งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน​ ครั้งที่​ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561

จากการประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
วันที่ 28 สิงหาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

➡️ หลักการ

  1. ห้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค

  2. ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม โดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การแบ่งพื้นที่  การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์

  3. การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้อง  ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษา  ที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ

  4. ให้ใช้ชื่องานว่า งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”

  5. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ

  6. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป

รายละเอียด ดังนี้
1. ประกาศ สพฐ.
2. ประกาศรายละเอียด(ฉบับแก้ไข)

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.


.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับสหวิทยาเขต--------------------------------  
   ♦ รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับสหวิทยาเขต 17-20 สิงหาคม 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข  ภายใน 20 สิงหาคม 2561
   ♦ สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 20 สิงหาคม 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับสหวิทยาเขต 21 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
   ♦ จัดการแข่งขันระดับสหวิทยาเขต **23-24 สิงหาคม 2561 **
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับสหวิทยาเขต หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  ตั้งแต่ 30 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
 
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2561
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา **21-23 ธ.ค. 2561**

------------------------------------------
 
หมายเหตุ
ให้แต่ละโรงเรียนตรวจสอบชื่อ-สกุล ของนักเรียนผู้เข้าแข่งขันให้ถูกต้อง
เนื่องจากเปิดระบบให้กรอกข้อมูลเพียงรอบเดียว
หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ หลังปิดลงทะเบียน
ให้ทางโรงเรียนทำหนังสือเปลี่ยนแปลงข้อมูล นำไปยื่นให้กับศูนย์ ณ วันที่แข่งขัน 
 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 11.20 น.
1. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
หัวข้อในการแข่งขัน สำหรับจับฉลากในวันแข่งขัน
     1) มาโรงเรียนสาย
     2) วันเปิดเทอม
หมายเหตุ ต้องเป็นโปรแกรมที่วาดลายเส้นเองเท่านั้น

2. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
หัวข้อในการแข่งขัน "เด็กติดถ้ำ"

3. การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
หัวข้อในการแข่งขัน สำหรับจับฉลากในวันแข่งขัน
     1) ไขมันทรานส์
     2) ผักอินทรีย์ดีอย่างไร
     3) การคัดแยกขยะ

 
วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 02:11 น.
แก้ไขสนามแข่งขัน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่


สนามแข่งขัน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09:27 น.
แผนผังสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


แผนผังอาคารแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย
วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 05:45 น.
จุดที่ 1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - อาคาร 2,3
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - อาคาร 7
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
    - คอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2-3
    - หุ่นยนต์ ห้อง Resource
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - อาคาร 1,7
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     - ห้องโสต 1 (อาคาร 4)
     - ห้องโสต 2 (อาคาร 5)
     - หอประชุมผึ้งหลวง 
     - เวที ใต้อาคาร 9 
     - โดมหลังหอประชุมผึ้งหลวง
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     - อาคาร 5 ชั้น 2  
     - ห้องโสต 2 (อาคาร 5)
7. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
     - ห้อง E-Library (อาคาร 7)
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
    - อาคาร 2 และ อาคาร 3

จุดที่ 2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 04:22 น.
1. คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
     + ห้อง 135 136 และ ห้อง 123 เป็นคอมพิวเตอร์ All in One 
        (คอมพิวเตอร์เช่า Bangkok Software)
           - ห้อง 135 : Core i3 RAM 4G. Windows 7 64 Bit
           - ห้อง 123 : Core i5 RAM 4G. Windows 7 64 Bit
           - ห้อง 136 : Core i5 RAM 4G. Windows 7 64 Bit
     + ห้อง 134 : AMD RAM 2G. Windows 7 32 Bit
     + ห้อง E-Library : All in One Pantium4 RAM 2G. Windows 7 32 Bit 

2. ทุกการแข่งขัน
     + อุปกรณ์ที่ทางโรงเรียนผู้แข่งขันต้องนำมาในวันแข่งขัน
          1) หูฟัง ไมค์ ยางลบ ดินสอ สีไม้ (ถ้าต้องใช้)
          2) โปรแกรมสำหรับติดตั้ง สำหรับ window 64 bit
          3) โปรแกรมที่โรงเรียนนำมาติดตั้งให้ Write ใส่แผ่น DVD มา
              และ เตรียมอุปกรณ์อ่านแผ่น DVD มาด้วย (DVD External)
วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 04:21 น.

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไขไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้

โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว
(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 

ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
การแก้ไข/เปลี่ยนตัวของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา (อนุญาตหรือไม่อนุญาต) ภายในวันก่อนการแข่งขัน ซึ่งทางโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ทางหน้าเว็บไซต์

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

 
วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10:19 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.
หน้าที่ของ Admin ศูนย์กลุ่มสาระฯ
  1. จัดตารางการแข่งขัน เพิ่มกรรมการตัดสินการแข่งขัน และ กรรมการจัดการแข่งขัน
  2. พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน และกรรมการจัดการแข่งขัน
  3. อนุมัติการแก้ไขชื่อ และการเปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน
  4. พิมพ์เอกสารจัดการแข่งขัน (DOC.1 - DOC5) บรรจุซอง
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครู Admin ศูนย์กลุ่มสาระฯ เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ สังคมศึกษา (พิริยาลัย) นายนำพล  ชัยพิชิต 08x-xxxxxxx
ศูนย์ วิทยาศาสตร์ (พิริยาลัย) ว่าที่ร.ต.ชิตชัย  โพธิ์ประภา 083-6564549
ศูนย์ ต่างประเทศ (พิริยาลัย) นางสาวอังคณา  ฮั่นตระกูล 054-511104
ศูนย์ การงานฯ (ถิ่นโอภาส) นางสาวเฉลิมขวัญ ฝาเรือนดี 089-2669171
ศูนย์ ศิลปะ (ร้องกวาง) ...  
ศูนย์ คณิตศาสตร์ (ร้องกวาง) นางสาวอุรารัตน์ ปาละปิน 062-9244408
ศูนย์ ภาษาไทย (ร้องกวาง) นางรำพึง สิทธิวงศ์ 093-1316231
ศูนย์ สุขศึกษา พละศึกษา (สอง) นางสาวชนันธร ประสุทธิ์  086-6244493
ศูนย์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ห้วยม้า) นางภัคมาลย์  ลัมพะบุตร  
ศูนย์ เรียนร่วม (ม่วงไข่) นายภาสกร บุญทอง 098-4792445
 
 

รายชื่อ Admin โรงเรียน
โรงเรียนสังกัด : สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]
  
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา (สพม.) นางสาวณัฏฐ์พิมล สันป่าแก้ว 054-645656
2 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม (สพม.) นางสาววนิดา มาปง 087-2044250
3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ (สพม.) นายยุรนันท์  สถานป่า 083-8654437
4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ (สพม.) นางพวงเพชร รูปพรม 054-511104
5 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม (สพม.) นางสาวพิชญา วีระคำ 086-1989895
6 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ (สพม.) นางชนาภัทร วะรินทร์ 097-9210250
7 โรงเรียนสองพิทยาคม (สพม.) นางสาวชนันธร ประสุทธิ์ 086-6244493
8 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม (สพม.) นางภัคมาลย์ ลัมพะบุตร 0-5464-9707
9 โรงเรียนเมืองแพร่ (สพม.) นางพิวานันต์ ฝั้นเต็ม 089-999-9197
10 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา (สพม.) นางสาวสิรยา พวงขจร 0-5458-6194
11 โรงเรียนเจริญราษฎร์ (สช) นายจักรกฤษณ์ กังหัน 054-511051
12 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่ (สช) นางสาวรัตนา ป่าธะนูคำ 088-4115838
13 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา (สช) นางสาวจันทิมา ปรากฎวงษ์ 083-8608203
14 โรงเรียนบ้านไผ่ย้อย (อบท)    
15 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน (อบท) นางสาวทิษรฌยา ให้พร 081-0302879
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์ (อบท) นางสุกานดา ลาวัณย์ศิลป 089-6310333
17 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา (สพช) กรกต อินทสุต 054-511722
18 โรงเรียนร้องเข็มวิทยา (สพช) นายปิยพงษ์ แอบแฝง 087-6125473
19 โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา (สพช) นายวีรยุทธ 087-1745845
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 (สศศ) นายบัญชา บุญมี 087-9434633

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 20
จำนวนทีม 819
จำนวนนักเรียน 1,814
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,171
จำนวนกรรมการ 896
ครู+นักเรียน 2,985
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,881
ประกาศผลแล้ว 188/226 (83.19%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 21
เมื่อวาน 46
สัปดาห์นี้ 224
สัปดาห์ที่แล้ว 84
เดือนนี้ 950
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 950
ทั้งหมด 89,316