งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก, อุตรดิตถ์) พิษณุโลก กลุ่ม 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้
ระบบได้ดำเนินการแจ้งการโอนข้อมูลไปยังระดับชาติ (ภาคเหนือ) เรียบร้อยแล้ว
สามารถตรวจสอบรายชื่อ และขอแก้ไขข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ทางเว็บไซต์ ​https://north68.sillapa.net/sm-center/

ระบบจะดำเนินการแจ้งโอนข้อมูลไปยังระดับชาติ (ภาคเหนือ) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ในระหว่างนี้ให้นักเรียน ครู ที่เข้าร่วมการแข่งขันตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง
หากพบข้อผิดพลาดและต้องการแก้ไขให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปนักเรียนคนใดลืมของดังภาพไว้ในห้องแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คู่มือการใช้งานระบบบันทึกคะแนน 
คลิก


ปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ระดับชาติ ณ วันที่ 11/11/2561

คลิก
อ้างอิงจาก http://www.sillapa.net/home/ 

เนื่องจากในขั้นตอนของการแปลงไฟล์เป็น PDF ประกาศมีความผิดพลาดทำให้วรรณยุกต์บางตำแหน่งตกหล่นเพื่อให้ประกาศเรียบร้อยและสมบูรณ์มากที่สุดจึงขออัพแก้ไขไฟล์ประกาศ ใหม่และขออภัยมา ณ ที่นี้ (06-11-2561 : 18:38)
 


กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน / ครู เพื่อยืนยันตัวตนในวันแข่งขันทุกท่าน (โดยไม่จำเป็นต้องอัพรูปประจำตัวก็ได้) พร้อมแสดงบัตรนักเรียน บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
 แนวทางการเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเปลี่ยนตัว แก้ไขชื่อ-นามสกุล การเพิ่มนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน หลังจากวันที่ 2 พ.ย. 2561 ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวดำเนินการทำหนังสือรับรองจากโรงเรียนลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียนของท่าน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง ยื่นเปลี่ยนแปลงข้อมูล ณ สนามแข่งขันในวันที่มีการจัดการแข่งขันในรายการนั้นๆ โดยสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามจำนวนที่ระบุในรายการได้เต็มจำนวน ทั้งนี้แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ เพื่อยืนยันตัวตน
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มเปลี่ยนตัวนักเรียน คลิก
2 แบบฟอร์มเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน คลิก
3 แบบฟอร์มขอแก้ไข ชื่อ-นามสกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คลิก
4 แบบฟอร์มขอแก้ไข ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ฝึกสอน คลิก
5 แบบฟอร์มขอเพิ่มนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน (กรณียังไม่ครบจำนวนตามเกณฑ์) คลิก
6 แบบฟอร์มขอเพิ่มครูผู้ฝึกสอน (กรณียังไม่ครบจำนวนตามเกณฑ์) คลิก


ศูนย์จัดการแข่งขันตรวจสอบร่างประกาศ
ขอความอนุเคราะห์ศูนย์จัดการแข่งขันดำเนินการตรวจสอบร่างประกาศระดับเขตพื้นที่การศึกษาหากพบข้อผิดพลาดหรือดำเนินการแก้ไขให้แก้ไขเป็นตัวหนังสือสีแดงในไฟล์ word แล้วส่งมาที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขและเสนอเซ็นเป็นลำดับต่อไป
- ร่างประกาศ ไฟล์ PDF คลิก ปรับปรุง 03-11-2561
- ร่างประกาศ ไฟล์ word คลิก ปรับปรุง 03-11-2561


บัตรจอดรถกิจกรรมภาษาไทยสนามแข่งขันโรงเรียนพุทธชินราชวิทยาประชาสัมพันธ์สำหรับศูนย์จัดการแข่งขัน

ขอความอนุเคราะศูนย์จัดการแข่งขันกรอกข้อมูลผู้ประสานงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน ตามหมวดหมู่กิจกรรมที่ท่านเป็นเจ้าภาพ  ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานของผู้เข้าแข่งขัน 
คลิก
ผู้ประสานงานประจำศูนย์จัดการแข่งขัน
ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ศูนย์จัดการแข่งขัน หมวดกิจกรรม เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง รร.พุทธชินราชพิทยา ภาษาไทย 0882937291
2 นางธัญชนก มีพยุง รร.พิษณุโลกพิทยาคม คอมพิวเตอร์ 0864664438
3 นางธัญชนก มีพยุง รร.พิษณุโลกพิทยาคม หุ่นยนต์ 0864664438
4 นางสาวชุติกาญจน์ กลิ่นทับ รร.พิษณุโลกพิทยาคม ภาษาต่างประเทศ 0615959947
5 นางสิริลักษณ์ โพธิบุตร รร.พิษณุโลกพิทยาคม นักบินน้อย สพฐ. 0963928593
6 นางสิริลักษณ์ จันทรังษี รร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณิตศาสตร์ 0953285757
7 นางชนากานต์ สกุลหงษ์ รร.จ่านกร้อง สังคมศึกษาฯ 0813799759
8 นายสุขะวัฒน์ สุขทั่ง รร.จ่านกร้อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0875224171
9 นายศุภฤกษ์ วังซ้าย รร.จ่านกร้อง ศิลปะ-ดนตรี (วงดนตรี) 0831914590
10 นางปนัดดา  ชัยชราแสง รร.เฉลิมขวัญสตรี ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 0862045144
11 นายอภิสิทธิ์  เม่งตรี รร.เฉลิมขวัญสตรี ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 0873085552
12 นางสาวพนินทร  สังข์แป้น รร.เฉลิมขวัญสตรี ศิลปะ-ดนตรี 0818862825
13 นางสาวโสภิดา  แดงเรือง รร.เฉลิมขวัญสตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์ 0894615917
14 นางสาวขนิษฐา  เอมห้อง รร.เฉลิมขวัญสตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์ 0878482928
15 นางธิติมา วุฒิเนตรเนติรักษ์ รร.บ้านกร่างวิทยาคม การงานอาชีพ 0872031103
16 นางชุดาภรณ์  แพทย์สวัสดิ์ รร.บางระกำวิทยศึกษา เรียนรวม 0910283881
17 นายอภิรักษ์  ภู่เรือง รร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ สุขศึกษา และพลศึกษา 0947096066
18 นางพรพิมล มุกสุวรรณ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ 0810443505

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน


ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

-รายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คลิก 18/10/2561

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนพุทธชินราชวิทยา

- เอกสารประกอบการจัดการแข่งขัน และรายละเอียดการแข่งขันในรายการต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
       ดาวน์โหลด คลิก (แก้ไข 25/10/2561)
โดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนพุทธชินราชวิทยา
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
16/10/2561

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ประกาศ การแข่งทักษะคอมพิวเตอร์

- คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิก 16/10/2561
คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)
   - การป้องกันไวรัส windows defender 
   - Microsoft Office 2010
   - Google Chrome
   ** โปรแกรมจำลอง Server ให้ผู้แข่งขันติดตั้งเอง (1/11/2561)**

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ไม่อนุญาติให้ใช้เมาส์ปากกา ให้ใช้อุปกรณ์ที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น 16/10/2561
 **1. การการติดตั้งโปรแกรม เพิ่มเติมใดๆ ให้ติดตั้งผ่าน handy drive และ CD-ROM Drive 
    2. การติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม จะต้องติดตั้งในช่วงเวลา 8.00 - 9.00 น. (ก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง) 
    3. ให้นักเรียนที่เข้าการแข่งขันเตรียมอาหารและเครื่องดื่มมาด้วยตนเองในวันแข่งขัน (1/11/2561)
***ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนจ่านกร้อง

ประกาศ กิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น
ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6

- ส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561-

- รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน 5 ชุด
- DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น จำนวน 5 แผ่น
- บทภาพยนตร์ จำนวน 5 เล่ม
- ส่งมาที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนจ่านกร้อง
หมายเหตุ : (ผู้ส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน 1 ชุดในวันนำเสนอผลงาน)
12/10/2561
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1-10 ต.ค. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  10 ต.ค. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 22 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  4 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 14 - 16 พ.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ ภายหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 20 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2561
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา 21-23 ธ.ค. 2561
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 19
จำนวนทีม 1,086
จำนวนนักเรียน 2,313
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,552
จำนวนกรรมการ 762
ครู+นักเรียน 3,865
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,627
ประกาศผลแล้ว 200/202 (99.01%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 4
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 5
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 5
ทั้งหมด 112,470