งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานที่แข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ โรงเรียนบ้านแม่คำ
(ประชานุเคราะห์)  วันเสาร์ ที่  10 พฤศจิกายน  2561 (แข่งขันระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6)
ห้องตันปัน(Com2)
(
22 เครื่อง)
ห้อง SP2(Com3)
 (
23 เครื่อง)
ห้องมฟล(Com1)
(22) เครื่อง)
ห้อง Smart Classroom (Com4)
(
15 เครื่อง)
Windows 7 64 bit
Intel Pentium 4  2.9 GHz
MS-Office 2010 Ram 4 GB
Adobe Master CS3
Windows 7 64 bit
AMD Athlon 3.0 GHz
MS-Office 2007 Ram 4 GB
Adobe Master CS3
Windows 7  64bit
Intel Core2 Duo 2.2 GHz
MS-Office 2007 Ram 2 GB
Adobe Master CS3
Windows 7 64 bit
Intel Core i3 2.4 GHz
MS-Office 2010 Ram 4 GB
Adobe Master CS3/Filezilla 3.3.80
9.00-12.00 น. 9.00-14.00 น. 9.00-16.00 น. 9.00-12.00 น.
1.การแข่งขันการใช้งานนำเสนอ
ชั้น ป.4-6 (20ทีม)
เวลาแข่งขัน 9.00-12.00 น.
 
2.การแข่งขันสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
(Comic Scrip) ป.4-6 (9ทีม)
เวลาแข่งขัน 9.00-12.00 น.
3.การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (14ทีม)
เวลาแข่งขัน 9.00-14.00 น
4.การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
ชั้น ป.1-3 (21ทีม)
เวลาแข่งขัน 9.00-12.00 น.
5.การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-6
เด็กพิเศษทุกประเภท(13ทีม)
เวลาแข่งขัน 13.00-16.00 น.
6.การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ชั้น ป.4-6
 (13 ทีม) เวลาแข่งขัน 9.00-12.00 น.
 
7.โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-3
 (3ทีม)แข่งขันบริเวณหน้าห้องคอม4
เวลาแข่งขัน 13.00-16.00 น.
 
นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา
(คณะกรรมการผู้ดูแลห้อง)
นายบรรเจิด อินสุพรรณ
(คณะกรรมการผู้ดูแลห้อง)
นายพงษ์นรินทร์ เกิดกูล
(คณะกรรมการผู้ดูแลห้อง)
นายพงษ์นรินทร์ เกิดกูล
(คณะกรรมการผู้ดูแลห้อง)
หมายเหตุ *** ให้ทุกโรงเรียนที่แข่งขันเตรียมหูฟังที่มีเครื่องบันทึกเสียง(HeadPhone)ไปด้วยในรายการแข่งขันที่มีการบันทึกเสียง/หรือใช้หูฟัง
             *** ให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันติดตั้งโปรแกรมด้วยแผ่น CD/DVD  ด้วยตนเองเท่านั้น(หากมีปัญหาการติดตั้งให้ติดต่อผู้ดูแลห้องหรือคณะกรรมการ)
             ** ห้ามนำ Flash Drive หรือ External Harddisk  มาติดตั้งโปรแกรมโดยเด็ดขาด
             *** ให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันมาก่อนเวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมงเพื่อลงทะเบียน/จับฉลากหมายเลขเครื่องและติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้ในการแข่งขัน
                *** โครงงานทุกประเภทที่แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่คำประชานุเคราะห์ให้เตรียมโต๊ะแข่งขันโครงงานมาด้วย
สถานที่แข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ โรงเรียนบ้านแม่คำ
(ประชานุเคราะห์)  วันอาทิตย์ ที่  11 พฤศจิกายน  2561  (แข่งขันระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ห้องตันปัน(Com2)
(
22 เครื่อง)
ห้อง SP2(Com3)
 (
23 เครื่อง)
ห้องมฟล(Com1)
(22) เครื่อง)
ห้อง Smart Classroom (Com4)
(
15 เครื่อง)
Windows 7 64  bit
Intel Pentium 4  2.9 GHz
MS-Office 2010  Ram 4 GB
Adobe Master CS3
Windows 7 64 bit
AMD Athlon 3.0 GHz 
MS-Office 2007 Ram 4 GB
Adobe Master CS3
Windows 7 64bit
Intel Core2 Duo 2.2 GHz
MS-Office 2007 Ram 2 GB
Adobe Master CS3
Windows 7 64 bit
Intel Core i3 2.4 GHz
MS-Office 2010  Ram 4 GB
Adobe Master CS3/Filezilla 3.3.80
9.00-12.00 น. 9.00-14.00 น. 9.00-12.00 น. 9.00-12.00 น.
1.การแข่งขันสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
(Comic Scrip) ชั้น ม.1-3 (5ทีม)
เวลาแข่งขัน 9.00-12.00 น.
2.การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ม.1-3
เด็กพิเศษทุกประเภท(7ทีม)
เวลาแข่งขัน 13.00-16.00 น.
3.การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-3 (7ทีม)
เวลาแข่งขัน 9.00-14.00 น
4.การสร้างการ์ตูน 2D Animations
ชั้น ม.1-3 (3 ทีม)
เวลาแข่งขัน 9.00-14.00 น
5.การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-3 (8ทีม) เวลาแข่งขัน 9.00-12.00 น.


 
6.การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ชั้น ม.1-3
(10ทีม) เวลาแข่งขัน 9.00-12.00 น.
7.การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Text Editor ชั้น ม.1-3
(2ทีม) เวลาแข่งขัน 9.00-12.00 น.
นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา
(คณะกรรมการผู้ดูแลห้อง)
นายบรรเจิด อินสุพรรณ
(คณะกรรมการผู้ดูแลห้อง)
นายพงษ์นรินทร์ เกิดกูล
(คณะกรรมการผู้ดูแลห้อง)
นายพงษ์นรินทร์ เกิดกูล
(คณะกรรมการผู้ดูแลห้อง)
หมายเหตุ *** ให้ทุกโรงเรียนที่แข่งขันเตรียมหูฟังที่มีเครื่องบันทึกเสียง(HeadPhone)ไปด้วยในรายการแข่งขันที่มีการบันทึกเสียง/หรือใช้หูฟัง
             *** ให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันติดตั้งโปรแกรมด้วยแผ่น CD/DVD  ด้วยตนเองเท่านั้น(หากมีปัญหาการติดตั้งให้ติดต่อผู้ดูแลห้องหรือคณะกรรมการ)
             *** ห้ามนำ Flash Drive หรือ External Harddisk  มาติดตั้งโปรแกรมโดยเด็ดขาด
             *** ให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันมาก่อนเวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมงเพื่อลงทะเบียน/จับฉลากหมายเลขเครื่องและติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้ในการแข่งขัน
                 *** โครงงานทุกประเภทที่แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่คำประชานุเคราะห์ให้เตรียมโต๊ะแข่งขันโครงงานมาด้วย
 
วันพุธ ที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:35 น.
สพป. เชียงราย เขต 3 ขอแจ้งการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังนี้
          1. ตารางการแข่งขัน ให้ยึดตามหน้าเว็บ
          2. การแข่งขัน GSP ทุกระดับ เขตพื้นที่จะใช้
โปรแกรม GSP Version 5.0 ภาษาไทย
          3. การแข่งขัน เอแม็ท ให้นำอุปกรณ์มาในวันแข่งขันด้วย ได้แก่
               3.1) กระดานเอแม็ทมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
               3.2) โทรศัพท์ที่ดาวน์โหลดแอพลิเคชั้น
Amath Clock
          4. โครงงานคณิตศาสตร์ทุกรายการ  ให้นำส่งตัวเล่มรายงานโครงงาน ให้นำส่งกรรมการในวันแข่งขัน จำนวน 3 เล่ม 
     หากมีข้อ สงสัย....โทรสอบถาม
ศน โสภาพร   ไสยแพทย์ 081-603-8531   #### ศน โสภาพร ผู้แจ้ง
วันอังคาร ที่ 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:19 น.
-----------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
♦สหวิทยาเขต จัดการแข่งขันฯเดือนสิงหาคม 2561♦ โอนข้อมูลสู่ระดับเขตพื้นที่วันที่ 1-30 ก.ย. 2561♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู และขอแก้ไขในระบบวันที่ 5-30 ก.ย. 2561♦จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่วันที่ 10-11 พ.ย. 2561♦ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่หลังจบการแข่งขัน♦พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันวันที่ 19 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาควันที่ 1-30 พ.ย. 2561♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาควันที่ 3 ธ.ค. 2561♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาควันที่ 3-9 ธ.ค. 2561♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาควันที่ 10 ธ.ค. 2561♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาควันที่ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไปการแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยาวันที่ 21-23 ธ.ค. 2561
วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 05:08 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 181
จำนวนทีม 2,203
จำนวนนักเรียน 4,721
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,254
จำนวนกรรมการ 760
ครู+นักเรียน 7,975
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,735
ประกาศผลแล้ว 226/277 (81.59%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 24
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 24
ทั้งหมด 112,361