947
ฝ่ายจัดทำเว็บไซต์การแข่งขัน  
นางดวงดาว  ยศสุนทร 08-6938-0638
นางพจรินทร์  จันทึง 08-6927-6082
นายเทิดชาย  สุขโทน 09-4629-8665
นายวุฒิพงศ์  อุ่นเรือน 08-8281-4504
นายสามารถ  ใจกล้า 08-9540-9834
นางวิลาวัณย์  พูลทอง 08-7314-3009
นางสาวดารัตน์  มีแสงแก้ว 08-2778-3642
 ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ มาเองในวันแข่งขัน ทุกรายการ
วันอาทิตย์ ที่ 09 กันยายน 2561 เวลา 19:35 น.
 การแข่งขันกิจกรรมโครงงานคณิตศาตร์,โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ทุกประเภท
ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมโต๊ะ อุุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาเอง ตามเกณฑ์การแข่งขันที่กำหนด
วันอาทิตย์ ที่ 09 กันยายน 2561 เวลา 19:29 น.
 ประกาศการแข่งขันคอมพิวเตอร์
1. เนื่องจากจะมีการติดตั้งโปแกรมก่อนการแข่งขัน  กิจกรรมที่แข่งขันในภาคเช้า ให้มารายงานตัว เวลา 08.30 น.
   กิจกรรมที่แข่งขันในภาคบ่าย ให้มารายงานตัว เวลา 12.30 น
2.โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน ให้ติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้น หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น  CD หรือ DVD
    กับคณะกรรมการไว้
3.ให้นำไมโครโฟน หูฟัง มาเอง (2 อัน  สำรองไว้ 1 อัน)
4.โครงงานคอมพิวเตอร์ ฯ ให้จัดส่งรายงานโครงการตามรูปแบบ จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น.
   และสถานที่แข่งขัน จะมีโต๊ะจัดแสดงผลงาน ให้ จำนวน 1 ตัว เท่านั้น
5.กิจกรรมที่ใช้เวลาแข่งขัน 5 ชม. ให้ครูผู้ฝึกสอนเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่มไว้ให้นักเรียนด้วย เนื่องด้วยนักเรียนต้องอยู่ในห้องตลอดการแข่งขัน
คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดการแข่งขัน
Windows edition:  Windows 7 Ultimate 
Processor: Intel (R) Celeron E3300 2.50GHz
RAM: 2.00 GB
System type: 64-bit
Microsoft Office: 2013

 ประกาศการแข่งขันหุ่นยนต์
1.ให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.30 น.  
2. อุปกรณ์ทีใช้ในการแข่งขันและปลั๊กไฟ ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กติกากำหนด
3. สถานที่แข่งขัน มีโต๊ะวางแสดงผลงาน  ให้จำนวน 1 ตัว  ขนาด  60 X80 ซม.
4. กิจกรรมที่ใช้เวลาแข่งขัน 5 ชม. ให้ครูผู้ฝึกสอนเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่มไว้ให้นักเรียนด้วย เนื่องด้วยนักเรียนต้องอยู่ในห้องตลอดการแข่งขัน

 ประกาศการแข่งขันการงานอาชีพ
1.ให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.30 น.
2. อุปกรณ์ทีใช้ในการแข่งขันและปลั๊กไฟ ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กติกากำหนด
3. สถานที่แข่งขัน มีโต๊ะวางแสดงผลงาน ให้จำนวน 1 ตัว 
4. กิจกรรมที่ใช้เวลาแข่งขัน 4 ชม. ให้ครูผู้ฝึกสอนเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่มไว้ให้นักเรียนด้วย เนื่องด้วยนักเรียนต้องอยู่ในห้องตลอดการแข่งขัน

 
วันอาทิตย์ ที่ 09 กันยายน 2561 เวลา 19:02 น.
---------------------------------ระดับเขตพื้นที่-----------------------------------------
♦แข่งขันระดับศูนย์เครือข่ายฯ   เดือนสิงหาคม 2561
♦ศูนย์เครือข่ายส่งผลการแข่งขันโรงเรียนที่เป็นตัวแทนให้ เขตพื้นที่ ภายในวันที่ 3 ก.ย. 2561
♦โรงเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์ฯลงทะเบียนนักเรียน/ ครู วันที่ 3-6 ก.ย. 2561
ตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขข้อมูล วันที่  7 ก.ย. 2561 24.00 น. ปิดระบบ
♦เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู วันที่ 10-14 ก.ย. 2561
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 14-16 ก.ย. 2561
♦ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
♦พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน วันที่ 25 ก.ย. 2561 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค วันที่ 1-30 พ.ย. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3 ธ.ค. 2561
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3-9 ธ.ค. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 10 ธ.ค. 2561
♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา วันที่ 21-23 ธ.ค. 2561
 
 
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 169
จำนวนทีม 1,269
จำนวนนักเรียน 2,573
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,784
จำนวนกรรมการ 826
ครู+นักเรียน 4,357
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,183
ประกาศผลแล้ว 208/222 (93.69%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 18
สัปดาห์นี้ 20
สัปดาห์ที่แล้ว 92
เดือนนี้ 153
เดือนที่แล้ว 13
ปีนี้ 166
ทั้งหมด 140,457