งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   14 ก.ย. 2561   15 ก.ย. 2561   16 ก.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 16 ก.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 2 ห้อง 2/3 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 2 ห้อง 2/4 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.1/2 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.2/1 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.1/3 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.1/4 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนเทพ ชั้น 2 ห้อง ป.4 16 ก.ย. 2561 9.00-12.00
2 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า ระเบียงชั้นล่าง อาคารเรือนเทพ 16 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
3 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนเทพ ชั้น 1 ห้อง ป.1 16 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
4 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคาร ม.ต้น ชั้น 2 ห้อง ม.1 16 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
5 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคาร ม.ต้น ชั้น 2 ห้อง ม.2 16 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
6 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารวันครู ห้อง ม.5 16 ก.ย. 2561 9.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารวันครู ห้อง วิทยาศาสตร์ 16 ก.ย. 2561 9.00-12.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า หอประชุมเทพสโมสร โซนA 16 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า หอประชุมเทพสโมสร โซนB 16 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงยิม(สวนสาธารณะหนองแค) โซน A 16 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
5 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงยิม(สวนสาธารณะหนองแค) โซน B 16 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อ.1/1 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อ.1/2 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อ.3 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
9 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
10 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
11 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
12 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
13 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
14 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
15 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
16 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 หอประชุมอรุณญาเขต 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุมอรุณญาเขต 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 หอประชุมอรุณญาเขต 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุมอรุณญาเขต 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 หอประชุมอรุณญาเขต 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุมอรุณญาเขต 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 หอประชุมอรุณญาเขต 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
8 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุมอรุณญาเขต 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 16 ก.ย. 2561 9.00-14.00
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 16 ก.ย. 2561 9.00-14.00
3 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 16 ก.ย. 2561 9.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า ใต้ถุนอาคารเฉลิมราชย์ 60 ปี 16 ก.ย. 2561 09.00-13.00 น.
2 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.5/3 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า ระเบียงหน้าอาคาร 1 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า โรงอาหารโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า โรงอาหารโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้อง อนุบาล 1 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้อง อนุบาล 2 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารการงาน ห้อง ห้องแนะแนว 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารการงาน ห้อง ห้องแนะแนว 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารการงาน ห้อง ห้องแนะแนว 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารการงาน ห้อง ห้องแนะแนว 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารการงาน ห้อง ห้องการงาน 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารมัธยมต้น ห้อง ห้อง ม.1/1 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารมัธยมต้น ห้อง ห้อง ม.1/2 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารมัธยมต้น ห้อง ห้อง ม.1/2 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารมัธยมต้น ห้อง ห้อง ม.2 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารมัธยมต้น ห้อง ห้อง ม.2 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารมัธยมต้น ห้อง ห้อง ม.3/1 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล ใต้ถุนอาคารประถมปลาย 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล ใต้ถุนอาคารประถมปลาย 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล ใต้ถุนอาคารประถมปลาย 16 ก.ย. 2561 09.00
5 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 3 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารมัธยมปลาย ห้อง คอมพิวเตอร์ 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารมัธยมปลาย ห้อง คอมพิวเตอร์ 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
8 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารมัธยมปลาย ห้อง คอมพิวเตอร์ 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
9 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารมัธยมปลาย ห้อง คอมพิวเตอร์ 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
10 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]